Fjärrvärmeverket

Av , , Bli först att kommentera 33

Efter att ny information framkommit och efter att vi Socialdemokrater gjort en nulägesanalys som skiljer sig mot alla andra partiers uppfattning så ville vi diskutera fjärrvärmeverket på Kommunstyrelsen igår. Det gick inte den borgerliga majoriteten med på. Kan vi delge vårt skriftliga dokument till Kommunstyrelsen blev vår förnyade fråga. Svaret var åter nej. I denna byråkratiska och utvecklingshämmande situationen så lämnade vi in nedanstående dokument till kommunadministrationen för att diarieföras. Här kommer Socialdemokraternas nuläge och förslag gällande fjärrvärmeverket. 

 

 

Socialdemokraternas förslag om en återupptagen detaljplaneprocess på nuvarande plats för fjärrvärmeverket

Socialdemokraterna föreslår att Vindelns kommun återupptar arbetet med att utreda förutsättningarna för att Skellefteå Krafts fjärrvärmeverk ska kunna stå kvar på aktuell plats på Degerfors 5:3, 5:4 och 32:2 invid järnvägen.

Socialdemokraterna anser att den nuvarande placeringen för fjärrvärmeverket inte är den bästa tänkbara. Vi har också all förståelse för att Miljö- och byggnadsnämnden tidigare har tagit ställning till att värmeverket borde flyttas till en annan plats. Skellefteå Krafts uppträdande har varit ytterst tveksamt genom åren.

Vi bedömer dock efter Skellefteå Krafts redovisning av åtgärder för att komma till rätta med buller- och utsläppsproblem att det finns förutsättningar för att olägenheterna och oklarheterna som Länsstyrelsen har hänvisat till ska kunna avhjälpas. De eventuella trafikrelaterade problem som återstår att lösa anser vi borde kunna avhjälpas genom att stänga Lantmannavägen för annan trafik än Skellefteå krafts trafik och utryckningsfordon. Eventuella ytterligare återstående problem såsom ägarförhållanden omkring vägen bör kunna lösas i förhandling där Skellefteå kraft står för kostnaden.

Våra motiv för att föreslå att kommunen återupptar arbetet med detaljplanen på fastigheten Degerfors XX är enbart ekonomiska. Vi är tveksamma till om kommunen kan försvara den extra kostnaden en flytt skulle innebära för fjärrvärmekunderna i Vindeln, inklusive för kommunen själv.

Vårt förslag är att detaljplaneprocesserna på Uven X och Degerfors XX får löpa parallellt och i eventuella överklagningar inför beslut så kommer frågan om placering av värmeverket på Degerfors XX att kunna överprövas av Länsstyrelsen om så blir fallet. Alla kostnader för detaljplanen för Degerfors XX ska tas av Skellefteå Kraft.

Det som inte skrivs om på VK. Utredningar som inte är tillräckligt intressanta.

Av , , Bli först att kommentera 20

Två utredningar på initiativ av oss Socialdemokrater ville inte den borgerliga majoriteten genomföra i Kommunstyrelsen. Redovisar utredningsförslagen längre ner. Ni kan läsa om satsningarna Kommunstyrelsen gör här på VK i artiklar med Kommunalrådet men att det saknas 15 miljoner kronor fram till 2016 får vi söka information om i kvalitetsredovisning i försämrade skolresultat till Skolverket och i avvikelserapport för ökad läkemedelsanvändning och ökad vårdtyngd på våra äldreboenden som Socialstyrelsen nyligen utövat tillsyn på och som också funnit brister i utförandet av vård av gamla. 

Det går bra nu säger den borgerliga majoriteten med alla satsningar men vem betalar satsningen bör ni ställa er?
 

 

Socialdemokraternas utredningsförslag för budget i balans 2014-2016

Utifrån det allvarliga ekonomiska läget föreslår Socialdemokraterna att förvaltningen tar fram ett förslag på skol- och barnomsorgsorganisation som med bibehållna förutsättningar för kvalitet i verksamheten matchar standardkostnaderna så långt det är möjligt för likvärdiga kommuner.

