Stärk förlossningsvården!

Av , , Bli först att kommentera 1

Under det senaste året har fler än var fjärde barnmorska lämnat förlossningen i Umeå. Risken är att fler följer efter om man inte upplever en kommande ljusning. I sommar kan gravida komma att skickas till grannstäderna vilket skapar en oro och stress, särskilt bland förstföderskor.

Det bidrar inte heller till att Västerbotten lever upp till överenskommelsen mellan staten och SKR om kvinnors hälsa. Att skicka patienter långa sträckor innebär dessutom merkostnader för regionen.

Personalsituationen på länets förlossningar har försämrats under lång tid och nu krävs krafttag för att vända utvecklingen! Både sett till patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö. Utbildningen till barnmorska tar 1,5 år och regionen behöver nu säkerställa vilka personalbehov som finns och se till att utbilda därefter.

Under veckans hälso- och sjukvårdsnämnd la Kristdemokraterna därför fram ett initiativärende för att:

· genomlysa situationen inom länets förlossningar och klargöra vilka rekryteringsbehov som finns. 

· hitta former för att vidareutbilda sjuksköterskor genom betald barnmorskeutbildning.

· se över fler personalfrämjande åtgärder, likt trohetsbonus etc. åt dem som tjänstgjort på sin arbetsplats under många år.

Förslagen avslogs av de rödgröna, men arbetet går vidare! Vill du också stärka Västerbottens förlossningsvård? kd.nu/blimedlem

 

Mer medel till ASTA!

Av , , Bli först att kommentera 5

Just avslutat regionstyrelsen med inte mindre än 53 punkter på dagordningen. Många intressanta ärenden.

ASTA, som arbetat med personer utsatta för sexuellt våld, var en uppskattad och välrenommerad verksamhet i Umeå. Men de rödgrönas omorganisation upplöste verksamheten och många patienter har förtvivlat konstaterat en rad försämringar. Som jag skrivit tidigare är det mycket olyckligt att man nedmonterat en sådan omtyckt verksamhet.

Men förslaget som KD la fram, tillsammans med M, C och L, fick bifall under dagens regionstyrelse! Tack vare detta kommer delar av det statsbidrag på 2,7 miljoner kronor som Region Västerbotten erhållit för kvinnovården att tillfalla hälso- och sjukvårdsnämnden, som i sin tur ska lägga pengarna på ASTA-teamet.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Så här vill KD se vårdens styrning!

Av , , 2 kommentarer 1

Dagens organisering av sjukvården har en lång rad problem. Det mest grundläggande proble­met är att en modern, högkvalitativ och jämlik sjukvård är oändligt mycket mer komplex och kostsam att åstadkomma än den sjukvård som historiskt har bedrivits av regionerna (tidigare landstingen). För att bedriva dagens avance­rade sjukvård rationellt och med hög kvalitet krävs ett betydligt större befolkningsunderlag än det som finns i enskilda svenska regioner. Den medicinska och tekniska utvecklingen har helt enkelt sprungit ifrån dagens organisations­modell där 21 självstyrande regioner beslutar om och utför sjukvården.

Som kristdemokrater är vi djupt förankrade i idén om subsidiaritet – att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det kan därför tyck­as överraskande att Kristdemokraterna samtidigt är de starkaste förespråkarna för ett centraliserat beslutsfattande rörande hälso- och sjukvården. Men det står helt klart för oss att dagens sjuk­vårdsorganisation inte är ändamålsenlig. Alltför många av de problem som sjukvården står inför är redan nu alltför stora för enskilda regioner att hantera – ännu mer så i framtiden. Detta skapar en situation där patienterna i slutänden inte får en så god vård som annars hade varit möjligt och där den vård som erbjuds därtill är ojämlikt fördelad mellan invånarna.

Vad som kan anses vara en ”god vård” är inte närmare preciserat i de lagar som styr sjukvårds­huvudmännen. Och begreppet lämnar ett mycket stort tolkningsutrymme. Det är visserligen tydligt att vården ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men kan det anses vara ”god vård” när patienten får vänta 8 månader på en dokumenterat nödvändig operation på grund av långa vårdköer? Är det ”god vård” när patienter förskrivs läkemedel med dokumenterat sämre ef­fekt men lägre pris, trots att bättre alternativ finns tillgängliga? Är det ”god vård” när vårdgivare vägrar att utföra flera moment vid ett och samma besök och istället ber patienten komma tillbaka vid ett senare tillfälle eftersom vårdgivaren då får mer ersättning?

