Ett tryggare Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

2012 fortsätter arbetet för ett tryggare Umeå i enlighet med det åtgärdsprogram vi upprättat. Under året genomförs såväl trygghetsvandringar som översyn av otrygga platser i centrum. Den folkhälsorapport som visar på otrygga stråk bla på Ersboda, Mariehem och Campus kommer vi att titta på.

Belysningskartan lever vidare. Det går bra att klicka sig in via länken och lämna synpunkter på vart det fattas belysning eller är mörkt. Därefter kommer ansvariga för parkdrift och belysning att göra en bedömning.

Ytterligare en viktig bit är medborgarengagemang. Mer medskapande i det offentliga rummet skapar bättre trygghet. Genom projektet urban forum börjar vi nu utveckla former för mer medskapande vilket också ska bidra till att staden upplevs tryggare.

Andreas Lundgren
2:e vice ordförande tekniska nämnden

Bli först att kommentera

Korvvagnarna

Av , , 7 kommentarer 5

Ser på vk.se att salustånden(populärt kallat korvvagnarna) blir en politisk fråga. Vice ordförande Stefan Nordström(m) vill riva upp den inriktning som funnits. De nya vagnarna har tagit flera år att ta fram tillsammans med korvförsäljarna. Att två månader innan detta ska tas i bruk gå ut och kräva ett omtag är naturligtvis ett slöseri med både pengar och allas tid under dessa år. Moderaterna har under hela förra mandatperioden backat det här beslutet konsekvent.

Ett skäl för beslutet är att kommunen i och med dessa vagnar nu ökar chansen för utbud. Alla umebor ska ha möjlighet att hyra salustånden och även enkelt kunna boka lediga platser längs kungsgatan för försäljning. Det skapar möjligheter till arbetstillfällen.

Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig varit tillåtet med slutna salustånd längs kungsgatan av olika skäl. Men detta har ändå praktiserats då efterlevnaden varit alldeles för låg. När så kungsgatan byggdes om med ny beläggning och snyggades upp beslutades att också se till att det rådande beslutet bättre skulle efterlevas. Lösningen för att undvika piska blev att utforma vagnar tillsammans med korvförsäljarna vilket nu har gjorts i en process som tagit mycket lång tid. Och det är också anledningen att detta blev en politisk fråga som många umebor tagit sig för pannan och undrat vad politikernas dagordning består av.

Det vore olyckligt att nu dra i handbromsen innan vi vet hur detta kommer att fungera.

 

texten uppdaterad.

 

7 kommentarer

Scharinska villan

Av , , Bli först att kommentera 10

Just nu pågår en omfattande diskussion om framtiden för Scharinska villan. Som VK rapporterar så har länsantikvarien synpunkter på den verksamhet som bedrivs förstör huset och ett föreläggande diskuteras.

Det är viktigt att veta att inga politiska beslut är fattade i detta varken i tekniska nämnden eller någon annanstans. Diskussioner pågår för närvarande för fullt om hur frågan ska hanteras och jag kommer återkomma framöver. Låt mig bara vara väldigt tydlig på en punkt; vi är väl medvetna om vikten Scharinska villan har och det sista vi vill politiskt är att man slår undan benen för Umeås musikliv.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordförande, tekniska nämnden

Bli först att kommentera

kvinnor ska kunna gå ut!

Av , , Bli först att kommentera 7

Läser om de uppmärksammade gruppvåldtäkterna utomhus i Örnsköldsvik. Polisen går nu ut och uppmanar kvinnor att inte gå ut ensamma.

Man tror inte det är sant 2012. Ska halva stadens befolkning inte kunna gå ut själva på helgkvällar och nätter för rädslan att bli våldtagen?? Varför ska polisen legitimiera att våldtäktsmännen får ta makten över det offentliga rummet inte bara vid gärningen i sig utan också helgerna framöver?

Det är naturligtvis lätt för mig som man att hävda att detta är absurt när jag inte är måltavlan för gruppvåldtäkten. Men polisen borde självklart hellre uppmana folk att vistas ute och ta hand om varandra istället så att stan är trygg från våldtäkter. Våldtäktsmän ska veta att folk ser dem och inte tänker ge upp sin stad.

