Etikett: Moderaterna

Moderaternas promillealternativ inget argument att låta Ågren styra Umeå

Av , , Bli först att kommentera 37

Anders Ågren kräver ”handlingskraft och ledarskap” med ett tonläge som antyder att han skulle stå för en radikalt annorlunda politik än den som förs idag (VK 25/11). Men ett politiskt alternativ är exakt vad gruppledare Ågren (M) saknar.

Låt oss studera det budgetalternativ inför år 2016 som Moderaterna stödde. Vi börjar med att skaffa oss en referensram i form av nettokostnaderna för Umeå kommuns driftsbudget. För nästa år ligger denna på cirka 6 300 miljoner kr. Skillnaden mellan det budgetförslag som Ågren (M) stödde, och de styrande Socialdemokraternas förslag, bestod i att Ågren ville prioritera ungefär 50 miljoner kr på ett annorlunda sätt. Skillnaden ligger på 8 promille!

Detta är rätt lite för den som, likt Ågren, vill antyda att han besitter den ”handlingskraft och ledarskap” som behövs för nya friska tag i Umeå. Nya friska tag behövs. Men då gärna på ett mer påtagligt sätt än ett antal tusendelar av nettokostnaderna av Umeå kommuns driftsbudget. De nya tagen måste uppenbarligen komma någon annanstans ifrån än Ågrens parti. Detsamma gäller för den av Ågren så omhuldade handlingskraften och ledarskapet.

Men kanske kunde gruppledare Ågren visa någon dramatisk skillnad i sin debattinsändare i VK (25/11)? Definitivt inte. Trots att han brett ut sig över en hel helsida lyckas Ågren inte med detta. Hela artikeln består av självklarheter som att det är viktigt att folk jobbar och betalar skatt.

Tror Ågren att det är någon som tycker annorlunda? Vilka politiska motståndare har Ågren som kräver arbetslöshet? Vilka motståndare kräver skattebefrielse – utom givetvis hans eget parti – där skattesänkningar stått på dagordningen under mer än ett årtionde? Ågren för en heroisk kamp mot väderkvarnar. Och mot de minskade skatteinkomster som skulle orsakas av hans eget partis skattesänkarförslag.

Ågren tar sedan upp två ”låtsas-konkreta” förslag.

Han uppmanar ”fördela också mer mark till privata aktörer som vill bidra…”. Detta med anledning av kommunens behov av fler hyresrätter. Jag känner dock inte till några egentliga klagomål när det gäller snålhet från kommunens sida när det gäller mark till byggande av hyresrätter. Snarast tvärtom. Det stryker med en rad värdefulla grönområden i centrala Umeå då bostäder ska byggas. Vad som krävs är att de, för tusentals bostäder avsatta, områdena på Ön ianspråktas. Eller att kommunen börjar bygga på I 20-området. Men några sådana, verkligt nya tag, återfinns inte hos Ågren. Han kör vidare i ”promillestilen” även när det gäller byggandet av bostäder.

Slutligen ondgör sig Ågren över det ”ofinansierade försöket med sex timmars arbetsdag…”. Detta i ett sista försök att framstå som präglad av handlingskraft och ledarskap.  Bakgrunden är att personalen på äldreboendet Sjöjungfrun ansökt om pengar till en arbetsmiljösatsning. Kommunledningen ville då pröva 6-timmarsdag. Detta är en variant. Det kan bli ett värdefullt försök – om det sedan får utvärderas av personalen. Det finns fler än ett sätt att satsa på personalen (6-timmarsdag med full lön är en av flera varianter). Men Ågrens påstående om att försöket skulle vara ofinansierat stöter dock på patrull. De ekonomiska resurserna till försöket har tagits ur en redan existerande pott med pengar. Försöket kan därför inte beskrivas som ofinansierat.

Så av Ågrens bredsida i VK bidde inte ens en tumme. Men det bidde i alla fall 8 promille…  Men dessa tusendelar är dock inte skäl nog för att anförtro Moderaterna styret i Umeå.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Ågren vill ha makt men saknar program för jobben

Av , , Bli först att kommentera 16

Moderaten och kommunalrådet Anders Ågren vill ta över makten i Umeå stadshus efter valet 2014. I en debattartikel den 6 juli (både VK och Folkbladet) skriver Ågren att det är dags för ”nytt kapitel i boken om Umeå”. Ågrens konkreta politik för Umeå är dock höljd i dunkel.

Ågren hävdar att socialdemokraten Holmlund bidragit med många positiva beslut för kommunen. Ågren tycker också att Socialdemokrater och Moderater samarbetat på ett konstruktivt sätt ”på många områden” genom åren. Men nu står alltså (M) och övriga Allianspartier redo för ett maktskifte

Vad är då orsaken till att Ågren anser att samarbetet mellan Socialdemokrater och Moderater nått vägs ände? Jo, Ågren anser att Socialdemokraterna gått flera steg åt vänster och, minsann, blivit ”mer hårdföra ideologiskt”. Som exempel nämner Ågren att S i Umeå sagt sig vilja införa sex timmars arbetsdag, att man vill ”begränsa Umebornas möjlighet till valfrihet” samt att man styr tillsammans med Vänsterpartiet. För en nykter betraktare ter sig anklagelsen mot Socialdemokraterna om ”hårdför” vänsterpolitik som mycket fantasifull, ja nästan konstuerad.

