Kategori: Järnvägen

Pendeltågtrafik till Holmsund (kommentar V:s budget)

Av , , Bli först att kommentera 0

I Vänsterpartiet Umeås skuggbudget går att läsa under Kommunstyrelsen uppdrag, punkt 13, följande:

pendeltagVilket föranleder några kommentarer. Den första är att Socialdemokraterna i Holmsund debatterat och diskuterat frågan länge och vi bör anta att den har plockats upp från vårt håll. Jag själv diskuterade frågan intensivt föregående år. Internt har vi dock ej enat oss i något beslut, baserat på att hålla exporten prioriterad på det enkelspår som idag finns för sådan trafik. Vi fick helt enkelt välja, hålla igång exporten eller chansa på pendelstågtrafik – då var det ett ganska enkelt val. Vi har ju dock ägnat tid åt att lära oss om frågan och diskutera t.e.x. med Trafikverket och andra aktörer för att få en fördjupat kunskap i det hela och följt ombyggnationerna i b.l.a. Hamnen som skett genom EU te.x. för att nysta i frågan.

Sedan vi lyckats med att få en långsiktig updatering av infrastrukturen i Holmsund, inte minst genom att bangården flyttas, så har dock läget förändrats något. Den mark som nu öppnas upp medger utrymme för en station för sådan trafik (som ej funnits före) samt att förtätningen i Holmsund, den ökande befolkningen i just centrumområdet, också motiverar, ytterligare, en större kollektivtrafiksatsning på längre sikt. Hitills har argumenten mot en sådan satsning varit just att i biltäta Holmsund så skulle det vara för långt till stationen för att ändra folks vanor. Med den starka centrumutveckling som nu väntar Holmsund så ändras detta läge i grunden.

I samspel dessutom att Hamnen byggs ut både för handel och persontrafik samt att SCA i en förstudie nu undersöker möjligheterna att kraftigt expandera fabriken söderut så motiverar det för att utöka järnvägstrafiken till och från Holmsund, vilket möjliggör en sådan satsning. Vi måste ha ordentligt på fötterna för att motivera järnvägssatsningar som kostar pengar och ofta tyvärr också är en kassakista som mycket sällan landar i norra delarna av landet, tack vare de underhållskostander som släpar efter i järnvägsnätet generellt. Men det är görbart, på sikt. Så länge Umeå Kommun fotfarande vill ha handel och kan prioritera industriell verksamhet så kommer det onekligen vara en konsekvens av ökad trafik på nuvarande spår.

Jag ställer mig personligen helt för en sådan utveckling, men med den klara bilden, att före detta kan genomföras så måste väl valda bitar av infrastrukturen falla på plats. Hillskär måste byggas om färdigt. Bangården flyttas. Vill vi behålla prioriteten att hålla igång hamnverksamheten så kommer pendeltågstrafiken komma igång i takt med att nuvarande järnvägssystem inte kan upprättahålla den takt och tonvikt som krävs när Holmsund skall bli en ”Nod” i transatlantiska handeln som beskrivs i b.l.a. E12 Transport Atlantica. Detta är i sig är inget konstigt, sveriges järnvägar är byggda för handel, persontrafiken har alltid varit ett extra plus i kanten. I det här fallet tror jag det kommer gå till på samma sätt. Men att kommunen skall verka för att få det till stånd, genom att försäkra sig om att beslutade infrastrukturella satsningar genomförs, det är vi Socialdemokrater nog eniga med Vänsterpartiet om – om det var detta som åsyftades.

Det man däremot kan kommentera, är att detta inte är ett löfte som kan genomföras idag eller kommande fem åren, när Holmsund kommer byggas om. Därför är det anmärkningsvärt att det dyker upp i en skuggbudget för nästkommande år. En djupare utredning på ämnet hade dock varit tacksamt om det tillsattes redan idag, om detta redan är gjort, låter jag dock vara osagt. Situationen har dock gått från ogörligt till mycket möjligt i framtiden.

I övrigt skulle jag om någon välkomna Vänsterpartiet att komma på våra öppna möten och ta deatten med oss och engagera sig mer för Holmsund, var fjärde år duger inte.  I skuggbudgeten i övrigt kan jag dock notera viljan att skapa ett kommunalt byggbolag, vilket jag principiellt faktiskt tycker är vettigt.

Bli först att kommentera

PRO och Kvarkenrådet med på tåget

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag fick vi besked att Kvarkenrådet och PRO Holmsund och PRO Obbola ställer sig bakom vår kamp att få till en planskild järnvägsövergång och upprustning av bangården. Vi har också fått meddelanden från företag som ställer sig sympatiska, och själva kommer kontakta Trafikverket i detta, men att de inte kan skriva just detta på grund av den politiska kopplingen. Det är något man får respektera. Det viktigaste är att vi tillsammans ser samma lösning och påverkar Trafikverket.

Om några dagar kommer vi lämna in våran första skrivelse så passa på om ni inte redan har gjort det att skriva på vår skrivelse genom att helt enkelt läsa den, ta upp det med er styrelse och maila oss. De sammalagda argumenten, kortfattat, för att ställa sig bakom är

1) En infrastruktur som kan hantera en ökad export/import och godstrafik
2) En infrastruktur som säkerställer anställdas och samhällets säkerhet

Det som händer efter att denna skrivelse överlämnats är att vi kommer koncentrera oss på en namninsamling som kommer pågå till hösten samt arbeta med att fortsätta påverka politiker, företag och riksdagsledamöter m.m. att ställa sig sympatiska för att en gång för alla lösa detta. Klassisk lobbyism helt enkelt. Precis som vi tidigare också lyft frågan i Umeå Kommun under flera år. De räknar vi med också kommer fortsätta lyfta frågan i sina kontakter med Trafikverket, och glädjande nog framgår det också av prioriteringarna. Även i detta rör så kommer vi såklart ”Jobba på”, vilket vi också gjort med skrivelser till b.l.a. Kommunen och Region Västerbotten.