Man kan dra en parallell till Umeå kommuns trygghetsarbete. Hagamannens handlingar gjorde att kvinnors demokratiska rättighet att vistas i det offentliga rummet ytterligare beskars genom en stark rädsla och otrygghet som levde kvar under lång tid. Det är först nu sex år efter gripandet vi ser att Umeå sjunkit till paritet med riksgenomsnittet i andel kvinnor som stannar hemma ibland eller ofta för rädsla att bli överfallen.

Det som läggs i potten i Örnsköldsvik är således inte ett par hemmakvällar för stadens kvinnor utan långt mycket mer om rädslan späs på. Uppmaningen från polis, politiker och allmänhet bör därför vara att ta tillbaka sin stad och inte ge upp den.

Bli först att kommentera

Ge fan i lönebildningen!

Av , , 1 kommentar 17

Man tror inte det är sant när man ser Centerpartiets utspel om sänkta ingångslöner för alla åldersgrupper över arbetsmarknaden med 25%. Under nye partiordföranden Annie Lööf(c) så har partiet tagit steget fullt ut från Mauds högerpolitik till ett nyliberalt parti.

Det här är bara så korkat och idiotiskt att man tror inte det är sant. Folkpartiet har tidigare föreslagit sänkt ingångslöner för ungdomar i offentlig verksamhet men här missar man något ännu mer fundamentalt:

I Sverige är det inte politiker som sätter lönerna på arbetsmarknaden. Det är upp till fack och arbetsgivare att förhandla om löneutrymmet. I det ingår inte bara lönenivåer utan även satsningar på omställningsstöd, försäkringar, ersättningar som det räknas på.

Att politiker som Annie Lööf inte har en aning om detta förvånar mig inte. Men att hela centerpartiet anser att detta är en politisk fråga är för mig helt obegripligt. Man borde skämmas och jag tror också det är det man gör på sina håll inom centerrörelsen men tyvärr är partiet övertaget av nyliberalerna. När ska någon i detta parti slå näven i bordet och vägra vara en del i detta?

Jag förstår att Annie Lööf som tjänar 150 000 i månaden skulle kunna ta sitt jobb till 75% av den nivån. Men lika tur har du inte om du ska gå ned från 16000 till 12000 inom omsorgsyrkena. Eller för den delen handeln där genomsnittslönerna idag är 7900 kronor i månaden idag på grund av alla deltider. Detta sätter också en vidare press på sänkt ersättning i arbetslöshetsförsäkringen och lönenivåerna för övrig arbetsmarknad hålls tillbaka.

Den marknadsliberala arbetsmarknadspolitiken som regeringen förespråkat har misslyckats med att få ned arbetslösheten som biter sig fast runt 8%. Har man då ett nyliberalt synsätt så blir åtgärden att tvinga fram ännu lägre löner, sänka ersättningar osv för att fler ska få jobb. Man gräver ned sig djupare när näringsminister Annie Lööf istället borde satsa på utbildning och forskning.

Detta utspel har samma resonemang när professorn Marian Radetzki på 90-talet talade om att folk skulle tjäna 5000 kronor i månaden. Skillnaden är att idag talar vissa politiker om samma sak.

1 kommentar

Insändare om offentlig kultur

Av , , 1 kommentar 9

Idag har vi tre gruppledare för (s) i tekniska nämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden inne en insändare om kultur i det offentliga rummet:

Det har varit mycket tal om graffiti och klotter i Umeå de senaste åren. Ska det förbjudas eller inte? Det har varit en vanlig utgångspunkt i debatten. Så enkel är inte verkligheten. Vi måste skilja på graffiti och klotter.
 
I ett förslag till handlingsprogram, som nu behandlas i kultur-, fritid- och tekniska nämnden, konstateras följande: ”Graffiti och klotter är svårdefinierade ord, som har olika betydelse för olika individer och som dessutom innehåller starka laddningar för många.
 
