Bra förslag på Centern!

Av , , Bli först att kommentera 6

Centerpartiets chefsekonom går ut i Di och menar att alliansen måste fokusera mer på att underlätta för företagande. Han kunde inte haft mer rätt. 

Arbetslinjen med sänkta inkomstskatter har varit viktiga reformer för ökad sysselsättning, minskad fattigdom och ökade marginaler för individer och familjer i alla inkomstskick. Men Alliansen har haft något av en akilleshäl i reformer för företagande och entreprenörskap. Detta måste prioriteras.

Sverige är ett land med synnerligen höga skatter inom detta område. Vi har ägarskatter som beskattas dubbelt så mycket i jämförelse med länderna i OECD och personaloptioner med 67%. Dessa personaloptioner har av denna anledning knappt sett dagsljuset i svenskt näringsliv eftersom beskattning gör dem vinningslösa. Konsekvenserna blir framför allt att små företag med lite pengar får svårt att anställa högutbildad och viktig kompetens eftersom de inte har råd att betala dessa löner. Personaloptionerna kan därför användas för att ge framtida avkastning på företagets aktier.

Vi ska vara ett kunskapsland. Men den kunskapen som inhämtas under skoltid och senare också högskola måste överföras till företagen och dess innovation och utveckling. Vi ska inte bara utbilda för utbildandets skull, även fast kunskap har ett värde i sig. Det är först när vi har möjlighet att använda den i verkligheten som det fulla värdet skapas. Där är reformer för företagande viktigt.

Nyckelkompetensen kan avgöra om företagen har möjlighet att expandera och utvecklas som de skulle vilja. För att vi ska klara att möta framtida utmaningar krävs att arbetslinjen kompletteras med en företagarlinje som inte enbart uppmuntrar till företagande utan som också underlättar för små- och medelstora företag att växa sig starka. Vi unga kristdemokrater driver på för reformer som premierar hårt arbete, flit, företagande och entreprenörskap, därför att en svensk företagarlinje är grunden för ökat välstånd och en bättre välfärd.

Det är dags för alliansen att på allvar se över företagandets villkor. Det är här vår framtida konkurrenskraft avgörs och något som hela Sverige gynnas av att underlätta.

Anser C och FP landstinget som effektivt?

Av , , Bli först att kommentera 3

Landstingsfullmäktige har idag debatt om landstingsskatten. Styrande majoritet kommer nu höja skatten i två omgångar till totalt 1 krona högre skatt. Det skulle totalt sätt föra upp västerbottningen till en av de högst beskattade i landet. En medelinkomsttagare skulle med 10% högre landstingsskatt få betala omkring 2500 kr/år mer i skatt. Landstinget skulle dock inte få in alla dessa hundratals miljoner eftersom människor skulle välja att jobba mindre. Men att hamna längst upp i skattetrycket gynnar inte heller den regionala utvecklingen. Det skulle minska viljan att förlägga sin verksamhet i länet.

Höjd landstingsskatt är också något som slår hårdast mot de med lägst inkomst, där de ekonomiska marginalerna är minst. Det är den enskilt mest bekymmersamma konsekvensen. En konsekvens som S, MP och V inte verkar ta hänsyn till nu.

Som många märkt så är Alliansen också splittrad i frågan. Medan M och KD fortsättningsvis anser landstinget betongbåt som alldeles för ineffektiv att rådda, väljer istället C och FP att lasta på ännu mer.

För många kan 25-öringen eller till och med 1 krona låta som en liten bagatell som inte påverkar plånboken nämnvärt. Den dikotomi som skattehöjarna vill måla upp bygger på att det står mellan raserad välfärd eller en ynka skattehöjning som kommer lösa alla problem i organisationen. Det är sannerligen en enkel bild att måla upp. Men det innebär också att dessa skattehöjare anser att den organisation de styr/vill styra är till ytterligheten effektiv. Det vet nog de flesta att den inte är.

Genom att vända på kappan och nu föreslå ännu mer medel in i organisationen riskerar effektivitetsarbetet att hamna helt i skymundan(läs: organisationen sväller). Det vore att nedvärdera det arbete som sjösatts med syfte att just minska resursslöseriet.

Nu verkar dock C och FP vilja lämna den ansvarsfulla ståndpunkten där nyttan för varje skattekrona är vägledande. Varför de gör de just nu med ett läge av fallande opinionssiffror och ett val inom 10 månader, går det att spekulera i. Det är i alla fall ett samband som är enkelt att se.

Om större fokus och politisk vilja hade legat på att ta i tu med underskott och ineffektiva strukturer hade mer pengar säkerligen kunnat gå till vården. Det är ett arbete som ständigt måste vara högst på agendan. Att C och FP nu väljer att höja skatten, kan inte annat än tolkas som att de är nöjda med effektiviteten. Frågan är vad landstingets ekonomer anser om detta? Vi får hoppas att medborgarna i alla fall synar det.