Vi har nu också kännedom att Trafikverket sedan 2015 har en lösning färdigställd, baserat på bland annat den ökade exporten och färjeprojektet, men vad det handlar om nu är att få denna lösning prioriterad i Trafikverkets egna planläggning den kommande perioden. Det gäller att pusha bollen framåt i röret för att tala klarspråk. 30 år till duger inte.

Precis därför ska vi öka på gasen inför hösten!

Bli först att kommentera

Barnperspektivet på en järnvägsövergång

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är glädjande att läsa att Veronica Kerr belyser situationen med järnvägsövergången i Holmsund och påminner om hur pass länge denna fråga varit olöst. Inte minst har hon ett tydligt barnperspektiv och lyfter fram att Skärgårdsskolan nu ska öppnas igen samt öppnandet av Solbacken 2013. Jag hoppas hon deltar i att försöka påverka Trafikverket i denna fråga.

Och det är värt att stanna vid just för- och grundskolan och dess kommande utveckling även i frågan om att förskaffa sig en järnvägslösning till Holmsund.

Obbola och Holmsund är orter som växer fort och som domineras av barnfamiljer. Varje gång som det byggs skolor här, likt Storsjöskolan, så har de faktiskt varit för små jämfört med utbudet. Och då har man ändå i processen gjort skolorna större och större, ibland under rent politiska protester att det är orealistiskt. Men, konjukturen har alltid pekat på samma faktum. Man kan säga utan att skämmas att varje prognos över hur stora barngrupper kommer bli i framtiden alltid hamnat i underkant av det slutgiltiga resultatet.

Detta försöker man såklart ordna efter hand, gång efter gång. Ombyggnationen av förskolan i Obbola samt den kraftiga expansionen av Obbolas grundskola sedan jag gick där för 20 år sedan samt ovan nämnda Solbacken är typexempel på att Holmsund och Obbola verkligen växer så det knakar.

Det innebär per automatik att mer barn och ungdomar kommer röra sig i ett samhälle som beräknas växa sammanlagt mellan Obbola och Holmsund på 6 000 personer till 2050. Majoriteten av dessa kommer vara barnfamiljer. Det kommer också ske i ett samhälle som kommer vara sista och första anhalt på Svenska sidan av en stor planerad handelsled, med gods- och lastbilstrafiken med allt vad detta innebär.

Med de förutsättningarna så kan man inte ha en järnvägsstruktur och bangård som är baserat på 1960-talets Holmsund och det förfall som skett gällande åtkomst på bangården från civila samhället. Redan på min tid ramlade rapporterna in lite nu och då om folk som for illa när de lekte vid övergångarna. I synnerhet är det alarmerande då banarbetare rapporterar att de arbetar ensamma, och följdaktigen inte kan ha uppsikt över allt som sker.

Förr fanns dock ett statligt järnvägsbolag som kunde ge sig ut och informera om farorna och arbeta i nära kontakt med skolorna.  Det var public managment, inte new public management. Då jag är medlem och aktiv i SEKO så har jag bra kontakt med banarbetare och andra närsläktande arbeten, och har fått till mig att de bara har en volontärsdag per år i dagsläget. Som dock inte använts tillfredställande. Bristande samarbete med lokalsamhället verkar tyvärr vara en effekt av avregleringen. Denna dag bör dock företagen kunna gå ut i närliggande skolor och informera barn och föräldrar om de faktiska farorna som föreligger.

Jag kommer härmed lägga till en ny kategori som heter ”Järnvägen”. Där hittar ni alla inlägg.

Bli först att kommentera

I dagens VK

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagens VK uttalar jag mig om bangården och att det är dags nu efter 30 år att vi får en vettig planskild lösning över järnvägen. Tyvärr fick de inte med att jag också pekar ut tydligt att detta har med Umeås expansion, Hamnens expansion och godstrafikens ökande (sträckningen finland-norge sätter Holmsund som en avgörande nod för järnvägstrafik) samt flytten av Timmerlagret att göra. Vi kommer ha en lösning från 60-talet med en järnvägstrafik för 2010-talet helt enkelt om det inte blir gjort nu. Ingenting tyder på att Holmsund kommer få mindre godstrafik.

