Etikett: BUP

Psykisk ohälsa bland unga!

Av , , 1 kommentar 7

De senaste månaderna, eller snarare året, har vi vid flertalet tillfällen uppmärksammats för de problem som finns inom psykiatrin i Västerbottens läns landsting. Utvecklingen är något jag ser bekymmersamt på och kräver att Socialdemokraterna och styrande majoritet i Landstinget tar sitt ansvar på största allvar. Den grupp som blir mest lidande är de ungdomar och barn som är i  beroendeställning i samhället. Dessa bör skyddas och vara de som går först bland samhällets resurser! Varje dag i kö för att få, i många fall en livsviktig, kontakt med psykolog är en dag för mycket!


Jag vill poängtera för alla politiker att frågan aldrig får hamna i skymundan på den politiska agendan. Men vikten av att alla vuxna i barn och ungas närhet har ett viktigt ansvar i att Se, Lyssna och Värna om unga får heller aldrig glömmas och underskattas. Som förälder, som lärare, som vän och som medmänniska! Vi måste lära oss att se bortom pengar och insatser och även förstå Varför dessa barn och unga i ett första skede mår dåligt och behöver stöd från professionella. Hur kan vi förebygga? Hur kan vi fånga upp problemen innan de tar uttryck i ohälsa, självmordstankar, ångest, depressioner och andra allvarliga symtom? 


Jag tror att de små gemenskaperna och mellanmänskliga relationerna är viktiga att lyfta fram. Föräldrars ansvar att visa omtanke, se och lyssna på sina barn. Skolpersonalens omsorg om eleverna på rasterna, att visa nolltolerans mot mobbning. Att ge unga tid och tydliggöra var de kan vända sig när de har något att prata om. Trygghet och uppskattning är enligt mig två ledord som fundament för god hälsa. De nära relationerna är A och O.


 

Tyvärr kommer nog alltid vissa behöva professionell hjälp och då måste den vården fungera.


Idag står viktiga aktörer för ungdomars välbefinnande med stora köer där väntetiden är under all kritik! Tyvärr så långa att landstinget heller inte fått tillgå pengar från den kömiljard som regeringen tillsatt som stimulans för att få ner köerna. Många landsting har jobbat hårt för att effektivisera och förbättra denna vård, men detta har tydligen inte prioriterats av styrande majoritet i Västerbotten.  


Hur länge tycker ni Socialdemokrater att dessa ungdomar skall få vänta?