Vår namninsamling

Av , , Bli först att kommentera 3

Namninsamling

Vi har en namninsamling som vi planerar att lämna in till Region Västerbottens politiker i samband med Regionfullmäktiges sammanträde i september.

Då kommer det att fattas beslut om en motion skriven av Elmer Eriksson (m) som handlar om att återställa Asta-mottagningen.

I dagsläget finns det en majoritet för att besvara motionen, dvs säga att det är en onödig åtgärd då verksamheten redan finns. Det är (s), (mp), (v) och (c) som står för den åsikten.

Motionen stöds av (m), (l) och (kd).

Vi i ”Initiativet Stäng inte Asta” är mycket glada för att frågan kommer upp men undrar naturligtvis var alla feminister i Regionfullmäktige har tagit vägen. Den verksamhet som nu bedrivs är en direkt tillbakagång till den verksamhet som fanns innan Asta-mottagningen startade för ca 25 år sedan. Då skulle patienterna diagnostiseras och informeras om sin psykiska sjukdom Sedan skulle patienterna träna på att avleda ångest och behov av andra självskadebeteenden. Det fungerade inte eftersom den verkliga grunden till den psykiska ohälsan – att patienten var ett sexualbrottsutsatt brottsoffer  helt ignorerades. När Asta-mottagningen startade var 38 % av alla patienter inom psykiatrin utsatta för sexualbrott.

Länk till namninsamlingen:

https://www.mittskifte.org/petitions/det-ar-inte-for-sent-att-radda-asta-mottagningen-i-umea-1?share=44031f49-4e39-49c7-a768-67e95dbe1551&source=rawlink&utm_source=rawlink&fbclid=IwAR3jlGFiBGZt_bpWhgRFcr_mtdRWlQP3seIxgA2szF7lIZb2pii_BFKbvSg

 

Motion Moderaterna 201201 (1)

 

Bli först att kommentera

Patientberättelse 1

Av , , Bli först att kommentera 2

Patientberättelser

”Initiativet Stäng inte Asta” samlade ihop ett antal patientberättelser i samband med att beslutet om omorganisationen togs. Vi kommer att publicera ett antal av berättelserna i bloggen. Här kommer den första.

 

E

Jag har varit återkommande patient under fem år hos hos ungdomshälsan, vårdcentral och psykiatrin med anledning av depression och ångestsyndrom till följd av sexuellt våld och övergrepp. Jag har erbjudits- och genomfört behandlande terapeutiskt samtal, behandlande samtal med psykolog, KBT-behandling, EMDR-behandling, ångestdämpande medicin, stämningsstabiliserande medicin och antidepressiv medicin. Utan resultat.

I samband med att jag för fem år sedan tog mig ur en destruktiv relation blev jag utsatt för en våldtäkt. Våldtäkten skedde hemma hos förövaren som var en man i min bekantskapskrets med stort inflytande och hög status. Trots att jag återfanns gråtandes och livrädd i tvättstugan var det ingen som ingrep. En månad efter händelsen sökte jag min första vårdkontakt och det var först fem år senare och som en anställd på psykiatrin tog orden i munnen.

Jag hade behandlats för mina symtom men aldrig för mitt trauma som var anledningen till att jag behövde vård.
Jag blev remitterad till ASTA-mottagningen och fick snart därefter påbörja gruppbehandling med fem andra kvinnor. Jag har fått lyssna, nicka igenkännande, gråtit, skrattat men framförallt låtit mina erfarenheter och trauman ta plats. Jag har slängt ut hela mig över bordet och det har varit okej. Jag har inte tystats ned eller
ifrågasatts.

Den behandling som jag blivit erbjuden på ASTA har jag inte kunnat erbjudas på någon annan mottagning.

Det behövs en specifik mottagning för personer utsatta för sexuella övergrepp. ASTA behövs.

Bli först att kommentera

Kort resumé av Astas nedläggning

Av , , Bli först att kommentera 1

 

I slutet av 2019 blir Astas personal varse att det är en omorganisation på gång. Asta ska flyttas in i linjen, kallas det. Det är en träff i mars 2020 mellan politik och personal där personalen ger sin syn på vad som är viktigt i deras verksamhet. I april formuleras en risk- och konsekvensanalys av personalen som skickas till politiken. Personalen följer upp med en lägesrapport under sommaren.

Samtidigt tas ett beslut om en omorganisation för psykiatrin, ungefär mars/april. Beslutet innebär att Asta ska in i linjen för att organisationen inte ska vara så sårbar och att Astas behandlingsmetoder ska finnas kvar samtidigt som verksamheten ska göras tillgänglig för hela länet.

