Skadestånd och försörjningsstöd

Av , , Bli först att kommentera 13

I nuvarande socialtjänstlag finns ett systemfel när det gäller brottsoffers ideella skadestånd. Den som fått ideellt skadestånd, dvs ersättning för kränkningar och för sveda och värk behöver inräkna detta som inkomst när försörjningsstödet beräknas. Det vill säga först förbruka sitt skadestånd innan försörjningsstöd kan komma i fråga.

Detta leder till att brottsoffer ges olika förutsättningar att hantera sin återhämtning vilket inte är önskvärt. Det går inte heller ihop med lagstiftningen kring utmätning av kronofogden, där ideella skadestånd undantas eller socialförsäkringssystemet i övrigt.

Följden är att det blir i princip ”gratis” att begå våldsbrott mot exempelvis kvinnor som uppehåller försörjningsstöd. Det kan inte vara lagens mening. Anledningen till att det ser ut så här är gamla skrivningar i propositionen 2000/01:80 kring den nya socialtjänstlagen. En individuell bedömning ska kunna göras men kontaterar lagstiftaren, ömmande skäl ska inte socialtjänsten ta hänsyn till. Motiveringen är att tydligt markera att försörjningsstöd ska vara en sista utpost och detta har också fastställts i domar av regeringsrätten.

På riksdagsnivå har denna fråga diskuterats åtminstone sedan 1990-talet och flera kända politiker från höger till vänster har föreslagit en ändring. Socialstyrelsen har utifrån lagstiftarens intention i sina allmänna råd till kommunen förtydligat detta. Men det finns inget som tvingar kommunen att följa detta om man vill göra undantag på rättsäker och tydlig grund.

Vid dagens kommunfullmäktige så ställdes frågan till mig hur jag ser på detta. Det finns i min mening ett systemfel här som Umeå kommun kan behöva titta på. Antingen genom att ideella skadestånd inte ska inräknas vid beräkning av försörjningsstöd, eller hur rutinerna vid individuell bedömning går till. Detta rör sig om något enstaka fall per år så det har marginell betydelse för Umeå kommun men stor betydelse för den enskilde.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Mindre pengar, mindre städ

Av , , 3 kommentarer 8

Peder Westerberg(fp) som tagits på bar gärning med att säga sig vilja satsa på kommunens städ samtidigt som han lagt besparingar på 20% på städningen, fortsätter försvara sig. Nu skyller han sina besparingsförslag på att han velat upphandla lika billigt.

Kommunen har dock bra koll på kostnadsläget i branschen och vet att kommunens städservice har varit billigare än många privata utförare. Städbranschen är idag så pressad att seriösa städföretag inte ens anser det lönt att lägga bud på kommunens upphandlingar. Det finns inga 20% att spara här utan att det syns i brister i kvalitet eller i urusla villkor för personalen. I båda fallen varken förenligt med kommunens upphandlingspolicy eller miniminivåer för städning.

Men även om Westerberg mot förmodan skulle ha rätt, så är det svårt att se hur stora besparingar på städ inte bara ska leda till att samma nivå på städningen upprätthålls utan dessutom öka städningen som Westerberg föreslår.

Det går naturligtvis inte ihop. Förutom 7 miljoner i besparingar för städningen i förskolor och skolor ville Folkpartiet dessutom spara 2 miljoner på städet i gymnasieskolorna.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

3 kommentarer

Patetiskt Peder!

Av , , 3 kommentarer 13

Peder Westerberg beklagar sig på sin blogg över städningen av i kommunens lokaler. Peder skriver:

”Tidigare i min blogg har jag även skrivit om underhållet av skolor, som har skjutits på. Nu måste underhållet och städningen av våra skolor prioriteras högt /-/ det borde vara ganska logiskt att kommunen får mycket bättre ekonomi om underhållet av skolorna ligger på en hög nivå och inte släpar efter.”

Jag tror allvarligt talat jag skrattar ihjäl mig.

Detta är alltså samma Peder som de senaste åren velat kapa kostnaderna kraftigt för städ i Umeå kommun. I kommunfullmäktiges budget för 2015 ville Folkpartiet kapa kostnaderna med städ inom för- och grundskolan med 20%. Det betyder nära 7 miljoner kronor mindre till städet av skolor i år. Självklart rimmar det väldigt illa med utspel om att satsa på ökad städning.

