Möjligt eller omöjligt - bestäm själv!

Alla är med och tar ansvar

Av , , Bli först att kommentera 34

 

I en styrelse eller i en nämnd är alla i normala fall med och bär ansvaret för de beslut som fattas. Man kan naturligtvis ha olika meningar i ärenden som ska avgöras. Kan man inte vara med om ett beslut, återstår antingen att man reserverar sig eller att man avstår från att delta. Ytterst kan man givetvis utebli från ett sammanträde med en fråga som man inte klarar av att medverka i. Så fungerar det i praktiken och också legalt.

I Vilhelmina Bostäder AB:s nya styrelse tycks en nyordning ha införts. Vi kan läsa att styrelsens ordförande Maria Kristoffersson, efter att ha deltagit i ett par styrelsesammanträden, tagit flera bra beslut. Smaka på hennes formulering i blogginlägget från den 9 oktober 2019: ”Jag och styrelsen i Vibo har tagit flera bra beslut de få möten vi har haft.” Av formuleringen så kan man tro att hon står över eller vid sidan av övriga styrelsen. Såvitt fullmäktige har bestämt, så är hon en av ledamöterna i Vilhelmna Bostäder AB:s styrelsen och därtill utsedd som ordförande. Hon är alltså en del av styrelsen och bär samma ansvar och ska åtnjuta samma respekt som övriga styrelseledamöter. Därtill har verkställande direktören i en bolagsstyrelse ett mera långtgående ansvar än vad exempelvis en förvaltningschef har i den kommunala verksamheten.

Bakom hennes formuleringar tycks man kunna skymta nån form av genialiskt partipolitiskt (läs Centerpartiet) ställningstagande i ett par frågor. Jag vet inte vilken kompetens hon besitter när det gäller bolagsstyrning och reglerna för hur man får och kan agera i ett aktiebolag, men jag befarar att risken för att blanda in partipolitik i styrelsearbetet är i farans riktning när det gäller Maria Kristoffersson. Man är förvissa tillsatt efter politiska mandat i en bolagsstyrelse, men i samma ögonblick man är vald och registrerad hos Bolagsverket, agerar man för bolagets bästa och inte med partipolitiken i fokus.

Jag väntar med spänning på vad som kommer mera av nyordningen i Vibo, och i Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB kanske. Maria Kristofferssons omsorg om upphandlingsfrågorna lär väl ge avtryck i hennes nya bolagsuppdrag kan jag tänka, eller …?

Bli först att kommentera

Vad vore Vilhelmina kommun utan sitt Folkets Hus?

Av , , 2 kommentarer 31

En för Vilhelminaborna känd centerpartist har i ett blogginlägg från den 5 juli i år ondgjort sig över att Vilhelmina kommun finansierar Folkets Hus. I svepande formuleringar vill bloggaren få läsarna att tro att inte Folkets Hus bedriver en viktig och betydelsefull verksamhet på egna meriter. Vilhelmina förhyr omfattande lokaler för kommunal verksamhet i huset och det var förutsättningar som alla partier var överens om när Folkets Hus skulle byggas ut. Biblioteket, simhallen, restaurangutbildningen och utrymmen för folkbildningsverksamheten finns i huset. Jag skulle kunna tro att dessa verksamheter, i egna av kommunen uppförda lokaler, skulle ha varit väsentligt mycket dyrare. Men det ska ändå i sanningens namn sägas att det enda parti som inte ville ställa upp på Folkets Hus var Centerpartiet vid den tid det begav sig.

Vilhelminaborna i gemen uppskattar nog sitt Folkets Hus. Var skulle kulturen och föreningslivet hålla hus om inte Folkets Hus fanns? Skattepengar ska inte användas till Folkets Hus? Cafeterian och matserveringen i huset är en del av den service som måste kunna erbjudas t ex sammanträdes- och konferensgäster. Påståendet i det aktuella blogginlägget är enögt och synnerligen okunnigt och vittnar om brist på basala kunskaper i kommunal ekonomi och verksamhet.

Fake news eller fejknyheter mera försvenskat är en styggelse och har tyvärr också fått plats i Vilhelminapolitiken eller i vart fall hos nån som idag företräder Centerpartiet. Men minnesgoda har säkert i bevarat minne den tidigare period som Centerpartiet hade stort inflytande på den kommunala verksamheten. Man kanske kan säga att det inte var så lyckat vare sig för ekonomin eller för verksamheten. Jag kan tro att de som idag företräder Centerpartiet mera operativt i politiken har andra ambitioner än att fara fram med osanningar och medveten spridning av desinformation som  våra kommunmedborgare har svårt att kontrollera.

Jag gillar Folkets Hus i Vilhelmina och godtar gärna att Vilhelmina kommun har långtgående samarbeten med huset. Det borde väl också sägas att Vilhelmina kommun är stor delägare i Folkets Hus, har av fullmäktige utsedda ledamöter i Folkets Hus styrelse och har dessutom en utsedd revisor i föreningen.

Det kanske vore bra om den bloggande centerpartisten nån gång kom och deltog i Folkets Hus årsmöten med information om husets verksamhet och då själv kunde framföra den ovederhäftiga kritiken mot hur föreningen sköter sin verksamhet och hur verksamhetens ekonomi hanteras med möjlighet att då få reda på sanningen.

 

2 kommentarer

Äldreboende i Saxnäs och 55+boende i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 20

Vilhelmina kommun tog under våren upp frågan med Vilhelmina Bostäder AB (Vibo) med uppdrag att se över om äldreboendet vid Saxnäsgården kunde tryggas genom exempelvis förvärv av nuvarande lokaler. Den ”gamla” styrelsen tog sig an frågan med att precisera uppdraget för att i sinom tid kunna leverera ett förslag till Vilhelmina kommun med förslag till kommunfullmäktige om fullföljd av ett förvärv. Fullmäktige har så här långt inte fått ta ställning till ett genomarbetat förslag, vilket ska läggas fram av kommunstyrelsen sedan Vibo redovisat det uppdrag man fått från kommunen.

Den ”gamla” styrelsen i Vibo presenterades ett förslag till 55+boende i Trissen i den byggnad som utbildningsnämnden tidigare använt för att hyra ut till elever som studerar vid gymnasieskolan och som kommer från andra kommuner. Styrelsen tyckte att idén var god och uppdrog till bolagsledningen att närmare utreda frågan och att presentera den för den nya styrelsen för ett formellt beslut. Så har nu skett och idén har sjösatts.

I en annan VK-blogg har nu Vilhelminabor och andra kunnat läsa hur aktiv och framgångsrik den nya styrelsen i Vibo agerat. Efter två sammanträden har ”stortag” uträttats, där styrelseordföranden tillskriver sig förmågan och äran att ha uträttat stora ting för Vilhelminaborna. Jag vill gratulera den nya styrelsen till att väl ha omhändertagit den ”gamla” styrelsens och bolagsledningens initiativ lett till bra resultat och förhoppningsvis också till att frågan om bl. a äldreboende vid Saxnäsgården kan tryggas för framtiden.

 

Bli först att kommentera