Etikett: Region Västerbotten

Dags för maktskifte

Av , , 3 kommentarer 4

Pressmeddelande 210510: De fyra borgerliga partierna vill nå ett maktskifte i regionen

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna säger idag att det behövs ett nytt styre för Region Västerbotten. De är helt överens om behovet av förändring av hur sjukvården och den regionala utvecklingen sköts och därför måste socialdemokratins 40-åriga maktinnehav brytas. Detta arbete vill vi göra gemensamt mellan de fyra borgerliga partierna.

– Vi kan konstatera att regionen är i ett desperat behov av en ny ansvarsfull ledning som sätter patienten först. Vi har mycket att vara stolta över när det gäller vården i länet men det är mycket som kan bli betydligt bättre. Exempel på sådana områden är regionens personalpolitik, åratal av långa vårdköer samt en oansvarig hantering av regionens ekonomi.

Regionen har under årtionden haft stora ekonomiska problem, bedömningen är att det nu saknas runt 250 miljoner kronor årligen. De fyra borgerliga partierna har under flera år kritiserat den styrande socialdemokratin för bristen på förmåga att på allvar ta tag i de stora ekonomiska utmaningarna.

För att nå ett maktskifte krävs det att varje parti växer med 1–2 procentenheter var. För att nå dit krävs det ett gediget och målmedvetet arbete för att vinna fler väljare dels gemensamt, dels som enskilda partier. Som en del av det arbetet kommer varje parti att lägga fram var sitt budgetförslag till kommande regionfullmäktige med sikte på att få ökat genomslag för borgerlig politik. Fram till valet kommer det att komma fler utspel dels som gemensamt alternativ, dels som enskilda partier, allt för att nå fram till ett maktskifte avslutar Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) samt Hans-Inge Smetana (KD).

En björntjänst gör ingen glad

Av , , Bli först att kommentera 2

Tisdag och onsdag har ägnats åt regionfullmäktige som fortsatt sker digitalt. Många intressanta diskussioner har ägt rum och det märks att vi kristdemokrater i allt fler frågor har tagit taktpinnen.  

Den ekonomiska situationen är fortsatt illa. Redan i bokslutet för 2019, alltså innan pandemin, förekom negativa balanskravsresultat på 333 miljoner kr som enligt lagkrav ska återställas senast inom tre år.

Socialdemokraterna låter som Baloo och tar budgetunderskottet med en klackspark. ”Var nöjd med allt vad bokslutet ger, och allting som du kring dig ser. Glöm bort underskott, bekymmer och besvär.” Nu gör man västerbottningarna en björntjänst genom att ignorera de stora utmaningar som finns, men förr eller senare kommer dessa att behöva hanteras.

Det är orättfärdigt av de rödgröna att skylla alla misslyckanden på pandemin. Västerbotten hade enorma vårdköer långt innan pandemin slog till. Ekonomin hade visat stora underskott i tio-femton år. Strukturella budgetunderskott och nettokostnadsökningarna var faktum långt innan någon av oss hört talas om Covid-19.

De extra statsbidragen till trots, Region Västerbotten har landets sämsta ekonomiska resultat. Omställningsplanen är ett luftslott, enbart uppfylld till 61 %. Västerbotten har också landets högsta pensionsskuld, vilket gör mig orolig för framtida generationer. ”Varje generation ska bära sina egna kostnader” står tydligt i kommunallagen. Vi har dessutom näst högst bruttolåneskuld i landet och ligger även långt ned vad gäller soliditet, samt har störst budgetavvikelse bland landets regioner.

Region Västerbotten har sedan många år haft stora ökningar i kostnaderna för hyrpersonal. Norrbotten har gått åt motsatt håll, så frågan är: gör de rödgröna tillräckligt? Regionen måste bli en bättre arbetsgivare, både för personalen, patientsäkerheten och för skattebetalarnas skull.