Nu hoppas man att ingen ska märka nåt, men i politiken ska man inte ljuga. Patetiskt Peder.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

3 kommentarer

Föräldraledighet enligt lag

Av , , Bli först att kommentera 11

I Socialdemokraternas och Kommunals reformpaket för Umeå kommun ingår en förbättring av reglerna för föräldraledighet. I samband med att Sveriges kommuner och landsting och de fackliga organisationernas huvudöverenskommelse(HÖK) som reglerades i allmänna bestämmelser från 2012, så skärptes kravet på den anställde att anmäla föräldraledighet upp från 2 till 3 månader. Detta var en eftergift från de fackliga organisationerna i förhandlingarna vilket innebär att ute i kommunerna är nu kraven tuffare än i föräldraledighetslagen(13§FörL).

Kommuner och de fackliga organisationerna har möjlighet att lokalt göra undantag från denna skrivning och det är Socialdemokraternas ambition att så ska ske. Personalfunktionen har därför givits i uppdrag att innan årsskiftet teckna ett lokalt kollektivavtal där reglerna ska följa lagens krav på 2 månader eller vara mer fördelaktiga för den enskilde arbetstagaren. Detta är en reform för att underlätta planering av föräldraledighet i familjer där planering försvåras av tillfälliga anställningar eller otrygga livsvillkor som oftast drabbar kvinnor.

Vi vill slå vakt om möjligheten att kombinera föräldraskap med arbetsliv. Det är också en pusselbit i att stärka Umeå kommun som en attraktiv arbetsgivare inför de stora utmaningar med kompetensförsörjning som följer de närmsta åren.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera

Du skall icke (h)ava begär

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår presenterade Socialdemokraterna i Umeå och Kommunal ett reformpaket för ökad anställningstrygghet i Umeå kommun.En av reformerna vi föreslår är att Umeå kommun genom lokalt kollektivavtal ska styra upp användningen av anställningsformen allmän visstidsanställning(AVA).

Jag har flera gånger tidigare beskrivit problemen med den här anställningsformen som alliansregeringen införde 2007, läs här och här. Problemen är flera; dels att LAS-potten inte räknas ihop med vikariat vilket leder till längre tid innan en anställd kvalificerat sig för en tillsvidareanställning, samt hur AVA tillämpas. Kommunal har som en följd av detta centralt fått avstå löneutrymme för att försöka begränsa hur länge man kan stapla AVA-anställningar, provanställningar och vikariat på varandra. Problemen kvarstår dock hur tillämpningen ska ske ute i kommuner och landsting. Det är här vi nu agerar.

Allmän visstidsanställning är den enda tillfälliga anställningsformen som arbetsgivaren inte behöver motivera. Detta utmanar därmed hela tanken med att tillsvidareanställning ska vara den normerande anställningsformen på svensk arbetsmarknad. Införandet av AVA var en medveten borgerlig politik för att skapa en låglönemarknad med otrygga anställningar. Vi måste därför såväl nationellt som lokalt agera för att tillsvidareanställning även fortsättningsvis är normen på arbetsmarknaden i enlighet med §4 i lagen om anställningsskydd(LAS).

Vi har nu gett personalfunktionen ett tydligt direktiv att sätta sig med de fackliga organisationerna och komma överens om när ska AVA kunna tillämpas. Parterna ska diskutera ihop sig om tillämpningen och därefter via lokalt kollektivavtal reglera användandet. Detta kommer betyda mycket för anställda i Umeå kommun. Inte minst inom omsorgen där AVA ibland blandas med vikariat och därmed leder till längre tid innan man får fast tjänst.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

FLASH! Stor satsning på anställningstrygghet

Av , , 1 kommentar 15

För en stund sedan har Socialdemokraterna i Umeå presenterat en stor satsning på förstärkt anställningsskydd i Umeå kommun. Vi har arbetat med dessa förslag under en tid och presenterar dem i anslutning till antagandet av kommunens jämställdhetsplan.

Umeå kommun står inför stora pensionsavgångar och konkurrerar samtidigt om arbetskraft med andra aktörer. Vi vill knyta till oss arbetskraft genom en målmedveten satsning på anställningstrygghet, det ska bli lättare att snabbt komma in och få en ”fast anställning” i Umeå kommun. Det ska bli lättare att planera sin föräldraledighet.

Socialdemokraternas ambition är att teckna lokala kollektivavtal med de fackliga organisationerna kring förslagen här nedan. Vi föreslår följande:

1. Ordning och reda kring allmän visstidsanställning
Tillsammans med de fackliga organisationerna se över en vidare reglering av anställningsformen allmän visstidsanställning, som förhindrar ett godtyckligt användande av denna anställningsform utan kräver objektiva skäl.