Senaste dagarna har Sandviks IK, Coop Holmsund, Kulturklubben med flera också skrivit under uppropet. Vill din förening/organisation/företag skriva under vår skrivelse som ska in till Trafikverket? Bara höra av sig: [email protected]

Skrivelsen hittar du här

Bli först att kommentera

En mycket aktiv S-förening (en sammanfattning med aktuella länkar)

Av , , Bli först att kommentera 1

Holmsunds S-Förening är just nu inblandade i och har verkställt följande den senaste tiden:

 

 • Behålla busshållplatsen på vasaplan (remisssvar inlämnade efter offentligt möte)
  (Blogginlägg) (Facebookrapport)
 • Införa en järnvägslösning i Holmsund i Umeå Kommuns och Region Västerbottens underlag med Trafikverket (genomfört)
 • Få trafikverket att prioritera denna övergång/tunnel samt rusta upp nuvarande bangård (pågår till oktober)
  (Blogginlägg) (Uppropet) (Facebookrapport) (Namninsamling)
 • Inlämnat åsikter om Umeå Kommuns landsbygdspolitik. Två till stråk sävar-botsmark, umeå-holmsund förordades (genomfört)
 • Inlämnat en interpellation till Umeå Arbetarkommun om underlättandet av byggandet av Trygghetsboende och bostäder inom både privat- och offentlig sektor i Holmsund (behandlas 24 april på AK, pågår) (Blogginlägg) (Blogginlägg)
 • Påbörjat arbetet inför kyrkovalet, har fått ihop vår lista till församlingen
  (Blogginlägg) (Pågår till valet)
 • Haft öppna möten i följande teman: Byggande, Trygghet, Hållplatsen på vasaplan, Folkkyrkan, Konsum (Genomfört)
 • Skapat en facebooksida, ett lokalt flygblad, öppnat upp alla styrelsemöten för alla partimedlemmar samt skapat en maillista för alla medlemmar – samt arrangerar öppna möten för alla medborgare, oavsett partisympatier, i olika frågor (Genomfört)
 • Firar 100 år som förening!

Holmsunds Socialdemokrater  – Gå med du också!

Glöm ej att meddela partiexpeditionen att du ska vara med i Holmsunds S-Förening!

Därför ska du gå med!

Bli först att kommentera

Vi väntar inte 30 år till! (updateras)

Av , , 3 kommentarer 1

Från och med idag så går Holmsunds Socialdemokrater ut med en uppmaning till Holmsund och Obbolas alla föreningar att ställa sig bakom följande skrivelse som vi skall skicka Trafikverket inför den kommande länstrafikplaneringen för 2018-2029. Vi kommer även skicka denna till kommunen och Region Västerbotten för kännedom.

Längst ned ser ni de politiska, fackliga organisationer och föreningar, företag m.m. från Holmsund/Obbola som hitills ställt sig bakom denna skrivelse. Oavsett vad ni möjligen kan tycka om S i andra frågor ber vi er alla om enighet i detta fall. Vi ska inte vänta 30 år till för att få till stånd en vettig järnvägsövergång!

Slutligen vill vi tacka Roger som hörde av sig. Vi tar våra medborgares åsikter på allvar. En person, kan, påverka!

Skrivelsen:

”Det är dags att verkställa en säker järnvägsövergång i Holmsund!

Den 29:e Mars mottog ordförande Stellan Elebro för Holmsunds Socialdemokrater ett mail från en anställd på Hector Rail som arbetar på Holmsunds bangård.

Valda delar ur detta mail:
”De yngre gör tyvärr som de äldre gör och höll själv på att klyva en kvinna i två delar när hon kröp under en av vagnarna, kanske är de de som behövs för att få de bättre.(…)

Att man sen tex går och rastar hundar och plockar hallon längs med spåren på bangården i Holmsund, de förstår jag inte varför man gör… (…)

Vi som järnvägsföretag kan inte göra så mycket tyvärr så länge övergångarna är där dom är, vi är samtidigt ensamma när vi jobbar så vi kan inte vara överallt. (….)

Förra vintern var det barn som lekte kurra gömma på bangården och gömde sig under järnvägsvagnar, samma vagnar som jag skulle förflytta i omgångar men de gick bra den gången och mamman som kom och hämtade barnen var inte glad! Polisen hade dock inga resurser att komma och hjälpa till att söka barn under våra vagnar. För två veckor sedan skulle verkligen en dagis/förskolegrupp över järnvägen när tåget var på väg (och det stannar inte snabbt), dom skulle verkligen över så vi fick tuta i sista stund (…)

det var bara centimetrar från att dra med oss dagisbarn (…) Det var lite från vår horisont, vi som ser detta pågå dagligen i princip.(…)”

Att få till stånd en säker järnvägsövergång i Holmsund har påpekats i snart 30 år från olika föreningar, studiecirklar och inom det politiska. Inte minst har den lokala S-föreningen och PRO jobbat hårt med frågan.

Med bakgrund av detta allmänintresse och med bottenklang av det allvarliga i detta mail samt att vi har vetskap om att Umeå Kommun och Region Västerbotten nu kommer behandla en eventuell övergång i den kommande länstransportsplanen 2018-2029 tillsammans med Trafikverket så vill de organisationer som skrivit under denna skrivelse påpeka följande:

– Det behövs en kortsiktig lösning och långsiktig lösning av en säker järnvägsövergång i Holmsund, för både de som arbetar vid järnvägen och för samhället. I första hand gäller det att åtgärda den nuvarande bangården så att offentligheten inte har tillträde till bangården och att den håller alla säkerhetsmässiga krav och lagar som arbetsplats samt att ansvariga nämnder ser till så att skyltar, bommar m.m. syns och att det eventuellt sly och annat röjs upp framför säkerhetsföreskrifter. I synnerhet vilar det ett stort allvar i att skola och dagis ligger mindre än 50 meter från en av dagens järnvägsövergångar.