Återkommande visar det sig även att vården inte är jämlik. Såväl kvalitet som tillgänglighet varierar kraftigt över landet. Detta är inte förvånande med tanke på att vården idag utförs av 21 olika huvud­män med sinsemellan väldigt olika förutsättning­ar, någon som inte minst Coronakommissionen nu har understrukit. Alla vårdgivare och huvud­män bär ansvar för att ge en god vård. Men ingen har något utpekat och samlat ansvar för att vården också ska vara jämlik. Strävan efter en jämlik vård är därmed på samma gång allas och ingens an­svar.

Hälso- och sjukvårdslagens målsättningen är god vård på lika villkor för hela befolkningen. Den svenska sjukvården står inför mycket betydande utmaningar. Befolkningen har vuxit snabbt sam­tidigt som andelen äldre i behov av vård ökar. Ovanpå detta innebär den medicinska utveckling­en att utbudet av vård – möjligheten att behandla, bota och lindra ständigt förbättras. Diagnoser som för något årtionde sedan innebar en säker död kan i många fall framgångsrikt behandlas tack vare nya forskningsgenombrott, avancerade läkemed­elsterapier och modern medicinsk teknik. Sjukvår­den blir alltmer kunskapsintensiv, specialiserad och tekniskt avancerad.

För att kunna bedriva denna komplexa och spe­cialiserade verksamhet på ett rationellt och än­damålsenligt sätt krävs stora patientunderlag, stora ekonomiska resurser och stark förmåga att attrahera högt efterfrågad kvalificerad kompetens. Detta innebär i sin tur att mindre regioner, med svagare skattekraft, mindre befolkningsunderlag och lägre attraktionskraft, får kämpa i en allt hår­dare motvind för att upprätthålla god kvalitet och acceptabel tillgänglighet i vården.

Trots regionernas beskattningsrätt och trots det kommunala utjämningssystemet krävs i allt hö­gre grad statliga insatser för att säkerställa att regionerna har förutsättningar att leva upp till lagens krav. Den decentraliserade sjukvårdsor­ganisationens finansiella och medicinska resultat upprätthålls redan idag i hög grad genom statlig konstgjord andning.

Befolkningsprognoser från bland annat Statistiska Centralbyrån1 och Arbetsförmedlingen pekar på att denna utveckling snarare kommer att accelere­ra än avmattas. Fram till år 2030 kommer försörj­ningsbördan öka i landet som helhet. Färre ska försörja fler. Detta är bekymmersamt i sig. Men utvecklingen av skattekraften är därtill mycket ojämnt fördelat över landet. I storstadsregionerna, som redan ligger i topp avseende andel invånare i arbetsför ålder, kommer andelen enligt progno­serna att öka ytterligare medan andelen arbetsföra väntas minska i nära nog samtliga glesbefolkade regioner.

Vidare innebär befolkningsprognoserna att antalet personer som förväntas behöva vård kraftigt ökar samtidigt som utbudet av arbetskraft till sjukvår­den minskar i förhållande till vårdbehoven.

Sammantaget står sjukvården inför en situation där vare sig tillgången på ekonomiska resurser el­ler kompetent personal kommer att vara tillräcklig utan radikalt förändrade arbetssätt och ett mer effektivt nyttjande av de samlade sjukvårdsresur­serna. För att klara den nödvändiga omställningen krävs en organisation med stark utvecklingskraft och brett mandat att genomföra nödvändiga strukturella förändringar. I en sådan organisation är det vår uppfattning att staten, inte regionerna, ska utgöra grunden för sjukvården.

2 kommentarer

Staten behöver vara med och bygga framtidens vård

Av , , 4 kommentarer 1

Idag skriver jag i Dagens Samhälle tillsammans med kristdemokratiska regionråd från landets alla hörn. Det finns ett stort behov av att bygga, renovera, bygga ut eller om sjukhus i hela landet för att framtidssäkra sjukvården. Pandemin har dock gjort planeringen och finansieringen mer osäker och risken är stor att investeringarna skjuts upp. Staten behöver därför vara med och delfinansiera investeringarna för att bygga framtidens sjukvård.

