Etikett: Lycksele lasarett

Lyckseles patienter förtjänar nylagad mat

Av , , 2 kommentarer 3

Skriver i Folkbladet idag om en fråga vi kristdemokrater drivit sedan sommaren när det blev känt att Region Västerbotten ska besluta om ett nytt sätt att tillhandahålla maten vid Lycksele lasarett. Vi kristdemokrater kommer fortsätta kämpa för att Lyckseles patienter även framöver ska erbjudas varma, nylagade måltider – att köra mat från Umeå är vi helt emot av flera anledningar. 

Den som någon gång behövt spendera tid på sjukhus vet hur betydelsefulla måltiderna är. Dofterna från nylagad, varm mat hjälper till att höja aptiten för den som återhämtar sig efter en operation, eller som behandlas för en svår sjukdom. I dagsläget serveras varm mat på lasarettets avdelningar och den är oerhört uppskattad.

Men i februari fastställer Region Västerbotten ett nytt sätt att tillhandahålla maten vid Lycksele lasarett. Ett av alternativen är att råa eller förkokta råvaror ska packas i Umeå, fraktas en lång sträcka, innan de slutligen ska värmas upp i Lycksele. Att transportera måltider från Umeå är vi kristdemokrater helt emot. Det skulle till att börja med innebära stora kostnader att bygga om lasarettets avdelningar för att kunna klara av dessa nya arbetssätt. Och ombyggnationer blir ofta mycket dyrare än vad som först lovas. Därtill följer både ekonomiska och miljömässiga kostnader med att frakta all mat.

Kristdemokraterna har lyft frågan ända sedan sommaren, när de nya planerna blev kända. Bland annat genom vårt förslag i regionstyrelsen att se om näringslivsaktörer i Lycksele kan ta över måltidsuppdraget, vilket skulle innebära enbart korta sträckor som maten behöver varmhållas. Sett till hur pandemin slagit mot näringslivet finns anledning att se över just detta alternativ. En enig styrelse ställde sig bakom vårt förslag. Det är bekymmersamt att beslutet i efterhand har modifierats. Privata aktörer har enbart fått förfrågan om att kunna leverera kall mat, som sedan ändå måste värmas på lasarettet. Men det bästa alternativet vore självklart att maten tillagas på plats på lasarettet.

* * * * *

Skriver också tillsammans med Allianskollegorna idag om vikten av nytt ledarskap i Västerbottens sjukvård. Till skillnad från de rödgröna väljer vi att inte skjuta utmaningar framför oss.

Alliansen har bl.a. lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten.

Upphandlingar och fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har jag och Betty-Ann Nilsson, Kristdemokraternas ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden här i Västerbotten, haft ett intressant möte med upphandlingschefen i regionen, Tommy Svensson.

Vi ställde frågor bl.a. kring vad som händer i frågan om måltider vid Lycksele lasarett. Avtalet med Lycksele kommun är uppsagt och regionen har tagit fram två alternativ: ”cook and chill” där mat lagas på NUS, kyls ned, fraktas och värms upp, eller steamplicity där mat ångas varm.

Vi Kristdemokrater la för några veckor sedan fram ett tilläggsyrkande – och fick gehör – för ett tredje alternativ: att se ifall någon privat aktör, ex. ett hotell eller restaurang, kan ta över måltidsservicen. Frågan behöver lösas och det ganska snart, så vi är glada att man breddar tänket även utanför egen regi.

Vi fick även en genomgång kring det nya inköpssystemet som är på väg att tas fram, så att regionen bättre kan föra statistik över vad som köps och hur pengarna används. Det är viktigt, medborgarnas skattepengar ska användas på bästa sätt!

På eftermiddagen blev det regionfullmäktige, där vi i KD lagt fram fyra interpellationer:

 • Varför ökar Region Västerbottens kostnad för hyrpersonal?
 • Har våra KOL-patienter i Västerbotten en personcentrerad vård?
 • Insatser för jämlik och rättvis barnhälsovård.
 • Utrustning vid länets öronmottagningar.

På grund av reducerade fullmäktige under året har många interpellationer lagts på hög och vi hann tyvärr inte lyfta dem alla. Jag följde detta via länk idag, men kollegorna Betty-Ann Nilsson och Veronica Kerr representerade våra kloka idéer i debatterna!

