Fjärrvärmeverket

Av , , Bli först att kommentera 33

Efter att ny information framkommit och efter att vi Socialdemokrater gjort en nulägesanalys som skiljer sig mot alla andra partiers uppfattning så ville vi diskutera fjärrvärmeverket på Kommunstyrelsen igår. Det gick inte den borgerliga majoriteten med på. Kan vi delge vårt skriftliga dokument till Kommunstyrelsen blev vår förnyade fråga. Svaret var åter nej. I denna byråkratiska och utvecklingshämmande situationen så lämnade vi in nedanstående dokument till kommunadministrationen för att diarieföras. Här kommer Socialdemokraternas nuläge och förslag gällande fjärrvärmeverket. 

 

 

Socialdemokraternas förslag om en återupptagen detaljplaneprocess på nuvarande plats för fjärrvärmeverket

Socialdemokraterna föreslår att Vindelns kommun återupptar arbetet med att utreda förutsättningarna för att Skellefteå Krafts fjärrvärmeverk ska kunna stå kvar på aktuell plats på Degerfors 5:3, 5:4 och 32:2 invid järnvägen.

Socialdemokraterna anser att den nuvarande placeringen för fjärrvärmeverket inte är den bästa tänkbara. Vi har också all förståelse för att Miljö- och byggnadsnämnden tidigare har tagit ställning till att värmeverket borde flyttas till en annan plats. Skellefteå Krafts uppträdande har varit ytterst tveksamt genom åren.

Vi bedömer dock efter Skellefteå Krafts redovisning av åtgärder för att komma till rätta med buller- och utsläppsproblem att det finns förutsättningar för att olägenheterna och oklarheterna som Länsstyrelsen har hänvisat till ska kunna avhjälpas. De eventuella trafikrelaterade problem som återstår att lösa anser vi borde kunna avhjälpas genom att stänga Lantmannavägen för annan trafik än Skellefteå krafts trafik och utryckningsfordon. Eventuella ytterligare återstående problem såsom ägarförhållanden omkring vägen bör kunna lösas i förhandling där Skellefteå kraft står för kostnaden.

Våra motiv för att föreslå att kommunen återupptar arbetet med detaljplanen på fastigheten Degerfors XX är enbart ekonomiska. Vi är tveksamma till om kommunen kan försvara den extra kostnaden en flytt skulle innebära för fjärrvärmekunderna i Vindeln, inklusive för kommunen själv.

Vårt förslag är att detaljplaneprocesserna på Uven X och Degerfors XX får löpa parallellt och i eventuella överklagningar inför beslut så kommer frågan om placering av värmeverket på Degerfors XX att kunna överprövas av Länsstyrelsen om så blir fallet. Alla kostnader för detaljplanen för Degerfors XX ska tas av Skellefteå Kraft.

Det som inte skrivs om på VK. Utredningar som inte är tillräckligt intressanta.

Av , , Bli först att kommentera 20

Två utredningar på initiativ av oss Socialdemokrater ville inte den borgerliga majoriteten genomföra i Kommunstyrelsen. Redovisar utredningsförslagen längre ner. Ni kan läsa om satsningarna Kommunstyrelsen gör här på VK i artiklar med Kommunalrådet men att det saknas 15 miljoner kronor fram till 2016 får vi söka information om i kvalitetsredovisning i försämrade skolresultat till Skolverket och i avvikelserapport för ökad läkemedelsanvändning och ökad vårdtyngd på våra äldreboenden som Socialstyrelsen nyligen utövat tillsyn på och som också funnit brister i utförandet av vård av gamla. 

Det går bra nu säger den borgerliga majoriteten med alla satsningar men vem betalar satsningen bör ni ställa er?
 

 

Socialdemokraternas utredningsförslag för budget i balans 2014-2016

Utifrån det allvarliga ekonomiska läget föreslår Socialdemokraterna att förvaltningen tar fram ett förslag på skol- och barnomsorgsorganisation som med bibehållna förutsättningar för kvalitet i verksamheten matchar standardkostnaderna så långt det är möjligt för likvärdiga kommuner.

Långsiktighet och anpassning till förväntad utveckling ska vara ledord i utredningen. De ekonomiska förutsättningarna ska styra arbetet liksom de pedagogiska, demografiska och samhällsutvecklande aspekterna i nämnd ordning. Prioriteringen ska ligga på personalresurser, inte på lokaler. Särskilt fokus ska ligga på de elever som behöver extra stöd och hjälp i skolan och där ska tidiga insatser prioriteras.

Utredningen ska fokusera på att skapa bra förutsättningar för att våra barn ska lämna kommunens skola med utmärkta förutsättningar för fortsatta studier och arbetsliv.

Utredningen ska också ta fram förslag på hur vi säkerställer att skolmiljön tillsammans med föräldrar bidrar till lärande, trygghet, ansvarstagande och ett sunt och aktivt liv.