2. Ändrade regler kring föräldraledighet
att arbetstagare som vill utnyttja sin rätt att vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.

3. Lättare att få tillsvidareanställning
Vi vill via lokala kollektivavtal införa en regel som innebär att arbetstagare som varit anställd på vikariat och/eller allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än 1 år de senaste 5 åren får sin visstidsanställning konverterad till en tillsvidareanställning. Tidigare har vi via avtal lyckats få fram en begränsningsregel på 2 år inom kommunals avtalsområde.

4. Översyn ändring i företrädesrätten
utreda möjligheten och konsekvenserna av att förlänga den tid under vilken företrädesrätt till återanställning gäller från nio månader till ett år samt att utreda möjligheten och konsekvenserna av att införa en regel som innebär att företrädesrätt till återanställning inträder om arbetstagaren varit anställd i mer än sex månader.


Parallellt med detta inleds nu ett stort arbete kring heltidstjänster inom omsorgen. Detta i syfte att bryta normerna med ofrivilligt deltidsarbete. Vi ställer tydliga krav på personalen att ökad intern rörlighet måste till samtidigt som det ska bli ett stopp på utannonserade tjänster på deltid.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden
Ledamot Personalutskottet

1 kommentar

Is i magen, Svensson!

Av , , 1 kommentar 12

En medborgare hörde av sig med anledning av mitt inlägg om Hagamannen.

- Visst är det konstigt hur värderingarna ändrats i samhället? sa medborgaren. – Nu tänker jag inte på öppen rasism, utan har inte samhället blivit knasigare?

Jo självklart har samhället blivit knasigare och det är faktiskt inte det minsta konstigt. Efter 8 år med alliansen har samhället dragits isär. Skatterna har sänkts med 150 miljarder och allt fler får klara sig själva. När samhället inte hänger ihop skapas ett vakuum och människor börjar själva leta lösningar. En rustar sig för ojämlikhet och flyttar in i en gated community eller placerar sina barn i den där fristående skolan som lovar ordning och reda. En annan tänker att Sverigedemokraterna har lösningen och börjar skriva anonymt i sociala medier. En tredje tycker att socialdemokratin är mossig och vill ha lite variation.

Men allt det där är bara återvändsgränder. Det stora samhällsproblemet i Sverige handlar om fördelningen av resurser. Money talks my friend. Och vad gör du åt det?

Sverige är så ofantligt rikt men i stadig takt förskjuts allt mer till den rikaste procenten. Svensson, du blir lurad brallorna av medan de rika göder sig ännu rikare. Sen kanske du funderar på om det ens är lönt att rösta eller göra motstånd? Ja skit i det du och se mattan dras bort steg för steg under dina välfärdsförmåner.

Nu är verkligen inte tid för splittring utan för sammanhållning och is i magen. Regeringen är på väg med reformer för att stärka upp välfärd och sätt folk i jobb. Ställ krav på att de sköter sitt jobb och nu levererar det man gick på val till. Börjar det svaja i att nå EU:s lägsta arbetslöshet så ryt till. Men säg nej till sköt-dig-själv-och-skit-i-andra samhället.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

1 kommentar

Attack mot Hagamannen

Av , , 8 kommentarer 32

Vet inte vad det är för personer som fått för sig att det var en bra idé att grovt misshandla den sk Hagamannen, Nicklas Lindgren på ett elevboende. Signalen är tydlig, kommer du hit så ska du ha stryk. Mm men om inte Norrbotten, vart ska Nicklas Lindgren annars då bo?

Ja men han ska inte bo här duger inte så bra som svar. Lindgren är svensk medborgare, har avtjänat ett straff och försöker nu utbilda sig till ett nytt arbete. Men brottslingar som skapat tillräcklig indignation hos allmänheten ska tydligen driva runt från stad till stad i väntan på nästa prygel medan vi i allmänheten kan muttra ”rätt åt honom” skadeglatt framför morgonkaffet. Helst ska vi tala om personen som Hagamannen och inte Lindgren för att avpersonifiera honom så mycket som möjligt, plåga honom med utanförskap tills han återfaller i ny brottslighet så vi kan få personen inlåst på nytt.

Fräscht.

För egen del har jag inte den minsta lust att beblandas med eller vara en del av en tyst pöbel som någonstans sitter och tänker att rätt åt karln att han blev misshandlad. Dömda brottslingar ska göra rätt för sig och återuppta ett liv så gott det går utan nya kostnader för samhället i form av personskydd och sjukvård.