Regionstyrelsen: Ekonomin och Covid -19

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår hade vi regionstyrelsen. Året ut kör vi fortsatt digitala möten. Så presidiet är i salen och resterande på länk. Funkar rätt bra. Man håller på vara van. Det finns fördelar då man blir mer effektiv. Men digitala möten har också nackdelar när man inte ser varandra och är det nya konstellationer som sammanträder är det verkligen knepigt. Men när man känner varandra går det riktigt bra.

Gårdagens dagordning innehöll 30 punkter. I regionen gör vi så att vi har genomgångar och informationer först sedan har vi gruppmöten och sedan ett kort beslutsmöte. Beslutsmötet kan ibland vara ganska kort och kan låta som en kulspruta när ordförande klubbar ärenden i rask takt. Men självklart blir det anhalt om man begär ordet och vill diskutera någon fråga. Vi har i regel gruppledarmöte innan så vi har delgett varandra yrkandet etc. så alla kan ta del av dem.

Två ärenden är självklart på styrelsen bord varje möte. Talar om ekonomin och läget i pandemin.

När det gäller pandemin så är de glädjande att vi inte har en enda Covidpatient på våra tre sjukhus. Glädjande är också det stora projektet med tester som i gör på Universitetet. Ett unikt tilltag i Sverige och något man senare kommer att forska på. Det finns förstås många orsaker till att det går så bra för oss i Västerbotten förutom att vi Västerbottningar verkar vara duktiga på att hålla avstånd och tvätta händerna så ser man en av de stora orsakerna att vi haft ett mycket gott samarbete med Vårdhygien, Primärvården och kommunerna i förebyggande syfte.

Men när det gäller ekonomin går det sämre för Västerbotten. Fortsatt stora underskott och prognosen visar på ett underskott på över 700 miljoner förutsatt vi får täckt kostnader av staten gällande Covid annars blir det ännu större. Vi eftersöker nu i första omgången (gick iväg i går) drygt 65 miljoner. Men det som inte är tydligt från statsmakterna är om vi får kostnadsteckning för intäktsbortfallet. Vårt intäktsbortfall fram till juli månad är på dryga 130 miljoner. Så det är inga småslantar att spara on och kommer vi inte få dessa kostnader täckta av staten så kommer det synas direkt på årets resultat.

Dagordningen innehöll många yttranden till revisorernas granskningar, några motioner och ett och annat formaliaärende. Vi har under pandemin valt att skjuta fram interpellationer och motioner men nu beslutat att vi ska fortsätta med motioner och interpellationer, vilket är bra. Vi har ett antal interpellationer liggande och fler inkommer hela tiden. Så bra att börja beta av mängden.

En av frågorna som tilldrog sig min uppmärksamhet och som jag också tidigare insänt ett yrkande handlar om kosten på Lycksele lasarett. Tidigare har maten tillverkats tillsammans med Lycksele kommun, men kommunen har sagt upp avtalet. Så vid årsskiftet upphör nuvarande ordning. Så liggande förslag är dels att vi ska köpa mat från kommunen men också att frakta maten från NUS.

Jag la ett tilläggsyrkande på att vi även ska se över att kunna upphandla maten från det lokala näringslivet. I gruppmötet tyckte allianskamraterna samma så vi la fram ett gemensamt yrkande i saken. Och hör och häpna (jag måste nypa mig i armen) så bifölls det av majoriteten. Ni ser vad jag skriver. Den rödgröna majoriteten har bifallit att undersöka upphandling av maten på Lycksele lasarett. En strimma av hopp har tänts att majoriteten även kan tänka sig privata initiativ, hoppas det fortsätter när vi lyfter fram att BUP behöver fler aktörer för att hjälpa till att beta av vårdkön och andra möjligheter vi ser gällande andra aktörer som kan hjälpa till i vården. Som bekant så är det viktigare med kvalité för oss Kristdemokrater än vem som utför uppgiften. Andra partier borde också släppa på rädslan och ge andra aktörer möjlighet men bevaka att det sker på ett kvalitativt sätt.

Regiondirektörens besparingspaket på 565 miljoner.

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är nog bekant att vår nya region Västerbotten har stora ekonomiska problem. Bokslutet för 2018 hamnade på ett verksamhetsunderskott på ca en halv miljard. Den högspecialiserade vården är kostnadsdrivande och det kommer hela tiden nya läkemedel och nya medicinsk utrustning vilket är bra, men det kostar att ligga på topp. Som exempel kan nämnas att man forskat fram ett nytt läkemedel för Skelleftesjukan. Men det kostar ca en miljon kronor / patient och år. Detta är bara ett exempel.