Förkortad arbetstid var visserligen en motion från Umeås socialdemokrater till partiets nationella kongress. Men förslaget har inte förts fram i S budget alternativ för Umeå kommuns anställda. Lokalt har debatten istället handlat om hur Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ska kunna försämra arbetstiderna inom bland annat äldreomsorgen. Värt att notera är också att S i Umeå gått i spetsen när det gäller utvecklingen mot en större del privat äldreomsorg och hemtjänst i kommunen. Och när det gäller det lokala ”regeringssamarbetet” är det som vanligt S som vridit V till höger och inte tvärtom.

Ågrens artikel har mycket lite att komma med när det gäller på vilket sätt Alliansen vill förändra Umeå efter ”epoken” Holmlund. Egentligen är det bara i en enda mening som han berör detta: ”Tillväxt, nya jobb och fler bostäder står i centrum för Moderaterna i Umeå”. Men denna formulering kunde lika gärna vara skriven av Socialdemokraterna. Alla stora satsningar – Kulturhuvudstadsåret, Äventyrsbadet, Kulturhuset på kajen osv – har skett i största samförstånd mellan S+V och Alliansen.

När det gäller rikspolitiken ser vi en tydlig trend av avindustrialisering och flytt av jobb till låglöneländer. Riktiga jobb ersätts med Fas 3-jobb, lönebidrag och praktikplatser. Inom byggbranschen och transportnäringen ersätts fackliga rättigheter och kollektivavtalsenliga löner av lönedumpning och rent kriminella företag. Fortfarande står över en miljon människor utanför arbetsmarknaden.

Så länge Ågren, och Alliansen, inte presenterar något konkret program för jobben i Umeå är deras trovärdighet är lika med noll vad gäller ”tillväxt, nya jobb och fler bostäder”. Moderaternas och Alliansens utspel handlar mycket mer om längtan efter makten än om ett seriöst alternativt program för jobben i Umeå.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Arbetarpartiet inte i någons ledband

Av , , Bli först att kommentera 12

”Arbetarpartiet … rättar in sig i vänsterledet”, skriver Anders Ågren på sin blogg och hänvisar till vårt ställningstagande vad gäller Nydalasjöns framtid.

Detta är en felaktig beskrivning – av två skäl:

För det första: Beslutet om att lösa in stugorna runt Nydalasjön är inget ”vänsterled”. Initiativet till att avveckla sommarstugeområdet runt sjön föddes nämligen redan 1979 då de borgerliga partierna styrde Umeå. Beslutet om dagens detaljplan för Nydalasjön fattades sedan i Umeå kommunfullmäktige 1981. De tre partier som röstade igenom detaljplanen var S, V och …M (!). Det intressanta är istället varför Moderaterna har gjort helt om och ställt in sig i borgarledet i denna fråga?

 

Jag har suttit i fullmäktige sedan 1991. Mig veterligen har inte Moderater invänt mot att 127 av de ursprungliga 141 stugorna lösts in av Umeå kommun under denna tid. Inte på ett sätt som märkts i alla fall. Inte förrän nu, då den fördjupade översiktsplanen ska antas. Jag har heller inte märkt att Ågrens Moderater har protesterat mot att 77 av de ursprungliga stugorna har rivits. Moderaternas uppbragta protester har istället kommit nu, när de sista 14 stugorna ska lösas in. Plötsligt har Moderaterna drabbats av ”principer”. Nu ska den privata äganderätten försvaras – även till priset av att Nydalasjöns överlevnad sätts på spel.

Ett ärligt agerande från Ågrens sida vore som följer:

1. att redovisa när, och varför, Moderaterna plötsligt lämnade ”Nydalaledet”. Just M behöver göra en sådan förklaring. Inom FP, C och KD var en majoritet emot att kommunen skulle lösa in stugorna redan 1981.

2. Ågren borde förklara varför Moderaterna inte under 30 år har bekämpat kommunens stuginköp under denna långa process, där kommunen arbetat för att öka allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder, genom att minska sommarstugeområdet?

 

Hade Moderaterna inga ”principer” när det gällde den privata äganderätten 1981? Eller insåg dåtidens Moderater att allmänhetens intresse – ibland – måste gå före det privata ägandet då ett samhälle växer?

 

Det är uppenbarligen så att Moderaternas ”principer” inte är så principiella. Även idag kan Ågrens Moderater faktiskt stödja kommunala markinköp – till förmån för ”något större”. Ta inköpen av fastigheter på Teg inför etableringen av IKEA. Där såg vi inga moderater som kämpade för den privata äganderätten – trots att det fanns exempel på att folk förlorade sitt fasta boende (och inte sina sommarstugor)!

 

Det andra felet: Arbetarpartiet har inte rättat in sig i något led över huvud taget. Vi kommer att rösta med S och V i frågan om Nydalasjön. Vi vill nämligen öka sjöns chanser att överleva. Men vi kommer att fortsätta vår opposition mot S och V – och även mot Moderaterna som är med och styr Umeå – i andra frågor.