Några av våra övriga förslag inför detta fullmäktige var: 

  • införandet av en särskild app för att stärka barn- och ungdomspsykiatrins arbete med dess unga patienter. Där KD styr i Skåne används en sådan med mycket gott resultat.
  • åtgärder för att säkerställa tillräckligt med personal inom mammografin.
  • genomföra screening av tjocktarmscancer på åldersgruppen 60 – 74 år, som är på väg att införas från årsskiftet 2022-2023. Bättre sent än aldrig..

Det finns en avsaknad av styrning och ledning av verksamheten, men de rödgröna låtsas som problemen är uppkomna av nån annan. Det är ca 500 dagar till nästa val, Västerbotten förtjänar bättre!

(S)löseriet måste upphöra

Av , , Bli först att kommentera 8

I osäkra tider som dessa söker sig många till utbildningar, för att vässa befintliga kunskaper eller finna helt nya. Folkhögskolorna gör en mycket viktig samhällsinsats. Både för den enskilde, som för länets utveckling i stort.

I Västerbotten finns fem rörelsedrivna och två offentligt drivna folkhögskolor. Dessa finansieras av stats- och regionbidrag, samt med så kallad mobilitetsersättning från andra regioner man tar emot elever från. Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar denna ersättning till 400 kronor per deltagarvecka, vilket är vad regionen därför betalar när en västerbottning studerar vid en folkhögskola i södra Sverige. Men för en västerbottning som studerar på en rörelsedriven skola i länet betalar regionen bara hälften, just över 200 kronor!

SKR är överens med staten att regionerna ska medfinansiera 25 procent på utgående statsbidrag, vilket Västerbotten står långt ifrån att leva upp till. I dag är Västerbotten näst sämst i landet, medan Jönköping – där KD länge suttit i styret – är bäst i landet.

De rörelsedrivna folkhögskolorna är värda mer. Kristdemokraterna vill därför dubblera nivån för ersättningen till 400 kronor. Inte sedan 1998 har bidraget från regionen räknats upp. Socialdemokraterna har i stället valt att urholka stödet till de rörelsedrivna skolorna medan man betalar skyhöga belopp för regionens egna skolor, plus extra medel för bland annat lokaler. En enorm ekonomisk skillnad mot de rörelsedrivna. Tycker (S) att regionens egna skolor levererar mångdubbelt högre kvalitet?

Vi gick till val på att inte slösa med skattebetalarnas hårt intjänade slantar. Det viktiga för Kristdemokraterna är att västerbottningar erbjuds en god utbildning, men kvalitet väger tyngre än driftsform. De rörelsedrivna aktörerna har kompetens och kapacitet att ta över regionens utbildningar, men kan genomföra dem betydligt mer kostnadseffektivt utan regionens dyra administration.

Därför har KD till regionfullmäktige lämnat in en motion om att överlåta folkhögskoleverksamheten till rörelsedrivna aktörer. Västerbottningen skulle precis som i dag kunna söka de utbildningar hon eller han önskar.

Socialdemokraterna har under lång tid valt att slösa med den enskildes skattepengar på dyrt skötta regionala folkhögskolor, medan man borstar ned smulor åt den vårdpersonal som slitit under pandemin. I tider som dessa behöver vi västerbottningar tillgång till adekvat utbildning än mer, precis som vi behöver vara effektiva i hur vi använder skattemedlen.

Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD) Region Västerbotten
Veronica Kerr, vice ordförande (KD) kulturutskottet

Stärk förlossningsvården!

Av , , Bli först att kommentera 1

Under det senaste året har fler än var fjärde barnmorska lämnat förlossningen i Umeå. Risken är att fler följer efter om man inte upplever en kommande ljusning. I sommar kan gravida komma att skickas till grannstäderna vilket skapar en oro och stress, särskilt bland förstföderskor.

Det bidrar inte heller till att Västerbotten lever upp till överenskommelsen mellan staten och SKR om kvinnors hälsa. Att skicka patienter långa sträckor innebär dessutom merkostnader för regionen.

Personalsituationen på länets förlossningar har försämrats under lång tid och nu krävs krafttag för att vända utvecklingen! Både sett till patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö. Utbildningen till barnmorska tar 1,5 år och regionen behöver nu säkerställa vilka personalbehov som finns och se till att utbilda därefter.