– Vi ställer oss bakom en investering av en långsiktig lösning för samhället att ta sig över järnvägen t.e.x. genom en tunnel eller mer avancerad övergång

– Vi ber Trafikverket skyndsamt reda ut hur många spår som behövs vid Holmsunds bangård för verksamheten så att detta går att genomföra så snabbt som möjligt

– Med bakgrund av att Holmsund nyligen fått en ombyggnation i hamnen samt att Timmerlagret flyttat sin verksamhet till Holmsund, likväl som andra aktörer som Komatsu Forest flyttat ut sin verksamhet – och inte minst Umeås generella expansion – så är vi övertygande att godstrafiken på aktuella järnvägssträckan kommer öka markant i takt med exporten. Därför ser vi en lösning som nödvändig inom perioden 2018-2029. Vi ber därför att parterna tar med denna lösning i länstransportplanen.

Nu får det räcka med tillbuden i Holmsund, en kortsiktig och långsiktig lösning behövs. För de som arbetar och de som bor i Holmsud. Vi som fackliga och politiska organisationer samt lokala föreningar och skolor i Holmsund är tydliga i denna fråga. Ingen ska behöva dö i denna långbänk.

Med vänliga hälsningar
Holmsunds S-förening
Obbola S-Förening
Pappers S-Förening
Pappers Avdelning 29
PRO Holmsund
PRO Obbola

SEKO Green Cargo
IFK Holmsund
Sandviks IK
Föreningen Öppna Holmsund-Obbola
Coop Konsum Holmsund
Kvarkenrådet
KulturKlubben

Följande har idagsläget blivit ombedda att skriva under men ej hunnit skriva på ännu: PRO Holmsund, Rektorerna på Storsjö- och Skärgårdsskolan, SEKO Norra Norrland, SEKO-S Umeå. Vi fortsätter sprida denna skrivelse och ber också er att sprida den!

Vill din förening/organisation skriva under detta skicka in ditt mail till Holmsunds S-Förening på [email protected] senast måndagen den 10/4

Som privatperson kan du också skriva under. Det gör du här. Detta bifogas som höstpåminnelse i Oktober till Trafikverket:
http://namninsamling.com/site/get.asp?Holmsund2017

Vi väntar inte 30 år till!

3 kommentarer

Järnvägsövergången, problemen idag, lösningen imorgon

Av , , 1 kommentar 2

Ett fruktansvärt brev
Igår fick jag ett mail från en banarbetare anställd på Hector Rail i Holmsund.

Här är delar av det brevet:

”De yngre gör tyvärr som de äldre gör och höll själv på att klyva en kvinna i två delar när hon kröp under en av vagnarna, kanske är de de som behövs för att få de bättre.(…)

Att man sen tex går och rastar hundar och plockar hallon längs med spåren på bangården i Holmsund, de förstår jag inte varför man gör…

Vi som järnvägsföretag kan inte göra så mycket tyvärr så länge övergångarna är där dom är, vi är samtidigt ensamma när vi jobbar så vi kan inte vara överallt. (….)

Förra vintern var det barn som lekte kurra gömma på bangården och gömde sig under järnvägsvagnar, samma vagnar som jag skulle förflytta i omgångar men de gick bra den gången och mamman som kom och hämtade barnen var inte glad! Polisen hade dock inga resurser att komma och hjälpa till att söka barn under våra vagnar. 

För två veckor sedan skulle verkligen en dagis/förskolegrupp över järnvägen när tåget var på väg (och det stannar inte snabbt), dom skulle verkligen över så vi fick tuta i sista stund för att de vuxna skulle förstå vad som håller på att hända och ser då till att gruppen delas i två delar på varsin sida om spåret men alla på insidan av bommen, så det var bara centimetrar från att dra med oss dagisbarn – varför kunde dom inte stanna på andra sidan för skydden finns ju där av en anledning, men istället så kollar man inte ens åt höger/vänster vid övergång utan kollar bara rakt fram när det kan vara bara en meter till tåget och blir att gå över men bli påkörd eller springa och klara sig.

Det var lite från vår horisont, vi som ser detta pågå dagligen i princip.(…)”

Min kommentar:
Sedan det här mailet inkommit till mig har jag kontaktat övriga styrelsen i Holmsunds Socialdemokrater, med syfte att lyfta frågan för att påverka kommunpolitik, myndigheter och nämnder att förbättra säkhereten vid de järnvägsövergångar som idag finns vid kyrkvägen och södermans. Jag har även, då jag är aktiv i SEKO, kontaktat de fackliga s-föreningarna samt avdelningsstyrelsen där jag själv är medlem, samt regionens huvudskyddsombud, för att fråga om stöd och hjälp att en gång för alla delvis:
1) Förbättra säkerheten vid den nuvarande övergången t.e.x. med nya bommar, tydligare information, bättre stängsel m.m

2) Skynda på processen om en järnvägsövergång/tunnel som inte bara säkerställer allas säkerhet utan också möjliggör och binder ihop vårat samhälle. Det får räcka nu!

Järnvägsövergången – nu i planen – öka trycket
Det problem som brevet tar upp är inga nyheter. Frustrationen över att samhället saknat ett säkert och smidigt sätt att ta sig över järnvägen har varit en fråga som jag spårat åtmisntone 30 år tillbaka i tiden – genom politik, studiecirklar, insändare och föreningsverksamheter. Det brevet däremot lyfter är den arbetssituation som banarbetarna får stå ut med då människor i frustration, eller ren okunskap, beträder deras arbetsplats. Där man i vanliga fall behöver utbildning för att ens besöka. Brevet pekar slutligen på att det är ohållbart i sken av att järnvägstrafiken kommer öka markant (t.e.x. genom flyttat timmerlager, mer export, ombyggnationen av hamnen).

