Etikett: kommunstyrelsen

Ett maraton kommunstyrelsesammanträde.

Av , , 6 kommentarer 4

På eftermiddan tog jag cykeln och i det soliga fina vädret tog jag mig ner till kommunhuset. Fantastiskt att kunna cykla vid denna tidpunkt på året helt utan snö i ekrarna.

Vi samlades till ett kommunstyrelsesammanträde med många ärenden. Inte mindre än 36 punkter på dagordningen och när vi fastställde dagordningen så kom det till två punkter så det blev alltså totalt 38 punkter som vi skulle behandla.

Redan i kallelsen så förvarnas vi till en sen kväll, så vi får väl se när den avslutande klubban faller. Kommer förstås inte att kommentera alla punkter för då blir ni mina läsare nog uttråkad. Så jag gör ett axplock av de 38 punkterna på dagordningen.
 
 • Vi har en god tradition på varje kommunstyrelse att kommunchefen har en rapport vad som är på gång och vad som hänt sedan förra sammanträdet. Så också denna gång och jag konstaterar att det händer en hel del i vår kommun. 
 • Vi fick en rapport hur en sammanhållen kostorganisation i framtiden kan se ut. Personligen tror jag att det blir mycket bra att vi får samla köksverksamheten från olika förvaltningar under ett paraply. Vi ska få avstämning av ärendet på KS i april. För beslut på sommarens fullmäktige. 
 • Vi diskuterade kollektivtrafiken. Som bekant så får vi snart pendeltåg och vi resonerade om anslutningstrafik till pendeltågen samt om den busstrafik vi nu har. Själv är jag kritisk hur arbetet på länstrafiken är organiserad. Nu kommer kollektivtrafiken att övergå till region Västerbotten. Så jag hoppas på förbättrad struktur och ekonomi i dessa frågor. 
 • Kommunen har sedan en tid satt ut en belöning på 5000 kr till den medarbetare som har ett bra förslag till förbättring. Det hade inkommit några förslag. Kommunstyrelsen tilldelar Thord Sandberg på SBF 5000 kr för sitt förslag på att källsortera redan på kommunförrådet istället för att åka till Starrberget flera ggr. Grattis Thord! 
 • Vi beslutade runt ett antal frågor där det rörde sig om medel som man sökt hos kommunstyrelsen. Bl. a Ung företagsamhet, Bio fuel region etc. 
 • Sedan fastslog vi vår verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamheter (KLK samt SBF) inför 2012. Det var också budgeterat på annat sätt detta år. Betydligt bättre och klargörande. Positivt! 
 • Vi resonerade en längre tid om ev försäljning av några av Vännäs Bostäders hyresfastigheter för att få lös medel för att kunna bygga fler fastigheter så vi kan öka inflyttningen till kommunen. Som vanligt vill majoriteten när man pratar om att göra affärer med marknaden ha både hängslen o livrem och vill skjuta på beslutet. Vi har skjutit upp beslutet i ca ett o ett halvt år redan nu och sen vill nu majoriteten skjuta på det ytterligare. Jag yrkade på att vi så snabbt som möjligt ska bjuda ut till försäljning med fri prövningsrätt så får vi se vad marknaden är beredd att betala. Jag är inte beredd att sälja under vårt bokförda värde. Men detta gick inte igenom och jag reserede mig så gjorde även Moderaterna och även Centern. Så frågan återkommer. 
 • Kommunens föreningsstipendium vill kommunstyrelsen ge till Ingrid o Stellan Johansson. Grattis! 
 • Vi beslutade föreslå fullmäktige sälja en fastighet som handikappomsorgen har haft tidigare och en tomt som är i Vännäsby. Total köpeskilling för dessa två fastigheter inbringade lite drygt 3 miljoner. Fastigheten i Vännäsby köps av Industrihusbolaget där kommunen är 100 % ägare. Det ska utvecklas längre fram. Fastigheten på lägret köps av privatpersoner. 
 • Den ekonomiska situationen ser inte så rolig ut inför 2012. Budgeten justerades efter sista prognosen för att vi inte ska hamna med minus under strecket. Känns skönt att Kristdemokraterna i sitt budgetförslag i sommar hade en högre slant under nedersta raden än majoriteten. Hade man lyssnat till det då så hade det varit betydligt lättare nu. 
 • Investeringsbudgeten var en viktig fråga vi avhandlade under mötet. Vi har stora investeringsbehov inte minst i våra fastigheter. Men vi har ju inte alldeles så ”stinn” börs. Så det var ordentliga prioriteringar som krävdes. Lite olika synpunkter hade vi ju självklart på de investeringar vi ska göra. Bl. a så gillar jag inte att SBF inkommer med en investering på 9 miljoner som inte fanns med i handlingarna. Det handlar om köksinvestering som vi är tvingad att göra enligt miljökraven. Men i slutändan kunde vi enas om ett gemensamt investeringsförslag till fullmäktige. Slutsumman för de totala investeringarna under 2012 hamnade på ca 33 miljoner kronor. 
 • Vi hade också ett antal ärenden av mer formalia karaktär som delegationer, handlingsprogram och revidering av reglementen samt uppföljning av tidigare beslut.
 
