Vad gör kommunalrådet?

Av , , 6 kommentarer 6

Jag vill vara öppen med vad jag som kommunalråd gör om dagarna, så här kommer ett av fler kommande exempel på hur en vecka kan se ut (jag kommer göra fler veckosammanställningar fr.o.m. nu). Utöver de inbokade mötena jag nämner nedan är det en del mejl och övrigt att besvara/behandla, men dessa behandlas mellan annat inbokat. Det blir också en del besök hos kommunkansliet och kommunchefen.

Sammanfattningsvis kan nämnas att veckorna ser väldigt olika ut.

Jag ser gärna att du vidareförmedlar dina tankar kring mitt uppdrag till mig, om du har idéer kring vad jag bör göra mer eller mindre av något – eller om du har tankar om annat – vill jag gärna ta del av det.

Måndag – Ordförandedag

Förmiddag: Diskussioner i ordförandegruppen (samverkansfrågor, frågor som kan påverka andra utskott/nämnder, framtidsfrågor, etc.).

Eftermiddag: Företagsbesök i Nästansjö (XL kläder och Eliassons lantbruk). Min tanke med företagsbesöken framöver är att alternera ännu mer mellan företag i byarna och företag på tätorten.

Ordförandedag = Ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i socialutskottet, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden träffas varje måndag, men på ordförandedagarna deltar även kommunfullmäktiges ordförande, VIBO/VIFABs ordförande samt South Lapland Airports ordförande. Dessa dagar har vi ca. 6 gånger/år.

Om ni inte känner till vilka som är ordförande så kommer här en sammanställning:

Andreas Eliasson – Kommunstyrelsen / Allmänna utskottet

Annika Wibrell – Socialutskottet

Robbin Mikaelsson – Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet

AnnKristin Norman – Miljö- och byggnadsnämnden

K G Abramsson – South Lapland Airport / Demokratiberedningen

Bernt Dahlberg – VIBO/VIFAB

 

Tisdag – Eget arbete

Inga inbokade möten.

Förmiddag: Förberedelser och revideringar av dokument inför kommande utskotts- och kommunstyrelsesammanträden. Förberedande dialog med politiker och tjänstemän. Förberedelse inför kommande kommunfullmäktigegrupp.

Eftermiddag: Rapportering/attestering. Sammanställning av ordförandedag.

 

Onsdag – SLG och revisionen

Förmiddag: Möte gällande gymnasieförbundet. Träff med revisorer.

Eftermiddag: Träff med revisorer, forts.

 

Torsdag – Akademi Norr

Förmiddag: Företagsbesök.

Eftermiddag: Digitalt direktionsmöte med Akademi Norr.

 

Fredag – Företagsfrukost och eget arbete

Förmiddag: Företagsfrukost hos Aqua Support

Eftermiddag: Utskick av kallelser, partipolitisk dialog/uppföljning av tidigare beslut och sammanställning av veckan samt förberedelser inför kommunfullmäktige.

 

På gång: Ni kommer hitta mig, ibland tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande, på olika ställen runtom i samhället. Passa på att prata med oss – mer info om detta kommer.

Budgetberedning

Av , , Bli först att kommentera 12

Hej!

Budgetarbetet inför 2024 har påbörjats!

Under både måndag och tisdag har budgetberedningen jobbat med ett första budgetunderlag. Detta underlag kommer presenteras för kommunfullmäktigegruppen på måndag nästa vecka, sedan går budgetberedningens underlag ut på remiss till bl.a. de politiska partierna. Efter detta processas svaren och budgetberedningens förslag vidare genom utskott och kommunstyrelse för att till sist landa för beslut i kommunfullmäktige.

Nytt för denna gång är att fler personer och fler partier ingått i budgetberedningen. Diskussionerna har varit bra och samtliga närvarande i beredningen har deltagit aktivt – i detta vill jag påminna om den utmaning vi har och har haft gällande den kommunala ekonomin.

Idag har vi behandlat budget 2024 men vi bör redan nu börja prata om budget 2025. Ja, vi kanske till och med bör diskutera förutsättningarna för budget 2033.

Min förhoppning är att vi kan ta en budget med bred majoritet i juni.

På gång sedan sist

Av , , 1 kommentar 19

Här kommer en liten sammanfattning av vad som hänt sedan senaste blogginlägget:

Kommunfullmäktige i december

Budget 2023 klubbades igenom (med ett kompletteringsyrkande) med en bred majoritet i ryggen. En hel del motioner skickades till beredning, processen kring motionerna har påbörjas i kommunstyrelsens utskott.

