Vi moderniserar Sverige, ny klimatlag

Vi moderniserar Sverige – idag presenterades en historisk klimatlag


Stolt över att den röd-gröna regeringen idag presenterade att Sverige kommer att få en klimatlag som ska gälla från och med 1 januari 2018. Det är en historisk reform som kommer att vara viktigt för oss alla, för våra barn och barnbarn. Det ger oss bättre hälsa, bättre välfärd och ett hållbart Sverige. Den skapar dessutom ordning och reda i klimatpolitiken och ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle.

Klimatlagen ingår som en del i ett klimatpolitiskt ramverk som vi i Miljöpartiet har kämpat för och drivit hårt. Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia.

Det klimatpolitiska ramverket består av tre delar: klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.

Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedriva, att regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen, att regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.

De nya klimatmålen innebär att Sverige senast år 2045 ska bli av med nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Senast år 2045 ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Det kan exempelvis vara ökade upptag av koldioxid i skog och mark samt investeringar i andra länder.

Ett annat av målen är att utsläppen i Sverige utanför EU ETS (utsläppshandel) bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990 och senast år 2040 vara minst 75 procent lägre. För att nå målen till år 2030 och 2040 får högst 8 respektive 2 procentenheter av utsläppsminskningarna ske genom kompletterande åtgärder.

Vidare innebär målen att utsläppen från inrikes transporter utom inrikes flyg ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU ETS.

Ramverkets tredje pelare är ett klimatpolitiskt råd i enlighet med Miljömålsberedningens rekommendation. Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt råd inrättas med uppgift att bistå regeringen med en oberoende utvärdering av hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. Rådets funktion beskrivs i lagrådsremissen men etablerandet av rådet sker i en separat process. 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.