Rätt till vård i hela landet

Av , , Bli först att kommentera 2

Långa köer har präglat svensk sjukvård i decennier, trots att vi i övrigt har ett högt välstånd, en utbyggd välfärd med välutbildad personal och en jämförelsevis frisk befolkning. Men i många jämförbara länder finns inte begreppet ”vårdkö”. Sverige måste därför ta krafttag, och det behövs en nationell vårdförmedling.

En central uppgift för politiken i återhämtningen efter krisen blir att beta av vårdskulden. Då krävs inte bara mer pengar. Vårdköerna beror nämligen inte enbart på en plötsligt uppkommen resursbrist. Svensk sjukvård har tyvärr ett uppenbart organisationsproblem. Bara om man åtgärdar det, kommer de extra resurserna att ge effekt.

Vi vill se en nationell vårdförmedling för att matcha utbud och efterfrågan. Patienter som har nått 90-dagarsgränsen måste få rätt till vård där ledig kapacitet finns. De som väntat i mer än 90 dagar på vård har tredubblats sedan KD och Alliansen lämnade ifrån sig makten 2014. Och situationen var illa långt innan Covid.

Rent praktiskt ska vårdförmedlingen fungera så att staten sänder ut förfrågan om ledig kapacitet och skapar en sammanställning över tillgänglig vård. Den som väntat mer än 90 dagar på̊ operation eller specialistvård ges möjlighet att använda denna kapacitet, oavsett var i landet den finns tillgänglig och oavsett om det är hos privata eller offentliga utförare.

Den vård som ges genom nationella vårdförmedlingen finansieras av hemregionen. Utöver det vill vi tillföra 2 miljarder 2021-2023 för att finansiera systemet samt ge ekonomiska incitament att beta av vårdskulden.

Krafttag behövs för att vända detta!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Dagens Kommunfullmäktige.

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag är det kommunfullmäktige. Vi har digifysiskt möte och har ändrat tillbaka så vi har fullt antal 31 ledamöter denna gång. Men vi har tagit stora biosalongen i anspråk så det är ändå Coronasäkrat. En del är också med digitalt så här har vi valfrihet. Är roligt att debattera på plats, då vi mest kört digitalt nu ett tag av förklarliga skäl.

Det är 21 punkter på dagordningen och punkter som tertialbokslut och budget för 2021-2022 och plan 2023 är några av de viktiga punkterna vi kommer diskutera och besluta om idag. Sen har vi förstås några motioner vi kommer att diskutera om och en del formaliaärenden samt vi bereds lyssna till vad revisorerna har att berätta.

Sen har vi ett antal avsägelser av uppdrag. Det är förstås olika orsaker varför man säger upp sina politiska uppdrag. Men många får inte ihop engagemanget i livspusslet. Och det gör mig faktiskt orolig utifrån en demokratisk aspekt att det blir färre och färre politiker som engagerar sig och de som då finns får fler och fler uppdrag. Men vet också hur svårt det är att kombinera engagemang med sitt arbete och övriga livspusslet då jag själv pusslat i över 10 år. Uppsägelserna sprider sig över hela politiska skalan och att det är fyra kvinnliga ledamöter som säger upp sina uppdrag är heller inte roligt. Här har alla partier ett arbete att göra.

I budget inför 2021 yrkar vi på att tillföra ytterligare 2 miljoner till vård och omsorg för att deras budget ska gå ihop. Majoriteten har inte i Kommunstyrelsen bifallit det men vi hoppas på tillnyktring i fullmäktige. Investeringsbudget vill vi fortsatt hålla på en lägre nivå än majoriteten för att inte överinvestera eftersom det slutligen drabbar driftsbudgeten. Sen är det viktigt att det finns en liten buffert för akuta investeringar som uppkommer under året. Majoriteten vill bl a tidigarelägga några investeringar som äventyrar just denna buffert vilket inte är bra då vi enligt kommunallagen är skyldig att ha en god ekonomisk hushållning.

