Regionens experter

LAG Våld i nära relationer

LAG (Lokal ArbetsGrupp) Våld i nära relationer är Region Västerbottens egen expertinstans i frågan om sexuellt våld. Gruppen har ingen rätt att fatta beslut men de ska utbilda regionens anställda och vara de som kan frågan.

I maj 2020 skickade LAG ett mail till Sara Oskarsson Hannuksela, verksamhetschef inom psykiatrin, med sina åsikter om hur en omorganisation borde se ut. Vi i ”Initiativet Stäng inte Asta” hittade brevet i Region Västerbottens diarium och när vi hade en träff med både politiker och tjänstemän i regionen den 28 januari 2021 sa Sara Oskarsson Hannuksela att hon inte hade någon kännedom om mailet och att hon tappat bort det. Under samma möte sa Sara Oskarsson Hannuksela att hon ville att vi i ”Initiativet Stäng inte Asta” skulle vara remissinstans i det fortsatta arbetet med omorganisationen. Vi har ännu inte fått någon förfrågan om att tycka till om någonting alls.

Här är LAG:s brev till Sara Oskarsson Hannuksela:

Angående eventuell påverkan på patienter/målgruppen personer utsatta för sexuellt våld och våld i partnerrelation i samband med omorganisering av psykiatriska kliniken och ASTA-mottagningen

 

Våldsutsatthet har stora effekter på hälsa och välmående, trots detta har inte gruppen fått särskilt mycket uppmärksamhet eller stöd av hälso- och sjukvården historiskt. Personer med erfarenhet av våldsutsatthet eller pågående våldsutsatthet passar inte in i den medicinska traditionen med ett starkt fokus på diagnoser. Att leva med våldsutsatthet kan ge många olika typer av symptom och det är viktigt att personal som möter målgruppen kan se och förstå hela personens livssituation. Patienter som söker stöd på grund av utsatthet för våld skiljer sig även åt gentemot den genomsnittlige patienten genom att även vara ett brottsoffer, därför blir det viktigt att i stöd och behandling ha kunskap om brottsofferfrågor.

 

Utifrån den speciella situation som våldsutsatta lever i och som påverkar dem i mötet med hälso- och sjukvården vill vi här lyfta några frågor/områden att ta hänsyn till/bevaka i en omorganisering av psykiatriska kliniken:

  • Det är viktigt att försäkra att våldsperspektivet synliggörs i den nya organisationen. Det finns en tydlighet i att det idag finns en särskild mottagning som är specialiserade på att hantera personer som utsatts för våld. Det skapar trygghet hos patientgruppen och även för annan personal som hänvisar våldsutsatta dit. För patienterna är det också en fördel att fokus är på just våldsutsattheten – dvs det som de utsatts för – istället för att fokusera på symptomen. Att behandlas på en mottagning som tar hand om vissa symptom (tex ångest) förstärker detta fokus på symptom snarare än våldsutsattheten vilket kan få konsekvensen att patienter är mindre benägna att känna sig sedda och förstådda. För våldsutsatta är det viktigt att tydliggöra att deras symptom är fullt rimliga och begripliga reaktioner på en orimlig, ohälsosam situation dvs våldsutsatthet. Detta kan motverkas av att de definieras som patienter på en ångestmottagning.

 

  • Våldsutsatta har ofta ett ännu större behov av trygghet och förutsägbarhet än andra patientgrupper. Trygghet och förutsägbarhet kan tex handla om att personerna träffar samma behandlare/personal, att dessa har förståelse för vad det innebär att leva med våld och hur det påverkar livet på olika sätt och att den stödsökande tex inte behöver förklara eller försvara olika val som att gå tillbaka till den tidigare partnern utan att kunskap kring normaliseringsprocessen finns hos de professionella. Det sammanhållna stöd som ASTA-mottagningen kan ge i dagsläget genom sitt strukturerade och väl upparbetade teamarbete och den kompetens som de kan upprätthålla genom att medarbetarna i huvudsak träffar våldsutsatta är en stor tillgång i stödet till personer utsatta för våld.  

 

  • En stor del av det övergripande arbetet rörande våld i nära relationer inom hälso- och sjukvården handlar om att motivera vårdpersonal till att ställa frågor om våld i patientmöten. En sak som underlättar för personal att fråga är vetskap om vart de kan hänvisa våldsutsatta vidare ifall stödbehovet inte kan lösas inom den egna verksamheten. ASTA-mottagningen är en välkänd verksamhet internt för annan personal att hänvisa till, det finns god kännedom om vad ASTA är och gör. Denna tydlighet om vart våldsutsatta med behov av specialiserat stöd kan vända sig är en positiv faktor för att underlätta identifieringen av våldsutsatta. 

 

ASTA är en viktig och välfungerande verksamhet med goda resultat. Vi ser med oro på risken att psykiatrin efter omorganiseringen inte kan upprätthålla det stöd denna utsatta målgrupp i nuläget kan få. 

 

Maria Stefansson, Hälsoutvecklare Region Västerbotten och ordförande LAG Våld i nära relationer

Sofia Elwér, Jämställdhetsstrateg Region Västerbotten

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.