Jag hade, till KFM, initierat ett ärende gällande ej tjänstgörande ersättares närvarorätt i utskotten, detta blev återremitterat – men jag hävdar fortfarande att vi bör följa SKRs rekommendation, dvs. att ej tjänstgörande ersättare i utskotten inte ska ha närvarorätt (och därmed inte heller arvode och ersättning).

För att exemplifiera mitt ställningstagande:

Tidigare har många av socialnämndens sekretess-/individärenden behandlats i socialnämndens arbetsutskott (exkluderat de som av lagstiftning inte fått delegeras). Där satt då tre politiker (ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande). Idag behandlas majoriteten av dessa i socialutskottet. Där kan det idag, i praktiken, sitta med totalt tio ledamöter (fem ordinarie + fem ersättare).

Det tycker jag är ytterst olämpligt.

I diskussionerna har det ibland nämnts som en demokratifråga, att du som ej tjänstgörande ersättare ska ha rätt till insyn i utskottet. Jag har full förståelse för detta, men de principiella frågorna kopplade till socialutskottet kommer ändock till kommunstyrelsen och där är samtliga partier representerade. Du har som ersättare i ett utskott tillgång till samtliga handlingar som inte tillhör sekretessärenden och samtliga ersättare i utskotten har idag också närvarorätt med ersättning/arvode på kommunstyrelsens sammanträden.

Principiella ärenden får samtliga ledamöter ta del av i kommunstyrelsen.

VARFÖR då förorda att så många ska ha rätten att ta del av t.ex. sekretessärenden?

Och ja, jag vet att det funnits funderingar kring om vi kan ”exkludera ersättarna från sekretessärendena”. Problematiken som då dyker upp är att sekretessärendena kan vara uppdelade under dagen.

Är det rimligt att få arvode och ersättning för en heldag, än fast du i praktiken måste avstå från flertalet ärenden under dagen?

Är det rätt att våra kommunmedborgare betalar för ”ersättares rätt” att delta på utskottsmöten med anledning av det tidigare beskrivna?

Ptja, det tycker inte jag. Jag tänker att vi, från politikens håll, kan dra ned på våra kostnader utan att det påverkar vår insyn i principiellt viktiga beslut.

Vad tycker du?

Avslutningsvis gällande denna rubrik: Kommunfullmäktige i december var vårt första ”riktiga” kommunfullmäktige och vi var många nya i olika positioner. Mitt helhetsintryck av mötet var och är ändock positivt, det känns som att majoriteten av ledamöterna försöker göra bästa möjliga av en, med anledning av valresultatet, komplex situation.

Vi tycker olika i en del frågor och det kommer vi fortsätta göra, och – än hur konstigt det låter – hoppas jag vi fortsätter göra det. Vi utvecklas vid utmaningar.

Företags- och verksamhetsbesök

För mig är besöken viktiga, både besök hos företag men också hos våra kommunala verksamheter. Jag vill lära mig så mycket som möjligt. Mitt senaste besök gjorde jag på Tallbacka tillsammans med vice KSO Max, innan dess gjorde jag, tillsammans med bl.a. delar ur kommunledningsgruppen, ett företagsbesök hos Inlandsfrakt. Ytterligare besök är inbokade och jag ser fram emot att fortsätta det arbetet.

Kulturdialog

För en vecka sedan fick jag inbjudan att delta på ett kulturdialog-möte tillsammans med regionen och föreningar, aktörer i kommunen på Hotell Wilhelmina. Det var ett givande möte där både utmaningar och framtid diskuterades. Bland annat så pratade vi om hur synen på engagemang i föreningsliv förändrats över tid, men kanske mestadels de senaste 30-åren. Vi har ett gemensamt arbete att göra i frågan och dialogen behöver, enligt mig, intensifieras.

Samråd – Förvaltningskommun

Även om det gått en tid sedan valfullmäktige är jag fortfarande i ett stadie där jag deltar på möten för första gången. För en vecka sedan fick jag delta på ett samrådsmöte tillsammans med bl.a. våra minoritetssamordnare för första gången, och det jag tar med mig är att det är mycket på gång som jag tidigare inte visste. Mycket intressant och många tankar! Kan vi från politikens håll utveckla förutsättningarna för detta arbete? Det är en fråga jag tar med mig.

Vad händer framöver?

