Etikett: Nydalasjön

Arbetet för att rädda Nydalasjön har bara börjat

Av , , 1 kommentar 13

Bristen på sakkunskap har präglat debatten om Nydalasjön. Då Arbetarpartiet redogjorde för hotet mot Nydalasjön under fullmäktige 29/10 gick hela alliansen till angrepp: Ågren (M) förnekade, Johansson (M) dömde ut och Sellström (KD) var aggressiv. Degerliden (FP) hänvisade till 70-talet och ”kände sig trygg”. MP satt mest tysta och lät Alliansen föra ordet. Alla saknade de dock fakta när det gäller risken för algblomning.

 
För att råda bot på okunnigheten vill vi beskriva hotet mot Nydalasjön. Vid algblomning produceras gifter. Enligt Smittskyddsinstitutet kan dessa gifter innebära att badande hundar dör. Badande människor kan drabbas av feber och påverkan på levern, njurarna och muskulatur.
 
Risken för algblomning ökar kraftigt då koncentrationen av fosfor överstiger 25 mikrogram per liter sjövatten. Den s.k. närsaltutredning, som gjorts av företaget WSP på uppdrag av Umeå kommun, beskriver läget i Nydalasjön: Då belastningen från bostadsområdena Tomtebo 1B och Mariestrand slår igenom kommer snittkoncentrationen i Nydalasjön att hamna i intervallet 20 – 25 mikrogram/liter! Strax under den kritiska 25-gränsen. Till detta måste läggas belastningen från Kolbäcksleden, som byggts om till en fyrfilig motorväg, samt E4-rondellen.
 
Närsaltutredningen visar också att algblomning kan starta trots att medelvärdet för fosfor ligger långt under de kritiska 25 mikrogrammen. Detta beror på enskilda toppår. Umeå har haft flera sådana, t ex 1980 och 2002. Värst var 2010 då hela 42 mikrogram uppmättes. Siffrorna visar att vi redan nu befinner oss i en situation där ett utbrott av algblomning kan äga rum. Detta betyder att arbetet att säkra Nydalasjön inför framtiden bara har börjat.
  
Innan Arbetarpartiet tog upp hotet mot Nydalasjön förekom ingen debatt om detta. Sedan dess har miljöhotet diskuterat desto mer. Det är en seger för oss. Den första i denna fråga. Beslutet om Nydalaområdet är ett första steg. Stugorna kommer inte att privatiseras, och utvecklas mot ett året-runt-boende, vilket skulle ha ökat belastningen på en sjö som är i behov av minskad belastning. Antalet stugor kommer att minskas och utedassen att bibehållas. Men detta räcker inte. Arbetet för en sedimenteringsdamm, eller liknande, måste komma igång för att stoppa den fosfor som kommer från campingen.
 
En strid är över. Nu måste arbetet för att utveckla Nydalaområdet vidta. Runt en sjö med ett levande ekosystem kan satsningar av typen äventyrslekparker, beachvolleyplaner och friluftsliv göras. För detta krävs både politiska allianser och samarbete med alla de föreningar som har verksamheter runt sjön.

 

Arbetarpartiet inte i någons ledband

Av , , Bli först att kommentera 12

”Arbetarpartiet … rättar in sig i vänsterledet”, skriver Anders Ågren på sin blogg och hänvisar till vårt ställningstagande vad gäller Nydalasjöns framtid.

Detta är en felaktig beskrivning – av två skäl:

För det första: Beslutet om att lösa in stugorna runt Nydalasjön är inget ”vänsterled”. Initiativet till att avveckla sommarstugeområdet runt sjön föddes nämligen redan 1979 då de borgerliga partierna styrde Umeå. Beslutet om dagens detaljplan för Nydalasjön fattades sedan i Umeå kommunfullmäktige 1981. De tre partier som röstade igenom detaljplanen var S, V och …M (!). Det intressanta är istället varför Moderaterna har gjort helt om och ställt in sig i borgarledet i denna fråga?