Sen har vi ett antal motioner som vi lagt dels tillsammans i Treklövern men också enskilda partier. Och det blir intressant när vi ska diskutera en motion om att införa LOV (Lagen om Valfrihet) hur Moderaterna ställer sig. Vad S och V vill i denna fråga är vida känt. Men i övriga landet driver moderaterna tydligt att man vill ha valfrihet men i Vännäs har vi fortsatt inte sett den viljan. Så i dag är det upp till bevis.

Mötesdagen vid fullmäktige börjar alltid med en gruppledarträff tätt följd av ett gruppmöte (majoritet och opposition i olika rum) och sen slutligen själva fullmäktige.

Bli först att kommentera

Två halvpunkter räcker inte långt

Av , , Bli först att kommentera 3

På söndag kväll är det debatt i SVT med samtliga partiledare i och med att januariöverenskommelsens partier lagt sin budget och oppositionspartierna sina. Sverige befinner sig i ett osäkert och svårt läge. Dels har coronapandemin orsakat nya utmaningar, utöver att den har förstärkt redan befintliga.

Här kommer en liten kommentar kring vad Kristdemokraternas budget för 2021 innefattar. Vår budgetmotion prioriterar de fyra mest akuta samhällsproblemen:

  • den ekonomiska krisen, där vi presenterar sänkta skatter för att skapa fler jobb
  • de växande vårdköerna, där vi vill införa en nationell vårdförmedling som överblickar ledig kapacitet i hela landet, för att garantera vård i tid till alla oavsett var man bor.
  • äldreomsorgen, där vi vill satsa på höjd medicinsk kompetens med fler sjuksköterskor i äldreomsorgen.
  • brottsutvecklingen, som vi tar oss an genom stärkt åklagarväsende och fler poliser på gatorna.

Kristdemokraterna vill satsa mer på välfärden än regeringen med stödpartier. I vår budgetmotion läggs 1,8 miljarder mer på vården och hela 4,4 miljarder kronor mer på äldreomsorgen – en historisk satsning – nästa år. Av JÖK:ens 73-punktsprogram handlade bara två halva punkter om äldreomsorgen. Det var på tok för lite. Inget parti värnar våra äldre likt Kristdemokraterna och efter dessa långa, svåra månader förtjänar de att få tillbaka sin värdighet med både gemenskapssatsningar och god personalkontinuitet.

Sverige förtjänar bättre!

Här kan du läsa hela budgeten.

Dålig måluppfyllelse

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag har kristdemokratiska kollegan Betty-Ann Nilsson haft möte i hälso- och sjuvårdsnämnden, där hon är vår ledamot. Inför mötet hade vi som företräder KD i Region Västerbotten noggrant synat de rödgrönas styre, med anledning av den delårsrapport som kom nyligen och som visade på väldigt låg måluppfyllelse. Varför ökar hyrpersonalskostnaderna? Varför brister den politiska översynen över ekonomi? Vi vill trots allt lämna över en vård som fungerar även för kommande generationer!

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) basar över vårdverksamheterna i länet och har gått med stora underskott under många år – långt innan någon pandemi dök upp. Sedan tidigare har Kristdemokraterna yrkat att verksamheter som överskrider budget bör redogöra för nämndens ledamöter hur man arbetar för att komma i ekonomisk balans. Idag yrkade vi detta på nytt, i kombination med fler förslag. Det är illa att politiken inte ges någon redovisning av hur det går för de enskilda verksamheterna. Vi gick trots allt till val på att inte slösa med medborgarnas skattepengar. De rödgröna verkar vara av en annan åsikt.

Regionen måste få till en dialog mellan verksamheterna och politiken, så att den ekonomiska situationen till slut vänds. Vi kan inte lämna över detta till kommande generationer – de förtjänar också en vård som fungerar. Även regionens revisor har påpekat att HSN måste agera när det gäller budgetar som inte hålls. Man har en beslutad ekonomisk omställningsplan, men enbart 67% av planen ska uppfyllas. Vad händer med de övriga 33%?