Resultatet av utredningen ska kommuniceras med medborgarna och sikte ska tas på att vi kan gå till beslut i kommunfullmäktige i juni 2013.

Socialdemokraternas förslag till översyn av Vindelns kommuns ledningsorganisation

Socialdemokraterna föreslår utifrån det allvarliga ekonomiska läget att förvaltningen utreder hur en ledningsorganisation för kommunen skulle se ut som anpassats till rådande ekonomiska förutsättningar och den minskning av kommunorganisationen som pågått under många år.

Utredningen ska utgå ifrån att ledningsorganisationen ska anpassas i alla led från högste chef till arbetsledare. Målet ska vara att andelen chefer i förhållande till andra anställda inte ska vara högre än i andra privata eller offentliga verksamheter.

Våra chefer ska ges instrument att vara ledare för de organisationer som de är satta att leda. Cheferna ska också i högre grad än idag vara just chefer vilket innebär att deras roller i verksamheten ska renodlas.

Socialdemokraterna föreslår att utredningen fokuserar på hur Kommunstyrelsens, Utbildnings- och fritidsnämnden och Socialnämndens förvaltningar i fortsättningen ska arbeta i en enda förvaltning. Målet ska vara att medborgarens behov ska styra kommunens organisatoriska utseende och inte tvärt om.

Kommunstyrelse idag

Av , , Bli först att kommentera 30

Kommunstyrelse Idag. Ingen rolig situation där det stort sett bara finns förlorare idag och de närmsta åren. Underskottet i de två stora nämnderna och i Kommunstyrelsen förväntas bli 15 miljoner 2014 – 2016. Om vi från (s) skulle vara lika populistiska som borgarna när de var i opposition så skulle vi bara härleda underskottet till den politiska ledningen och styrningen. Verkligheten är annorlunda – den främsta orsaken till minskade intäkter till kommunen är utflyttning av skatteunderlag – dvs människor som av olika anledningar väljer att lämna kommunen.

Det som däremot är ännu allvarligare än varför underskotten uppstår är vad den politiska ledningen väljer att göra åt situationen – eller som i vår kommun inte väljer att göra i denna prekära situation. Vi Socialdemokrater skyller inte den ekonomiska historiska situationen på borgarna men vi riktar allvarlig kritik till att våra förslag på utredningar som är mycket konstruktiva inte blir utredda i samma utsträckning eller på ett likvärdigt sätt som majoritetens utredningar.

Det betyder att vi aldrig får veta om Socialdemokraternas förslag är bra för kommunen. Vi kan krasst konstatera att sittande majoritet endast vill få fram ETT förslag på framtid och vägval för denna kommun. En borgerlig framtid som fyra partier kompromissat fram – inte som den bästa och optimala lösningen som (s) vill utreda – utan som alla borgerliga partier kan acceptera efter en mängd kompromisser i kvalité och ekonomi i verksamheter som framförallt rör barn och gamla. Jag är uppriktigt sagt ledsen på det tidigare så ansvarsfulla centerpartiet som ofta eller alltid har försökt fokusera på kommunens bästa men som nu väljer att prioritera att hålla ihop en extremt kompromissvillig borgerlig majoritet före kommunens bästa.

En hälsning till Paul Redstig (m) som inte kan leverera egna citat;
 

"Problemet med högerpolitik är att väldigt många bidrar till det gemensamma men när det ska fördelas är det ett fåtal som får de stora fördelarna"
 

Dan Oskarsson

Trevlig vårmarknad och ett fantastiskt stöd för Socialdemokratin

Av , , 2 kommentarer 22

Många kom fram och uttalade sitt starka stöd för en alternativ positiv utveckling för vår kommun och att de inget hellre ville se än en annan varmare och vänligare utveckling för Sverige.

Här är Vindelngrabben Peder Stenberg, bandmedlem i Deportees som i andra sammanhang – nu också på vårmarknaden uttalar sitt starka stöd för ett regeringsskifte 2014. Peder berättade att de på sina spelningar brukar påverka publiken att inte göra om samma misstag i nästa val. Det viktiga är inte antalet sålda skivor utan att de kan lyssnas på av barn och äldre i ett mer solidariskt Sverige.

Barn och gamla betalar alliansens utvecklingskostnader i vår kommun just nu.

