Socialt kapital – en samhällsanda för tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 3

Gammplatsen

I takt med att samhällets förändras finns anledning att fundera på hur vi kan utveckla en kultur och en samhällsanda som bygger på att vi stärker varandra och lyfter vår region. En kultur som är välkomnande till det nya, värnar om varandra när det kärvar och gläds åt varandras framgångar.

En angelägen fråga är om det möjligt att öka det mellanmänskliga förtroendet i tider då vi bli mer självständiga och mindre benägna att engagera oss ideellt?

  Idag har Arena för tillväxt arrangerat ett seminarium på Almedalen med rubriken – Tillit och tolerans – det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling.  Socialt kapital har visat sig vara en framgångsfaktor i att vässa den lokala och regionala kulturen.  Ett samhälle med högt socialt kapital är mer ekonomiskt effektivt än ett samhälle där människor misstror såväl varandra som systemen. Hur har vi det i vårt län? Om vi litar på att våra politiker och Region Västerbotten tar sitt ansvar kan vi hitta vägar till samarbete s istället för att lägga energi på att misstro och ifrågasätta. Det skulle på sikt bygga ett starkare civilsamhälle som komplement till de ordinarie strukturerna.

Att bygga ett starkare civilsamhälle är särskilt betydelsefullt i krympande kommuner. Lokal attraktionskraft handlar bl a om att vara konkurrenskraftig i en region där det råder dragkamp om företag och människor. Ett välkomnande samhälle, med god samhörighet, är ett samhälle att trivas i från första stund.

Lokal och regional utveckling bygger på en gemensam strävan där medborgarnas trivsel och engagemang är en viktig drivkraft. För att lyckas krävs tillit mellan medborgare, kommuner, politiker och företagare. En ökad tilltro till systemen, och att de kan påverkas, kan leda till ökad samhandling mellan människor i det lokala och det regionala utvecklingsarbetet.

 För ökad framtidstro och för hela länets utveckling finns anledning att sträva efter en samhällsanda som bidrar till att vi verkar tillsammans mellan medborgare i civilsamhället, kommuner, politiker och näringsliv.

Att gräva där vi står med det vi har är en bra grundförutsättning för att tillsammans stärka våra kommuner och orter.  

Norrbotniabana och Västerbottens kontor i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 0

Stockholm1717596-arlima_mw1600

 

I dag kom det glädjande beskedet att EU beviljat stöd för byggandet av Norrbothnia banan, sträckan Umeå – Skellefteå. Det är en framgångsfaktor för Västerbotten som binder ihop och utvecklar kustnära arbetsmarknadsregioner och genererar en lysande utveckling för transportberoende branscher.

Beskedet kan också bli positivt för Västerbottens inland. Det kan bli positivt om nästa satsning på infrastruktur blir i väst o östlig riktning med t ex  vägnät i fjällnära kommuners förbindelser till Norge.  Utvecklingen i den riktningen kommer på sikt att bli lika intressant, tro mig, särskilt för framtida generationer.

Nya investeringar kräver att man bockar av den mångåriga strävan att uppnå bothniabanan och lägger ny energi och fokus på tvärbanan och tågen mellan Umeå o Lycksele. 

Jag värnar hela Västerbotten och det som är positivt för kusten är bra för inlandet. Men det är lika självklart att det som är positivt för inlandet är bra för kusten. Tänk er ett län som har allt!  

Västerbotten är, och kan utvecklas till ett sådant län med långsiktiga och hållbara strategier.

Att Region Västerbotten öppna ett kontor i Stockholm ser jag som mycket strategsikt och klokt.  Länets utveckling kan inte centreras till länet.

Att profilera vårt unika län, att diskutera länets utmaningar med aktörer på nationell nivå, att möjliggöra möten mellan samverkande parter och stimulera nätverk för länets företag är lysande.

Västerbotten på Grand kan utvecklas till effekter året runt!

Vindelälven-Juhtatadahka Unescos Biosfärsområde

Av , , Bli först att kommentera 6

helspalt_VindelälvenVindeln

Sedan augusti 2013 har en förstudie genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för Vindelälven att bli ett av UNESCOs biosfärområden. Resultatet av förstudien visade på att Vindelälven har unika möjligheter att verka som ett biosfärkandidatområde.

Biosfärområden syftar till naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt. Människor ska kunna bo och utvecklas i områden samtidigt som samhället kan testa ny kunskap och praktik när det gäller att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka och bevara. Det innebär goda möjligheter att utveckla älvdalen i samklang med kultur och natur. Ett bisofärsområde kan fungera samlande för hela älvdalen.