 

Jag har suttit i fullmäktige sedan 1991. Mig veterligen har inte Moderater invänt mot att 127 av de ursprungliga 141 stugorna lösts in av Umeå kommun under denna tid. Inte på ett sätt som märkts i alla fall. Inte förrän nu, då den fördjupade översiktsplanen ska antas. Jag har heller inte märkt att Ågrens Moderater har protesterat mot att 77 av de ursprungliga stugorna har rivits. Moderaternas uppbragta protester har istället kommit nu, när de sista 14 stugorna ska lösas in. Plötsligt har Moderaterna drabbats av ”principer”. Nu ska den privata äganderätten försvaras – även till priset av att Nydalasjöns överlevnad sätts på spel.

Ett ärligt agerande från Ågrens sida vore som följer:

1. att redovisa när, och varför, Moderaterna plötsligt lämnade ”Nydalaledet”. Just M behöver göra en sådan förklaring. Inom FP, C och KD var en majoritet emot att kommunen skulle lösa in stugorna redan 1981.

2. Ågren borde förklara varför Moderaterna inte under 30 år har bekämpat kommunens stuginköp under denna långa process, där kommunen arbetat för att öka allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder, genom att minska sommarstugeområdet?

 

Hade Moderaterna inga ”principer” när det gällde den privata äganderätten 1981? Eller insåg dåtidens Moderater att allmänhetens intresse – ibland – måste gå före det privata ägandet då ett samhälle växer?

 

Det är uppenbarligen så att Moderaternas ”principer” inte är så principiella. Även idag kan Ågrens Moderater faktiskt stödja kommunala markinköp – till förmån för ”något större”. Ta inköpen av fastigheter på Teg inför etableringen av IKEA. Där såg vi inga moderater som kämpade för den privata äganderätten – trots att det fanns exempel på att folk förlorade sitt fasta boende (och inte sina sommarstugor)!

 

Det andra felet: Arbetarpartiet har inte rättat in sig i något led över huvud taget. Vi kommer att rösta med S och V i frågan om Nydalasjön. Vi vill nämligen öka sjöns chanser att överleva. Men vi kommer att fortsätta vår opposition mot S och V – och även mot Moderaterna som är med och styr Umeå – i andra frågor.

 

Ett exempelvis är den bristande personalpolitiken i Umeå kommun där vi har tagit itu med psyktester och snusförbud. Vi kommer att givetvis även att fortsätta att bekämpa de miljöbrott, i form av smutsig luft, som de styrande gör sig skyldig till i Umeå. Däribland Moderaterna.

 ———————–

PS. Ågren säger på sin blogg att ”Nydalastugorna kring sjön utgör en värdefull kulturmiljö”. Det är första gången som jag, under alla debatter kring den dramatiska omvandlingen av centrala Umeå, sett eller hört Ågren använda begreppet ”kulturmiljö”! Moderaterna har, helt plötsligt, upptäckt ett nytt intresse – som vårt parti har försvarat under lång tid. Det måste göra ont för Ågren att ens ta ordet i sin mun.

Tyvärr tror jag att Ågrens intresse för kulturmiljön snabbt kommer att avklinga när debatten om Nydalasjön är över. För detta egendomligt nyfunna kulturintresse, tillsammans med det faktum att moderaterna inte förklarat varför de plötsligt bytt fot, får mig att tro att Ågrens agerande i Nydalafrågan helt och hållet är baserad på populism – och inte alls på principer. Partiets agerande i samband med inköpen av fastigheter för att bereda väg åt IKEA stärker mig i den tron.

 

Några röster extra i valet 2014 borde inte vara viktigare än att stärka chanserna för Nydalasjöns ekosystem att klara de ökade påfrestningar som Moderaternas bidragit till – detta genom sitt ivriga stöd till förvandlingen av Kolbäcksleden till en motorväg. DS.

För Arbetarpartiet är sjöns överlevnad viktigast

Av , , Bli först att kommentera 6

Mattias Larssons blogginlägg om Nydalasjön präglas tyvärr av samma okunnighet som hela debatten om sjön gjort hittills. Larsson, som representerar ett parti med ambitionen att vara Alliansens gröna röst, framhåller att den fördjupade översiktsplanen ”berör vattenkvaliteten i sjön rätt översiktligt”. Larsson har uppenbarligen varken läst eller ens lagt märke till den 46 sidor långa rapporten ”Kartläggning och utvärdering av närsaltstillflöde till Nydalasjön” som finns med som underlag till planen och som handlar just om vattenkvaliteten. Läs utredningen här.

