Barn i ekonomisk utsatthet

Av , , 3 kommentarer 9

En fråga som länge funnits med mig är barnfattigdomen/barn som lever i ekonomisk utsatthet. Vad kan vi göra åt det? Hur påverkar detta förutsättningarna för barn och unga att lyckas?

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det i stället om att barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållanden och saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar.

– Citat från Rädda Barnens hemsida

Som ovan beskrivet handlar barnfattigdom i Sverige sällan om materiella ting, utan snarare förutsättningarna att t.ex. lyckas i skolan. Att sakna känslan av att kunna förverkliga sina drömmar. Det tycker jag är allvarligt, för är det något jag anser att vi ska ge våra barn så är det just förutsättningar att lyckas. Hade det funnits någon enkel lösning gällande detta så hade vi antagligen sett den redan, men anledningarna till att belysa problematiken är, för mig, många och så pass viktiga att det måste diskuteras mer. Nedan finns en länkar och och en bild att reflektera över.

Hur ser ni på detta? Kommentera gärna.

– Bild från SCBs statistik över barn (0-19) med låg ekonomisk standard

Rädda barnens rapport: Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2021

Majblomman om barnfattigdom: Majblomman – Barnfattigdom

Krafttag för psykisk hälsa

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag är jag, tillsammans med sju andra ombud från Vilhelmina, på distriktskongress. Jag sitter här och är extra glad över att Socialdemokraterna i Västerbotten sagt ja till den motion jag och Helen Johansson skrivit gällande psykisk hälsa (se nedan).

Motion – Krafttag för psykisk hälsa

Endast 15 av 100 personer känner en tillfredsställelse i livet. Den psykiska ohälsan är ett stort problem i synnerhet bland yngre och kvinnor. Den idag vanligaste orsaken bakom långvariga sjukskrivningar är faktiskt psykisk ohälsa, och den ökar stadigt. Psykisk ohälsa är en vår tids största folkhälsoutmaningar och hela samhällets samlade ansvar är att minska den psykiska ohälsan och därmed jämna ut hälsoklyftorna. Hälsan är i Sverige på många sätt bra men den psykiska ohälsan ökar, att vända den trenden är en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Som en följd av coronapandemin har den psykiska ohälsan ökat, vi har alla påverkats av den på ett eller annat sätt men särskilt personer i utsatta grupper. Många har påverkats av pandemin genom varsel och arbetslöshet, stängda skolor, hårt ansträngd vård, förlust av anhöriga osv leder till trauman och psykisk ohälsa, detta kommer att få fortsatta konsekvenser för vår hälsa och vårt mående även framöver.

Det pågår just nu en nedmontering av öppenvårdspsykiatrin i inlandet, det började med att läkarna försvann från de mindre orterna och centraliserades till de orter som har större sjukhus som Lycksele och Umeå. På de mindre orterna flyr sjuksköterskorna på grund av arbetsförhållandena, med den följden att klienterna inte får det stöd som de behöver med sin psykiska ohälsa. Hur gör man när närmsta psykiatriläkare befinner sig 12 mil bort och man har nog svårt att ta sig till de möten som sker på orten?

Samverkansforum finns såväl när det gäller barn och unga som vuxna. Meningen är inte att kommunerna ska göra regionens jobb eller tvärtom, vi ska samverka men då krävs att det finns resurser att samverka med. Allt mer ansvar förskjuts till kommunerna som inte har den rätta kompetensen att utreda och behandla psykisk ohälsa.

Vi Socialdemokrater ser att det idag finns brister i vården kring de som lider av psykisk ohälsa. Personer får inte vid besök hos sjukvården träffa den person som har rätt kompetens. Vårdgarantin behöver förändras och man behöver få träffa den legitimerade vårdprofessionen som kan och förstår psykisk ohälsa. Idag går allt för många alldeles på tok för länge utan att få rätt hjälp, detta kan bero på att kompetensen saknas ex. på mindre vårdcentraler och man måste åka långt för ett besök hos ex. en psykolog eller så är väntetiden allt för lång. Genom tidiga och snabba insatser avlastar man också den mer avancerade psykiatrin som kanske innebär en inläggning på psykiatrin som redan idag är hårt belastade.

Vi behöver investera i de ungas psykiska ohälsa, bryta de äldres ensamhet och den psykiska ohälsan på arbetsplatserna. Kanske behöver man skärpa kraven på arbetsgivare, tillgång till snabba insatser, särskilt uppmärksamma barn och unga, tillgången till vård hos vårdcentralerna och vid företagshälsovård och förbättra arbetsskadeförsäkringen. Vi behöver samlad kompetens för att kunna möta och förebygga detta då den psykiska ohälsan finns överallt i samhället. Detta kan bara förverkligas om man väljer välfärd före skattesänkningar. En sak är säker vi behöver alla hjälpas åt för att klara detta och vi har tillsammans ett stort ansvar för att befolkningens hälsa ska bli bättre.

Med anledning av detta yrkar vi:

Att Socialdemokraterna i Västerbotten verkar för att mer resurser fördelas till de vårdinstanser som behandlar psykisk ohälsa i samtliga kommuner.

Att Socialdemokraterna i Västerbotten verkar för att fler vårdinsatser kopplade till psykisk ohälsa ska finnas tillgängliga i samtliga kommuner.

Att Vilhelmina Arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Att Västerbottens partidistrikt antar denna motion och driver frågan i de forum de kan.

Helen Johansson och Andreas Eliasson
Vilhelmina Arbetarekommun