Klockan höll nästan på bli 21 innan sista klubban föll för dagen och ordförande förklarade lite hest mötet för avslutat. Och jag tog cykeln hem i den ljumma novemberkvällen efter ett intressant kommunstyrelsesammanträde.

Dagens kommunstyrelse

Av , , 6 kommentarer 5

Vi började vår kommunstyrelse med att socialchef Ulf Norberg informerade om vårt flyktingboende. En intressant verksamhetsgren i vår kommun som är intressant att följa lite extra.

Kommunchefen informerade om ett antal saker som hänt sedan april månad. Till stor del har tiden ägnats till budgetarbetet men det har hänt en hel del övrigt intressant.

Ekonomichefen lämnade en ekonomisk rapport som efter fyra månader visar på dels KLK samt SBF har ett överdrag på budget. Sedan ligger Liljaskolan med ett underskott mot budget. Eftersom Liljaskolan är en egen resultatenhet så ska man ta tillbaka allt underskott. I övrigt ser det bra ut i budgeten. Dessutom är staten skyldig oss några slantar för tidigare års skatteutjämning.

Två motioner behandlades som vi kristdemokrater ligger bakom. En motion fick jag bifall till och en annan blev det avslag. Så här kommer diskussionerna fortsätta i fullmäktige. Återkommer om vad motionerna handlar om.

Kommunstyrelsen beslutade att bygga förskolan i Tväråbäck och att utvärdera detta under en 3 års period.  Detta har vi ju beslutat tidigare men frågan har ju diskuterats igen. Men nu föreslår alltså en enig kommunstyrelsen att förskolan byggs. Frågan återkommer på kommunfullmäktige.

Sedan var det budgetdiskussioner som tog en del av eftermiddagen i anspråk. Och efter alla funderingar och förslag och ajournering så kom vi till omröstning. Och naturligtvis föll vårt förslag som vi Kristdemokrater la och det var 2 miljoner till som vi vill tillföra vård o omsorg för att bibehålla kvalitén i äldre omsorgen. Men det ville inte majoriteten och jag fick alltså inte bifall.  Min tanke var att minska kravet på att minska antalet platser inom äldreomsorgen för att få en budget i balans. Jag anser att vi behöver de platser vi har. Vi måste ha någon plats ledig för att snabbt kunna ge en plats vid snabbt behov.

Intressant att höra hur nämndens ordförande kan vara med i beslutet att minska ramen för sin egen nämnd i den omfattning det blev. Och när det låg ett förslag att öka den så borde hon varit vaken. Men partipiskan viner tydligt. Det var dessutom den enda ändringen i övrigt biföll jag majoritetens förslag. Så när ni sätter er i Vård o omsorgsnämnden budgetarbete ska ni veta om man lyssnat till oss kristdemokrater så hade det varit 2 miljoner till i budget.

Vi antog reglementen både för kommunstyrelsen, plan o miljönämnden, Vård o omsorg samt andra reglementen bl a om arkivering. Sen var det också en del formaliaärenden. En del taxor antog vi också.

Alltid lika intressant att fördela bygdeavgiftsmedel samt extra bidrag till fritidsföreningarna. Men det kunde tas i enighet mellan alla partier vilket är en styrka.

Kommunstyrelsen beslutade att anställa ny gymnasiechef för Liljaskolan. Som vi vet så kommer Bosse Nilsson inom kort gå i pension. Så i hans ställe anställs Solveig Larsson som ska föra stafettpinnen vidare på vår populära gymnasieskola.