Prognosen för 2019 visar att vi går mot ca 800 miljoner i budgetunderskott om inte trenden bryts. Därför har regiondirektören idag presenterat ett sparpaket på 565 miljoner kronor fördelat på 3 år. Vi får se om den summan räcker men det kommer förstås att bli kännbart att spara så mycket och verkningsgraden av detta kommer vi se i höst när verksamhetsplanerna ska antas. Budgetramarna tar vi i juni.

Noterar nedan direktörens sparpaketet i punktform. Har du fundering runt någon av punkterna ställ frågan här nedan så ska jag svara efter bästa förmåga. Inom partierna håller vi nu på att gå igenom förslagen inför budgeten i juni.

Ett sjukhus på tre orter. Här ska 10 mkr sparas.

 • Akutsjukvården ska fortsatt bedrivas på tre orter.
 • Effektivare nyttjande av produktionsresurser bl a ytterligare samordna operationsplanering.
 • Flytta fler planerade operativa ingrepp till Skellefteå och Lycksele från Nus.

Omstrukturera vården behöver göras. Här ska 173 mkr sparas.

 • Flytta vården så nära patientens hem som möjligt, från sjukhus till öppenvård, primärvård och egenvård.
 • Anpassa vårdavdelningar till patienternas vårdtyngd.
 • Se över gränssnitt sjukhusvård och primärvård samt prehospital bedömning.
 • Stärka samverkan med kommuner.

Produktions och kapacitetsstyrning behöver stärkas. Här ska 108 mkr sparas.

 • Effektivisera vårdflöden genom produktions- och kapacitetsstyrning.
 • Omfattande utbildningsprogram inom PKS genomförs under våren.
 • Under hösten påbörjas implementering för slutenvården och därefter operationsverksamheten.

Samordna lokaler och medarbetare på hälsocentraler och tandvårdskliniker. Här ska sparas 10 mkr kr.

 • Uppdrag till HSN att se över struktur och samordning för enheter som ligger nära varandra.
 • Inriktningen inom tandvården gäller hela länet inklusive utveckling av tandvårdsbuss och mönsterklinik.
 • Inom primärvården gäller samordning inom tätorterna i Skellefteå och Umeå, inklusive utveckling av samhällsrum och hälsorum.

Utveckla digitala lösningar (nettoeffekt ca 80 miljoner)

 • Single sign on – en förutsättning för att man bara ska lägga in informationen en gång (F-VIS.)
 • Införa: utskrift och kopiering som tjänst, robot process automation, digitala utskick, e-frikort, nationella tjänster, digitala vårdmöten, resursplaneringsverktyg för PKS samt samla systemutveckling och konsolidera IT-funktioner.

 Nyttoeffekt i verksamheten beräknas till 130 mkr och kostnader inom VO Digitalisering 50 mkr = nettoeffekt 80 mkr

Utveckla och anpassa bemanningen på ett bättre sätt. Här beräknas sparas 192 mkr.

 • Anpassa bemanning till bemanningsmål.
 • Översyn avtal och tillämpning av regler i personalområdet.
 • Minska beroendet av hyrpersonal.
 • Förändra jourorganisationen.
 • Samordna medicinska sekreterare m m mellan verksamheterna.
 • Effektivisera vårdflöden.
 • Utveckla servicetjänster.

Närvarotiden och antal anställda kan inte öka utan nya arbetssätt måste bidra

Samordna i nya regionen. Här beräknas sparas 17 mkr.

 • Uppdrag att se över centrala anslag och samordna administrativa- och stödtjänsterna i regionen.
 • Undersöka möjligheten att samnyttja verksamhet tillsammans i norra regionen.
 • Minska kostnaderna för förtroendepersonsorganisationen.

Effektivisering inom produktionskostnaders område. Här ska 35 mkr sparas.

 • Följa inköpsrutiner.
 • Jämföra produktionskostnader i primärvården.
 • Översyn av lab- och röntgentjänster.

Effektiviseringar inom service. Här ska 20 mkr sparas.

 • Bättre nyttja egna lokaler och externa förhyrningar.
 • Energieffektivisering inom fastighetsmedia.
 • Öka samordningsgraden inom sjukresekostnaden.
 • Prissätta ALF-lokaler korrekt.
 • Ta hem fastighetsservice och minska fastighets underhållskostnader.