Under veckans hälso- och sjukvårdsnämnd la Kristdemokraterna därför fram ett initiativärende för att:

· genomlysa situationen inom länets förlossningar och klargöra vilka rekryteringsbehov som finns. 

· hitta former för att vidareutbilda sjuksköterskor genom betald barnmorskeutbildning.

· se över fler personalfrämjande åtgärder, likt trohetsbonus etc. åt dem som tjänstgjort på sin arbetsplats under många år.

Förslagen avslogs av de rödgröna, men arbetet går vidare! Vill du också stärka Västerbottens förlossningsvård? kd.nu/blimedlem

 

Mer medel till ASTA!

Av , , Bli först att kommentera 5

Just avslutat regionstyrelsen med inte mindre än 53 punkter på dagordningen. Många intressanta ärenden.

ASTA, som arbetat med personer utsatta för sexuellt våld, var en uppskattad och välrenommerad verksamhet i Umeå. Men de rödgrönas omorganisation upplöste verksamheten och många patienter har förtvivlat konstaterat en rad försämringar. Som jag skrivit tidigare är det mycket olyckligt att man nedmonterat en sådan omtyckt verksamhet.

Men förslaget som KD la fram, tillsammans med M, C och L, fick bifall under dagens regionstyrelse! Tack vare detta kommer delar av det statsbidrag på 2,7 miljoner kronor som Region Västerbotten erhållit för kvinnovården att tillfalla hälso- och sjukvårdsnämnden, som i sin tur ska lägga pengarna på ASTA-teamet.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Statsbidragen döljer verkligheten

Av , , Bli först att kommentera 5

Regionens bokslut är färdigt och visar på ett stort positivt ekonomiskt resultat för år 2020, likt resten av landets regioner. Bakgrunden är de enormt stora extra coronarelaterade statsbidrag som betalades ut under förra året. Totalt handlar det om 751 miljoner.

Idag under pågående pandemi är det dessutom mycket svårt att veta hur länet och regionens sjukvård kommer att påverkas på lång sikt menar Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD).

– Det är självklart mycket positivt att regionen fått extra statsbidrag, det är något våra partier i riksdagen varit överens om. Däremot är förvaltningens bedömning av det strukturella underskottet på runt 220-280 miljoner kronor det som riktigt bekymrar oss. Därför krävs en fortsatt stram politik som prioriterar vård framför annat. Som gör en nödvändig omställning till mer kostnadseffektiv nära vård samt minskar regionens långa vårdköer.

Vidare menar alliansens gruppledare att det inte är rimligt att få så höga statsbidrag i framtiden. De pengar som vi nu får är det som staten har lånat och som på sikt behöver betalas tillbaka. Därför är det av största vikt att på allvar göra en omställning till en ekonomi i balans. I den omställningsplan som alla partier ställt sig bakom är hittills bara nått cirka 50 procent. Det kommer inte att räcka för att nå målet om en ekonomi i balans.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

Läs regionens pressmeddelande här:

Styr upp i regionstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har vi haft regionstyrelse i Region Västerbotten, digitalt såklart. Dagen började med en rad intressanta genomgångar, bland annat om läget kring Covid-19 i länet, av smittskyddsläkare Stephan och vaccinationssamordnare Ronny. Därefter har vi kristdemokrater lyft viktiga politiska frågor, bland annat kring social aktivitet på recept, maten vid Lycksele lasarett samt en bättre uppsikt över regionens bolag – som fått gehör!

