Omflyttningen av ensamkommande ungdomar

Av , , Bli först att kommentera 7
Avbryter den mötesfria månaden för att bege mig till stadshuset och granska julibeskedet från regeringen och Vänsterpartiet att man satsar 190 miljoner kronor till kommunerna för att låta ensamkommande som fyllt 18 år slippa flyttas runt.
Kommunerna kommer ha en hel del att fundera över med de här pengarna. Ambitionen är tydlig men uppdraget oklart. Och framförallt en ekonomisk summa som inte täcker den statliga ambitionen. Den statliga fördelningsnyckeln är svår att förstå hur den är kopplad till ambitionen, utan verkar vara framtagen utifrån hur mycket pengar har man haft att fördela utspritt på antalet asylsökande i kommunerna.
För Umeås del innebär det 1,7 miljoner att hantera hundratals ungdomar – det säger sig självt att den ekvationen är knepig om man vill förhindra omflyttningar.. Och vad är det som ska uppnås? Talar vi även om överklagandeprocessen som är mångårig? Oklart. Beskedet är därför också att detta ska ses som en morot från staten utan motkrav. Det man kan fundera över är om det inte vore bättre att förlänga de tidigare ersättningsnivåerna längre än till 1 juli. Och ge dessa även för stödboenden vilket snabbat på omställningen och gett större möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.
Sverige har enligt min mening sedan många år ett otillräckligt system för sin asylprocess. Ungdomar som fyller 18 rivs upp från kommunen man rotat sig i och flyttas över till Migrationsverkets anläggningar. Därefter om man beviljas permanent uppehållstillstånd så väntar en ny flytt och en ny kommunplacering. Det där gör det naturligtvis svårare att etablera nätverk och komma i arbete och det här måste ändras. Barn och ungdomar ska i skola och praktik från dag 1 och lagen måste ändras så de under 18 år inte behöver forslas runt över Sverige. Vad som kommer behövas framgent är tydliga direktiv från staten så inte att kommunerna övertar migrationspolitiken och hanterar barn och ungdomar olika.
Oklarheterna till trots så är det bra att vi har en regering som agerar och försöker täppa till strukturella problem. Min förhoppning är parallellt att regeringen kräver ordning på handläggningstiderna på Migrationsverket som nu passerat 500 dagar. Alla måste vara införstådda att den oro som skapas av dessa handläggningstider kraftigt försvårar integration och att få ungdomarna i arbete. Vi behöver arbetskraft och då måste ledvägen till jobben vara så kort som möjligt. Det är svårt att se att handläggningstider på över 1,5 år skulle varit acceptabelt i något annat sammanhang och bidrar inte till en lyckad integration.
Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden
Bli först att kommentera

KFUM:s situation

Av , , 5 kommentarer 10

Folkbladet och Västerbottens kuriren rapporterar idag om att Umeå kommun plockar hem placeringar av ensamkommande ungdomar från KFUM:s HVB-hem Fenix. Det här har väckt upprördhet då det görs med kort varsel.

Precis som andra kommuner görs hemtagningar för att kunna samordna de resurser vi har, det här är en absolut nödvändighet då ersättningsnivåerna sänkts av staten från den 1 juli. Umeå kommun har i dag cirka 30 tomma platser i sin egen verksamhet och om inte hemtagningar görs så innebär det att kommunens egen personal ska sägas upp. Dessutom med ersättningar på HVB på 1350 kr/dygn från 1 juli istället för tidigare 1900 kr/dygn så blir det allt viktigare att kommunerna samordnar sina placeringar för att undvika tomma platser och att ett sämre stöd ges.

Uppsägningstiderna vid placeringar är drygt två veckor och inskrivet i avtal mellan kommunen och i detta fallet KFUM. Kommunen följer de avtalsvillkoren så det här handlar alltså inte om att Umeå kommun frångått avtalskraven. Det som är problematiskt i detta för KFUM:s del är att framförhållningen inte kunnat vara bättre och ge tid för omställning. Nu är detta förvisso inte ett politiskt beslut, men det beror inte på att kommunens tjänstemän saknar planering utan att förändringar sker så snabbt.

Exempelvis för Umeås del ser vi att många av våra ensamkommande ungdomar hinner fylla 18 år innan deras asylansökan avgjorts. De flyttas då över till migrationsverkets anläggningar och kommunerna mister ersättningen. Bara i år rör det sig för Umeås räkning om cirka 25-30 ungdomar som fallit ur systemet pga långa handläggningstider hos Migrationsverket. Det ger tomma platser och är hart när omöjligt att planera för.