Vi tydliggjorde hur kommunstyrelsen ser på möjligheten för personal att få heltid. Heltid en rättighet men deltid en möjlighet. Alltså ingen ska kunna påverka mig som anställd utan jag kan själv påverka hur stor tjänstgöringsgrad man vill ha. Men nya tjänster ska vara heltidstjänster.  

Efter att klockan är en bit över 8 och vi suttit i möte sedan 13 på dagen så känns det bra att komma ut i det fina vädret och promenerar hemåt för att läsa in handlingarna inför morgondagen.  

Kommunstyrelsen

Av , , 4 kommentarer 5

På dagens kommunstyrelse gavs information om den förstudie som arbetas med angående biogas som drivs av Biofuel Region Biogas i Norr. Projektledare Anna Albinsson informerade på ett engagerande sätt allt ifrån molekylerna till hur arbetet fortsätter. Kändes nästan som att man var på kemilektionen för några år sedan men med intressantare åhörare än vad Pelle Tingelöf hade den gången.

Ett intressant mått är att vi utifrån den biogas vi nu får fram i Västerbotten kan driva 360 bilar men potentialen är så mycket större. Vi har 114 tankningsställe i Sverige och vi har endast 4 stycken av dem norr om Gävle. Gasen finns men det handlar om att på ett effektivt sätt utvinna den. Så det finns lite att göra. Tanken är att få till ett tankställe i Vännäs och de stora åkerierna vi har i kommunen är intresserad och är med i processen. Ett spännande projekt att följa.

Vi hade även en del andra informationer innan vi kom till själva besluten för dagen. Agendan innehöll inte mindre än 19 punkter. Som det alltid är så är det en del formaliaärenden som t.ex. kommunstyrelsens reglementen, bidrag och uthyrningsreglementet och några liknande ärenden. Sen inte helt oviktigt så beslutade vi om sammanträdestider för 2011.
 
En viktigt fråga som var på agendan handlar om ensamkommande flyktingbarn. Den frågan har vi haft på agendan ett tag och är nu framme till beslut. Vi beslutade att utse en styrgrupp som arbetar vidare med frågan. Sen fick vår socialchef ett formellt uppdrag att arbeta vidare med frågan och förbereda för start vid årsskiftet 2010-2011. Jag vet att han redan jobbar med frågan och faktiskt att den redan anställda föreståndaren idag har varit på förvaltningen och börjat lägga upp arbetet.
 
Äntligen har vi beslutat om en uppbyggnad av förskola i Tväråbäck.  Det är ju en fråga som vi drivit länge och som nu alltså blir verklighet. Kommunen köper ett hus i Tväråbäck vid skolan som kommer att byggas om en del. Spännande!
 
Vi antog ett spännande projekt med namn Next Stop. Ett av de så viktiga utvecklingsprojekt som vi behöver. Är trots allt kritiks till projekt. Men det finns ett jobb att göra att samordna så att allt som görs bra blir nåt permanent i den ordinarie organisationen. Det finns så många projekt som bara pågår tills de tilldelade pengarna är slut. Vitsen med projekt som jag ser det är att man ska lära sig nåt nytt och sedan föra in det i den ordinarie verksamheten.
 
Sen tog vi beslut att utse en arbetsgrupp som ska titta på hur arbetet med ett allaktivitetshus med bad ska förverkligas. Det är verkligen ett spännande tilltag så får vi se när det låter sig göras. Fick just ikväll reda på att den första badhusutredningen kom 1959. Så nog har det utretts alltid. 🙂
 
Vi höll på till klockan 6 så vi hann med flera diskussioner men jag hade problem att hinna till nästa möte som  började 18 och avslutades för en stund sedan. Nu återstår ett telefonmöte innan avkoppling kan bli aktuellt.

Dagens kommunstyrelse

Av , , 4 kommentarer 5

Dagens kommunstyrelse var som vanligt intensiv. Först var det som brukligt ett antal informationsärenden. Bl. a om risk o sårbarhet som vi jobbar med noggrannhet i vår kommun tillsammans med Myndigheten för social beredskap (MSB). Detta är ett viktigt område och fort kan samhället slås ut, vi såg vad bara två timmars strömavbrott gjorde för nån månad sen. Så det är viktigt att följa alla möjliga scenarier så vi kan säkerställa beredskap.