Nu börjar vi närma oss budgetarbetet inför 2024. Vi har sedan ett antal år tillbaka valt att arbeta med ”prislapps-modellen” i Vilhelmina. Arbetet med budget blir aningen annorlunda detta år med anledning av att vi numera har en utskottsorganisation, men förhoppningen från min sida är att vi kan landa i en bred majoritet i slutänden. Nytt för nästkommande budget är att vi kan titta på (och har verktyg för) verksamheter ”utan prislapp” på ett annat sätt än tidigare, t.ex. politisk verksamhet, infrastruktur och kultur. Jag har inte ingått i budgetberedningen tidigare, men känner att det ska bli ett intressant arbete.

Nästintill varje måndag har vi ordförandeträffar (ordförande i KS/allmänna utskottet + socialutskottet + utbildnings-/arbetsmarknadsutskottet och miljö- och byggnadsnämnden). Där informerar vi varandra om aktuella ärenden inom respektive område (ej sekretessärenden). Det är ett viktigt forum för den politiska helhetsbilden, och även kommunledningsgruppen finns kopplad till detta. Om du inte vet vem som är ordförande för respektive utskott/nämnd får du reda på det nu:

Allmänna utskottet: Andreas Eliasson
Socialutskottet: Annika Wibrell
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet: Robbin Mikaelsson
Miljö- och byggnadsnämnden: AnnKristin Norman

Finns det ytterligare funderingar föreslår jag följande länk: Vilhelmina kommun – kommun och politik/

Funderingar?

Jag har tidigare informerat om att jag finns tillgänglig på både telefon och mail, och jag vill gärna prata med/träffa er som vill diskutera, har idéer eller funderingar, etc. gällande Vilhelmina kommun. Så har ni frågor eller vill prata om det tidigare beskrivna är mina kontaktuppgifter följande:

Mail: [email protected]
Telefon: 0940-14033

Jag vill vara tydlig med att det hänt mycket mer sedan sist än vad detta blogginlägg innehåller, så tveka inte att höra av er om ni har frågor gällande något utöver blogginläggets innehåll.

Som politiker är det nära till hands att använda ord och förkortningar vi tror alla känner till, meddela mig om något i ovanstående text behöver förtydligas.

Första månaden

Av , , Bli först att kommentera 15

Nu har det gått en månad sedan valen i valfullmäktige trädde i kraft. Även om det varit en skakig resa så börjar saker och ting falla på plats. Här kommer en komprimerad sammanfattning av min första månad som kommunstyrelsens ordförande:

Samtalsklimat
Vi har haft två kommunstyrelsemöten sedan valfullmäktige, och för att sammanfatta tycker jag att mötena gått bra. Under kommunstyrelsemöte nummer två hade vi väldigt många ärenden (55 stycken) och mötet drog ut på tiden med anledning av det, men jag upplevde att samtalsklimatet och stämningen var god – även om vi tycker olika i en del frågor. Jag känner att samtliga ledamöter vill göra det bästa utav en svår situation, det märks i praktiken. Min upplevelse är också att jag och Max har en god dialog och det är något jag uppskattar med tanke på det komplexa läge vi haft som förutsättning.

Budget 2023
Det vi vet idag är att förutsättningarna inför budget 2023 ser aningen bättre ut än tidigare, ca. tre miljoner bättre än den budget Socialdemokraterna stod bakom i juni. Men, det sker saker i vår omvärld som till stor del påverkar, och kommer påverka hur väl budgeten håller i slutänden. Ett exempel är inflationen, där vi idag ser att det börjar vända. Det vi dock behöver komma ihåg är att minskande inflation inte betyder att det blir billigare, däremot så innebär det en stagnerad prisökning.

Det verkar dock finnas förutsättningar för ett rätt så enigt fullmäktige gällande budgetfrågan den 19’e december. Med tanke på de utmaningar vi har är det mycket positivt.

Resultat 2022
Det vi vet idag är att resultatet inför årsslutet pekar mot ca. minus 10 miljoner. Under året har våra värdepapper sjunkit med ca. samma summa, med dessa borträknade ligger vi rätt så nära plus/minus noll. Saker och ting kan förstås förändras innan årsslutet, men förhoppningsvis inte i fel riktning.

Tips gällande protokoll
Protokollet från senaste mötet hittar ni på Vilhelmina kommuns hemsida (Kommunstyrelsen – protokoll), på hemsidan publiceras även de andra protokollen som förs vid politikens möten, ett tips för de som vill se det som beslutas.