Bland annat ökar kostnaderna för hyrpersonal trots regionens mål om motsatsen. I många av landets regioner har man lyckats krympa kostnaderna för hyrpersonal under året. Vi yrkade därför idag att regionen tar fram nya arbetssätt för att komma till bukt med detta, samt att det är dags att klargöra hur vårdskulden ser ut så vi vet var prio ska läggas när pandemin nu börjar lätta.

Det handlar om fyra och en halv miljard (!) kronor som hälso- och sjukvårdsnämnden basar över, som skattebetalarna inte får någon insyn i.

För att inte nämna våra hjältar inom vården – de förtjänar en långsiktigt hållbar arbetsplats som inte lappar och lagar eftersom.

Upphandlingar och fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har jag och Betty-Ann Nilsson, Kristdemokraternas ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden här i Västerbotten, haft ett intressant möte med upphandlingschefen i regionen, Tommy Svensson.

Vi ställde frågor bl.a. kring vad som händer i frågan om måltider vid Lycksele lasarett. Avtalet med Lycksele kommun är uppsagt och regionen har tagit fram två alternativ: ”cook and chill” där mat lagas på NUS, kyls ned, fraktas och värms upp, eller steamplicity där mat ångas varm.

Vi Kristdemokrater la för några veckor sedan fram ett tilläggsyrkande – och fick gehör – för ett tredje alternativ: att se ifall någon privat aktör, ex. ett hotell eller restaurang, kan ta över måltidsservicen. Frågan behöver lösas och det ganska snart, så vi är glada att man breddar tänket även utanför egen regi.

Vi fick även en genomgång kring det nya inköpssystemet som är på väg att tas fram, så att regionen bättre kan föra statistik över vad som köps och hur pengarna används. Det är viktigt, medborgarnas skattepengar ska användas på bästa sätt!

På eftermiddagen blev det regionfullmäktige, där vi i KD lagt fram fyra interpellationer:

  • Varför ökar Region Västerbottens kostnad för hyrpersonal?
  • Har våra KOL-patienter i Västerbotten en personcentrerad vård?
  • Insatser för jämlik och rättvis barnhälsovård.
  • Utrustning vid länets öronmottagningar.

På grund av reducerade fullmäktige under året har många interpellationer lagts på hög och vi hann tyvärr inte lyfta dem alla. Jag följde detta via länk idag, men kollegorna Betty-Ann Nilsson och Veronica Kerr representerade våra kloka idéer i debatterna!

För lite, för sent.

Av , , 2 kommentarer 5

För att hindra smittspridning av coronaviruset erbjuds arbetsföra personer i riskgrupper utan möjlighet att arbeta hemifrån en ersättning från Försäkringskassan. Riksdagen fattade beslut redan i mitten av april att regeringen skulle ta fram en sådan ersättning. Då arbetade vi i KD för att den även skulle gälla gravida under den sista graviditetstiden.

Men först efter midsommar tog regeringen sitt beslut och passade på att krympa gruppen det skulle gälla, nu utan möjlighet för gravida att söka. Senare visade det sig också att trots att ersättningen började gälla den 1 juli, så kunde man ansöka först den 24 augusti. Beslut och utbetalning kan dröja ytterligare en månad.

Uppskattningen från regeringskansliet var att 100.000 skulle ansöka, men hittills har bara 2.400 personer sökt ersättningen. Försäkringskassan tilldelades 47 miljoner kronor för att skapa en ny e-tjänst och bemanna upp denna funktion med 200 personer. Givetvis har det varit svårt att göra uppskattningar, men en sådan gigantisk feluppskattning har blivit kostsam och fördröjt att stödet kommit på plats.

Eftersom man överdrivit uppskattningen av hur många som skulle söka ersättningen, har det tagit tid att bygga upp en organisation vilket i sin tur lett till att säkerligen än färre har sökt. Att riksdagen fattar ett beslut i en akut fråga, tidigt in i pandemin, och regeringen fortfarande en bit in på hösten inte klarat av att säkerställa att stödet når dem som ska ha det, är ett klart underbetyg.

