Hur svårt kan det vara att sluta bildsätta sexköp med kvinnokropp? Vad gör lokalmedia åt saken?

Av , , 2 kommentarer 15

Jaha då var vi där igen. I dagens webbupplaga av Västerbottens kuriren står att läsa att en man åkt fast för sexköp i Umeå i en av polisen och socialtjänstens tillslag. För det ska han betala 21500 kronor i strafföreläggandet.

Så långt allting väl. Vi har alltså en artikel som handlar om en man som begått brott. Då kan man ju tycka att illustrationen borde handla om just det också. Men icke, kolla här:

sexköp

 

En kvinnlig underkropp och en säng får återigen symbolisera sexköpet. Men vad har de egentligen med historien att göra? Det här handlar ju om en man som begått en olaglig handling, inte om en kvinna som lämnar ett rum med en säng. Mer korrekt vore ju att bildsätta med en man som blir tagen av polis, eller en man som får betala dryga böter. Men inte detta.

Återigen faller lokalmedia i Umeå, och Västerbottens kuriren, i fällan att bildsätta prostitution på detta stereotypa sätt.

Jag vet inte hur många presskonferenser, utspel om människohandel, bloggar och insändare vi ska behöva göra innan det blir ordning på detta. VK:s chefredaktör har lovat att hon tar frågan på stort allvar, men det verkar inte ha lyckats denna gång.

Prostitution är inte vackert. Det är människohandel och slaveri, organiserad brottslighet, människor i djup fattigdom som tvingas sälja sin kropp, människor som utnyttjas för att de lider av psykisk ohälsa eller är fast i missbruk. Bilderna av prostitutionen bör bildsättas därefter, med förövarna i huvudrollen.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

2 kommentarer

Vi avsätter 1,9 miljoner till att fortsätta arbetet med Röda korset för att ensamkommande ungdomar ska få en bättre inkludering i samhället

Av , , 2 kommentarer 7

Mandatperioden lider mot sitt slut och på måndag utser kommunfullmäktige nya ledamöter i de olika nämnderna.

Därför kändes det bra att igår avsluta mandatperioden i Individ- och familjenämnden med att ta beslut om att fortsätta vårt arbete med Röda korset och Arezo kring stödet till ensamkommande flyktingungdomar. Det här har jag förstått är ett tämligen unikt samarbete i Sverige sett till skala och resultat.

Vi har sett till att flyktingungdomar i asylprocessen inte behövt rivas upp vid sin 18-års dag och flyttas ut i landet till Migrationsverkets anläggningar. Vi insåg tidigt att hela det svenska mottagningssystemet inte var anpassat efter de långa handläggningstiderna. Med dessa flyttar och uppbrott från sin trygghet med vänner och skola skulle ohälsan öka, integrationen försvåras och social problematik bli mer frekvent förekommande.

Umeås modell mellan kommun och ideella krafter har istället byggt på att ungdomarna ska kunna bo kvar i Umeå – och hos svenska familjer. Socialdemokraternas och nämndens uppfattning har varit att det leder till en snabbare ingång till svenska samhället och bättre stöd än att bo på statliga anläggningar.

Resultatet av det här arbetet är att ingen ungdom för de som kom 2015 och fått vänta länge på besked har behövt lämna Umeå under sin asylprocess. Ett enastående resultat. Ett 70-tal har istället kunnat bo kvar och få en god resa in i samhället inneboende hos engagerade medmänniskor. Socialtjänsten har inte heller behövt belastas av hemlöshet och social utsatthet i gruppen.

För många av dessa ungdomar väntar nu den nya gymnasielagen och studier. Vi väljer att gå in med 1,9 miljoner kronor från statliga stimulansmedel till detta ändamål för att fortsätta vårt samarbete ett år till. Detta för att ge dessa ungdomar bästa möjliga stöd in i samhället. Ett viktigt beslut.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

2 kommentarer

Valfrihet och kvalitet ska prägla framtidens hemtjänst i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Under dagen kommer Individ- och familjenämnden att ta ställning till Socialdemokraternas förslag att hemtjänsten ska upphandlas enligt LOU istället för LOV.

Här nedan kan du läsa en debattartikel av mig och Äldrenämndens ordförande Janet Ågren(s) där vi redogör för våra skäl att se över valfrihetssystemet i hemtjänsten.

Debattartikel publicerad i VK och Folkbladet 2018-11-21:

Socialdemokraterna har föreslagit att nuvarande valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska ersättas med ett nytt valfrihetssystem med upphandling enligt LOU.

Det är en ståndpunkt som utgår att vi i framtiden vill att det ska finnas en stark och med kvalitativ omsorg såväl privata alternativ som en stark kommunal hemtjänst. Tre punkter hoppas vi åstadkomma:

En valfrihet i stad som på landsbygd

En stor brist med dagens LOV-system är att det inte går att välja utförare i hela kommunen. De privata utförarna har valt att fokusera på vissa områden vilket innebär att det för den enskilde finns många aktörer att välja på i centrala områden medan det är få eller enbart kommunen på landsbygden.

Frågan i den här debatten måste ställas om det är företagens fria etableringsrätt eller den enskildes möjlighet att välja mellan olika aktörer som vi menar med valfrihet? För socialdemokraterna innebär valfrihet att de enskilde ska kunna göra ett aktivt val och kunna välja mellan olika aktörer, privata utförare och den kommunala hemtjänsten och att det ska gälla hela kommunen.