Redan vid beslutstillfället har man två förutsättningar som inte stämmer:

  1. Asta påstås enbart finnas till för patienter från Umeå. Detta är inte sant. Patienter från hela länet får sin behandling på Asta. Med hjälp av egenremisser kommer även en del patienter från övriga landet.
  2. Genom att placera Asta i linjen blir Asta inte så sårbart. Resonemanget bygger på att Astas 4,7 tjänster/6 personer är en svag organisation är t ex sjukdom och annan frånvaro ger en stor känslighet för att det ska finnas kontinuitet i behandlingen. Detta är inte heller sant. Astas metod bygger på att hela personalstyrkan är ett sammanhållet team där alla har stor kännedom om patienterna. Om någon är frånvarande i personalen kan de lätt låta någon annan genomföra sina aktiviteter med patienten för att säkra behandlingen.

Personalen säger att de, vid årsskiftet och månaderna framåt, tror att det är möjligt att bibehålla verksamheten i linjen. Den uppfattningen ändras under våren när de organisatoriska förändringarna blir mer uppenbara.

Den bärande idén för Astas verksamhet är trygghet. 

  • Tryggheten som gruppen ger vid gruppbehandlingar. Med en utgångspunkt i att patienterna är sexualbrottsutsatta ger tryggheten att de andra i gruppen har likartade upplevelser modet och kraften att se att patienten inte själv är ansvarig för vad de blivit utsatta för.
  • Tryggheten i miljön. Asta har varit placerat på flera olika ställen i Umeå, inom och utanför sjukhusområdet. De senare åren har Asta varit placerat på Sveagatan. Under sommaren flyttas verksamheten in i gamla Jubileumskliniken. Där ska alla patienter i det nya Trauma/Ångest/Asta anmäla sig på samma ställe. Där blir det på en gång en situation där Astas patienter tvingas möta sina förövare i väntan på behandling. Den trygga miljön finns inte längre.
  • Trygghet att det finns en långvarig relation med en behandlare. De patienter som har de djupaste såren, ofta patienter med incestutsatthet eller långvarigt partnervåld, behöver individuell terapi. Asta har kunnat erbjuda detta och i relationen mellan patient och behandlare har patienterna kunnat lägga sina upplevelser på behandlarnas axlar under tiden de bearbetar sina smärtsamma minnen. Idag finns inte detta kvar i linjeorganisationen. Det finns ingenting som talar för att de långvariga behandlingarna ska finnas kvar. Tvärt om har det i annonsen efter nya psykologer (de två psykologerna på Asta har sagt upp sig) sagts att det inte ska vara långvariga behandlingsperioder.

I våra, Initiativet Stäng inte Astas, relationer med politiker och tjänstepersoner/chefer har vi blivit bemötta med misstro och överlägsenhet. Vi har drivit kravet att Astas behandlingsmetoder ska finnas kvar men tjänstepersoner/chefer har hela tiden sagt att patienterna inte behöver vara oroliga och att det kommer att finnas team runt varje patient.

Politiken i majoriteten i HSN har hela tiden sagt: -Vi måste vänta och se hur utvecklingen artar sig. Vi har tagit ett beslut och organisationen måste få tid på sig att genomföra den. Med tiden kommer antal patienter som behandlas på Asta att öka.

Det som skett är att under sommaren stängdes intaget till Asta. Astas patienter hade en egen kö med en väntetid på tre månader. I samband med sammanslagningen blev det ett gemensamt intag med en väntetid på upp till två år. Men inga nya patienter med mycket stort psykiatriskt vårdbehov tas in.

I den nya organisationen finns det många olika kompetenser. Men det presenteras ingenstans någon form av psykoterapi med långa behandlingstider för dem med de svåraste skadorna. Man måste förstå att sexualbrottsutsatta är djupt traumatiserade och tillitsskadade. Det krävs ofta en längre tid innan den sexualbrottsutsatta törs lita på sin behandlare och faktiskt kan börja prata om sina upplevelser. Vi i Initiativet menar att det nu endast finns det vi anser vara den kompletterande behandlingen till patienterna. Den långvariga relationen till en behandlare som möjliggör att den kompletterande behandlingen fungerar saknas.