Det är därför glädjande att vår förening sedan 2016 ”skruvat upp volymen” i den här frågan och besökt, skrivit och informerat i frågan till både Kommunen, Trafikverket och Region Västerbotten. Vi har till och med fysiskt helt enkelt gått in på möten och sagt ”Vår järnvägsövergång ska med!”

Det är därför nu glädjande att en styrelseledamot nu fått bekräftat från Region Västerbotten att våran skrivelse är känd inom organisationen som behandlar den nya länstransportsplanen 2018-2029, och att Umeå Kommun i denna plan nu inkluderar en järnvägsövergång i Holmsund i handlingarna. Det var just i skenet av hotet att få vänta till minst 2029, som vi skruvat upp volymen. Förhoppningsvis har det fungerat.

Nu kommer länstransportplanen behandlas till sitt slutgiltiga resultat. Kommunala investeringar ska vägas mot varandra. Därför är det viktigt att vi Holmsund fortsätter, och ökar, trycket i denna fråga så att den inte – återigen – blir bortprioriterad och vi får vänta ytterligare 30 år på en säker övergång för alla oss i samhället. Och för den delen en säker arbetsplats för banarbetarna . Samtidigt som järnvägstrafiken kommer öka markant under en sådan period i sken av den ombyggnation i hamnen som nu skett och Umeås expansion.

Det som händer nu är alltså att..
Vi kommer fortsätta kämpa för att förbättra skyltning, information och medvetendegöra samhället om den här situationen. Ingen ska behöva dö i den här frågan. Tillsammans kan vi inte bara få en vettig övergång, utan också sprida hur pass viktigt det är att ni inte kutar runt på bangården eller runt/under/omkring vagnarna. Och inte minst, tillsammans, kan vi se till att frågan om en ny tunnel/övergång inte försvinner iväg nu när vi äntligen fått in den i planen. Slutligen har vi också kontaktat alla fackliga organisationer som hanterar järnvägs och banarbetare i frågan om vi gemensamt kan få bukt på detta.

P.s. Vi har måndagen den 27:e också delgivit kommunen problemet med att vagnarna stannar en längre stund där vi ska gå över, vilket spökar i bakgrunden till denna problematik, där kommer vi också ligga på.

Mvh
Stellan, Ordförande
Socialdemokraterna
Holmsund

Skriver det här som privatperson

1 kommentar

Holmsund, Kvarken Ports, Färja och Cykelbana

Av , , Bli först att kommentera 1

Ikväll hölls ett fruktsamt möte om Holmsunds framtid inom oss i de lokala Socialdemokraterna.  Vi enades om ett tydligt budskap att hela kommunen ska leva och utvecklas och att kommundelarna inte ska komma på efterkälken. Det finns visioner och det finns konkreta målsättningar för Holmsunds utveckling och jag ger mig fan på att fortsätta påpeka dem. Vi kommer inte acceptera att hamna i en bortglömd pereferi utan vi kommer fortsätta kämpa för lokalsamhället. Framöver kommer vi fortsätta diskutera lokaldemokratin och Umeås utveckling med andra s föreningar. Som vanligt uppmanar jag alla intresserade av lokalsamhället att gå med i ett politiskt parti för att påverka, och inte minst Socialdemokraterna som är lokalt det största och mest förankrade partiet!

Vidare till saker som händer, kan hända och har hänt:

Holmsunds framtid vilar med att fortsätta vara en hamn- och industriort med tydlig barnfamiljsprägel och Kvarken Ports öst-västliga dragning med den nya färjan är nyckeln för denna utveckling – där kan vi nog alla enas. Tyvärr verkar beslutet dra ut på tiden på riksnivå då storstadsregionerna vill satsa på höghastighetståg på infrastrukturella sidan. Jag trodde redan de hade det? Eller är jag alldeles för antik som anser att x2000 duger gott? Faktum är dock att Holmsunds framtid som samhälle vilar som genom hela historien på vår hamn och industrikapacitet. Och i slutändan kan detta vara en bra satsning genom hela E12, från Stensele till Holmsund. Vår framtid väger därför i handelsrutten mellan Öst och Väst. Mellan Mo I Rana och Holmsund. Med ny hamn för SCA, ny järnväg och ny färja! Där pågår en intensiv diskussion idag på högre politisk nivå. Självklart stödjer jag dessa satsningar!

Men i takt med ökade transporter både på gods samt bilsidan, vilket förstärks ytterligare av att Timmerlagret kommer flyttas, så måste cykelbana och på sikt en utvecklad pendeltågstrafik, med järnvägsövergång som säkerställer allmännyttan och personsäkerheten, etableras.

Något annat är otänkbart, ett Kvarken Ports utan en miljösatsning kommer sänka alla ambitioner för Umeå att söka ”miljöhuvudstadsår”. Detta helt enkelt för att vi skärgårdsbor är en stor del av bilismen i centrum som idag påverkar luftföroreningarna markant och för att det redan idag var fjärde minut passerar en lastbil genom samhället. Så många transporter som möjligt, både av gods och persontrafik, måste i slutändan hamna på tåg, bussar och andra miljövänliga alternativ för att säkerställa trivsel och miljömål.

