Kategori: Cykelbana

Angående cykelbanan – senaste nytt!

Av , , Bli först att kommentera 0

Då jag fick frågan på Konsum för en vecka sedan om hur det går med den länge väntade cykelbanan, en fråga som fötts och beretts i den tidigare kommundelsnämnden, så tog jag och försökte reda ut saker och ting med Trafikverket och Umeå Kommun kring det hela och har också meddelat den grupp på ca 250 st Holmsundsbor och Obbolabor som är intresserade i frågan under veckan vad jag vet i dagsläget. Det är som följer.

Frågan om cykelmöjligheter mellan Obbola-Holmsund och Umeå är fortfarande aktuell enligt Trafikverket. Frågan är inte ”död” således. Trafikverket, som äger vägarna, kollar för närvarande på vad som blir bästa sättet att åtgärda de brister som finns idag i en s.k. åtgärdsvalsstudie. Dessa brister delas av Kommunens tjänstemän, citat ”På båda vägarna finns brister både kopplat till biltrafiken (framkomlighet, sänkt hastighet) och till gång och cykel (trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter).”

Sedan när åtgärdsvalstudien är klar på Trafikverket, vars i processen de idag är dock lite oklart, återstår att finansiera det förslag som tas fram. När finansiering i framtiden debatteras däremot så blir det alltså en fråga om att lyfta fram behovet av en sådan cykelbana i opinionen så att Cykelbanan ej blir en ny järnvägsövergång i prioriteringsordningen. Det kommer vara det kritiska läget om cykelbanan får vänta 20 år till eller inte och här bör en hel del erfarenheter utbytas mellan ”järnvägsgänget” och ”cykelgänget”.

När i tiden det kan finnas medel till åtgärder är dock svårt att säga i dagsläget. Glädjande här är såklart att S-kongressen, och således Socialdemokraterna, kämpar för ökade infrastruktursatsningar vilket i slutändan kan vara mycket positivt för Holmsund och kan påskynda vår infrastrukturella utveckling generellt, i synnerhet då redan många planer finns för hamn och industri. Självklart gäller det här, att regionens riksdagsmän och andra politiker fortsätter slåss så att infrastrukturpengen också landar i Norrland. Men vi kan anta att 2029, eller tidigare, när Umeå Kommun och Trafikverket ska träffas om trafikplaner så kommer ”fönstret” finnas för att pusha fram idén i röret.

Jag har dock frågat om jag kan få ta del av denna åtgärdsvalstudie som Trafikverket nu tar fram och det skulle inte vara några problem när den väl är färdig. Det blir nästa steg, att vi ses och resnonerar kring denna.

Jag har också påpekat den gamla dragningen som kommundelsnämnden tagit fram och som visas mycket effektivt på sidan 18 i fördjupningen av älvlandsskapet

Så tidigt som på 90-talet hittar jag de första idéerna om att kunna cykla ume älvdal runt och såsom vi vet, så togs också de första stapplande stegen, men som har avstannat idagsläget. I synnerhet kan det här kännas provocerande med supercykelvägar i Umeå samtidigt som denna fråga riskerar att bli en långbänk med tydlig misstro mot Umeå Kommun som följd – det ger ett eko av att det bara är centrum som räknas. Därav hoppas jag Trafikverket ”steppar upp” denna studie och Umeå kommun rekommenderar satsningen framledes – cykelvägen till Sävar får visa på ett bra exempel på hur snabbt och smidigt man faktiskt kan lösa saker som jämförelse.

Såhär skrev jag en kontextanalys:

Holmsund och Obbola kommer växa avsevärt de kommande åren men även godstrafiken kommer öka i och med ombyggnationen i Hamnen och holmsunds starkare roll som ”handelsnod”. Det satsas mycket på infrastrukturen för industrin i Holmsund/Obbola. Och detta kommer leda till långsiktiga effekter för samhället. Befolkningsmässigt kommer vi passera Storuman inom några år. Detta kommer belasta E12an och Obbolavägen avsevärt, inte minst med ökad lastbilstrafik (precis som järnvägstrafiken kommer öka markant) och då kommer det här bli en mer och mer brinnande fråga för att säkerställa säkerheten för cyklister och bilister. Att Trafikverket redan 2017 kommer sänka hastigheten till 80 km/h är ett tydligt hänvisning till att de också delar synen på att trafiken kommer att öka och således också riskerna.

Jag fortsätter föra dialog med kommunen och trafikverket för att försöka få ut vars i röret detta ligger. Jag, gissar, på att det är först 2029 som detta kommer aktualiseras som brännande fråga igen (då kommer nog befolkningstrycket också inte gå att neka likväl som ökade trafiken) – Umeå kommun har också prioriterat i denna ordning .

Och om jag får göra en priortering idag, så tycker jag att ett avslut kring järnvägsövergången också är prioriterad. Vi  bränner på stenhårt på Trafikverket om järnvägsövergången – som redan fått vänta i över 35 år. En långbänk i taget måste avhandlas. Men för egen del så ser jag en cykelbana till Holmsund/Obbola som ypperlig prioritering efter att fått till stånd Holmsunds centrumutveckling och bostadsbyggandet. Det naturliga då är att befolkning och transporter ökat till den grad att cykelbanan helt ekelt måste göras.  Frågan är alltså av sådan art att argumenten för en sådan här satsning ökar för varje år som går – vilket ger möjligheter att mobilisera kring frågan för de intresserade och en grundoptimism jag tycker de ska ta med sig – växer Holmsund – så växer manöverutrymmet för en säker cykelbana.

