Vet du vem som utsatts sexuellt som barn?

Rice-dagen 1 oktober

 

Utsattheten syns inte på utsidan, få berättar om sina upplevelser och allt för många yrkesverksamma är omedvetna om att de möter vuxna som utsatts sexuellt som barn. Rise vill därför erbjuda viktig lättillgänglig kunskap för dig som är yrkesverksam, och vi arbetar för att belysa viktiga samband mellan sexuell utsatthet i barndomen och ohälsa senare i livet.

 

En förmiddag som gör skillnad

Idag finns det över en halv mil­jon vux­na i Sve­ri­ge som ut­satts för sex­u­el­la över­grepp som barn, en­ligt en be­folk­nings­un­der­sök­ning gjord av Na­tio­nellt cent­rum för kvin­no­frid 2014.

Den 1 oktober 2021 anordnar vi därför för tredje gången Rise-dagen. Det blir en fullproppad förmiddag med kunskap och inspiration utifrån olika perspektiv, för att ge dig som yrkesverksam bättre förutsättningar att med små insatser bidra till en ofta livsavgörande skillnad för vuxna som utsatts sexuellt som barn. 

Vi er­bju­der vik­ti­ga fö­re­läs­ning­ar i äm­net och pa­ne­ler med yr­kes­verk­sam­ma kring ex­em­pel­vis lång­sik­ti­ga kon­se­kven­ser såsom miss­bruk, sex som själv­ska­de­be­te­en­de och ät­stör­ning­ar. Vi ger dig ock­så per­son­li­ga be­rät­tel­ser för att ut­i­från oli­ka per­spek­tiv ge dig en dju­pa­re för­stå­el­se för det­ta ämne. Den­na dag ger en över­blick av det vik­ti­gas­te du be­hö­ver veta för att vara rustad att möta och göra skill­nad för den som ut­satts. Läs mer i pro­gram­met ne­dan.

 

https://rise-sverige.se/rise-dagen-2021/?fbclid=IwAR21QyUJMcPAG2ivaQDabb9TtCU02f89SMm2jrFVQe-7BHj55XsG-3syBS0

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.