Inför omplaceringar görs utredningar om likvärdigt stöd kan erbjudas i kommunal regi för den enskilde. Kommunen har så långt som möjligt försökt värna verksamheten vid Fenix då den varit av bra kvalitet och varit stationerad i Umeå vilket gjort avstånden korta för uppföljning av våra socialsekreterare. Det kan illustreras att vid sidan av rena behandlingsplaceringar så har kommunen i samband med hemtagningar från Fenix och ytterligare ett HVB inga externa hvb-placeringar kvar. Där är vi nu.

När det sen gäller KFUM:s situation och specifikt lägerverksamheten i framtiden så kommer jag och Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen(s) ha en överläggning med KFUM under augusti. Att man signalerar svårigheter att klara lägerverksamhet är naturligtvis inte alls bra och här vill vi ha en dialog med KFUM. Men den frågan måste ses skild från frågan om ensamkommandeverksamheten.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

5 kommentarer

Sexhandeln bekämpas

Av , , 3 kommentarer 8

Läser i Västerbottens kuriren om polisens tillslag mot sexhandeln i Umeå. Alldeles utmärkta nyheter. Jag har upprepade gånger på Umeås brottsförebyggande råd lyft att polisen behöver utöka sina insatser mot prostitution och människohandel. Glädjande nog så kan vi också se att polisen agerar mot sexhandeln.

På straffskalan är sexköp i de flesta fall ett bötesbrott. Problemet med svensk lagstiftning är dock att konsekvenserna för enskilda och samhället är långt större än att ses som ett bötesbrott. Bakom prostitutionen ligger människohandel och organiserad brottslighet. Det är mycket allvarlig kriminalitet som man aldrig kan börja bekämpa om man inte försöker motverka sexhandeln.

Därför är det utmärkt att vi har en polis i Umeå som förstår och gör insatser mot prostitutionen. Umeås polis har egen kompetens för att klara av dessa åtgärder.

Från socialtjänstens sida utreder vi dessutom just nu hur vi ska kunna förbättra våra stödinsatser rörande prostitution. Socialdemokraterna har fått stöd från nämnden att vi ska titta på former liknande MIKA-mottagning och KAST-mottagning för både den som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning samt stöd till den som betalar för sex. Det ska vara enkelt att söka och få hjälp.

Umeå växer och vi ska hjälpa enskilda och hindra den organiserade brottsligheten att få fäste.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

3 kommentarer

Mer pengar till välfärden

Av , , 10 kommentarer 1

Idag är det socialdemokraternas dag i Almedalen. Idag vill jag se finansminister Magdalena Andersson avisera satsningar på kommuner och landsting. Jag håller helt med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som säger att det är dags att partiet prioriterar välfärden och minskade klyftor. Att det kommer pengar från regeringen är oundvikligt MEN det får inte enbart vara inriktat på att möta den demografiska utmaningen inom äldreomsorgen. Det ger ju bara status quo utan det som behövs är generella höjningar som de 10 välfärdsmiljarderna.

Vi behöver fler lärare, socialsekreterare och undersköterskor inom omsorgen. Det ska inte vara upp till enskilda kommuner att möta välfärdens utmaningar med höjd kommunalskatt som slår mot de med lägst inkomster. Staten måste skjuta till de pengar som behövs och se till att skatteuttaget ligger på en sådan nivå att detta klaras.

Efter  8 år med Reinfeldt sänktes skatterna med 140 miljarder. Det är pengar som måste tillbaka in i välfärden för att undvika att personal går på knäna och att vi har skolor, LSS-boenden, äldreomsorg och kultur och fritid av högsta klass.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

10 kommentarer

Migrationsverkets handläggningstider

Av , , 5 kommentarer 7

Migrationsverkets handläggningstider innebär för många ensamkommande ungdomar årslång väntetid på att få besked i asylprocessen. Följden blir att många ensamkommande hinner fylla 18 år och därmed falla ur kommunernas ansvar och hänvisas till Migrationsverkets anläggningsboenden eller eget boende(EBO). I Umeå kommun ser vi handläggningstider som med råge passerat 1,5 år på väg mot två år.

Notera också att till hösten är det två år sedan det stora antalet ensamkommande anlände till vårt land. Vi kommer då att se hur betydligt  fler unga kommer att falla ur kommunernas stöd och över till Migrationsverket. För den enskilde innebär detta en stor påfrestning då man i cirka två års tid vant sig med personal och stöd för att sedan ryckas upp och omplaceras. Omplacering skapar alltid stor oro.