Nu när vi med all säkerhet kommer bli Västerbottens tredje största samhälle inom kort kan jag dock  tycka det anmärkningsvärt att allt det här kring cykelbanor m.m. är långt ifrån ett kommunalpolitiskt perspektiv utan får konsekvent vila på enskilda föreningar och personers driftighet att ta fram information och underlag.

Det här är långt ifrån en ny fråga och det ger ett eko av en förlorad kommundelsnämnd att ingen kommunal instuttion idag följer upp frågan, utan enskilda föreningar och informella nätverk.

Mitt förslag för de som vill fortsätta driva frågan om cykelbana till Obbola/Holmsund är alltså som följer:
Bygga ett brett nätverk som stödjer erat förslag, och att kontinuerligt föra opinion i frågan för att påverka de politiska partierna och dess kommundelsnämndspolitik .

Förankra idén i Umeå Kommun och lobba för detta med stöd av forskning, tillväxt och fördelarna detta ger. Försöka få fram bollen i prioriteringsordningen när Umeå Kommun pratar med Trafikverket. Detta kommer underlättas av alla mätningar om ökad gods- och persontrafik.

Ta med sig idén att Cykelbanan kommer bli den logiska fortsättningen av ett Holmsund med nytt centrum och fler boende

Kontinuerligt höra av er till Trafikverket för att hålla koll på hur den interna processen går, i slutändan är det deras beslut.

Självfallet här ser jag såklart, i egenintresse, att om ni i övrigt är Socialdemokrater – går med i Holmsunds Socialdemokratiska Förening där vi kontinuerligt arbetar med kommundemokratiska frågor och utvecklingen av Holmsund utifrån vårat perspektiv som största parti lokalt sedan 1926.

I övrigt rekommenderar jag alla former av demokratisk aktivism i frågan för de intresserade. Politik byggs i slutändan inte i styrelserum utan av folkvilja. Inga politiker i världen kan läsa människors tankar och människors priorteringsordning om det inte formuleras i opinion, krönikor, plakat, demonstrationer, skrivelser, motioner, interpellationer, telefonsamtal, möten m.m. Alltså precis det som efter många år nu skapat chansen för alla de som slagits för en ny järnvägsövergång att – till sist – kanske vinna denna investering till vårt samhälle.

Varje investering till vårt samhälle är också en kamp. Och det är därför vi måste vara beredda och fullt införstådda i detta när vi tar oss an en framtidsvision för Holmsund. Vi kommer under överskådlig framtid ständigt konkurrera med centrala Umeås intressen och övriga kommunens. För att lyckas bygga det samhälle vi vill ha måste vi därför vara extra påstridiga, pålästa och driftiga Vi måste helt enkelt bli mer aktiva i politiska partier, föreningsliv, och mer bildade i kommunala frågor.

Som en historisk parantes kan sägas här att när Holmsund var egen kommun vilade denna mycket intensiva period av välfärdsbyggande och expansion, ja hela holmsunds modernisering, på 50 st förtroendevalda mer eller mindre ”aktivister”, varav 15 st ägnade över 15 år till ”lokalpolitiska” frågor. De flesta jobbade dessutom 8 timmar per dag på sågen eller kring den. Det är en sådan ”kritisk massa” vi måste uppnå som gågna tiders liberaler och socialdemokrater om vi ska ha en reel chans att undvika långbänkar, stagnation, skuggan. Här kan jag rekommendera i övrigt ”Märkpojkarna som tog makten” för historisk inspiration. Följdaktigen hoppas jag också att även liberala krafterna kanske kan börja arbeta med holmsundsfrågorna lite. Det vore roligt med lite lokala debatter. Demokratiråden är ju en sådan instans som Socialdemokraterna vill genomföra i kommunapolitiken som kanske skulle locka fram lite mer liv och rörelse här ute?

Vad händer nu?
Jag är helt öppen för att bjuda in Melker och Isak, från Trafikverket och Kommunen i framtiden för att komma och få redovisa över hur detta arbete går framåt och där medborgarna ges chansen att själva påtala frågans nödvändighet och få ta del av resonemangen och problemen men självklart också lösningarna. Inte minst är alla öga mot öga möten bra. Detta kommer dock med allra största sannolikhet ske i höst med tanke på allt som nu verkar hända inom byggandet i Holmsund (plus att jag ska bli farsa på försommaren).

Det är där vi ligger just nu. Att Trafikverket ska bli färdig med sin åtgärdsvalstudie. När den är färdig, så oavsett om vi setts tidigare någonstans, så kommer jag ta del av den och då kalla till någon form av informationsmöte om Trafikverkets förslag. Tillsvidare kan jag bara be de intresserade att isåfall höra av sig till Trafikverket och be dem skynda på.

Som vanligt är alla välkomna oavsett partisympatier i sådant fall

Bli först att kommentera