En annan viktig information var runt Umeregion samarbetet. Det har vi också varje gång på KS. Det är ett viktigt område att hitta många sätt att samarbeta istället för att slå ihop kommunerna. Sedan hade vi också info om den ekonomisk information. Där har vi förändrat arbetssättet så det går ut ännu tydligare material till alla ledamöter och inte enbart till oss som sitter i arbetsutskottet.
 
När det gäller förskoleavdelningar så håller det på vara en infekterad fråga. Tillsammans med Ulf Eriksson skrev jag en reservation i frågan i arbetsutskottet. Vi anser att majoriteten har valt ett dyrare alternativ än vad verksamheten har önskat så samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår ett alternativ som har en ökad driftskostnad på ca 250 tusen/år. En kostnad som verksamheten får plocka från någon annan del inom verksamhet. Vi reserverade oss mot detta beslut. Jag måste fortfarande säga att jag inte gillar att allt måste vara på två ställen. Vi måste bygga avdelningar i Vännäs och sen funderar man på att minska nån avdelning i Vännäsby. Varför kan man inte som Vännäsbo vara på förskola i Vännäsby? Ska vi måsta fylla igen Tvärån. I så fall är jag den förste som vill ta spadtagen. Andra kommuner i vårt län skrattar ju åt oss när vi pratar om en sträcka på ca 5 km.
 
Budgetdiskussionen var intressant. Vi har ju alla partier suttit med i budgetutskottet och arbetat sida vid sida och vi har också som opposition fått med ett antal konkreta funderingar och förslag till det första förslaget budgetutskottet. V har i elfte timmen kommit med ett oansvarigt förslag där man delar ut pengar till både höger o vänster. Det har också gjorts på riksplanet i många sammanhang så det är ingen ny situation för vår kommun. Men även S har nu tagit på sig tomtemössan och var beredd att köpa en del av V:s förslag.. Så helt plötsligt öppnar man börsen ja man tömmar allt o lovar ändå mer. Och enligt kommunallagen är vi skyldiga att ha en god ekonomisk hushållning. Detta är så långt ifrån god ekonomisk hushållning som möjligt. Ända sedan förra krisen har vi haft en gemensam syn att hålla god ekonomisk hushållning. Jag begärde ajournering och efter ajournering så föreslog majoriteten lyckligtvis en återremiss till budgetutskottet.
 
Majoriteten vill också minska antalet ledamöter i nämnderna. Där tycker vi i oppositionen att om majoriteten har problem att fylla platserna så ska det inte gå ut över demokratin. Vi föreslog ingen minskning i nämndsammansättningen.  Så olyckligtvis är vi inte överens i denna fråga som vi brukar vara. Sen har vi KD ett nytt sätt att tänka när det gäller förtroendetid från partierna. Detta har biträtts av Moderaterna och Folkpartiet.
 
Kommunalråd 2 vill man införa där tiden ska vara 75%. Det är knepigt hur man liksom bara kan öka tiden hur som helst utan att säga vad man ska göra. Så därför föreslog jag att en grupp utses som lägger förslag till fullmäktige. Vad ordförande o v ordf ska göra. Och det bifölls av majoriteten.
 
Vi hade fler reglementen även utdelande av särskilda bidrag och riktade bidrag samt bygdeavgiftsmedlen. Så vi hade en spännande kommunstyrelse som höll på nästan ända till 7 på kvällen.

Allt är relativt

Av , , Bli först att kommentera 1

I går fick jag lämna kommunstyrelsens sammanträde innan det var klart. För att sätta mig i bilen och åka till Dorotea på kvällen. Det är inte många KS som jag inte deltagit på till sista stund men tiden medgav inte detta denna gång då jag var inbokad i Dorotea kl 19.

Så jag tog med mig tankarna i bilen om kommunens ekonomiska situation, förvaltningarna behov av pengar etc, ja det är svårt att lämna tankarna på jobbet utan man har dem med sig.

Så med solskyddet nerfällt och trevlig sol lysande genom vindrutan åkte jag mot Dorotea.

 

Började känna att det ändå är ganska härligt trots de tankar jag nyss haft snurrande om behov av pengar. Med solen stickande i ögonen slog jag på radion och det var ett program om Grekland. Programmet förklarade hur bilden ser ut i landet. Man intervjuade några medborgare som gjorde bilden tydligare när man sa att man får jobba extra men får inget betalt för det. Man redogjorde också för det krispaket som EU ska ta ställning till. Kort sagt kände jag att de funderingar jag tidigare haft ang vår kommun och de problem jag känt är på gränsen till ett I-landsproblem i jämförelse.