Vaccinationerna rullar på, bara vi fick större antal doser. I Västerbotten har 10994 personer fått dos 1 och 1175 personer har fått dos 2.  Men smittspridningen går tyvärr åt fel håll. Nu skärper vi oss lite ytterligare Västerbottningar! Så håll utkik och följ nyhetsflödet. Som ni sett har vi fått nya förhållningsregler under eftermiddagen för oss Västerbottningar. Förra veckan och helgens smittade antal är de största vi haft enskild vecka. Vi testar fortsatt väldigt många:

  • 9554 tester förra veckan
  • Dessutom ca 2000 antigentester
  • 7,’9% positiva (5,9 % förra veckan)
  • Ökande av den Brittiska virusvarianten
  • Låg förekomst av influensa och vinterkräksjuka

 

Politiska ageranden idag

Maten vid Lycksele lasarett: som vi fick gehör för att den skulle lagas på plats. Under hösten, när maten riskerade att börja fraktas från Umeå, yrkade vi att näringslivet i Lycksele skulle ges förfrågan om de kunde ta över matlagningen. Detta fick vi då gehör för. Förfrågan skickades ut, men enbart om att laga kall mat som sedan ändå skulle behöva värmas. Helt fel att kringgå ett liggande beslut på det sättet.

Social aktivitet på recept: denna fråga har vi lyft flera gånger tidigare, men den har blivit än viktigare i och med den växande ofrivilliga ensamheten under pandemin. Tanken är att läkare ska kunna skriva ut sociala aktiviteter på recept, precis som de redan idag kan ordinera fysiska aktiviteter. Det har visat sig ha goda hälsofrämjande effekter i Storbrittanien, vilket vi bör inspireras av.

Regionstyrelsens uppsikt över sina bolag: Idag, först drygt ett år efter 2019 års slut, tar styrelsen ställning till bokslut för bolagens återrapporter. Denna eftersläpning måste upphöra och processen måste speedas upp. Vi yrkade därför att detta ska vara åtgärdat inför år 2022, och att uppsikten ska kunna genomföras senast vid halvårsskiftet efter gällande år. Detta yrkande fick gehör i styrelsen!

Recept för nytt ledarskap

Av , , 2 kommentarer 4

Vi har den politiska förändringskraft som krävs för en långsiktig ekonomi, och för en god och nära hälso- och sjukvård i hela Västerbotten, skriver jag tillsammans med vännerna i Alliansen i Region Västerbotten.

Hur ser Alliansens recept för nytt ledarskap för sjukvården i Region Västerbotten ut? Till att börja med behöver det framhållas att Region Västerbotten har under mycket lång tid haft stora problem med en ekonomi i balans. Det strukturella underskottet, pengar som verksamheten kostar mer än vad det finns budget för, bedöms vara runt 220–280 mkr. Sett till effekterna av pandemin kommer det bli än svårare, men än viktigare, att komma till bukt med detta tillsammans med de växande vårdköerna.

Vi kan inte nog understryka att för att klara dagens och framtidens behov av hälsa, vård och utveckling är det viktigt att regionen har en långsiktigt hållbar ekonomi. I vårt förslag till tilläggsbudget satsar vi bland annat på att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet.

Vårdens medarbetare kämpar i en allt tuffare miljö. Arbetsmiljön måste förbättras, karriärvägar tillskapas, ledarskapet stärkas och fortbildning vara en självklarhet. De lärdomar vi tar med oss från år 2020, kring digitalisering, samarbete och effektiviseringar av processer ska vara självklara byggstenar i Västerbottens hälso- och vårdverksamheter framöver.

Pandemin har visat att läkarmedverkan i kommunernas äldreomsorg måste förbättras och här gör vi en riktad satsning. Vi satsar även på en primärvårdsreform och en snabbare omställning till Nära vård. En viktig del i vår reform är att införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

De rödgröna fortsätter att skjuta utmaningar på framtiden. I Alliansen har vi däremot den politiska förändringskraft som krävs för en långsiktig ekonomi, och för en god och nära hälso- och sjukvård i hela Västerbotten.

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

Krävs nytt ledarskap

Av , , Bli först att kommentera 1

Syns i dagarna på länets debattsidor, tillsammans med Allianskollegorna.

* * * * *

Vi befinner oss mitt i en coronapandemi. Västerbotten har drabbats hårdare under senhöst och vinter än vid det första utbrottet i våras. Vårdens medarbetare är pressade. Det kommer att ha en bestående effekt för lång tid framöver. Effekterna av coronapandemin kommer att prägla regionens arbete under lång tid framöver. Det gör att arbetet med att komma tillrätta med det strukturella underskottet – motsvarande 220–280 miljoner kronor – blir ännu tuffare. Det går inte att blunda för verkligheten. Sjukvården i Västerbotten har stora problem med ekonomin.