Hur begreppet används är ofta ett uttryck för den egna ståndpunkten. I svensk lagstiftning definieras klotter som en bild eller ristning som olovligen anbringats på plats eller föremål. Graffiti är en text eller bild som lagligen anbringats på plats eller föremål”.
 
Så är det. Det är inte, som många tror, att de fina bilderna är graffiti och ”tags” och andra textsymboler är klotter. Skillnaden är att klotter är det olagliga uttrycket och graffiti det lagliga. Oberoende om vi tycker om det eller inte.
 
 Därför kommer vi socialdemokrater i kultur-, fritid-, och tekniska nämnden att ställa oss bakom förslaget till ny handlingsplan som vill förebygga och bekämpa klotter som skadegörelse och främja graffiti som konstform och fritidsintresse.
 
Genom att främja och skapa bättre förutsättningar för den lagliga graffitin tror vi att vi bättre kan motverka det olagliga klottret. Därför ställer vi oss bakom den nya handlingsplanen vars mål är:
 
• Under en treårsperiod avsevärt minska klottret inom Umeå kommun.
• Utveckla en bättre samordning och ökat samarbete bland dem som drabbats av klotter.
• Verka för att allt klotter ska polisanmälas.
• Hitta en långsiktig och hållbar lösning kring de tidigare problemen på I20 området.
• Erbjuda positiva och attraktiva kommunala aktiviteter och mötesplatser för graffiti.
• Verka för att graffiti skall bli allmänt accepterad i samhället, både som konstform och fritidsintresse bland de aktiva i Umeå.
 
 Inför att Umeå ska bli europeisk kulturhuvudstad 2014 vill vi socialdemokrater att olika kulturella och konstnärliga uttryck ska samspela få en större roll i stadsplaneringen och utformandet av våra offentliga rum.
 
Vi är övertygade om att ”en öppen stad, ej en befäst, bygger vi gemensamt”, såsom folkhemspoeten Ragnar Thoursie skriver i Sundbybergsprologen och som Olof Palme ofta brukade citera i sina tal.
 
I Umeå kommuns nya kulturpolitiska program fastslås att vi har en rik tradition när det gäller offentlig konst, vilken ska utvecklas och även innefatta andra kulturyttringar.
 
Genom att förlägga olika kulturyttringar i det offentliga rummet utomhus synliggörs och skapas oväntade möten på ett nytt sätt och Umeås attraktionskraft ökar. Därför vill vi socialdemokrater utveckla och skapa bättre förutsättningar för olika professionella konstnärliga uttryck och olika former av graffiti och andra former av gatukonst i Umeås offentliga rum.
 
I arbetet med kulturhuvudstadsåret pågår ett projekt ”Urban forum”. Det kan och bör bli en utmärkt mötesplats och experimentverkstad för hur vi kan utveckla det offentliga rummet och skapa spännande möten mellan konstnärer och medborgarnas medverkan och medskapande.
 
Allt för att göra Umeå till en ännu mer öppen och attraktiv stad.
 
Tomas Wennström, ordförande (S), Kulturnämnden
Andreas Lundgren, 2:e v.ordf och gruppledare (S), Tekniska nämnden
Ari Leinonen, gruppledare (S), Fritidsnämnden
1 kommentar

Gatukonsten en del av Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7

Ibland blir man glad. Vi socialdemokrater med biträdande av Vänsterpartiet fick vid senaste sammanträdet med tekniska nämnden gehör för vårt yrkande att gatukonsten ska vara en del av Umeås offentliga miljö. Det är glädjande med det breda politiska stödet.

Människors möjlighet att kunna forma sin stad vilket går helt i linje med den toleranta och öppna stad som Umeå är. När vi bygger en modern stad som signalerar utveckling så inkluderar det självklart att kulturen ska vara tillgänglig och ta stegen ut i det offentliga rummet där människorna finns. Betraktelsen av det offentliga rummet säger mycket om en stads själ och hjärta.

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att se över hur detta ska kunna göras och återrapportera till tekniska nämnden. Umeå arbetar redan idag med gatukonst men formerna behöver stärkas så vi får en skjuts i detta.