Vi har, i kontakt med politiken, talat oss varma för Wonsas (World Of No Sexual Abuse) arbete. Wonsa är en organisation, med Gita Rayan i spetsen, som forskar om de skador sexualbrottutsatta får. Både i samband med brottstillfället men även i mötet med den psykiatriska vården. Wonsa behandlar sexualbrottsutsatta men de har även utbildningspaket för bl a politiker och tjänstepersoner inom vården. Regeringen har uppmärksammat Wonsas arbete och de fick förra året 3 miljoner kronor för sitt arbete med utbildningar kring sexualbrottsutsatta. Hittills har ingen, varken politiker eller tjänstepersoner/chefer tagit till sig av de punkter som Wonsa och vi i Initiativet Stäng inte Asta driver.

Vi har väntat på att politiken ska se igenom de ordmassor som kommer från tjänstepersoner/chefer och faktiskt se att Astas verksamhet nu är nedmonterad och borta.

Det som nu finns är en verksamhet som kan fungera för patienter med  en annan problematik. Den verksamhet som hade sin grund i att patienterna sågs som sexualbrottsutsatta med symtom som kommer som en konsekvens av brotten, det är borta. 

Det innebär att de patienter som utsatts för de allra grövsta brotten har tappat möjligheten till adekvat vård. Detta sker med full medvetenhet bland de beslutande i Region Västerbotten. Majoriteten i regionfullmäktige (s, mp och v) har genom hela processen helt ignorerat vårt larm om att Asta-mottagningen inte längre finns kvar. De litar på tjänstepersoner/chefer som helt saknar kompetens kring sexualbrottsutsatthet!

https://www.wonsa.se/

Bli först att kommentera

Vilka/vad är ”Stäng inte Asta”

Av , , 2 kommentarer 8
”Stäng inte Asta” är ett medborgarinitiativ som kämpar för rätten till adekvat behandling för personer som utsatts för sexuellt våld*, våld i partnerrelationer samt hedersrelaterat våld.
Huvudfokus ligger på Västerbotten och den verksamhet som funnits vid Asta-mottagningen. Vi ser dock stora problem i hela landet och verkar även för att det ska finnas offentligt finansierad behandling tillgänglig för alla.
Om Asta-mottagningen:
Asta startades 1996 och har sedan dess varit en egen mottagning inom specialistpsykiatrin i Region Västerbotten. Mottagningen var placerad i Umeå, men tog emot patienter från hela länet samt övriga landet via egenremisser.
Man har erbjudit och utvecklat behandling särskilt riktad för målgruppen, med fokus på det våld och/eller övergrepp och de konsekvenser som det fått för den som utsatts. Mottagningen har bestått av ett multidisciplinärt team och varit placerad i avskilda lokaler för att skapa trygghet i behandling.
Bakgrund Initiativet:
Initiativet startades i april 2020 då det blev känt att en stor omorganisering skulle ske, med följd att Asta och dess verksamhet skulle ”integreras” i större mottagning. Medlemmar i Initiativet kommer från hela landet och är en blandning av nuvarande och fd patienter, yrkesverksamma på olika områden samt engagerade medborgare.
Kontakter togs först med tjänstepersoner (chefer) men frågan lyftes snabbt till politiker i regionen, främst Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Ett beslut togs i HSN i maj 2020 om att säkerställa några saker. I den information vi hade då och fick genom uppföljningar i frågan såg vi dock inte att det ens skulle hållas.
Aktuellt:
I oktober 2020 genomfördes omorganiseringen. De medarbetare som fanns kvar från fd Asta-mottagningen flyttades till Norrlands Universitetssjukhus, och bildade en stor mottagning med tre ”linjer”. Numera med namnet Ångest- och Asta-mottagningen.
Den del som kallas Asta är nu en traumalinje. Flera av medarbetarna som arbetat på Asta i många år har slutat. Vad gäller behandlingsmetoder så har nya mottagningen kortfattat ett annat förhållningssätt än Asta hade, nämligen att man nu ska behandla diagnoser och symtom i stället för orsaken till det – våldet patienten har utsatts för.
Diskussioner och påtryckningar pågår än idag, på politisk nivå finns en motion om att återställa Asta som ska tas upp i Regionfullmäktige den 21/9.
Regionen har valt att behålla det väletablerade namnet, men inte det Asta’s verksamhet stod för. Vi fortsätter kampen för adekvat vård, i samma namn som från start – Stäng inte Asta!
*Sexuellt våld innebär allt från förnedring och trakasserier till våldtäkt.
Asta’s målgrupp gällde alla former av sexuellt våld i alla sammanhang. Oavsett om man varit utsatt som barn eller vuxen och om det skett vid ett eller flera tillfällen. Och om brottet begåtts av släkt eller annan anhörig, bekant, i en relation, av okänd eller inom prostitution/människohandel.
2 kommentarer