Det som inte skrivs om på VK. Utredningar som inte är tillräckligt intressanta.

Två utredningar på initiativ av oss Socialdemokrater ville inte den borgerliga majoriteten genomföra i Kommunstyrelsen. Redovisar utredningsförslagen längre ner. Ni kan läsa om satsningarna Kommunstyrelsen gör här på VK i artiklar med Kommunalrådet men att det saknas 15 miljoner kronor fram till 2016 får vi söka information om i kvalitetsredovisning i försämrade skolresultat till Skolverket och i avvikelserapport för ökad läkemedelsanvändning och ökad vårdtyngd på våra äldreboenden som Socialstyrelsen nyligen utövat tillsyn på och som också funnit brister i utförandet av vård av gamla. 

Det går bra nu säger den borgerliga majoriteten med alla satsningar men vem betalar satsningen bör ni ställa er?
 

 

Socialdemokraternas utredningsförslag för budget i balans 2014-2016

Utifrån det allvarliga ekonomiska läget föreslår Socialdemokraterna att förvaltningen tar fram ett förslag på skol- och barnomsorgsorganisation som med bibehållna förutsättningar för kvalitet i verksamheten matchar standardkostnaderna så långt det är möjligt för likvärdiga kommuner.

Långsiktighet och anpassning till förväntad utveckling ska vara ledord i utredningen. De ekonomiska förutsättningarna ska styra arbetet liksom de pedagogiska, demografiska och samhällsutvecklande aspekterna i nämnd ordning. Prioriteringen ska ligga på personalresurser, inte på lokaler. Särskilt fokus ska ligga på de elever som behöver extra stöd och hjälp i skolan och där ska tidiga insatser prioriteras.

Utredningen ska fokusera på att skapa bra förutsättningar för att våra barn ska lämna kommunens skola med utmärkta förutsättningar för fortsatta studier och arbetsliv.

Utredningen ska också ta fram förslag på hur vi säkerställer att skolmiljön tillsammans med föräldrar bidrar till lärande, trygghet, ansvarstagande och ett sunt och aktivt liv.

Resultatet av utredningen ska kommuniceras med medborgarna och sikte ska tas på att vi kan gå till beslut i kommunfullmäktige i juni 2013.

Socialdemokraternas förslag till översyn av Vindelns kommuns ledningsorganisation

Socialdemokraterna föreslår utifrån det allvarliga ekonomiska läget att förvaltningen utreder hur en ledningsorganisation för kommunen skulle se ut som anpassats till rådande ekonomiska förutsättningar och den minskning av kommunorganisationen som pågått under många år.

Utredningen ska utgå ifrån att ledningsorganisationen ska anpassas i alla led från högste chef till arbetsledare. Målet ska vara att andelen chefer i förhållande till andra anställda inte ska vara högre än i andra privata eller offentliga verksamheter.

Våra chefer ska ges instrument att vara ledare för de organisationer som de är satta att leda. Cheferna ska också i högre grad än idag vara just chefer vilket innebär att deras roller i verksamheten ska renodlas.

Socialdemokraterna föreslår att utredningen fokuserar på hur Kommunstyrelsens, Utbildnings- och fritidsnämnden och Socialnämndens förvaltningar i fortsättningen ska arbeta i en enda förvaltning. Målet ska vara att medborgarens behov ska styra kommunens organisatoriska utseende och inte tvärt om.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.