Titta norrut

Av , , Bli först att kommentera 2

De svenska regionerna hade en gemensam målsättning att vara oberoende av hyrpersonal senast 1 januari 2019, ett mål som aldrig var riktigt nära att nås då. Men sedan dess har många regioner ryckt upp sig. I hela landet har kostnaderna minskat med 3,5 procent under första halvåret i år, jämfört med samma period 2019.

Region Västerbotten däremot har sett ökade kostnader för hyrpersonal under året, hela 5,3%. Krafttag behöver tas och nu måste man prova nya grepp för att komma till bukt med frågan. Hyrpersonalen gör såklart många gånger att bra jobb. Men det påverkar kontinuiteten om patienterna möts av olika ansikten vid varje besök. Det kostar dessutom skattebetalarna stora summor när vården tvingas betala dyrt för att få scheman att gå ihop.

Efter att grannregionen i norr under många år sett ökande kostnader för hyrpersonal och slutligen betalade en rekordsumma för hyrpersonal 2018, har man nu i Norrbotten lyckats halvera sitt intag av stafettsköterskor under årets första halvåret. Därmed minskade kostnaden för hyrsjuksköterskor med nio miljoner kronor jämfört med samma tid ifjol, alltså en halvering.

Minskningen såg likadan ut under både det första och andra kvartalet, så det kan inte förklaras av covid-19. Man har gjort ett aktivt och tydligt rekryteringsarbete, samt omfördelat personal och sett över sina arbetssätt.

Vi borde titta norrut och dra lärdomar.

Pneumokockervaccin bör vara gratis

Av , , Bli först att kommentera 3

Av princip är jag kritisk mot vänsterns regelbundna utspel om att allt ska vara gratis. Någonstans ifrån måste olika förslag trots allt finansieras. Men gällande vaccination mot pneumokocker bör äldre erbjudas detta utan kostnad. Pengar bör avsättas omgående.  

Pneumokocker kan leda till allvarliga infektioner, främst lunginflammation. Just i år är det extra viktigt att vi skyddar våra riskgrupper från onödiga sjukdomar. Enligt FHM:s rekommendationer bör de som är 65 år och uppåt erbjudas vaccination. Som min kollega, ordförande i riksdagens socialutskott Acko Ankarberg Johansson (KD) sa i Rapport häromdagen:

– Det är en viktig åtgärd. Samtidigt som vi ger någonting bra till landets äldre och sköra som har haft stora umbäranden under våren, så kan vi också minska belastningen på vården. Flera regioner erbjuder det kostnadsfritt, andra gör det mot en avgift. Jag tycker, och vi kristdemokrater menar, att det här ska vara jämlikt, det ska vara lika för alla i landet.

Jag kan bara hålla med. I Kristdemokraternas skuggbudget har vi lagt 45 miljoner kronor till detta ändamål. Om inte annat borde denna kostnad kunna ligga under de extra kostnader för coronakrisen som regeringen lovat ersätta regionerna för.

Se gärna Acko i Rapport, 15 min och 10 sek in i programmet.

Bli först att kommentera

Borde gå nu precis som förr

Av , , Bli först att kommentera 4

Häromdagen kom en rapport som visade att omkring hälften av 1000 tillfrågade chefer valt bort arbetssökande unga enbart på grund av bristande språk- och skrivkunskaper. Detta trots att personerna i övrigt hade rätt kompetens. Insatser krävs i grundskolan för att höja läs- och skrivkunskaperna!

Samma rapport visade även att omkring hälften av högskolelärarna menar att deras studenter inte kan uttrycka sig tillräckligt väl i skrift eller läsa och förstå kurslitteraturen.

En omedelbar fråga att lösa är hur vi höjer läs- och skrivkunskaperna redan i grundskolan, så att våra unga förbereds för att ta sig ut i högskole- och, framförallt, arbetslivet. Gick det att lära ut förr i tiden borde det gå att göra även idag, kan man ju tycka.