 

Larsson föreslår ett framtida kontrollprogram för att säkerställa vattenkvalitén i sjön. Men ett sådant förslag finns redan i utredningen om vattenkvalitén – fast mycket skarpare än Larssons. Utredarna föreslår en modell med en s.k. ”fosforbudget”. Detta skulle innebära att kommunen, för varje åtgärd som ökar utsläppen av fosfor i sjön, måste vidta en åtgärd som minskar utsläppen lika mycket.

 

I rapporten framgår att redan fattade beslut innebär att snitthalten av fosfor beräknas stiga till 20 – 25 mikrogram/liter i sjön. Detta ligger omedelbart under gränsvärdet på 25 mikrogram. Men Kolbäcksleden och E4-rondellen ökar belastningen på sjön ytterligare. Dess ekosystem står och väger. Även en liten knuff i fel riktning kan leda till en katastrof med algblomning som i sin tur löser ut stora mängder fosfor ur bottensedimenten, vilket ger ännu värre algblomning osv. Risken för ett sådant scenario gör att antalet stugor måste begränsas.

 

Från Arbetarpartiets sida beklagar vi Centerpartiets ställningstagande när det gäller Nydalasjöns överlevnad. Det skulle nämligen vara bra om det hade funnits en ”grön röst” i Alliansen. Men tyvärr låter Centerpartiet i Umeå ”principen” om den privata äganderätten gå före sjöns överlevnad. De bokstavstrogna nyliberalerna i partiets nationella ledning måtte jubla.

 

Till sist: Mattias Larssons blogginlägg har rubriken ”Tänk om Jan Hägglund osv…”. Jag sitter visserligen i kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Men jag vill understryka att beslutet om att stödja S och V:s förslag om Nydalasjön har fattats av hela Arbetarpartiet. Detta efter att vi cirkulerat beslutsmaterial till våra medlemmar, diskuterat tillsammans och sedan gemensamt beslutat på våra partiföreningars möten. Arbetarpartiet är inget ”top-down”-parti. Hos oss har alla medlemmar möjlighet att påverka de beslut som fattas i kommunfullmäktige. Det kan vara bra för er riksdagspartier att känna till detta.

 

Arbetarpartiet vill rädda Nydalasjön från ekologisk katastrof – i form av algblomning

Av , , Bli först att kommentera 15
Vi i Arbetarpartiet vill rädda Nydalasjön från ekologisk katastrof – i form av algblomning. Vi återkommer till vad detta innebär nedan.
 
Motsättningar i andra frågor får inte hindra oss att rädda sjön.
Det parti som har visat en förståelse för hotet mot vattnet i sjön, och en vilja att rädda sjön från den katastrof som en algblomning skulle innebära, är Socialdemokraterna. Trots alla våra hårda strider med S, inte minst i miljöfrågor, kan vi inte låta detta stå i vägen när den akuta uppgiften idag är att rädda Nydalasjöns ekosystem. Vår plikt att rädda sjön innebär att vi kommer att stödja det alternativ som kan bidra till detta. Och det är Socialdemokraternas alternativ som kan lägga en grund till de ytterligare åtgärder som krävs i framtiden – för att rädda sjön.
 
Vi räknar med att stugägarna inser värdet av att sjön överlever.
Vi förstår att enskilda stugägare kan känna sorg över att just deras stuga kommer att försvinna. Men vi är övertygade om att de flesta stugägare, som är beredda att sätta sig in i den katastrof som en algblomning skulle innebära, också förstår att värdet på att ha en stuga intill Nydalasjön skulle försvinna ifall sjöns ekosystem kollapsar. Detta både för stugägarna själva – men också för de tiotusentals övriga umebor för vilka Nydalasjön betyder väldigt mycket. Och det dessutom även för kommande generationer. Drabbas Nydalasjön av algblomning – då kommer detta i sin tur att även drabba generationer av umebor framöver.
 
