Viktig framgång!

Idag har kommunfullmäktige ställt sig bakom skärpta riktlinjer för serveringstillstånd i Umeå kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort ett bra arbete med det nya förslaget som tillgodosett en stärkt socialpolitisk framtoning. För Individ- och familjenämnden är detta en tung och viktig framgång och bör applåderas av alla som vill att barn och unga ska få växa upp utan alkoholens negativa verkningar.

När det förra förslaget om riktlinjer antogs år 2005 rasade debatten om att släppa in alkoholservering på kommunens idrottsarenor. Detta förslag innehöll en del öppningar för hur och var serveringstillstånd kan ges som nu täpps till. Insynsskyddet till serveringen vid arenor förtydligas så att inte publiken behöver hamna mitt uppe i serveringen.

Förslaget innebär också ett tydligt försvar av ungdomsmiljöer, där en ambition är att dra en tydlig linje i sanden och freda dessa på lång sikt. Det är strategiskt helt rätt. Vi skärper skrivningar kring fredandet av alkohol och i dess närhet från fritidsgårdar, ungdomsmiljöer men även skolor och dess omedelbara närhet. Förslaget pekar också ut att drogliberala rörelser, sexklubbar och närhet till behandlingshem för missbrukare inte bör beviljas serveringstillstånd. En helt riktig och framåtsyftande skrivning.

Det som nu krävs är att Individ- och familjenämnden upprättar en bra dialog med miljö- och hälsoskyddsnämnden om tillämpningen. Det behövs en nära dialog vilket försvagats sedan personalen flyttades över från dåvarande socialnämnden till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Till detta bör knytas att Individ- och familjenämnden alltid ska vara remissinstans till serveringstillstånd riktade till allmänheten i publika miljöer. Det ska vi se till att det kommer på plats.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Arkiv
RSS Nytt från vk.se