För kommunerna blir det också svårare att planera för att ungdomarna ska i arbete då man inte orkar med skola och praktik. Att optimera bemanning blir också svårt när man inte vet om personer faller ur systemet eller får besked om uppehållstillstånd innan 18-årsdagen.

Statens handläggningstider i Migrationsärenden är under all kritik. Det måste gå fortare än så här att få besked i asylprocessen. Ungdomarna ska i arbete, inte må dåligt.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

5 kommentarer

Ensamkommande får praktik

Av , , Bli först att kommentera 7

Ensamkommande ungdomar i vår stad ska ut i arbete så fort som möjligt. De ska inte sitta av tiden i ett boende utan kombinera skolgång med praktik.

Vi vet att det här är en framgångskoncept och inom vår egen EKB-verksamhet så har vi utvecklat det sk praktikspåret. Det innebär att den enskilde som vill har möjlighet att få praktik och en koppling till arbetsmarknaden redan under skoltiden. Det här har visat sig bra för skoltrötta ungdomar och vidgar vyerna för vilka jobb som finns. Det kan handla om praktik en eller flera gånger i veckan, någon timme åt gången.

Tyvärr har kommunen fått fram för få egna praktikplatser. Inte okej med tanke på de stora kompetensförsörjningsbehoven som finns.

Från vår sida är det nu nog med detta. Socialdemokraterna fick stöd av en enhällig Individ- och familjenämnd på att kraftigt öka antalet praktikplatser i vår egen verksamhet. 20 platser ska fram redan 2017 till ungdomarna.

Utöver detta behöver vi också titta över feriearbetena till våra sommarjobbande 17 åringar. De ensamkommande ungdomarna är en del även i denna grupp. Från 10 feriearbeten i sommar så ska vi erbjuda minst 30 stycken nästa år.

En konkret plan för de kommande åren ska dessutom fram på hur många feriearbeten och praktikplatser vi ska erbjuda varje år. Det handlar om att se mottagande av elever, praktikanter, arbetstränande med flera som en naturlig del i kvalitetsarbetet. Kompetensförsörjningen är allas ansvar.

Det här var ett viktigt beslut. Vi vill att ungdomarna i vår kommun tidigt ska få upptäcka jobben inom funktionshinderomsorgen. och utbilda sig vidare i omsorgsyrkena.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

RFSL och socialtjänsten i samarbete

Av , , Bli först att kommentera 6

I dag har Individ- och familjenämnden beslutat om att ingå ett sverigeunikt samarbete med RFSL(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter).

Vi har gjort en gemensam överenskommelse om att förstärka utbildningen i HBTQ-perspektiv inom familjehemsvården. Överenskommelsen gäller i två år och under den tiden kommer vi såväl utbilda som rekrytera fler familjehem.

Den här satsningen har tre viktiga syften:

  • Vi utbildar handläggare och familjehem i HBTQ-perspektiv för att ge kunskaper och förstärka bemötandet av ungdomar. Utbildningen är flexibel och sker utifrån kunskapsnivå för att säkerställa att den kommer många till godo.
  • RFSL kommer att vara en ambassadör för att rekrytera familjehem till kommunen och i sina nätverk sprida vikten av fler familjehem.
  • Tillsammans hjälps vi åt att bryta normen att familjehem endast är något som är förbehållet kärnfamilj med villa, volvo och vovve. Vi vill se fler ansökningar från personer och familjer med hbtq-bakgrund.

 

Jag är mycket nöjd över detta. Nästa steg i nämndens HBTQ-arbetet kommer att vara att titta över situationen för ensamkommande flyktingar med annan sexuell läggning än heterosexuell.

 

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Budgetfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 5
Dags för budgetfullmäktige i Umeå.
Socialdemokraterna och Miljöpartiets budget innehåller en mycket tydlig prioritering på skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Mot detta står en rad splittrade alternativ. De borgerliga partierna lägger varsin budget där Moderaterna särskiljer sig med att i ett svårt ekonomiskt läge ändå föreslå en skattesänkning.
På den andra kanten är den så kallande ”riktiga oppositionen” bestånde av (v), (fi) och den politiska vilden Ellika Nordström inte så samlad längre. Feministiskt initiativ har nämligen valt att lägga en egen budget och inte längre gå ihop med Vänsterpartiet. Det är faktiskt tämligen anmärkningsvärt efter att dessa partier i princip röstat identiskt de första 2,5 åren av mandatperioden.  Feministiskt initiativ ligger betydligt närmare (s) och (mp) i sitt förslag än (v).
För egen del kommer jag vara upp och berätta om vår investering i skyddat boende, vad prioriteringen av Individ- och familjenämnden samt yrka bifall till ett antal uppdrag. Bland annat föreslår vi socialdemokrater att ta fram en övergripande handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Nu hoppas vi kommunfullmäktiges ledamöter är kloka och röstar ja till detta.
Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden
Bli först att kommentera

2 x Bullmark

Av , , Bli först att kommentera 11

Det har blivit en riktig Bullmarksvecka så här långt.