 

Dessa satsningar på hamn och infrastruktur kommer i sin tur utveckla Holmsunds centrum med fler mindre butiker samt förhoppningsvis ett mer levande, ungt, samhälle. Då en utbyggt pendeltågstrafik kommer innebära att vi måste etablera en stationsbyggnad som binder ihop båda sidorna av järnvägen. Detta kommer vitalisera vårt centrum och på sikt behålla möjligheten för folk att bo och arbeta inom vårt samhälle. Detta i sin tur kommer främja byggandet, ett byggande som överhuvudtaget måste ske i takt med expansionen för Umeå Kommun. Där är dock en stor nöt att knäcka. Nämligen att banker inte vill låna ut pengar för Hyresrätter till Holmsund för att det ligger för långt bort från Umeå. Återigen alltså dubbla budskap, är vi en fullgod del av Umeå Kommun eller fortfarande en Köping? Expansionen av Kommunen kommer, och måste, innebära byggnationer i Holmsund av hyresrätter. 2 000 boenden ska byggas per år i dagsläget, Kommunen har dessutom nu lämnat ”femkilometersstaden” och ökat den till en två mils radie runt Umeå Centrum. Följdaktigen står Holmsund inför förändringar. Men det är här vi politiskt måste se till att behålla vår karaktär som samhälle.Följdaktigen måste vi få bankerna att tänka om.

 

Denna dubbla måttstock är alltså något som, måste, förändras. All byggnation här ute måste vila på byggandet av en vettig mix av hyres, bostads och trygghetsboenden samt åtminstone upprustning av skärgårdsskolan samt möjligen ytterligare ett äldreboende på sikt (ett till äldreboende har fått godkännande nu från byggnadsnämnden, pengar saknas dock, det kommer stå mitt emot nuvarande blomsterhandeln vid konsum om det blir av. Jag kommer återkomma om detta). Hela kommunen ska leva, och hela samhället ska leva.
Ur socialdemokratisk synvinkel anser åtminstone undertecknad att en Umeåversion av ”Solsidan” ej är att föredra i kommande byggnadsplaner. Vi måste locka unga, gamla, studenter, LO arbetare och ett brett snitt av befolkningen till vår ort för att göra det så levande som möjligt. Enbart husägare eller bostadsrätter rimmar för mig illa med att kunna locka i synnerhet yngre i etableringsåldern – och en av målsättningarna måste vara att förbli en ”barnkammare” till Umeå. På sådant sätt kan vi fortsätta kämpa för likvärdig service och bra skolor. Det vilar på billiga hyresrätter.

 

Några oklarheter råder fortfarande som:
– Vad kommer hända med nedlagda kommunhuset?
– Vad kan konkret göras till 2018 i och med Umeås sämre ekonomi?
– Vilken möjlighet har s föreningar m.m. att påverka politiken?

 

Det var de senaste nyheterna från Holmsund. Det här är såklart mina åsikter först och främst. Nedan finns länk till två intressanta dokument. Det ena är originalplanerna på cykelbana till Holmsund från 1998 (Tack Rabbe!). Det andra är en undersökning/projekt kring hur man kan utveckla Holmsund centrum. Förhoppningsvis kommer dessa till nytta för alla aktiva skärgårdsbor där ute. Var inte rädda att kontakta mig eller någon i s-föreningen om ni vill att vi ska lyfta eller undersöka någon fråga!

 

P.s. För kännedom kan det var intressant för läsaren att veta att jag med flera arbetar nu för att få hit samma sorts allmänna cykelpumpar/mopedpumpar som finns i Umeå till Holmsund och Obbola. De kan i sig också vara en nyckel för att påverka tillkomsten av en cykelbana, och dessutom främja lokala cykelintresset samt främja vägsäkerheten och motorintresset. Obbola SCA Arena skulle t.e..x vara en bra plats för en sådan pump. En annan plats skulle kunna vara Himmelska Fridens Torg och på så sätt främja Holmsunds centrum.

Nåväl! Kampen för lokalsamhället fortsätter!

Håll till godo!

Undersökning om hur man kan utveckla Holmsund Centrum:
https://www.scribd.com/doc/312285657/Kulturgeografen-OP-ovning-2012

Rapport Holmsund-Obbola Cykelbana 1998:
https://www.scribd.com/doc/312285366/Rapport-Holmsund-Obbola-1998

Utredning kring Cykelbana:
https://www.scribd.com/doc/312285307/UTREDNING-Umeleden-1976-7-Kopia

P.s. Nu är IFK Holmsund igång igen och jag måste medge att deras satsning på IFK Holmsunds andan är mycket lovvärd! Nu ska vi bara spela bättre än mot Umedalen senast! Ses på Kamratvallen!

Bli först att kommentera

Pendeltåget till Holmsund och den politiska (o)viljan

Av , , 3 kommentarer 1

Vad jag kommer skriva om nu är ingen ny debatt. Men förhoppningsvis kommer den ge ett historiskt, ekonomiskt och dagspolitiskt perspektiv. Jag kommer försöka vara så tydlig som möjlig inom de olika avsnitten och slutligen argumentera för vad jag anser är rimligast. Det är alltså inte att betrakta som en snabb hopskriven bloggpost, utan ett debattinlägg sprunget ur flera års diskussioner, högar med material och studier som eskalerat i synnerhet de senaste sex månaderna.