Näringsliv
Under min första vecka som KSO fick jag inbjudan till ett möte med Destination Kittelfjäll, ett möte där lokala företagare, föreningar och Vilhelmina norra sameby deltog. Det var intensivt och nytt, men väldigt intressant och konkret. Ett möte där utmaningar diskuterades och fokus låg på utveckling och framtid. Det fokuset gillar jag.

Jag och Max har deltagit på en del träffar inriktat mot näringslivet. Vi har deltagit på vårt första näringslivsråd och i måndags var det en företagarträff på Hotell Wilhelmina, där diskuterades företagsklimat och stipendium för ”unga ideella krafter Västerbotten” delades ut av Swedbank och Sparkbankstiftelsen Norrland. Två priser delas ut i Västerbotten, båda dessa delades ut i Vilhelmina. Alla tummar upp till våra pristagare (Dubbla stipendier till Vilhelmina)!

Det har varit både roligt, men också väldigt givande för min egen del, att delta på de här träffarna som hunnits med under den första månaden. Jag och Max har en tanke om att hitta fler forum för dialog med, exempelvis, näringslivet. Jag har också en tanke om att mer aktivt besöka våra kommunala verksamheter, med start så snart som möjligt.

Fritidsgården
I tisdags besökte jag och Max Fritidsgården. Vi informerades om verksamheten och dess utmaningar, hur den förändrats över tid och tankar/idéer gällande framtiden. Jag som själv varit en flitig besökare under mina skolår är idag väl medveten om vilken viktig funktion Fritidsgården fyller. Det var ett bra besök som jag tar med mig i min nya roll, speciellt med tanke på deras planer inför inför jul och nyår – en tid på året som, för många, kan vara den tyngsta.

Avslutningsvis…
Helgen som var ägnade jag åt Socialdemokraternas ledarskapsutbildning på Bommersvik. Jag har påbörjat ett viktigt erfarenhetsutbyte tillsammans med personer som står inför samma utmaningar som mig själv, och det är något jag kommer skriva mer om framöver.

Nu fortsätter vi jobba med framtidsfrågorna. Som det ser ut idag behöver vi i politiken jobba på ett annat sätt än tidigare. Det jag ser indikerar att vi kan lyckas och jag är otroligt tacksam över att få verka i den roll jag valts till. Min ambition är att försöka förmedla vad som händer politiskt mer konsekvent framöver, finns det önskemål om något specifikt får du gärna höra av dig.

Mina kontaktuppgifter:
Telefon: 0940-14033
Mail: [email protected]

Valfullmäktige, del 2

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag återupptog vi valfullmäktige. Nu kan jag inte tala för alla, men gissningsvis har det varit en intensiv vecka för samtliga partier. Det har samtalats, skrivits och funderats. Hur ska det se ut framöver? Jag vill nog påstå att det aldrig tidigare varit så krångligt i Vilhelminapolitiken. Socialdemokraterna hade innan förra veckans valfullmäktigesammanträde beslutat att gå i opposition, men bevisligen har vi behövt vrida och vända på alla argument och scenarion ända in i sista minut.

Idag, en stund innan valfullmäktige återupptogs, landade vi i ett alternativ för att lösa ut frågan. Jag och Max (KD) har haft en hel del dialog under veckan och presenterade idag tanken om att vi båda nomineras till KSO och låta valfullmäktige (KFM) bestämma (detta då ingen funnit någon rimlig majoritet under veckan). Vi beslutade också att direkt gå till sluten omröstning i ärendet.

Resultatet blev 13 röster på mig, 11 på Max och tre blanka röster. Jag valdes till KSO och Max valdes till vice KSO.

Då vi saknar majoritet oavsett vem som blir KSO eller vice KSO behöver vi jobba extra hårt för att skapa samsyn och lösningar som kan passera hela vägen, från utskott till fullmäktige. Den närmsta tiden kommer få visa på om detta är möjligt. För Vilhelminas bästa är det min absoluta förhoppning, så nu testar vi och ser hur det fungerar.