 

Ett exempelvis är den bristande personalpolitiken i Umeå kommun där vi har tagit itu med psyktester och snusförbud. Vi kommer att givetvis även att fortsätta att bekämpa de miljöbrott, i form av smutsig luft, som de styrande gör sig skyldig till i Umeå. Däribland Moderaterna.

 ———————–

PS. Ågren säger på sin blogg att ”Nydalastugorna kring sjön utgör en värdefull kulturmiljö”. Det är första gången som jag, under alla debatter kring den dramatiska omvandlingen av centrala Umeå, sett eller hört Ågren använda begreppet ”kulturmiljö”! Moderaterna har, helt plötsligt, upptäckt ett nytt intresse – som vårt parti har försvarat under lång tid. Det måste göra ont för Ågren att ens ta ordet i sin mun.

Tyvärr tror jag att Ågrens intresse för kulturmiljön snabbt kommer att avklinga när debatten om Nydalasjön är över. För detta egendomligt nyfunna kulturintresse, tillsammans med det faktum att moderaterna inte förklarat varför de plötsligt bytt fot, får mig att tro att Ågrens agerande i Nydalafrågan helt och hållet är baserad på populism – och inte alls på principer. Partiets agerande i samband med inköpen av fastigheter för att bereda väg åt IKEA stärker mig i den tron.

 

Några röster extra i valet 2014 borde inte vara viktigare än att stärka chanserna för Nydalasjöns ekosystem att klara de ökade påfrestningar som Moderaternas bidragit till – detta genom sitt ivriga stöd till förvandlingen av Kolbäcksleden till en motorväg. DS.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Nej till Moderaternas ansvarslösa alkoholpolitik – bekämpa alkohol-och drogmissbruk

Av , , Bli först att kommentera 4

Det konsumeras mer alkohol per person i Sverige idag än på hundra år. Sedan slutet av 90-talet har konsumtionen ökat med 20 procent och planat ut på en rekordhög nivå.

Den nya och högre nivån på alkoholkonsumtionen beror bland annat på ett hårdare samhälle med arbetslöshet, nedskärningar och ökad press på jobbet. Men den ökade alkoholkonsumtionen beror också på en ökad tillgänglighet. År 2001 infördes lördagsöppet på Systembolaget och sedan 2004 råder i praktiken fri införsel av alkohol från andra EU-länder. Dessutom har antalet alkoholserveringstillstånd ökat lavinartat.

Moderaternas ansvarslösa alkoholpolitik
Moderaterna har varit bland de värsta förespråkarna för ökad tillgänglighet. Partiet har under lång tid gått i bräschen för att införa systemvaror på vanliga matbutiker. Det har gällt starköl och vin, i första hand.

Nu senast föreslog M i Umeå att krogarnas öppettider ska förlängas till klockan 05:00 (när förslaget inte föll i god jord nyktrade man dock till en aning och backade till 03:00). Detta samtidigt som all forskning visar att det alkoholrelaterade våldet sker när krog- och utelivet är som tätast! I Norge innebar en timmes kortade öppettider att våldet på krogarna minskade med 30 procent. Moderaternas alkoholpolitik är totalt ansvarslös.

Ökad totalkonsumtion = ökat missbruk
Ökad totalkonsumtion av alkohol leder till ökat alkoholmissbruk. Detta då personer som är i riskzonen riskerar att tappa kontrollen och hamna i missbruk. Enligt Folkhälsoinstitutet ligger ca 800 000 människor i åldrarna 18-84 år i riskzonen för att utveckla allvarliga alkoholproblem. I Västerbotten handlar det om var tionde invånare som dricker för mycket alkohol. Ungdomar är extra utsatta. 34 % av männen och 26 % av kvinnorna i åldern 16-29 år har riskabla alkoholvanor.

Alkoholen och våldet
Det finns ett klart samband mellan ökad alkoholkonsumtion och ökad våld. Vid åtta av tio misshandelsdomar i tingsrätten har förövaren druckit alkohol. Men även när det gäller grövre våldsbrott, som mord och våldtäkt, finns alkohol ofta med i bilden. En omfattande studie bland fångar på Kumlaanstalten visar att 70 % av de intagna för grova våldsbrott varit påverkade av alkohol då dåden utfördes.
Sänkt alkoholskatt med 40 procent och att slopa Systembolagets monopol skulle ge 2-3 procent ökad alkoholkonsumtion, enligt Folkhälsoinstitutet. Resultat: 260 fler dödsfall, 1 600 fler fall av grov misshandel och 1,6 miljoner fler sjukdagar.

Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista kämpar för:
* rusta upp missbruksvården – fler avgiftnings- och vårdplatser
* stoppa sänkt alkoholskatt och försäljning av systemvaror i livsmedelsbutiker
* nej till förlängda öppettider på krogarna
* avskaffa alkoholreklam och sponsring – nej till all krogreklam på skolor / universitet
* bekämpa den nya alkoholkulturen – minska totalkonsumtionen och därmed missbruket

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,