rektortornberg

Tankar från en framtidsverkstad

Vad är en bra skola?

Av , , Bli först att kommentera 7

Vad är en bra skola?

Det finns nog många svar på den frågan, och skolans uppgift är stor och komplex. Jag envisas med att säga att den är att bygga framtiden.

Det enkla sättet att säga vad som är en bra skola är att säga att det är en skola med hög måluppfyllelse. En skola där eleverna får höga betyg och en god värdegrund.

Ett annat är att sätta ord på vad våra elever får med sig in i sitt framtida liv. Vilka framtidskompetenser behöver de och vilka framtidskompetenser får de med sig?

På Artediskolan jobbar vi hårt, varje dag, för att våra elever ska lämna skolan med goda betyg och en god värdegrund. Inte bara för att komma in på den gymnasieutbildning de önskar, utan ännu mer för att de ska få det bästa av framtiden, och för att de ska kunna bidra till den bästa framtiden.

Det finns mycket spännande forskning om det där med vilka kompetenser som är viktigast. EU satte för några år sen ned dem i skrift och gav dem namnet nyckelkompetenser:

kommunikation på modersmålet, det vill säga förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter (lyssna, tala, läsa och skriva) samt språklig interaktion i lämplig och kreativ form i en rad olika samhälleliga och kulturella sammanhang,

kommunikation på främmande språk, vilket utöver färdigheterna för kommunikation på modersmålet innefattar förhandlingsteknik och interkulturell förståelse. Kunskapsnivån är avhängig av flera faktorer samt av förmågan att lyssna, tala, läsa och skriva,

matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Matematiskt kunnande är förmågan att utveckla och tillämpa matematiskt tänkande för att lösa en rad problem i vardagssituationer, med tonvikten på bearbetning, utövande och kunskap. Grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens är förmågan att bemästra, dra nytta av och tillämpa kunskaper och metoder som förklarar naturens värld. Det inkluderar en förståelse för de förändringar som människan gett upphov till samt vårt ansvar som enskilda medborgare,

digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT),

lära att lära handlar om lärande, förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet, antingen individuellt eller i grupp utifrån det egna behovet, samt kunskap om metoder och möjligheter,

social och medborgerlig kompetens. Social kompetens avser personlig, interpersonell och interkulturell kompetens och alla beteendeformer som hjälper individen att delta i samhällslivet och arbetslivet på ett effektivt och konstruktivt sätt. Det är kopplat till personlig och social välfärd. Kunskap om seder och bruk i de olika miljöer där människor verkar är nödvändig. Medborgerlig kompetens, och i synnerhet kunskap om sociala och politiska begrepp och strukturer (demokrati, rättvisa, medborgarskap och medborgerliga rättigheter), gör individen rustad för ett aktivt och demokratiskt deltagande,

initiativförmåga och företagaranda är förmågan att omvandla idéer till handling. Det innebär kreativitet, innovation och risktagande samt förmågan att planera och leda projekt för att uppnå de mål som ställts upp. Individerna är medvetna om sammanhanget de verkar i och förmögna att utnyttja de möjligheter som står till buds. Detta utgör grunden för att tillägna sig de specialinriktade färdigheter och kunskaper som krävs av dem som bidrar till social eller kommersiell verksamhet. Detta bör omfatta medvetenhet om etiska värderingar och främjande av goda styrelseformer,

kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer, vilket omfattar en medvetenhet om betydelsen av kreativa uttryck vad gäller idéer, erfarenheter och känslor i olika medier (musik, scenkonst, litteratur och visuella konstformer).

 

Det är på detta vår läroplan i många stycken bygger, och det är på detta vårt dagliga arbete och vår utveckling av god undervisning bygger. Och det är detta som gör rektorsjobbet till världens mest spännande jobb. Möjligen med undantaget lärare.

Bli först att kommentera