Jag kommer göra mitt bästa i rollen som KSO och känner mig tacksam över att ha fått det förtroendet idag.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/socialdemokraterna-fick-styret-i-minoritet-i-vilhelmina?fbclid=IwAR0z2oNF5Ohz_M9Qbw5LrcIbDTV8XMBTk4rx5uXiQ9Y88oNkeSqRB0_nR_c

https://www.folkbladet.nu/2022-10-31/dramatiskt-in-i-det-sista-men-klart-med-nytt-kommunalrad?fbclid=IwAR1eKAjRlqHsrU7IZWCI3xWhqrU4-izB-tML912KvEzay8pAiPoIUAQJ9pk

Valfullmäktige, del 1

Av , , 2 kommentarer 17

https://www.vk.se/2022-10-24/fortfarande-oklart-vem-som-ska-styra-vilhelmina

Inför dagens valfullmäktige hade Socialdemokraterna i Vilhelmina meddelat att vi går i opposition då vi inte hittat någon rimlig väg framåt för oss i någon typ av styrande position. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Politiskt Alternativ hade meddelat att de ämnade nominera namn för ett blivande styre i kommunen.

Idag beslutades att valfullmäktige flyttas fram en vecka. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Politiskt Alternativ drog tillbaka det de tidigare meddelat, att nominera till ledande poster/minoritetsstyre pga. att förutsättningarna inför mötet ändrats. Det som hänt är att C + M ingått i valsamverkan och KD + PA + SD tappar ett mandat, från sju till sex, i kommunstyrelsen (som består av totalt 15 ledamöter). Denna valsamverkan är inget som ändrar läget gällande majoritet/minoritet i sig, men det är ändock vad som meddelats.

Nu fortsätter dialogen och diskussionerna under en veckas tid. Det vi vet är att det politiska läget är fortsatt komplicerat, men i slutänden behöver vi tillsätta ett styre som kan börja reda i frågorna vi har framför oss.

To be continued…

Kommunala verksamheter

Av , , Bli först att kommentera 5

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026, sista delen:

KOMMUNALA VERKSAMHETER

● Ökad förståelse för den kommunalpolitiska organisationen

● Aktivt arbete för utvecklat medarbetarskap behövs

● Rätt till heltid och möjlighet till deltid

● Vi vill att det ska finnas mensskyddsautomater i de kommunala verksamheterna, där mensskydden är gratis för de som jobbar/studerar

● Verka för att kvalitetssäkra utbildningsnivån i verksamheterna

● Vi vill ta ansvar för en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling i kommunen som inte vältrar över kostnader på våra barn och barnbarn och kommande generationer.

● Vi vill verka för en sund och hållbar arbetsmiljö inom kommunens verksamheter

● Utveckla Vilhelmina som samisk förvaltningskommun

Kultur- och fritidsliv

Av , , 3 kommentarer 4

Nu närmar vi oss slutet, här kommer näst sista delen i vårt handlingsprogram:

KULTUR OCH FRITIDSLIV

● Utveckla och satsa på föreningslivet

● Hyresfria lokaler för föreningslivet

● Fortsatt stöd till kulturlivets aktörer med verksamhet för alla åldrar och som del i kommunens tillväxtarbete

● Verka för införandet av en musik- och kulturskola

● Fortsatt uppdragsersättning till Vilhelmina Folkets Hus som kommunens gemensamma samlingspunkt

● Verka för ett levande Fatmomakke

● Verka för allas lika rätt till nyttjandet av skog och natur på allemansrättens grunder

● Jakt och fiske på statens marker ska kunna upplåtas till var och en, inte bara till vissa utvalda grupper

Kommunal service

Av , , Bli först att kommentera 3

Nästa del i handlingsprogrammet:

KOMMUNAL SERVICE

● Upprustning av kommunens vägar, gator, vatten och avlopp

● Bredband med hög kapacitet ska finnas till alla byar

● Anslutningsavgifter och taxor ska hållas på rimliga nivåer

● Fortsatt stöd till underhåll och utveckling av skoterledssystemet i kommunen

● Kontinuerligt dela aktuell kommuninformation till kommunmedborgarna via kommunens hemsida, men också via andra, tryckta medier

Miljö

Av , , 2 kommentarer 10

Nästa del i vårt handlingsprogram gäller…

MILJÖ

● Vi vill jobba för en hållbar klimatutveckling

● Fortsatt korta handläggningstider för byggnadslov och andra tillstånd

● Flera strandnära områden för fritidsbebyggelse

● Skapa välkomnande miljöer vid infarterna till Vilhelmina tätort och vid andra offentliga platser, t.ex. vid järnvägs- och busstationerna

● Uppta utvecklingsplanerna gällande området vid Bagarstugan

● Börja planera för ett riktigt torg i Vilhelmina

● Verka för utveckling och färdigställande av strandpromenaden