En intressant tanke vore en gatukonstfestival precis som vi har en höstljusfestival, snökulpturfestival eller jobbar med snöväggsgraffiti, alla på sitt sätt en del av gatukonsten. Detta skulle kunna fungera som en uppsamlande händelse som väcker intresse och nyfikenhet för gatukonstens möjligheter.

 

Bli först att kommentera

Dags för cykelmotorvägar

Av , , Bli först att kommentera 12

Vi socialdemokrater satsar under mandatperioden extra medel för att underhålla cykelvägnätet. Vi ser också över det prioriterade gc-nätet, utökar det med nära en tiondel per år, bygger till sammanhängande länkar och ser till att skolvägarna är trygga.

Men det gäller att hela tiden gå vidare och vara innovativa om vi ska bygga en stad där gång- cykel och kollektivtrafik är de mest använda transportmedel 2020. En del som vore intressant att titta vidare på är så kallade cykel-motorvägar. Det vill säga breda och raka cykelvägar som man på snabbt sätt kan ta sig fram över stora sträckor, tydligt utmärkta, lätta att hitta och som prioriteras vid korsningspunkter med biltrafiken.

Utvecklingen går i den här riktningen. I Köpenhamn och London har man jobbat ett tag med detta.  i Örebro har också arbetet påbörjats och mellan Lund-Malmö byggs en cykelmotorväg. Här hemma i Umeå bör vi inte vara sämre. Vi gör nu försök med Nygatan som enkelriktas och cykelvägen breddas för att skapa ökad framkomlighet. Jag vill att vi sedan går vidare och tittar över hur ett cykelmotorvägnät kan se ut i staden.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

d

Bli först att kommentera

Sopkorgar i busskurerna!

Av , , Bli först att kommentera 8

Umeå visar upp goda resultat i den nationella skräpmätningen. 2012 ska vi försöka utveckla oss en smula. I år gör vi försök med att införa källsortering på 15 soptunnor i centrala Umeå. Alla soptunnor ska dessutom ha rännor för pantburkar. Askkoppar har varit efterlängtade och utplaceras då fimpar är en av de största nedskräpningsfaktorerna. Sopning av torgytor sker dagligen maj-oktober, Snabb klottersanering i centrala stan fortsätter som tidigare år likaså de riktade skräpinsatserna och de särskilda torgvärdarna.

En annan viktig nyhet handlar om att vi nu tänker säkerställa  sopkorgar i busskurerna. En av de vanligaste frågorna jag får av Umeås medborgare är varför man inte har någonstans att slänga skräpet när man väntar på bussen.

Det är en berättigad fråga. Anledningen till det är dels att det en gång i tiden fanns risker för glaskross och att man inte skrev in detta i avtalet med företaget som sköter busskurerna. Men en hel del vatten har runnit över ån sedan dess och umeborna vill ha någonstans att slänga skräpet. Från det nya avtalet går igång 2013 ska vi säkerställa att så blir fallet. Det är ett löfte.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

Bli först att kommentera

Trafiksäkerheten bättre

Av , , Bli först att kommentera 7

De svåra olyckorna och antalet döda minskar i Umeå kommun. 2011 dog 2 personer i trafiken medan 48 skadades allvarligt. Sedan 2007 har antalet svårt skadade minskat från 71 till 48 samtidigt som staden växer.

Bakom minskningen ligger ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete och ett samarbete mellan Umeå kommuns trafikplanering och räddningstjänst, polis, landstingets olycksfallsgrupp, NTF med flera aktörer som drar åt samma håll.

Trafiksäkerhetsarbete är en viktig politisk prioritering då det ytterst handlar om medborgarnas demokratiska rättighet till det offentliga rummet. Ingen ska behöva dödas eller svårt skadas för att man rör sig utanför husknuten.

Förutom att systematiskt bygga bort olycksrisker så har kommunen under 2011 sänkt hastigheterna i staden. Nästa steg blir en sänkning i kommundelarna under 2012. Detta kommer ytterligare att minska antalet svåra olyckor under åren som kommer.

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se