 

1. Historiskt perspektiv
Rälsburen kollektivtrafik till Holmsund är inget nytt. Fram till mitten av 60-talet bedrevs det persontrafik mellan Umeå och Holmsund regelbundet med rälsbuss. Inte mindre än tretton stationer fanns mellan Umeås centrala tågstation och hamnen i Holmsund. Tidigare hade persontrafiken främst förts fram med färja mellan Umeå och Djupvik hamn. När beslutet togs att avskaffa persontrafiken så var det ett ytterst impopulärt beslut. Det som kom att ersätta denna form av kollektivtrafik blev istället busstrafiken och inte minst den privata bilismen. Denna är idag, tillsammans med den från andra kringliggande områden som Vännäs, en stark bidragande faktor till en smutsig innerstadsmiljö. Hade denna persontrafik fortsatt, i synnerhet då Holmsund och Obbola trots allt fortsatt växa, så hade dagens fråga om pendeltågstrafik varit helt onödig. Pendlingen till Umeå har ur ett historiskt perspektiv snarare ökat markant, än sänkts, vilket var tron på 60-talet när antalet industriarbetare var som högst i samhället. Dagens holmsunds och obbolabo arbetar till allra största del inne i Umeå. Och nu i efterhand kan man konstatera att det nog var ganska dumt att avsluta persontrafiken när det var Holmsunds Köping som styrde och ställde.

 

11214368_10153673546666624_7427050050638611721_n

En av de gamla stationerna för tågtrafiken till Umeå
Denna station låg nedanför bron Storgatan – Holmsundsvägen

2. Samtida perspektiv
Ingenting tyder idag på Obbola eller Holmsund kommer minska i befolkningsmängd. Umeås expansion föranleder en ständig migration till Holmsund och Obbola, i synnerhet för barnfamiljer som nyttjar kollektivtrafiken mest. Samtidigt har missnöjet mot Länstrafikens busslinje ökat med mindre platser, sämre säkerhet (Se t.e.x. Norrtåg ABs undersökning) och flertalet avgångar som ställts in. Slitaget på vägarna förväntas också öka i takt med ökad bilism och i framtiden kan det mycket väl uppstå enskilda miljöproblem p.g.a. bilism i samhället. I holmsunds fall går holmsundsvägen in till Umeå en stor del rakt igenom samhället där all trafik samlas till och från Umeå.Samtidigt har nu pendeltågstrafiken till Vännäs börjat gå, vilket redan 2010 inledde en diskussion om Holmsunds pendeltågsmöjligheter. I efterhand går det bara att konstatera att satsningen på pendeltågstrafik till Vännäs varit mycket lyckad.

 

blast-jpgHolmsundsvägen – rakt igenom ett villaområde.
Här ska alla bilar i en ständigt växande befolkning igenom.

3. Lokalsamhällets vilja
Intresset för pendeltågstrafik till Holmsund har inte avtagit med åren. Under 2000-talet har frågan belysts flertalet gånger i lokalpressen. Bland annat har lokalt näringsliv och föreningar hållt studiecirklar, diskussioner och fört debatt i frågan. Studier som bland annat rett ut frågor kring en ny perrong, en brodragning över rälsen samt undersökt det hela ur ekonomiska perspektiv. I många år har alltså frågan legat och bubblat i samhället. Denna bild förstärkts ytterligare om man följer diskussioner på sociala medier som Facebook. Det här är också det forum som kommer vara avgörande om det blir en pendel till Holmsund eller ej.

 

4. Norrtåg AB
Norrtåg AB är tydliga i sin rapport i frågan. För att citera länkad PDF.

”På sikt skulle en förlängning till Holmsund kunna vara aktuell av flera skäl. Pendlingen är betydande från Holmsund till Umeå och en tåglösning skulle kunna vara ett attraktivt alternativ för att minska biltrycket men även kunna ta bort dimensionerande bussar. En poäng är även att det är en stor fördel ur kapacitetssynpunkt om tågtrafiken inte blir stillastående vid vändningar centralt inne i Umeå utan fortsätter vidare. Holmsund kan dock inte bli aktuellt förrän kapacitetsfrågan på Holmsunds station är löst. Detta sker närförflyttningen ner till Umeå hamn blir klar, sannolikt 2012”

(….)

Norrtågs bedömning är att trafiken är fullt möjlig att bygga upp förutsatt att politiska beslut finns.”

5. Trafikverket
I en brevväxling med mig skriver Trafikverket så här.

”Vi har från Trafikverkets sida tittat på en förlängning av pendeltågsupplägget Vännäs-Umeå till Holmsund och konstaterat att det åtminstone krävs åtgärder på Holmsunds bangård i form av bland annat plattform och anslutningar samt viss spårombyggnad och signalreglering. För att få till en bra kollektivtrafik krävs även åtgärder i spår i form av upprustning och högre hastigheter (dagens hastighet är 70 km/h) från Botniabanans anslutning i Gimonäs till Holmsund).

 Det är alltså inte möjligt att i dagsläget trafikera till Holmsund med persontrafik, men det är definitivt tekniskt möjligt att åstadkomma med investeringar i infrastrukturen. Dock är det en fråga om kostnad relativt nytta och en prioriteringsfråga.”

Sedan tidigare har Trafikverket beräknat att ha linjen färdig år 2030. Man får hoppas! Det beror på politiken!Och prioriteringarna!

Entreprenadkarta_2012-10-24 Hela

 

6. Slutsatser hittills
Det man kan konstatera hittills är alltså följande. Sedan (minst) 2010 har det pågått undersökningar, politiska processer och folkrörelsearbete för att dra pendeltågstrafik till Holmsund. Under perioden 2010-2015 så har problem med bland annat vändningsmöjligheterna i Hamnen, och andra åtgärder, åtgärdats genom t.e.x. EU projekt. Detta helt enkelt för att Kvarken Ports (Umeå Hamn) satsar på att bli ett nav i handeln här uppe. Det har alltså och kommer satsas enorma infrastrukturella satsningar ute i hamnen, dock ej tydligen för att klara av persontrafik? En sund skeptiker ställer sig frågan varför man inte slår två flugor i en smäll – i synnerhet när samtliga projekt är mycket närstående varandra som kommunala intressen.

