Möjligt eller omöjligt - bestäm själv!

Inga ”monopolpengar” i Vilhelmina kommuns ekonomi om Socialdemokraterna får bestämma

Av , , Bli först att kommentera 14

I fullmäktige i Vilhelmina kommun har vi under den mandatperiod som nu snart är till ända, fått lära oss nya ting om ekonomin. Ett par partier har envist hållit fast vid att kommunen ska finansiera verksamhet och investeringar med pengar som kommunen inte har? Vi Socialdemokrater väljer att se verkligheten som den är. Vi behöver givetvis större resurser – mera pengar – och detta faktum arbetar vi med på olika sätt. Det skatteutjämningssystem som vi f n har, har brister som behöver rättas till. Detta kan formellt bara ske genom att Sveriges riksdag fattar beslut om det och det kräver att en majoritet av riksdagsledamöterna i riksdagen kan enas om en reform som ger resurssvaga kommuner tillskott i den utsträckningen att likvärdighet i service och skatter kan garanteras.
Den ”monopolekonomi” som Kristdemokraterna och Feministiskt Initiativ har velat praktisera, har genomskådats och avvisats. Det vore ytterst allvarligt om vi som politiker och politiska partier så lättvindigt skulle hantera den kommunala ekonomin som dessa partier förespråkat. Socialdemokraterna går till val på att använda de resurser vi har på ett för Vilhelminaborna vettigt och försvarligt sätt så att detta ytterst ska garantera bra service, bra skola och en trygg ålderdom för våra medborgare. Sedan tar vi också ansvar för att kommunen långsiktigt ska klara alla sina åtaganden genom att tillsammans med andra som befinner sig i samma ekonomiskt utsatta läge driva frågor om likvärdighet och tryggad ekonomi för det som kommunen ska ta ansvar för och garantera.
Den bästa garanten för detta får du om du röstar på Socialdemokraterna den 11 september!

Bli först att kommentera

Nu är det val igen!

Av , , Bli först att kommentera 9

Den 11 september är det dags ingen!
Då bestämmer svenska folket och vilhelminaborna för den delen vem som ska styra och bestämma. Vilka värden vill vi ska prägla politiken och samhällsengagemanget? Ska egoismen och graderingen av människovärdet få avgöra inriktningen och valet av det parti som vi lägger vår röst på?
Socialdemokraterna i Vilhelmina satsar på trygghet för gamla och en skola där alla barn ska ges de bästa förutsättningar att lyckas i livet. Vi vill att politiken ska uppmärksamma alla de möjligheter som står till buds för att förverkliga att alla vilhelminabor – gammal som ung – ska känna tilltro till och kunna lite på att det som kommunen ska svara för, är till nytta för kommunmedborgarna. Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram sammanfattar partiets ambitioner och målsättningar för den kommande mandatperioden.
Vi vill så klart vinna valet den 11 september, vilket skulle skapa de bästa förutsättningarna att kunna genomföra den politik och det program som vi går till val på lokalt. För att fullt ut lyckas med detta, krävs det också att rikspolitiken efter valet i stora delar måste få präglas av Socialdemokratiska värderingar och program. Utgångspunkten är att Vårt Sverige kan bättre!
Att som enskilt parti vinna val och ensam få bestämma, har under senare mandatperioder blivit ganska ovanligt. Kommunalpolitiken i Vilhelmina har under den senaste mandatperioden präglats av oro och vissa konflikter. Den förändring i den politiska styrningen som genomfördes i halvtid, har trots allt varit till nytta både för viktiga verksamheter och för den kommunala ekonomin. Samarbete är viktigt om man ska lyckas, men inte till priset av att ge avkall på grundläggande värderingar och etiska förhållningssätt.
En fråga som har dykt upp under mandatperioden är de framtida relationerna mellan samerna och samebyarna och medborgarna i kommunen och egentligen för alla som bor i Norrland. Genom ett domstolsutslag i Högsta domstolen, har en sameby i Norrbotten tillförsäkrats ensidig bestämmanderätt över jakt och fiske på samebyns marker. Den utredning som regeringen senare tillsatte med anledning av denna dom, har i uppdrag att utreda hur denna dom ska tillämpas i hela det område där renskötsel bedrivs. De juridiska slutsatser som redan nu kan skönjas, är att den aktuella domen kan komma att generalisera synsättet i hela renskötselområdet, vilket skulle vara förödande.
Socialdemokraterna i Vilhelmina har tydligt markerat att statens mark- och vattenområden i Norrland ska kunna nyttjas av envar svensk medborgare och lokalt då givetvis av varje Vilhelminabo på likartade villkor. Rätten till jakt och fiske på statens marker ska inte ensidigt kunna nyttjas av en yrkesgrupp, i detta fall de renskötande samerna. Vi kommer aldrig att acceptera att forna oförrätter ska ersättas med nya sådana, där en mycket stor del av befolkningen skulle diskrimineras på grund av att inte inneha rätt yrke eller ha rätt härkomst. Stöd oss i den kampen och rösta då på Socialdemokraterna den 11 september!

Bli först att kommentera