Det kan bli en morot för att utveckla en gemensam identitet, samhörighet och stolthet i Vindelälvdalen. Här har kommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs o Umeå både en fantastisk möjlighet och ett ansvar.

Så här beskrivs Biosfärsområden på Unescos webbsida:

Man and the Biosphere (MAB) är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv. Programmet startade i början av 1970-talet och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas. MAB skiljer sig från Unescos andra naturvetenskapliga program eftersom MAB bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena.

Ett biosfärområde kan ses som en brobyggare som knyter samman strategiska aktörer (ägare, brukare m fl) i ett visst område. I biosfärsområden testas nya metoder och söks ny kunskap med målet att biosfärområdena ska ge exempel på hur människan kan bevara ett naturområde samtidigt som det skapas förutsättningar för att människor hållbart ska kunna leva i ett visst område, för att bidra till bättre förståelse för biosfärens resurser. Det är Unesco som utser biosfärområden efter nominering från medlemsländerna. Ansökningarna måste följa de mål, principer och riktlinjer för biosfärområden som fastställts av Unesco. Det finns idag över 630 biosfärområden i 119 länder vilka samarbetar i ”World Network of Biosphere Reserves”.

Jag är stolt medlem i den intermistiska styrelsen för uppbyggnaden av detta biosfärsområde där syftet bl a är att skapa ett starkt varumärke runt Vindelälven och tydligare sätta Vindelälven på världskartan genom att bevara, utveckla och tillgängliggöra områdets natur- och kulturvärden för att öka områdets attraktion.

Vindelälven – Vild, Vacker och Världskänd

Bäst på att krympa kräver också strategier

Av , , Bli först att kommentera 3

Hur kan en kommun bli bäst på att krympa?

Av alla krympande kommuner kommer kommunerna som bli bäst på att krympa klara sig bäst. Hur kan man utveckla en drivkraft som bygger på att bli bäst i klassen på anpassning?

Hur får man med medborgarna? En ökad transparens kring ekonomi och befolkningsutveckling i kombination med anpassade medborgardialoger är troligen en framgångsfaktor.

Med en ökad medvetenhet hos både medborgare och kommunanställda ökar chansen att mer proaktivt anta utmaningar med färre resurser och fokus på att effektivisera och förtäta.  Utifrån befolkningsutveckling kopplat till kommunernas kostnader för samhällsservice kan nya former för samarbete mellan civilsamhälle och kommunen utvecklas. Men det kräver en transparens kring ekonomi och ett mod i ledningen.  

Parallellt med en strävan att växa, bör man lägga kraft på att utveckla idéer kring hur man på ett innovativt sätt kan klara sitt kommunala uppdrag trots en minskande befolkning. För att klara det behövs en acceptans av medborgare och kommunanställda och ett mod hos politiker.

Barometern visar på mörka moln över Sverige

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har barometern visat på mörka moln över Sverige. Att SD går framåt med stormsteg. Det är beklämmande, destruktivt och söndrande. Sverige blir inte rikare av att exkludera, det finns inget som tyder på det. Vi förvillas att tro att andra kommer o tar jobben, tär på våra resurser, tar våra bostäder när vi istället behöver ta vara på alla som vill flytta in till våra kommuner.

Vår globaliserade värld är ett faktum och det finns ingen anledning att motarbeta och exkludera. Alla behövs i arbetskraften, utmaningarna på grund av befolkningsutveckling och demografin är enorma. Det krävs en mycket effektiv och värdig integration och etablering av alla nyinflyttade oberoende av etnicitet för att överhuvudtaget klara arbetskraftsförsörjningen.

Jag har reagerat starkt varje gång jag varit på Hotell Lappland och andra restauranggäster påpekat att det bara är ”invandrare” som servererar. Herregud! Det är väl en himla tur för Mattias som driver hotellet att han har tillgång till arbetskraft. Anledningen att inte blonda ungdomar finns med bland personalen är att jobbet inte duger åt dem. De är försörjda av oss curlande föräldrar.

Ett annat exempel som talar för att vi behöver varje nyinflyttare är att Sorsele kommuns socialchef vittande om att hon inte skulle klara sommarbemanningen inom äldreomsorgen utan de ensamkommande flyktingbarnen. Chefen berättade också att de äldre var så glada i dessa vårdare. De spenderade mycket mer tid med de äldre än de tidigare vikarierna och de kände sig mer respekterade.

I Västerbottens inland behöver vi varje ny medborgare samtidigt som många människor sitter kvar på asylboenden med eftertraktade kompetenser. Bristen på bostäder gör att de blir kvar på asylboenden veckor, månader och år. Att lära sig svenska och det svenska samhället på ett asylboende är svårt.