Under det senaste året har svensk hälso- och sjukvård tvingats genomföra en historisk omställning. Imponerande insatser har gjorts av vårdanställda på alla nivåer. Pandemin är inte över och vi får inte släppa garden, men redan nu måste vi börja planera för framtiden.

I stora delar av Sverige finns omfattande investeringsbehov vad gäller såväl renovering och utbyggnad som om- och nybyggnad av sjukhusfastigheter. Den pågående pandemin har gjort planeringen och finansieringen ännu mer osäker och framtidens moderna sjukhus riskerar att gå medborgarna förbi om vi inte vågar tänka nytt och annorlunda. Det är många miljarder som ska investeras i svensk sjukvård framöver och det kommer bli svårt att få ekvationen att gå ihop med vikande skatteunderlag och försämrad ekonomi på grund av coronakrisen.

Risken är stor att dessa investeringar skjuts på framtiden. Vi behöver framtidssäkra sjukhusen och då kan vi inte pausa utvecklingen bara för ett tillfälligt vikande skatteunderlag. Därför anser ett antal kristdemokratiska regionpolitiker att staten behöver vara med och finansiera delar av upprustningen av de svenska sjukhusen, på samma sätt som staten tog ett nationellt ansvar när hälso- och sjukvården byggdes ut på 1960- och 1970-talen.

Riktade statsstöd till större investeringar i sjukvården skulle vara ett sätt att stimulera svensk ekonomi efter den största ekonomiska krisen i modern svensk historia. Stora byggprojekt kan få i gång övriga delar av tillväxten och skapa en långsiktigt hållbar utveckling. På så sätt kan vi bygga det nya normala samtidigt som vi får de ekonomiska hjulen att rulla igen. Detta skulle gynna flera intressen och skapa en modern och personcentrerad vård.

Kristdemokraterna anser att regionerna ska avskaffas och staten ta över ansvaret för sjukvården. Detta är förhoppningsvis känt av de flesta. Men det är en omfattande reform som tar tid att genomföra. Mycket kan göras på kort sikt för att göra vården bättre för såväl patienter som personal. Vi har därför presenterat en lång rad förslag för att stärka vården här och nu. Att nationellt samordna regionernas investeringar i nya sjukhus är ytterligare ett sådant förslag.

De förändrade behoven i sjukvården beror på en rad olika faktorer. Flera av dessa kan härledas till nationellt drivna förändringsprocesser. Ett exempel på detta är arbetet med att stärka primärvården inom ramen för överenskommelsen om ”god och nära vård”. Ett annat exempel rör förändringar i vårdens nivåstrukturering, framför allt när det gäller ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Vi måste förhålla oss till verkligheten, och Socialstyrelsen har sedan 2017 uppdraget att fatta beslut om högspecialiserad vård. Uppdraget bör utökas till att också godkänna, eller avslå, större investeringar i nya sjukhusbyggnader.

Vilka sjukhus som byggs, och för vilket ändamål, påverkar inte bara sjukvården i den egna regionen utan även i omkringliggande regioner, ibland i hela landet. Planering och investeringar i sjukhusbyggnader påverkar också förutsättningarna att göra nödvändiga omställningar. Kostsamma investeringar i byggnader som inte bidrar till ett rationellt sjukvårdssystem tränger också undan resurser för verksamheterna. Det finns just nu en historisk möjlighet att göra rätt inom svensk hälso- och sjukvård. Låt oss ta chansen att bygga en långsiktig hälso- och sjukvård, som klarar framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Både nuvarande och framtida generationer förtjänar det.

Per Einarsson, regionråd (KD) och gruppledare Region Skåne
Anders Lundström, 
regionråd (KD) och ordförande Helsingborgs lasarett
Jennie Forsblom
, regionråd i opposition (KD) Region Gävleborg
Per Larsson, oppositionsråd (KD) och gruppledare Region Östergötland
Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD) Region Västerbotten

Omoralisk skatt

Av , , 2 kommentarer 12

Den första januari 2008 avskaffades fastighetsskatten efter många års hårt arbete från oss kristdemokrater. Vi hade goda skäl. Fastighetsskatten var avskydd, oförutsägbar, godtycklig och beskattade hushållens bostäder löpande – oavsett de hade några löpande inkomster och kunde betala. I bostadsområden med en växande popularitet bidrog fastighetsskatten till en socioekonomisk segregation då de som inte längre hade råd med skatten tvingades flytta.