 

Allt är relativt.

När kommer föräldrarnas egna val?

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu igen. I tisdags arbetsutskott så var frågan om barnomsorgen uppe, En färsk utredning visar att vi har behov av 3 nya förskoleavdelningar i Vännäs. I höst så fick vi höra att behovet inte fanns i Vännäs utan i Vännäsby. Man var nästan glad att Älvdala brann ner för man ansåg sig inte behöva den. Och nu så här några månader efter så har behovet så markant ändrats. Jag har högsta förtroende för vår nya Barn o Utbildningschef men hur kan behovet så markant förändras?

Vad som är ännu värre är att vi kallade upp Barn o Utbildnings ordförande för att höra hur man ser på saken från nämnden. Vi har ju beslutat i fullmäktige för ca en vecka sen att vi ska ha förskola i Vännäsby skola. Nu säger BoU:s ordförande att det aldrig varit hans alternativ, Utan vi måste flytta då behoven finns i Vännäs. Hur länge ska vi fortsätta att ha allt på två tätorter i vår kommun?  På en fråga från mej varför han röstade för det för en vecka sen så fick jag som inget svar. Man blir mycket bekymrad då fullmäktige fattar beslut och en vecka efter detta så handlar man från nämndens håll på annat sätt.
 
Så nu föreslår KSAU kommunstyrelsen att fatta beslut på att bygga en avdelning vid Ögonstenen och en avdelning i Tväråbäck. Sen ska man behålla modulen vid Torpet så länge man har behov. Och Vännäsby kommer som sista alternativ.
 
Som ni förstår så deltog jag inte i det beslutet. Jag vill kunna se mig själv i spegeln och inte vara med och fatta beslut som sedan en vecka efter nonchaleras. Detta spär på politikerföraktet. Det är en sak om det har gått en tid och det uppkommit annan fakta då kan man bli tvingad och det kan dessutom vara berättigat att ompröva beslut. Så nu ska jag borra i saken så jag har klart hur jag ser på frågans behandling i Kommunstyrelsen.
 
Är ju absolut inte emot en utveckling av vår barnomsorg. Det är faktiskt riktigt bra om vi får till en avdelning i Tväråbäck. Vad jag är emot är den stereotypa barnomsorg man så värnar om. När ska valfriheten komma? Man har sagt nej till Vårdnadsbidrag. Barnomsorgspengen är lagstadgad för snart ett år sedan. Och ännu har inte BoU utrett konsekvenserna av denna lag. Pinsamt. Dessutom gör lagen gällande att kommunen är skyldig att marknadsföra barnomsorgspengen.
 
Lägg till denna soppa att vi på det nämnda fullmäktige även fattade beslut om två att satser som deklarerar att alla beslut som tas av strategisk karaktär ska man ha med de samhällsekonomiska konsekvenserna. Detta är strategiskt men var är konsekvenserna?

Strategi

Av , , 3 kommentarer 0

Vi sitter nu ca 35 st. personer på Vännäs läger och arbetar med strategiska frågor. Det är kommunstyrelsen och tjänstemän och nämndspresidierna. Vi ska under två dagar resonera ihop oss om en strategi för Vännäs kommun och vi som har arbetat i arbetsgruppen Johan, Britt o jag ska nu redovisa det vi kommit fram till. Det har ledamöterna fått utskickat i handlingar.

 

Av planer och dokument en tjock pärm o lite till har vi kokat ner det hela till en hanterlig massa på några sidor. Nu får vi se när det ska behandlas under dessa dagar om inte många politiker har lite babisar i de olika planerna. Men vi har sagt att vi måste ta ett ordentligt tag för att få nåt vettigt av detta.

 

Sitter nu och lyssnar på en framtidsforskare. Det är alltid intressant att lyssna till nya tankar o idéer. Och frågan jag vill få svar på är: Hur kan man se utvecklingen på de kommuner som inför nya tankar och är öppen för nya idéer kontra de kommuner som motsäger sig nya influenser. Tror ni förstår vad jag tänker på. Ja just det Valfrihet, Vårdnadsbidrag, konkurrensutsatt verksam etc. Jag är övertygad om att man kan se skillnad på dessa kommuner även ur forskningssynpunkt.