Politik för fler sysselsatta!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag kom de senaste siffrorna från SCB gällande arbetslöshet och sysselsättning. Det var positiva siffror som var över förväntan och ger vatten på kvarnen att alliansen ekonomiska och arbetsmarknadspolitik ger förutsättningar för jobb. En siffra ska dock inte tas för någon garanti, men den uppåtgående trenden som föreligger är mycket viktig att ha i åtanke:

Dia1

Sysselsättningen har nu från högkonjunktur 2006 haft en uppåtgående trend, med reservation för finanskrisen påverkan. Arbetslösheten ligger nu på 7,3% och antalet arbetade timmar ökade med 4,1 miljoner timmar. Sysselsättningen är central att belysa då detta visar på hur många som faktiskt har fått ett jobb. Arbetslösheten beror ju som bekant på hur många som är i arbetskraften vid mätperioden.

Något särskilt glädjande är att det främst är ungdomarna som står för sysselsättningsökningen, där arbetslösheten sjunker från cirka 22 till 18,9 procent. SCB påpekar att hälften av dessa är heltidsstuderande, vilket man bör ha med sig. Men ett jobb att gå till betyder väldigt mycket och bidrar till att vi mår bättre. Vi får arbetskamrater, en vardag, egenmakt och utvecklas som människor. För unga kan denna aspekt i synnerhet vara skillnaden mellan en bra och en betydligt sämre start i det vuxna livet. Av denna anledning är just minskningen i ungdomsarbetslösheten extra glädjande.

Förhoppningsvis fortsätter denna trend med fler sysselsatta. Vi måste dock alltid fundera på vår omvärld. Det är en omvärld som fortfarande är mycket instabil ekonomiskt. Siffror från USA visar på ett större handelsunderskott än beräknat och Japans BNP sjönk betänkligt. Det är ett skuldberg i omvärlden som riskerar att skapa stora konsekvenser.

Sverige däremot klarar sig fortsatt relativt bra, men reformer för mer företagande får inte komma i skymundan. Regeringen måste fortsätta arbetet att stärka konkurrenskraft, genom bättre förutsättningar för företagande, ökade drivkrafter för flit och att få lön för mödan av sin utbildning. Lägre skatt på arbete och avskaffad värnskatt är här viktigt. För företagen är fortsättningsvis lägre skatter och avgifter viktiga. Entreprenören har idéen- vi politiker måste bara ge de bästa förutsättningarna för att omsättningen av idéen till verklighet ska bli så enkel som möjligt.

Sist men inte minst är turordningsregler och ingångslöner viktiga reformer för minskade trösklar in på arbetsmarknaden för ungdomar och invandrare. Här måste LO ta större ansvar, vilket jag skrev om på VK Debatt i somras: http://www.vk.se/942812/lo-maste-inse-sin-del-i-ungdomsarbetslosheten

Men regeringens politik har nu kommit en bit på vägen. Sysselsättningen är högre nu än vid högkonjuktur 2006. Det är mycket viktigt!

S & V vill stoppa friskolorna i Umeå

Av , , 4 kommentarer 4

Insändare kommunalt veto

 

 

Skrev i lördagens tidning tillsammans med mina allianskollegor om Socialdemokraterna och Vänsterns vilja att bestämma på elevernas bekostnad.

 

Fristående skolor har ökat mångfalden av skolor, vilket gjort att elever fått större möjlighet att välja vilken skola som passar dem bäst. Detta vill S och V i Umeå kommun sätta stopp för.

I ett remissvar på Friskolekommitténs betänkande röstade S och V igenom att möjligheten till ett kommunalt veto bör införas, i syfte att flytta makten från eleverna till oss politiker. Detta skulle innebära en godtycklighet i bedömningen om vilka fristående skolor som får etablera sig eller inte. Idag är det Skolinspektionen som har vetorätt över etableringarna. Kommunens politiker kan rösta för och emot en etablering, men bedömer Skolinspektionen att skolan uppfyller kraven och har tillräckligt elevunderlag så kan skolan få rätt att etableras.

Nu vill istället majoriteten att ideologiskt tyckande ska avgöra vilka skolor som eleverna ska få välja på. Vi i alliansen är stolta över den valfrihet och mångfald som fristående skolor har bidragit med. Det är en makt som bäst hör hemma nära elever och föräldrar som ger dem möjlighet att göra det val som de anser passar dem bäst.

Det är tråkigt att S och V anser att man skall öka det politiska inflytandet på bekostnad av eleverna. Vi i alliansen reserverade oss mot det remisstillägget om kommunalt veto. Skolinspektionen som experter bör vara de som bedömer förutsättningarna för etableringar. Inte ideologi och politisk klåfingrighet.