Slopandet av fastighetsskatten gav ökad trygghet och förutsägbarhet samtidigt som det förhindrade att människor drabbades av en skattesmäll, bara för att grannarna haft en tursam försäljning. Det är oroväckande att fastighetsskattens återinförande nu diskuteras. I de förslag som hittills presenterats kan ett genomsnittligt småhus få en årlig skatt på omkring 30 000 kronor. Vi ser hur verklighetsfrånvända ekonomer och klåfingriga politiker förenas i viljan att öka beskattningen av verklighetens folks bostäder.

Senast vi hade fastighetsskatt i Sverige blev den så hög att man kunde rådas att låna till skatten om man ville bo kvar i sitt hem. Den innehöll så många undantag och villkor att den blev svårberäknad och nyckfull. Våra hem, som ska vara vår fasta punkt, blev otrygga. Med skattevapnet driver man människor från hus, hem och gårdar. Fastigheter som kanske gått i generationer i samma familj. Det är fullständigt orimligt och vi kristdemokrater kommer att göra allt för att den aldrig återinförs.

De flesta accepterar med varierande förtjusning att betala skatt på inkomst. Detta för att samhällets gemensamma välfärd ska kunna finansieras och ordningen på våra gator upprätthållas. Det är en del av samhällskontraktet. Men att löpande beskatta en bostad som inte ger inkomster annat än vid eventuell försäljning är omoraliskt.

Kristdemokraterna står upp för svenska husägare. Vi var det enda parti som drev avskaffandet av fastighetsskatten innan det blev på modet. KD kommer aldrig medverka till att fastighetsskatten återinförs. Vi avskaffade den för att det är en oförutsägbar skatt på något som i sig inte genererar något beskattningsbart kapital förrän fastigheten säljs.

Fastighetsskatten tillhör det förflutna och vi lovar att bestrida varje försök till att den återinförs. Gå med i KD!

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Ebba i toppen

Av , , 1 kommentar 14

Trots dreven, som ofta helt tappat proportionerna, är Ebba mycket populär i Aftonbladet/Demoskops mätning om årets kvinnor där hon hamnar på andra plats. 

– Det är mycket diskussion kring hustvisten just nu och att det påverkar henne negativt. Vi ser dock att det samtidigt är många som håller på henne och tycker att det är starkt att hon står upp för sig själv, skriver Karin Nelsson på Aftonbladet.

Vill också gratulera Agnes Wold och Greta Thunberg till första respektive tredje plats, även om jag inte alltid delar deras åsikter. Den senaste tiden har trollfabriker varit på agendan. Därför ska vi förtydliga en sak som kommer att bli mycket viktig för oss kristdemokrater. Vi accepterar inte något som helst näthat, hån eller trollande på våra sidor. Inte mot oss eller Ebba, inte mot Agnes Wold eller Greta Thunberg. Du kanske inte tycker som någon av dessa tre kvinnor. Det är okej, men du behöver inte skriva det under alla kommentarstrådar på nätet, i allt hårdare tonläge.

Under denna internationella kvinnodag vill jag även lyfta att brott mot kvinnor måste straffas hårdare. Jämställdhet reduceras idag ofta till symbolfrågor, samtidigt som kvinnors trygghet alltmer försämras. Kvinnor har samma rätt som män att vistas i det offentliga rummet. Man ska inte som kvinna behöva se sig över axeln och känna sig otrygg när man går en kvällspromenad. Eller när man väl tagit sig modet att anmäla en våldtäkt – då ska man inte behöva möta sin förövare i matbutiken dagen därpå.

Det är brottsoffret och inte förövaren som ska stå i centrum. Vi behöver ha straff som står i proportion till den kränkning som människovärdet utsätts för. I dagens Expressen föreslår partiledare Ebba Busch tillsammans med Désirée Pethrus som driver vår jämställdhetspolitiska idégrupp:

✅ Höj straffet för våldtäkt
✅ Ingen preskriptionstid på grov våldtäkt
✅ Sexualbrottsoffer ska inte behöva driva in sitt skadestånd
✅ Rätt till målsägarbiträde även i högre instanser
✅ Bygg ut kriminalvården och låt utländska brottslingar avtjäna straff i sina hemländer

 

(Bilden på Ebba togs innan pandemin)

Pandemiläget och vaccination i Västerbotten.