Skolan behöver uppmuntra till mer läsande och skrivande. Istället för läxor som skrivs på dator med automatiska rättstavningsprogram måste papper och penna premieras, så att läraren ges en möjlighet att se och rätta stavfel eller grammatiska fel som görs. Att skriva för hand är dessutom bevisligen nyttigt, då minne och motorik hänger ihop.

Vi kan inte riskera att unga inte blir anställningsbara på grund av avsaknad av kunskaper som var självklara för några år sedan.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

”Rödgröna tar inte de röda siffrorna på allvar.”

Av , , Bli först att kommentera 7

Som vi vet så finns det mycket att säga om ekonomin för Region Västerbotten. Under många år har man budgetunderskott med väldigt stora tal. I år går vi mot ett underskott på ca 800 miljoner kronor.  2019 avslutades med ett strukturellt underskott på drygt en halv miljard kronor.

Jämfört budget efter maj redovisar hälso- och sjukvårdsnämnden ett underskott med 318 miljoner kronor. Kostnadsförändringen ligger på 1,7 procent, samtidigt som intäkterna minskat med 3,3 procent, sammanlagt 133 miljoner kronor, kopplat främst till coronapandemin. Under enbart juli ligger budgetavvikelsen på 23 miljoner kronor. Samtidigt har produktionen minskat med 14 procent under årets sju första månader jämfört ifjol.

När hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter möttes under tisdagen yrkade vi Kristdemokrater att de verksamheter som överskrider budget ska få redogöra för nämnden hur man arbetar för att nå en budget i balans. Förslaget bifölls också av Moderaterna, Centern och Liberalerna. Det är inget konstigt att man kallar upp verksamhetscheferna till nämnden så politiken får ta ställning till kostnadsreduceringar för att komma i ram.

Men denna självklarhet avslogs alltså av den röda/gröna majoriteten.

Man ansåg att det var ett nytt sätt att jobba på och att det skulle bli obehagligt att cheferna får redovisa sina resultat. Men så arbetar vi ute i kommunerna. Och är en självklarhet utifrån ekonomisk uppföljning och styrning.  Sen uttryckte man att yrkandet kom in sent. Alltså det man säger i samma mening är att ledamöterna inte har rätt att yrka på sammanträdet utan ska alltså föreläggas innan så majoriteten ska kunna lägga det som egna förslag. Helt mot vad kommunallagen säger. Ledamöterna har rätt att yrka och föreslå på sammanträdet.

Det uttrycktes i stil med är det så här vi ska jobba att det kommer yrkanden direkt på sammanträdet. På det vill jag svara: -Ja, helt enligt kommunallagen. Ni kommer att se mer av sånt från oss Kristdemokrater.

Revisorerna har gång på gång lyft fram vikten av ageranden och styrning från nämndens sida. Så mycket märkligt att så många år av underskott och ändå fortsätter man och låter det rulla på från nämndens majoritet. Vi kristdemokrater värnar att även våra barn och kommande generationer ska kunna lita på att vården fungerar samt att kommunallagen är tydlig att varje generation ska bära sina egna kostnader. Vi kan inte fortsätta att vältra över kostnaderna till våra barn och barnbarn. Det tycker jag är helt oansvarigt mot oss Västerbottningar och våra efterkommande generationer.

Vår ledamot i HSN Betty-Ann Nilsson säger så här efter avslaget yrkande: – ”Man blir förtvivlad över att de rödgröna inte inser vikten av att ha en bättre dialog med verksamheterna. Vi måste få till en förändring men de avslår ett konstruktivt förslag rakt av.”

Från KD har vi självklart förståelse för att kostnaderna tillfälligt stiger under en pandemi eller vid riktade insatser för att korta vårdköerna.Men att budgetar överskreds redan långt innan pandemin är vi kristdemokrater oerhört kritiska till.

Som ni kanske minns så hade jag ovanstående affisch i samband med valet. Jag lovade att stoppa skatteslöseriet. Det är därför vi agerar på detta slöseri utan uppföljning. Ni kommer att se mer sådana ifrågasättanden av majoritetens styrning och ledning utifrån ekonomin.

Det måste till en annan tingens ordning!!

Bli först att kommentera