Det som alltså återstår i dagsläget är alltså den minsta delen av arbetet, en station i Holmsund. Som vi idag i princip redan har även om inget hänt där på 50 år. Tyvärr. Detta hus har också övergått i privat ägo men kommunal mark finns att tillgå i området.

Det är värt att notera här att Norrtåg AB och Trafikverket alltså ser på situationen som helhet, helt olika. Där Trafikverket ser betydligt fler kostnader och problem – och Norrtåg pragmatiska lösningar. Vidare kan man konstatera att lösningar som t.e.x. rälsbuss och annat ej ännu nämnts i debatten. Något som dock Norrtåg AB förespråkar i sin utredning. Även om dessa två uttalanden har några år mellan sig, så är det värt att hålla dessa paradoxer i bakhuvudet när har i åtanke andra stora projekt i Umeåområdet. Eller som Trafikverket skrivet ”Dock är det en fråga om kostnad relativt nytta och en prioriteringsfråga”.

 

content-img-1

 

Både Trafikverket:

”Trafikverket styr inte heller över själva trafikeringsfrågan utan det är en fråga för, i detta fallet, Umeå kommun, regionala kollektivtrafikmyndigheten (Region Västerbotten) och/eller Norrtåg.

Den politiska viljan som vi uppfattar den i dagsläget för att starta persontrafik till Holmsund finns där på längre sikt men det är inget som vi får påtryckningar om att ordna på kort sikt.

Och Norrtåg AB:
”Norrtågs bedömning är att trafiken är fullt möjlig att bygga upp förutsatt att politiska beslut finns. Ett politiskt beslut bör va ra fattat senast under 2010.”

 

1881035_1200_6757. Pekar på politiken!
Politiskt sett är det här en fråga som fått brett stöd även om Socialdemokraterna förhållit sig något i bakgrunden. Man kan dock notera att Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet tydligt uttalat sig i frågan. Inför valrörelserna att påpeka för den observante.Efter valet 2014 dock var frågan så gott som, helt, bortblåst. Efter att ha levt ett tynande liv från 2010. Från en bred politisk överenskommelse, inte om, utan när förlängningen av sträckan Vännäs – Umeå – Holmsund skulle ske, för fem år sedan, så har politiken helt retirerat från frågan.

Angående det här med prioriteringar så bör vi notera att detta varit en period där politiken istället storsatsat på projekt som Väven, Nya badet. Kulturhuvudstadsår. Listan kan göras lång. Nu när kommunen söker efter ”Miljöhuvudstadsåret” envist (ett avslag har redan kommit) så är det dock värt att notera att denna fråga – fortfarande – inte är aktuell för politikerna i Umeå.

Detta tillstånd riskerar att bli cementerat i och med kommundelsnämndernas nedläggelse i Januari 2015 då Holmsund förlorat sin geografiska parlamentariska makt. Forumet för att föra fram frågan har helt enkelt försvunnit i och med ambitionerna att bilda en ”storregion” – inte i infrastrukturell betydelse då, såklart. Det som står kvar i realiteten är de lokala S-föreningarna.

Följaktligen måste de krafter som vill se en utökad kollektivtrafik till Holmsund alltså peka på, peta i och trycka på de politiska krafterna som kan fördela resurserna även till utkanterna i Umeå Kommun. Vilket är lättare sagt än gjort med tanke på de storslagna projekt som dånar fram stup i kvarten. Detta är dock den väg man måste gå för att uppnå resultat i frågan. Prat om att det inte finns pengar torde ju falla ganska platt med tanke på de 3 Miljarder som Kommuninvest nyligen trollade ur fickan. Vill man så kan man. Det har Umeå Kommun bevisat i snart fem år nu när i princip alla satsningar skett inom en radie på femhundra meter.

 

956390_800_457

 

8. Att genomföra förändring
Självfallet så börjar all förändring med diskussioner, på forum och på facebook, Samtidigt kan man gå med i ett parti. Eller helt enkelt ta diskussionen med dem. Man kan också såklart som medborgare påverka Umeå Kommun Men faktum kvarstår att det här är en framtidsfråga för de expanderande orterna Holmsund och Obbola. Det berör säkerhet, miljö, vägslitage, kollektivtrafiken och pendlingen. Ytterst påverkar det också trafiksituationen i Samhället – där kritik redan idag hörs kontinuerligt.

Dock.

Idag, nu och de kommande året, har vi alla möjligheter dock för en ”sista push”, nu när Vännäs-Umeå linjen är färdig. Att se till att skapa politisk opinion om detta samhällsbehov. Att sluta dra det hela i långbänk och se tydliga beslut! Vi behöver bara skramla ur mynten som behövs från Umeå Kommun som stirrat sig blinda på sina glashus. Låt oss ta den chansen för att i framtiden slippa en ännu brötigare situation. För faktum kvarstår att det här bör vara ett intresse för Umeåborna också som har tusentals av oss ute på vägarna varje dag när vi tar oss till jobbet. Och fler kommer det bli i takt med ungarna!

Så skärgårdsbor, låt oss visa på politisk bredd och framtidsanda! För ett hållbart Holmsund!

(Noterbart är att inga åsikter om det här har hittats hos Miljöpartiet...)

 

3 kommentarer