Vissa vill förenkla debatten – de verkar rädda för kunskaper som komplicerar
Debatten har hittills präglats en stor okunskap när det gäller sjöns dåliga kondition. Vi är övertygade att vårt ställningstagande kommer att innebära inledningen på en debatt som bygger på ett större mått av kunskaper, dels rörande hoten mot sjön, dels när det gäller vilka åtgärder som krävs för att rädda sjön. Men det första steget är att över huvudtaget slå larm om det farliga läget.
 
Hotet mot Nydalasjön är akut
Nedan ger vi en kortfattad beskrivning på hotet som vilar över Nydala – baserat på kommunens egen utredning samt på intervjuer med kommunens miljöexperter. Argumenten är inte nya. Men de har, tragiskt nog, inte förts fram i debatten med den nödvändiga tyngden – tidigare. Vi hoppas nu vrida debatten till att handla om sjöns överlevnad. Frågan om sjöns överlevnad berör tiotusentals umebor. Och det handlar om flera generationer.
 
Nydalasjön klassas som en ”ekologiskt känslig sjö”. Anledningen till att sjön är känslig för påverkan av närsalter och föroreningar är följande:
– Sjöns tillrinningsområde är relativt litet i förhållande till sjöns storlek.
– Sjöns avrinning är begränsad vilket gör att sjöns vatten omsätts långsamt.
– Först efter 2,5 år har hela sjöns vattenvolym omsatts.
 
Fosforhalten i sjön, med dagens belastning, kommer att balansera på gränsen till det riktvärde där risken för algblomning ökar kraftigt. Kommunens utredning beskriver följderna av en algblomning på följande vis:
 
Algblomningens onda cirkel
”Följderna av en ökad algproduktion kan då vara att det uppstår syrefria bottnar under senhösten/vintern. Vid syrgasbrist upphör sedimentens förmåga att binda fosfor och redan bundet fosfor kan frigöras vilket i sin tur ger ett ytterligare tillskott av fosfor till våren när produktionen av biomassa drar igång. Detta ger upphov till en ytterligare produktion av alger, som i sin tur ger upphov till en ännu större syreåtgång. På så sätt kommer sjön in i en ond cirkel av produktion och nedbrytning. Konsekvensen av detta är oftast en omfattande algblomning. Sjön åldras och växer igen i allt snabbare takt.
 
Med dagens belastning kommer genomsnittshalten av fosfor att stiga till mellan 20-25 mikrogram per liter. Detta ligger strax under gränsvärdet på 25 mikrogram per liter. De regelbundna mätningarna av fosforhalten har dock varierat kraftigt. År 2002 var halterna av fosfor 22 mikrogram – dvs mycket nära den gräns där risken för algblomning ökar kraftigt. En (1) sådan tillfällig topp kan utlösa algblomning – även om genomsnittshalten ligger under gränsvärdet. Risken för algblomning ökar ytterligare på grund av stor tillgång på kväve i sjön.
 
Redan idag tar Nydalasjön emot mer fosfor än vad som försvinner med utloppsvattnet. Nästan hälften av all fosfor (42%) sjunker ned och lagras i sjöns bottensediment. Nydalasjön fungerar därmed som en ”fosforfälla”. Provtagningar bekräftar stigande halter av fosfor i sjöns ytliga bottensediment. En hög fosforhalt i sjövattnet riskerar att utlösa algblomning. Algblomning innebär i sin tur att syre binds, används, av algerna. Detta skapar ett syrefattigare sjövatten. Detta gör, i sin tur, att den fosfor som finns bunden i sjöns bottensediment frigörs.
 
Algblomning dödar
En sjö som drabbas av algblomning blir inte bara en ”ful” sjö. Det blir en direkt farlig sjö! Det kommer att bildas en farlig "massa" innehållande toxiner. Detta är gifter. Gifterna kan döda en simmande hund. Människor kan få skador på lever, njurar och i muskulaturen. Vi talar alltså om risken för en dödande utveckling i begreppets bokstavliga bemärkelse.
 