Från Alliansens sida kan vi inte nog understryka att för att klara dagens och framtidens behov av hälsa, vård, omsorg och utveckling är det viktigt att regionen har en ekonomi som är långsiktigt hållbar. Vi väljer att inte skjuta utmaningarna framför oss. Vi har lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde.

Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till sämre kvalitet för patienten. Coronapandemin har visat att läkarmedverkan inom kommunernas äldreomsorg måste stärkas. Därför vill vi i Alliansen att göra en riktad satsning på läkarmedverkan och stärka primärvården. En av åtgärderna är en satsning på primärvården och en snabbare omställning till ”Nära vård”. En viktig del i vår reform är att införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Arbetsmiljön måste förbättras så att regionen kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste skapas, ledarskapet stärkas och fortbildning vara en självklarhet i det livslånga lärandet. Arbetet mot den psykiska ohälsan måste stärkas. Inte minst i gruppen barn och unga. Om vi ska åstadkomma en bättre utveckling av vårt län krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Mer än 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar. Med vårt förslag till tilläggsbudget för kan vi ta ett första viktigt steg mot en bättre sjukvård i hela länet.

Nicklas Sandström (M), oppositionsråd, Region Västerbotten

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare, Region Västerbotten

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare, Region Västerbotten

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare, Region Västerbotten

Lyckseles patienter förtjänar nylagad mat

Av , , 2 kommentarer 3

Skriver i Folkbladet idag om en fråga vi kristdemokrater drivit sedan sommaren när det blev känt att Region Västerbotten ska besluta om ett nytt sätt att tillhandahålla maten vid Lycksele lasarett. Vi kristdemokrater kommer fortsätta kämpa för att Lyckseles patienter även framöver ska erbjudas varma, nylagade måltider – att köra mat från Umeå är vi helt emot av flera anledningar. 

Den som någon gång behövt spendera tid på sjukhus vet hur betydelsefulla måltiderna är. Dofterna från nylagad, varm mat hjälper till att höja aptiten för den som återhämtar sig efter en operation, eller som behandlas för en svår sjukdom. I dagsläget serveras varm mat på lasarettets avdelningar och den är oerhört uppskattad.

Men i februari fastställer Region Västerbotten ett nytt sätt att tillhandahålla maten vid Lycksele lasarett. Ett av alternativen är att råa eller förkokta råvaror ska packas i Umeå, fraktas en lång sträcka, innan de slutligen ska värmas upp i Lycksele. Att transportera måltider från Umeå är vi kristdemokrater helt emot. Det skulle till att börja med innebära stora kostnader att bygga om lasarettets avdelningar för att kunna klara av dessa nya arbetssätt. Och ombyggnationer blir ofta mycket dyrare än vad som först lovas. Därtill följer både ekonomiska och miljömässiga kostnader med att frakta all mat.

Kristdemokraterna har lyft frågan ända sedan sommaren, när de nya planerna blev kända. Bland annat genom vårt förslag i regionstyrelsen att se om näringslivsaktörer i Lycksele kan ta över måltidsuppdraget, vilket skulle innebära enbart korta sträckor som maten behöver varmhållas. Sett till hur pandemin slagit mot näringslivet finns anledning att se över just detta alternativ. En enig styrelse ställde sig bakom vårt förslag. Det är bekymmersamt att beslutet i efterhand har modifierats. Privata aktörer har enbart fått förfrågan om att kunna leverera kall mat, som sedan ändå måste värmas på lasarettet. Men det bästa alternativet vore självklart att maten tillagas på plats på lasarettet.

* * * * *

Skriver också tillsammans med Allianskollegorna idag om vikten av nytt ledarskap i Västerbottens sjukvård. Till skillnad från de rödgröna väljer vi att inte skjuta utmaningar framför oss.

Alliansen har bl.a. lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,