Valfrihet för oss innebär också möjligheten till omval, att ångra sig och välja om. I ett nytt valfrihetssystem ska det även fortsättningsvis vara möjligt att välja och välja om, samt att det därför ska säkerställas i det nya systemet.

Fokus på kvalitet och samarbete

En förändring till LOU tror vi gynnar kommunen och de privata utförarna ur planeringssynpunkt och gör det enklare sett till både uppföljning och verksamhetsutveckling. Det kommer ge bättre kvalitet för den enskilde då förvaltningen kan ge ett bättre stöd till utförarna, till exempel när det gäller utbildningar. Här finns mycket att vinna på med ett tätare samarbete.

Det finns också andra samordningsvinster sett till vårdkedjan i sin helhet, där ett exempel gäller hälso- och sjukvård i hemmet och möjligheterna till delegering. Även frågan angående larm har aktualiserats.

Vår förhoppning med en annan reglering är att få till en bättre långsiktighet i planeringsförutsättningarna såväl som i relationen mellan kommunen och de privata utförarna. Reglering med LOU innebär att utförarna får ett mer stabilt kundunderlag och därmed bättre möjlighet att planera sin verksamhet långsiktigt, vilket vi tror ger bättre kvalitet. I dag innebär en förändring i antalet brukare att verksamheten för en liten utförare kan omkullkastas helt, vilket kan leda till att utföraren tvingas till uppsägning av sin personal.

Det medför att personalvillkoren är mer osäkra hos de privata utförarna än för den kommunala hemtjänsten. Förändringen gör även att utförarna inte behöver jaga kunder på samma sätt utan kan ha full fokus på kvalitet.

En fortsatt stark kommunal hemtjänst.

Den översyn som gjorts visar att nuvarande system inte är konkurrensneutralt. Den kommunala hemtjänsten är till skillnad mot de privata utförarna skyldiga att verka i hela kommunen där restiderna är långa. Samtidigt erbjuder man exempelvis inte RUT-tjänster då kommunen inte får konkurrera med privata alternativ.

Bristerna i LOV-systemet slår också åt andra hållet. Privata aktörerna upplever brister i information och har svårt att ställa om vid förändringar. Kritik har även funnits på att kraven gällande utbildning är för högt ställda.

Socialdemokraterna vill med upphandling adressera dessa problem, samt att säkerställa att den kommunala hemtjänsten även i framtiden utgör ett alternativ som erbjuder hög kvalitet för den enskilde och att kommunen kan behålla sin kompetens. Det kräver att dagens system för valfrihet ses över.

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden ska behandla förslaget. Det finns flera delar framöver att ta ställning till och som kan bygga vidare på hur det ser ut i dag. I dag är andelen mellan de privata utförarna och den kommunala hemtjänsten inom äldreomsorgen ungefär 54-46 om natten undantas. Inklusive natten är fördelningen mellan de privata utförare och den kommunala hemtjänsten i princip jämt, ungefär 50-50. Framgent ser vi helst att fördelningen mellan de privata utförarna påminner om dagens fördelning där ungefär hälften av hemtjänsten upphandlas och utförs av privata utförare.

Umeå har också haft fördelen av att det har varit lokala och mindre aktörer som utfört hemtjänst, vilket vi gärna ser fortsätter. I dagsläget finns 17 utförare av privat hemtjänst. I en upphandling kan det reduceras något för att vi ska kunna nå samordningsfördelar, samtidigt som det behövs alternativ att välja på.

Även fortsättningsvis bör det finnas både större och mindre aktörer och en mångfald utifrån inriktning och nisch. Vi förordar dessutom att en upphandling görs så att det är möjligt att konkurrera med kvalitet.

Andreas Lundgren(s)
Ordförande Individ- och familjenämnden

Janet Ågren(s)
Ordförande Äldrenämnden

 

Bli först att kommentera

LOV eller LOU?

Av , , 10 kommentarer 11

Ser att Veronica Kerr(KD) går till attack mot Vänsterpartiets utspel ”nu blir det andra bullar i Umeå”.

Det stämmer att Socialdemokraterna lagt ett uppdrag i Individ- och familjenämnden om att LOV i hemtjänsten ska ersättas med lagen om offentlig upphandling(LOU). Det kommer att efterföljas av ett liknande uppdrag i Äldrenämnden.

Om det kan nog partierna säga mycket men att hävda att det skulle innebära stopp för valfrihet eller hemtjänstföretag i omsorgen är då verkligen att ta i. Det är ju helt avhänget hur kommunen väljer att upphandla och Socialdemokraterna anser att människors rätt att välja är fortsatt viktig.

Så valfrihet kommer att finnas kvar. Däremot är det riktigt att ett beslut om LOU innebär att företags fria etableringsrätt i omsorg begränsas till förmån för upphandling. Bakgrunden till varför vi föredrar upphandling före LOV är för att vi ser behov av att öka fokus på samarbete.

Dagens system innebär stora brister i samordningen och konkurrensen haltar då både de privata utförarna och kommunens egen verksamhet har så olikartade förutsättningar. Den utredning som förvaltningen tagit fram visar att samverkan är högst begränsad.

Nu ska vårt förslag diskuteras och det kommer att göras i Individ- och familjenämnden om två veckor samt äldrenämnden. Det kommer nog bli ordentliga diskussioner för att stöta och blöta olika perspektiv utifrån utredningen. Bifalls förslaget så ska det därefter till kommunfullmäktige för avgörande.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

10 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.