Mycket svårt att återställa en drabbad sjö
Att åtgärda en sjö som hamnat i en negativ algspiral kan vara mycket krävande. I värsta fall kan man tvingas att muddra bort ett tjockt lager bottenslam för att komma ner till ett skikt utan förhöjda fosfornivåer. De åtgärder som krävs för att återställa en drabbad sjö kan bli mycket omfattande: biologiskt krävande, tidsmässigt utdragna och ekonomiskt kostsamma. I Boden har Svartbyträsket haft problem sedan mitten av 1980-talet, något som inte beräknas ha åtgärdats innan år 2021 – dvs nästan 40 år senare. År 2007 hade Bodens kommun satsat 18 miljoner kronor, under minst 17 år, för att få bukt med övergödningen. 
 
Nya hot
Utbyggnad av Kolbäcksled, E4-rondell, Mariestrand och Tomtebo 1B har ökat den totala belastningen på sjön sedan utredningen gjordes 2006. Åtgärder i form av avskiljningsdammar har dock vidtagits i dessa fall. Det har halverat de utsläpp som annars skulle ha uppstått. 
 
och nya åtgärder
Utsläpp från enskilda avlopp utgör ett relativt stort problem nationellt. 30-40 % av alla fosforutsläpp i Östersjön kommer från enskilda reningsanläggningar. I Nydalasjön har man uppmätt förhöjda halter av tarmbakterien E-coli både 2005 och 2006. Detta kommer troligen från ett läckage i någon av de befintliga enskilda avloppsanläggningarna. Ett annat problem är användandet av gödsel och bekämpningsmedel på gräsmattor och trädgårdar i sjöns avrinningsområde. Detta kommer att kräva att ytterligare åtgärder vidtas. Och diskussionerna om sådana pågår på olika håll.
 
Alliansens förslag öppnar för ökade framtida hot mot sjön
Om alliansen vinner omröstningen i fullmäktige måndagen den 29 oktober så öppnar redan detta för att ägarna till fjorton stugor får möjligheten att bygga om, med inriktning mot ett ökat nyttjande, och bara detta innebär en ökad belastning på sjön.
 
Men alliansens förslag öppnar även, bland annat, för överlåtelse av äganderätten av 50 ytterligare stugor – från kommunen till privata ägare. Detta får som resultat att kommunen då "lämnar över det långsiktiga inflytandet över stugorna till efterföljande planerings- och bygglovsskede" (citat ur alliansens förslag).
Skulle sedan alliansen vinna valet 2014 öppnar detta i sin för en – för sjöns ekosystem – ännu värre utveckling mot ett ökat nyttjande, med fler toaletter och hushållsmaskiner, för hela 64 stugor. Och detta innebär en dramatisk ökning av risken för algblomning. Visserligen har alliansen även en annan skrivning, med långa hyreskontrakt, men till detta sätter vi ingen tillit. Alls.
 
Varför man inte kan lita på Moderaterna och alliansen när det gäller sjöns överlevnad
Moderaterna var med och tog beslutet om att avveckla stugorna 1981. Då låg det 141 stugor vid sjön. M gjorde ingen sak av att 77 stugor försvann p.g.a bland annat ålder. M gjorde inte heller någon sak av att ytterligare 50 ägare sålde, både tomt och stugbyggnader, till kommunen. Men nu, då bara fjorton stugor återstå, "drabbas" M av vad de kallar "principer". Men för att vara trovärdiga skulle detta ha skett för länge sedan.
 
Med tanke på att M varit med på resan under så lång tid (de deltog till och med i beslutet 1981) så är det vår uppfattning att Moderaterna, för att vara trovärdiga,:
a) inte haft med ett privatiseringsalternativ i sitt alternativa förslag,
b) istället uttryckligt tagit avstånd ifrån privatiseringar!
c) och slutgiltigt arbetat för att få stugorna byggnadsminnesmärkta!
Men M har inte gjort något av detta.
 
 
Moderaternas enda skäl för att göra helt om, i elfte timmens sista minut, är att de tror sig kunna vinna en och annan röst.
 
Till sist: är det någon som hört Moderaterna tala om miljöhotet mot Nydalasjön?