Långsiktighet och anpassning till förväntad utveckling ska vara ledord i utredningen. De ekonomiska förutsättningarna ska styra arbetet liksom de pedagogiska, demografiska och samhällsutvecklande aspekterna i nämnd ordning. Prioriteringen ska ligga på personalresurser, inte på lokaler. Särskilt fokus ska ligga på de elever som behöver extra stöd och hjälp i skolan och där ska tidiga insatser prioriteras.

Utredningen ska fokusera på att skapa bra förutsättningar för att våra barn ska lämna kommunens skola med utmärkta förutsättningar för fortsatta studier och arbetsliv.

Utredningen ska också ta fram förslag på hur vi säkerställer att skolmiljön tillsammans med föräldrar bidrar till lärande, trygghet, ansvarstagande och ett sunt och aktivt liv.

Resultatet av utredningen ska kommuniceras med medborgarna och sikte ska tas på att vi kan gå till beslut i kommunfullmäktige i juni 2013.

Socialdemokraternas förslag till översyn av Vindelns kommuns ledningsorganisation

Socialdemokraterna föreslår utifrån det allvarliga ekonomiska läget att förvaltningen utreder hur en ledningsorganisation för kommunen skulle se ut som anpassats till rådande ekonomiska förutsättningar och den minskning av kommunorganisationen som pågått under många år.

Utredningen ska utgå ifrån att ledningsorganisationen ska anpassas i alla led från högste chef till arbetsledare. Målet ska vara att andelen chefer i förhållande till andra anställda inte ska vara högre än i andra privata eller offentliga verksamheter.

Våra chefer ska ges instrument att vara ledare för de organisationer som de är satta att leda. Cheferna ska också i högre grad än idag vara just chefer vilket innebär att deras roller i verksamheten ska renodlas.

Socialdemokraterna föreslår att utredningen fokuserar på hur Kommunstyrelsens, Utbildnings- och fritidsnämnden och Socialnämndens förvaltningar i fortsättningen ska arbeta i en enda förvaltning. Målet ska vara att medborgarens behov ska styra kommunens organisatoriska utseende och inte tvärt om.

Kommunstyrelse idag

Av , , Bli först att kommentera 30

Kommunstyrelse Idag. Ingen rolig situation där det stort sett bara finns förlorare idag och de närmsta åren. Underskottet i de två stora nämnderna och i Kommunstyrelsen förväntas bli 15 miljoner 2014 – 2016. Om vi från (s) skulle vara lika populistiska som borgarna när de var i opposition så skulle vi bara härleda underskottet till den politiska ledningen och styrningen. Verkligheten är annorlunda – den främsta orsaken till minskade intäkter till kommunen är utflyttning av skatteunderlag – dvs människor som av olika anledningar väljer att lämna kommunen.

Det som däremot är ännu allvarligare än varför underskotten uppstår är vad den politiska ledningen väljer att göra åt situationen – eller som i vår kommun inte väljer att göra i denna prekära situation. Vi Socialdemokrater skyller inte den ekonomiska historiska situationen på borgarna men vi riktar allvarlig kritik till att våra förslag på utredningar som är mycket konstruktiva inte blir utredda i samma utsträckning eller på ett likvärdigt sätt som majoritetens utredningar.

Det betyder att vi aldrig får veta om Socialdemokraternas förslag är bra för kommunen. Vi kan krasst konstatera att sittande majoritet endast vill få fram ETT förslag på framtid och vägval för denna kommun. En borgerlig framtid som fyra partier kompromissat fram – inte som den bästa och optimala lösningen som (s) vill utreda – utan som alla borgerliga partier kan acceptera efter en mängd kompromisser i kvalité och ekonomi i verksamheter som framförallt rör barn och gamla. Jag är uppriktigt sagt ledsen på det tidigare så ansvarsfulla centerpartiet som ofta eller alltid har försökt fokusera på kommunens bästa men som nu väljer att prioritera att hålla ihop en extremt kompromissvillig borgerlig majoritet före kommunens bästa.

En hälsning till Paul Redstig (m) som inte kan leverera egna citat;
 

"Problemet med högerpolitik är att väldigt många bidrar till det gemensamma men när det ska fördelas är det ett fåtal som får de stora fördelarna"
 

Dan Oskarsson