Vi missar chanser till nya medmänniskor i samhället när integrationen inte fungerar. Integrationens dysfunktionalitet beror inte på ev motsättningar mellan kulturer utan på bristen av helhet mellan politikområden. Sverige bygger upp främlingsfientlighet på grund av bristen på politik som enar landets utveckling mellan bostads-, utbildnings-, arbetsmarknads- och tillväxtpolitik. Denna brist gynnar SD.

Ett inkluderande samhälle är ett dynamiskt och utvecklande samhälle. Alla vinner, det finns inga förlorare.

Mötesplats Lycksele – aktuellt nu som då

Av , , Bli först att kommentera 3

x8wvjyaivqybamkatmrr

 

Mötesplats Lycksele ingår som  en del av Region Västerbottens strategi att skapa kreativa möten, mylla för innovationer och marknadsföra länet med en blandning av aktuella föreläsningar. Alltså att främja utveckling.

Det finns dem som undrar, är det värt det? Vad ger det? Jag tycker att det är mycket värdefullt!

Mötesplats Lycksele kan symbolisera en form av historisk dejavu för Västerbotten, i den meningen att det här har hänt förut. Lycksele har sedan århundranden varit centrum för mänskliga framåtsyftande möten och handel mellan människor och det är bra att Region Västerbotten tar tillvara och bekräftar det.

Det är något magiskt med gränsöverskridande och mellanmänskliga möten. Möten som ger nya insikter, eller där man hittar själsfränder kring gemensamma intressen och frågor. Här möts politiker på olika nivåer med innovatörer, företagare, föreningar, organisationer och tjänstepersoner. Det kan inte vara annat än utvecklingsfrämjande

Utvecklingsverkstäderna tar fram det bästa hos deltagarna och stärker deras kreativa förmåga o innovationslust. Det i sig är fascinerande och givande.

Jag går isäng med ett leende.  Har träffat alltifrån ”gamla goa kollegor” och nya värdefulla möten till Ardalan Shekarabi och Zinat Pirzadeh. De båda är intresserade och lyhörda för vår opinionsbildning för en förbättrad regionalpolitik.

Zinat vill ingå i arbetet fortsättningsvis. Hon är som jag en Norrlandskämpe! Härligt!

En arena för att bidra till ett jämlikt samhälle

Av , , Bli först att kommentera 3

 Jag har en enorm drivkraft att utveckla människor och samhällen. Jag både motiveras och drivs av att stödja människors handlingskraft. I alla människor finns en förmåga och vilja att utvecklas och bidra i stort och smått. Alla människor är viktiga och det är miljön runt om som avgör dess livsöde. Jag vill bidra villkorslöst, jag vill ge hopp, tro och medmänsklighet såväl till de som är nära och längre ifrån.

Jag är mamma till 3 barn och är mycket lyhörd för deras behov. De är min största glädje, min största omsorg och mitt största ansvar. Ansvaret för dem delar jag med Fredric, min drivande entreprenör till livskamrat. Han är min borg och min hamn. Fredric får mitt liv att blomstra, hans energi är syret i mitt lugna sinne. Vi kompletterar varandra väl, han är elden och jag är harmonin.

Den senaste tiden har min förmåga att leda och mobilisera folkopinion visat resultat vid Skatteverkets aviserade nedläggning av 9 kontor runt om i Sverige. Ett av dem i min hemstad Lycksele. Samma dag som pressmeddelandet kom startade jag upp en Facebooksida ”Skatteverket ska stanna i Lycksele” syftet var att stötta de 30 drabbade och att protestera mot beslutet. Beslutet mot ännu ett stort skrap i urholkningen av Sveriges inland.

Jag har vuxit upp i en kommun vars resurser avsevärt minskats under mitt 45 åriga liv. Mina barn växer upp i stad med mindre resurser än som fanns under min uppväxt. Utvecklingen går fort, urbaniseringens krafter har många ansikten, men när regering efter regering förstärker dess konsekvenser och med en tillsynes uppenbar iver styr Sverige rakt ner i Bottenviken blir man som inlandsbo, västerbottning och mamma uppriktigt arg och besviken.

Mitt behov och min förmåga att påverka och främja ett jämlikt samhälle har saknat arena. Som ett led i att nå ut och bibehålla min förmåga att bidra till opinion har jag startat denna blogg.

Här kommer jag att skriva om allt som rör medmänsklighet, ledarskap, personlig utveckling, politik och samhälle. Jag är en person med närhet till mina känslor och stor förståelse för andras.

Jag vill medverka att stärka andra människors handlingskraft i sina egna liv men också i förhållandet till samhället. Samhällen som inkluderar människor är det jag trivs i och vill bidra till.