Under gårdagen besökte jag Gravmark-Bullmarks socialdemokratiska förening för att diskutera det kommande partiarbetet. Föreningen fortsätter driva byautvecklingsfrågorna oförtrutet vilket ger resultat.

Och idag blev det besök hos den ideella föreningen Furan som driver särskilt boende och daglig verksamhet mitt i byn. Furan fyller 25 år i sommar och det firades med massa roliga aktiviteter för barn och unga. Att få se Furans lokala band ”Hanz Ingvarz” uppträda var en riktig höjdpunkt, liksom att åter få bekräftat vilken viktig roll Furan har som samlingspunkt i byn.

Furan tillsammans med Mariagården och Turmalinen i Kassjö är ideellt drivna verksamheter som socialtjänsten har avtal med. Dessa erbjuder gruppbostad och daglig verksamhet ute i byarna vilket vi är mycket glada över då boende och anhöriga är nöjda.

Självklart passade jag på att ta ett foto med en av Furans alpackor :-)

 

IMG_0378

Bli först att kommentera

Medan övriga partier diskuterar AB Bostaden…

Av , , 2 kommentarer 1

….så har Henrik Agerhäll, fd gruppledare för Sverigedemokraterna i Umeå lite annat att tänka på. Den här interpellationen inkom igår och som ordförande i Individ och familjenämnden förväntas jag svara. Skattebetalarna ska alltså ut med arvoden för att 65 ledamöter i kommunfullmäktige för att sitta och lyssna på detta.

Varsågod och läs, på temat folkstamsperspektiv tar sig an kommunpolitik….

 

Interpellation: Ensamkommandeboenden som ”grannylove”-centraler

I media har det på senaste tiden varit en del rapportering om otillbörlig fysisk närhet mellan äldre

kvinnor anställda på vårdhem för ensamkommande, kvinnor verksamma som gode män för

ensamkommande och de ensamkommande barn som står i beroendeställning till dessa kvinnor. För

att bilda mig en uppfattning om hur det ser ut i Umeå har jag ett par frågor. Visar det sig att en stor

andel av flyktingbarnskötarna är kvinnor finns det kanske anledning att undersöka saken närmare.

Personligen kan jag tycka att det är bättre, sett ur ett folkstamsperspektiv, att de ensamkommande

unga låtsasbarnsmännen umgås med varandra eller med kvinnor i 70-årsåldern istället för med

kvinnor i deras egen ålder. Tanken har ju fram tills alldeles nyligen dock varit att vi ska låtsas att

låtsasbarnsmännen är utsatta barn som behöver vård med en personaltäthet om 0.79 heltidsanställda

per ensamkommande på HVB-hem. De ensamkommande jämställs i den meningen med unga

kvinnor som, exempelvis efter pedofila övergrepp, utvecklat självskadebeteende och därför måste

vistas på HVB-hem. Jag antar att kommunen inte skulle uppskatta om manliga anställda på HVBhem

tog med sig unga kvinnor från vårdboendet till sitt eget hem för ”att ge dem närhet”.

Mot bakgrund av ovanstående undrar jag:

1. Hur stor andel av de gode männen i Umeå kommun hanterar ensamkommande barn?

2. Hur ser könsfördelningen ut bland de som är gode män i Umeå?

3. Hur ser könsfördelningen ut bland de som är gode män åt ensamkommande barn i Umeå?

4. Hur ser könsfördelningen ut bland de som jobbar på Umeås ensamkommandeboenden?

5. Finns det regler uppsatta för att förhindra att flyktingbarn besöker gode män i deras hem?

6. Hur många fall av otillbörlig fysisk närhet mellan flyktingbarn och av Umeå kommun avlönade

kvinnor har avslöjats under 2016-2017.

7. Finns det några tydliga regler framtagna gällande hur mycket kroppskontakt som är tillåten

mellan flyktingbarn och vårdande personal och var hittar jag isåfall dessa regler?

8. Är det negativt om av Umeå kommun avlönade kvinnor har sex med flyktingbarn de får betalt för

att ta hand om eller är det kanske bra att kvinnorna hjälper barnen med deras närhetsbehov?

Frågorna är ställda av Henrik Agerhäll 2017-06-12

2 kommentarer
RSS Nytt från vk.se