Av , , Bli först att kommentera 7

Börjar dagen med avstämning kring pandemiläget och vaccineringen. 

Vi har ett väldigt pressat och allvarligt läge i Västerbotten när det gäller smittspridning. Vi kan se en svag avmattning v 8 mot veckan innan, men fortsatt hög spridning. Vi har i Västerbotten den högsta smittspridningen per 1000 invånare i landet. I länet ser vi en markant minskning i Lycksele med en tredjedel smittade. Däremot så ökar smittspridningen i Skellefteå och Umeå.

Vi testar i särklass mest i Sverige. Förra veckan testades nästan 16000 och över 1100 av dem var positiva. Vi ser en stor ökning av smittade i åldersgruppen 0 – 18 år som vi inte riktigt sett tidigare. 

Vi har allt fler som vårdas på sjukhus och det är ett mycket ansträngt läge i vården på våra sjukhus. Så fortsatt gäller att inte träffa fler än de man bor med och när man handlar ska man åka ensam. Vi ska inte resa i onödan i länet samt det vanliga att tvätta händer etc. och använda munskydd.

När det gäller vaccin så får vi fortsatt liten tilldelning till länet. Riket är hittills lovat ca 3,75 miljoner doser. Men det är bara ca 1,1 miljoner doser som levererats. Detta drabbar alla län, men eftersom Västerbotten har betydligt yngre befolkning än våra länsgrannar så har vi fått betydligt mindre vaccin varje vecka.

Hittills fördelas vaccinet utifrån 80+, men v 13 fördelas det utifrån 65+ och ca v 15 kommer vaccinet levereras utifrån antalet invånare inom åldersspannet 18-64. Detta innebär att tilldelningen av vaccinet till Västerbotten kommer öka markant. Vi har hittills inte kastat nåt vaccin utan använder allt vi fått.

Vi är i slutet av fas 1. Många kommuner har varit klara länge men det är tillgången av vaccin som styr att vi har kvar en del i Umeå och Skellefteå och personer med hemtjänst och hemtjänstpersonal. Fas 2 har vi startat och i går eller idag så får alla 80+ brev om hur man bokar tid. Och fr.o.m i morgon den 3 mars kan man boka både för sig själv och för maka/make, sambo även om personen inte är 80+

Vi ser stor vaccinationsvilja i Västerbotten både av medborgare samt vårdpersonal. I Västerbotten har vi ca 20 000 invånare i åldersgruppen 80+. En stor del av dem är redan vaccinerad eller är på gång i fas 1. Hittills har 23307 doser vaccinerats i Västerbotten. Vi har erhållit ca 25000 vaccin till länet. Men registreringen släpar några dagar. Det är 7411 personer som även fått andra dosen.

🔹Inom kort kommer vaccinet att öka till ca 6-8 tusen doser till länet.

🔹Vecka 12, 13 planeras komma ca 10 000 doser

🔹V 11 kommer de två stora vaccinationsenheterna stå klara i Skellefteå och Umeå (Skellefteå arena och Nolia). Men varje hälsocentral ska också vaccinera och det kan komma att bli aktuellt med både kvälls- och helgöppet för att hinna vaccinera.

Vi vidhåller att stora delar av befolkningen ska vara vaccinerad vid halvårsskiftet som tidigare plan. Men det blir allt tuffare eftersom det kommer för lite vaccin. Så eftersom det finns risk att vi får anhopning av vaccin i maj-juni och det sannolikt kommer vara största delen av A-Z vaccin så kommer alla inte hinna få båda vaccinen innan halvårsskiftet. Folkhälsomyndigheten säger att det ska gå mellan 9 och 12 veckor mellan vaccinationstillfället gällande A-Z. Västerbotten har lagt fast att 10 veckor är vårt mål. Det innebär att om man får första vaccinet i juni kommer nästa vaccinationstillfälle bli efter sommaren.

För att lösa vaccinationerna av den stora massan och när vi kommer till fas 3 och 4 så finns upphandlingar med företag att tillgå ifall uppgiften blir övermäktig. Så vi har en kapacitet att vaccinera ca 35000/ vecka bara vi får vaccin. Så det känns tryggt. Som jämförelse kan vi notera att under höstens influensa vaccinerades ca 60 000 personer på 2 veckor i Västerbotten.

