Kommunala verksamheter

Av , , Bli först att kommentera 5

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026, sista delen:

KOMMUNALA VERKSAMHETER

● Ökad förståelse för den kommunalpolitiska organisationen

● Aktivt arbete för utvecklat medarbetarskap behövs

● Rätt till heltid och möjlighet till deltid

● Vi vill att det ska finnas mensskyddsautomater i de kommunala verksamheterna, där mensskydden är gratis för de som jobbar/studerar

● Verka för att kvalitetssäkra utbildningsnivån i verksamheterna

● Vi vill ta ansvar för en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling i kommunen som inte vältrar över kostnader på våra barn och barnbarn och kommande generationer.

● Vi vill verka för en sund och hållbar arbetsmiljö inom kommunens verksamheter

● Utveckla Vilhelmina som samisk förvaltningskommun

Kultur- och fritidsliv

Av , , 3 kommentarer 4

Nu närmar vi oss slutet, här kommer näst sista delen i vårt handlingsprogram:

KULTUR OCH FRITIDSLIV

● Utveckla och satsa på föreningslivet

● Hyresfria lokaler för föreningslivet

● Fortsatt stöd till kulturlivets aktörer med verksamhet för alla åldrar och som del i kommunens tillväxtarbete

● Verka för införandet av en musik- och kulturskola

● Fortsatt uppdragsersättning till Vilhelmina Folkets Hus som kommunens gemensamma samlingspunkt

● Verka för ett levande Fatmomakke

● Verka för allas lika rätt till nyttjandet av skog och natur på allemansrättens grunder

● Jakt och fiske på statens marker ska kunna upplåtas till var och en, inte bara till vissa utvalda grupper

Kommunal service

Av , , Bli först att kommentera 3

Nästa del i handlingsprogrammet:

KOMMUNAL SERVICE

● Upprustning av kommunens vägar, gator, vatten och avlopp

● Bredband med hög kapacitet ska finnas till alla byar

● Anslutningsavgifter och taxor ska hållas på rimliga nivåer

● Fortsatt stöd till underhåll och utveckling av skoterledssystemet i kommunen

● Kontinuerligt dela aktuell kommuninformation till kommunmedborgarna via kommunens hemsida, men också via andra, tryckta medier

Miljö

Av , , 2 kommentarer 10

Nästa del i vårt handlingsprogram gäller…

MILJÖ

● Vi vill jobba för en hållbar klimatutveckling

● Fortsatt korta handläggningstider för byggnadslov och andra tillstånd

● Flera strandnära områden för fritidsbebyggelse

● Skapa välkomnande miljöer vid infarterna till Vilhelmina tätort och vid andra offentliga platser, t.ex. vid järnvägs- och busstationerna

● Uppta utvecklingsplanerna gällande området vid Bagarstugan

● Börja planera för ett riktigt torg i Vilhelmina

● Verka för utveckling och färdigställande av strandpromenaden

Utbildning

Av , , 5 kommentarer 10

KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM DEL 5 – UTBILDNING

● Skolorna i Dikanäs och Saxnäs ska behållas

● Alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg

● Alternativa former för barnomsorg, exempelvis kooperativ utan vinstsyfte, ska stödjas

● Verka för att Södra Lapplands Gymnasieförbund utvecklas och ger unga i Vilhelmina fortsatt möjlighet att bedriva sina gymnasiestudier från Vilhelmina

● Samarbetet mellan skola och individ- och familjeomsorgen ska vara en självklarhet för att kunna ge eleven det stöd hen behöver

● Ingen ska känna sig otrygg i eller utanför skolan, arbetet för att motverka mobbning måste fortsätta utvecklas

● Arbetsmiljön för både elever och personal ska ges mer uppmärksamhet

● Teori och praktik ska gå hand i hand, vi vill se ett fortsatt samarbete mellan skola och näringsliv

● Skolan ska ha acceptans för den unika individ eleven är

● Genom Lärcentrum möta framtidens utmaningar gällande kompetensförsörjning

Barn och unga

Av , , Bli först att kommentera 9

KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM, DEL 4 – BARN OCH UNGA

● Fortsatt upprustning av utemiljöer vid förskolor, skolor och bostadsområden

● Fortsatta satsningar på hem för vård och boende i egen regi på hemmaplan för barn och ungdomar genom 9:8-boendet, Strandvägen 3

● Andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska

● Verka för fler aktiviteter/fritidssysselsättningar för unga i Vilhelmina, exempelvis en motorgård.

● Fritidsgården och skolan ska fortsätta vara en viktig del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, kriminalitet, alkohol och droger bland barn och ungdomar

● Uppmuntra och stärka föreningslivet och kulturen i det arbete de gör för att skapa en meningsfull fritid

Hälsa

Av , , Bli först att kommentera 8

Kommunalpolitiskt handlingsprogram del 3 – Hälsa

● Verka för att fler vårdinstanser som behandlar psykisk ohälsa ska finnas tillgängliga för såväl barn och unga som vuxna.

● Aktivt arbete med att förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa, riskbruk, beroende eller missbruk av exempelvis droger genom öppenvårdsinsatser vid 45:an.

● Folkhälsoperspektivet ska implementeras i alla verksamheter

● Näringsrik och närodlad mat ska prioriteras i alla våra verksamheter

Äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 9

Kommunalpolitiskt handlingsprogram, del 2:

ÄLDREOMSORG

● Fortsatt och utvecklad hemtjänst för att ge människor möjlighet att bo hemma så länge som de själva önskar

● Fortsatta satsningar på alternativt boende för äldre – behovsanpassad äldreomsorg med trygghet och omsorg i fokus med bl. a ytterligare utvecklad hemtjänst för de som trots funktionsnedsättningar och sjukdom ändå vill bo hemma

● Demensvården och anhörigstödet ska stärkas

● Fortsatt och utvecklat samarbete med regionkommunen för bättre service till de som behöver vård och omsorg i de särskilda boendena, trygghetsboendet men även i hemmet – i hela kommunen

● Äldreomsorgen ska vara av god kvalitet samt vara behovs- och individanpassad. De äldre ska kunna åldras med värdighet i trygghet med bibehållet oberoende där den enskilde ska bemötas med respekt.

Näringsliv och tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 10

I en serie blogginlägg kommer jag presentera Socialdemokraterna i Vilhelminas kommunalpolitiska handlingsprogram. Först ut är:

NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT

● Fortsatt arbete för att stärka företagsklimatet

– Utvärdera och stärka förutsättningarna för det lokala företagandet och utvecklad lokal upphandling

● Satsningar på bra kommunikationer

– Infrastruktur som inrymmer elbilar, väg, järnväg och flyg för att möta det ökade behovet samt klimatmålen

– Förbereda South Lapland Airport för omställning till elflyg som kan ta flygresenärer till nära och fjärran destinationer på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

– Medverka i uppgradering av Inlandsbanan för året-runt-trafik för både gods och människor

● Stöd för en miljömässigt och näringslivsanpassad mineralhantering inklusive ett återöppnande av Stekenjokkgruvan

● Fortsatta infrastruktursatsningar för utveckling av turistnäringen i Övre Vojmådalen och Kultsjödalen

● Vi ser kulturella och kreativa näringar som en viktig del för tillväxt, utveckling och psykiskt välmående