Man kan vidare undra vem som tycker det är en bra idé att slå golfklubba i huvudet på en annan människa. Jag tror knappast det är dessa personer som deltar på manifestationer mot mäns våld mot kvinnor, kallar sig feminist eller uppmärksammat skeva löneskillnader hos kvinnliga kollegan på jobbet. Nä oddsen är nog större att det är den som själv spöar kärringen där hemma som får för sig att agera pöbel. Det gäller nog för den delen också en del okammade personer på sociala medier.

För den som suttit inlåst på dyr institution i 9 år borde verkligen samhällets krav på arbetslinje gälla. Lindgren ska tillbaka i arbete, inte ligga på sjukhus och kosta pengar.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

8 kommentarer

Migrationsverkets alarm

Av , , 1 kommentar 12

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson gick igår ut och manade till samling för att klara flyktingmottagandet, han kallade situationen för ”extraordinär”. Att Migrationsverket kallar situationen ”extraordinär” är en märklig kommentar till mottagandet och säger väl något om statens beredskap. Det finns inget i dagsläget som tyder på att flyktingströmmarna är på väg att minska, snarare är denna  situation något som Sverige kommer att få leva med många år framöver.

Låt oss konstatera att det är Sveriges moraliska skyldighet att ta emot flyktingar. Människor har inte valt att det ska vara krig och förföljelse i sitt hemland. Men om vi bestämmer oss för att det ska göras så måste man också ta ansvar för att det är kvalitet i mottagandet. Vi kan inte ha en situation där landets oförmåga att ta tillvara nyanlända leder till att människor blir kvar på ankomstboenden, flyktingbarn fastnar i barnfattigdom och människor inte kommer i arbete. Vi ser hur kommuner tvingas betala ockerhyror till privata fastighetshajar för att få loss platser. Aktörer som Bert Karlsson tjänar hundratals miljoner på att smälla upp ankomstboenden. Så kan vi inte ha det.

I dagsläget står stora delar av Sveriges kommuner inför enorma kapacitetsproblem. Vid sidan av statens egna byråkratiska system så har åtta år av förlorad bostadspolitik under alliansen stoppat upp produktionen av hyresrätter. Detta är förödande för landets kommuner. Kommunerna ska samtidigt som man klarar ett flyktingmottagande slå vakt att detta inte ställs mot socialtjänsternas behov av fler bostäder. Det är en stor utmaning och för att lösa den ekvationen på sikt duger inte tomt prat från riksdagspolitiker om att ”öppna våra hjärtan” utan det krävs kraftfull politik. Det behövs bostäder och ansvaret vilar nu tungt på den nya regeringen med bostadsminister Mehmet Kaplan(mp) att åstadkomma förändring.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

1 kommentar

Reformer på väg

Av , , 4 kommentarer 10

I helgen talade jag och Janet Ågren(s) i Broparken under temat socialpolitik. Vi beskrev för de som kommit dit för att lyssna, den socialdemokratiska politiken och de utmaningar som Individ- och familjenämnden samt Äldrenämnden står inför. Förhoppningsvis uppskattades dialogen även av de som kom dit.

Socialtjänsterna runt om i Sverige är sedan länge satt under press och vi behöver vara många som höjer våra röster och står upp för en värdig socialpolitik. Under åren av alliansstyre har nedrustningen av socialtjänsten eskalerat och välfärden tagit steg mot att bli frågan om fattigvård. Den utvecklingen måste brytas. Regeringen har därför i vårbudgetens budgetutrymme på 8 miljarder aviserat ett antal satsningar som innebär en ambition att återupprätta socialpolitiken:

* Det handlar först och främst om en stor satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen för 1 miljard redan 2015, som under 2016 växlas upp till 2 miljarder.

* A-kassan höjs från 680 kronor/dag till 910 kronor/dag under de första 100 dagarna. Detta kommer att innebära minskat tryck på socialtjänsten när a-kassan återtar rollen som den försäkring den ska vara.

* Höjt underhållsstöd med 300 kronor/månad från september 2015

* Satsning på kvinnojourer runt om i landet

Till höstbudgeten för 2016 är också aviserat satsningar på gratis läkemedel för barn, särskilt glasögon bidrag för unga och ett borttagande av den skamliga bortre parentesen i sjukförsäkringen. Vänsterpartiets utspel igår om att man tänker att prioritera barn- och ungas psykiska ohälsa i de kommande budgetförhandlingarna är också det ett välkommet besked. Välfärden i Sveriges kommuner behöver mer resurser efter åtta förlorade år av alliansens skattesänkarpolitik.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

4 kommentarer
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se