Avslutningsvis måste jag nämna nåt positivt också. Dels att det fortsatt inte finns tendenser till vinterkräksjuka eller andra sjukdomar vi brukar ha under februari, samt en positiv trend till att vi ser en liten minskning på antalet samtal till 1177 som rör covid-relaterade frågor.

Så håll i och håll ut så kommer även du att få vaccin!

 

Bli först att kommentera

Äldrefokus

Av , , 2 kommentarer 5

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har idag tillsammans tagit initiativ till ett antal förslag för att börja åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekar på, men också för att påbörja arbetet med att avhjälpa de strukturella bristerna som varit kända under längre tid. Det handlar om:

  • ökad medicinsk kompetens
  • färre timanställningar
  • ökad personalkontinuitet
  • ökade möjligheter till tryggt boende.

Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver nu liggande budget. Vi gör detta genom ett utskottsinitiativ till ändring i statens budget för 2021. Detinnebär mer än en fördubbling av Äldreomsorgssatsningen i budgetpropositionen för 2021. För 2022 och 2023 skulle våra förslag medföra ytterligare utgifter på 3,9 miljarder kronor årligen. Du kan läsa mer här.

Det kallar vi kristdemokrater äldrefokus.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Ensamma tillsammans

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag höll vi så dag två av regionfullmäktige. Vi diskuterade bland annat vår motion att läkare ska få skriva ut social aktivitet på recept. Detta i syfte att uppmuntra den som upplever ofrivillig ensamhet eller psykisk ohälsa att våga söka nya kontakter och sociala sammanhang. Detta har haft goda hälsoeffekter i övrigt där det testats, bl.a. Storbritannien.

Fler och fler, särskilt äldre, ringer jourlinjer för att få samtala med någon och få lite stöttning under dessa tider. Men även efter pandemin kommer många fortsatt leva i ensamhet, något som har stor påverkan på hälsan. Tyvärr avslogs detta av de rödgröna. Lite märkligt, då de höll med om betydelsen av detta men ändå valde att avslå.

Under gårdagen diskuterades även vår kristdemokratiska motion kring ofrivillig ensamhet. Vi yrkade att Region Västerbotten ska ta den ofrivilliga ensamheten på allvar och att frågan lyfts i patientmöten. Många höll med om vikten av detta, men ändå avslog de rödgröna motionen. Tyvärr! Hoppas som sagt att frågan ändå tas upp vid patientmöten, av vår kompetenta vårdpersonal.

Ensamhet löser vi bäst tillsammans!

Den ofrivilliga ensamheten göre sig inte besvär i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har vi haft regionfullmäktiges första dag. KD har lagt en motion som vi behandlade idag. Den handlar om om ofrivillig ensamhet. Inte minst under en pandemi är detta påtagligt. Vi vet också att över 75 är det 2 av 3 som känner sig ofrivilligt ensamma. Den ofrivilliga ensamheten drabbar både fysiskt och psykiskt och är lika stor riskfaktor som kronisk stress, kärlkramp och hjärtinfarkt.

I vår motion yrkade vi på att även Region Västerbotten ska ta ofrivilliga ensamheten på allvar och att vi fokuserar på den frågan i alla patientmöten. Det var en lång och intressant debatt. Från vänster till höger tyckte man frågan är viktig. Men liksom att nån annan ska göra jobbet. Intressant att lyssna till deras argument att sedan avslå motionen. Det tokigaste argumentet var att det skulle ta fokus från annat. Alltså att ringakta vår personal o säga att dom inte klarar av att ställa en fråga till vid patientmöten är pinsamt.

Nu tror och hoppas jag att frågan ändå kommer upp vid patientmöten. Men vi vet att i primärvården är det mycket som ska göras så man hinner inte alltid med det man vill. Så fokus på frågan där är vår önskan med motionen.

  • Hur som helst tyckte även majoriteten att frågan är viktig och i samma andetag avslår man motionen. Måste vara höjden av inkosekvens vi såg idag. Vill säga att förutom Kristdemokraterna så höll även Centerpartiet och Moderaterna med oss att motionen borde bifallits. Vi fortsätter i morgon 👍
Bli först att kommentera