Av , , 4 kommentarer 22

 

Denna information är allvarlig. Under mina 10 år som aktiv politiker i kommunen har jag aldrig varit med om att den egna kommunstyrelsen riktat kritik mot den nämnd som ansvarar för våra barns väl och ve. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll daterat 2 maj:
 
 
"§ 55 Dnr 12.k0020 042
 
Ordförande Ewa-May Karlsson informerar kommunstyrelsen om
att förvaltningarna ännu inte har nått sina ramar i budgetarbetet
2013. Den stora problematiken idag finns inom utbildnings- och
fritidsnämnden där betydande arbete återstår innan nämnden når
tilldelad ram.
I samband med budgetarbete 2013 ska en mer detaljerad rapport
tas fram kring skolans kostnader, gällande lokaler, barnomsorg,
skolskjutsar, skolmåltider mm. Kommunstyrelsen ser med oro på att två ekonomer vid ekonomikontoret inom kort tid har valt att avsluta sin anställning.
Ekonomichef Håkan Ahlman informerar om att man för
närvarande annonserar efter en, alternativt två ekonomer. Bristen
på personal vid ekonomikontoret kommer att medföra svårigheter
med att få fram prognoser/rapporter i tid.
 
Kommunstyrelsens beslut:
Med tanke på den osäkerhet som råder kring utbildnings- och
fritidsnämndens budget kommer den tidsplan som kommunfullmäktige
satt för budgetarbetet 2013 inte att hålla. Budget 2013
kommer istället att antas av kommunfullmäktige den 1 oktober
2012.
Vidare noterar kommunstyrelsen att utbildnings- och fritidsnämnden
ännu inte har protokollfört några anteckningar kring
budgetarbete 2013, vilket givet situationen är anmärkningsvärt.
I kommunstyrelsen i juni kommer en redovisning att göras av hur
långt budgetarbetet kommit inom nämnderna. Vid genomgången
ska även vidtagna åtgärder för att nå tilldelade ramar
presenteras.
 
Socialdemokraterna lämnar protokollsanteckning;
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen markerar mot brister i
den politiska ledningen i Utbildnings- och fritidsnämnden när det
gäller den ekonomiska styrningen. Budget, ekonomisk uppföljning
och kopplingen till verksamhetskontroll har inte behandlats tillräckligt i beslutsprotokoll.
 
Här kommer min personliga bedömning av det politiska läget som jag bedömer utifrån min roll som kommunstyrelseledamot. Jag delar den borgerliga kritiken i kommunstyrelsen fullt ut. Den är dock kraftigt nertonad då den skulle skicka så allvarliga signaler ut till er medborgare som uppskattar att barn och gamla har det bra i vår kommun.
 
Att inte tidsplaner följs i en ekonomiskt styrd organisation får ekonomiska effekter som i slutändan drabbar barn. Våra barn i centralorten men också våra barn ute i byarna. Jag är djupt orolig över utvecklingen eller avsaknad av utveckling i denna facknämnd. Vi socialdemokrater har ambitionen att så lång det är möjligt verka för att byskolorna ska vara kvar. Den moderatledda nämnden och alliansen som helhet äventyrar framtidens kvalité och omfattning i byskolorna. Rent av hotar deras existens med denna slarvigt skötta politiska ledningen och styrningen.
 
Jag förväntar mig att den nya försenade tidsplanen hålls och att politiskt ledarskap visas av Åsa Ahlberg Jonsson (m) och övriga alliansledamöter. Jag har det största förtroendet för mina socialdemokratiska kollegor i nämnden. När de borgerliga ledamöter som sitter på det politiska förändringsmandatet tar de beslut som länge förväntats av dem så är jag fullt införstådd med att vi socialdemokrater är beredd att ta ansvar ytterligare en gång och t.o.m. stödja en borgerlig ansvarsfull politik och budget för 2013 i den just nu försummade nämnden. Budgeten för 2013 behöver inte vara bekväm för kommunborna, vi från (s) tar ansvar även i motvind men ställer samtidigt krav på lite handlingskraft just nu. Tänk på barnen. Tänk på byskolorna.   
 
I två år har vi Socialdemokrater tagit ett mycket stort ansvar som oppositionsparti, ett ansvar som inte denna kommun varit med om under de 12 år som den förra oppositionen var ansvarig för. Varför? För att vi söker ett utökat förtroende 2014. Jag har hållt vad jag lovat. Jag har gett min bild av min syn på Utbildnings- och fritidsnämndens ledning och styrning. Inget svar från den borgerliga alliansen eller deras bloggare trots flera dygns respit att komma med samma svar som ni nu får av mig.
 
Svagt, det verkar som de företräder precis alla andra kommuner i Sverige utom just vår. De försöker vinna ert förtroende på riksplanet – tveksamt att de lyckas – då den totala kapitulationen lokalt är ett faktum. Moderaterna är inte det parti som tar ansvar denna mandatperiod. Tyvärr drar de ner det tidigare så ansvarsfulla Centerpartiet. Moderaterna är helt klart som bäst i opposition, då kan de vara missnöjda och ställa krav på en värld i förändring. Nu i förtroende- och förändringsposition är de offer för en stundtals komplicerad värld då de moderater och allianspolitiker som inte just nu fungerar i den politiskt styrda Utbildnings- och fritidsnämnden komplicerar det för oss övriga kommunbor.
 
Det är dags att vår allians i kommunen inte ser sig som ett offer för sin omvärld. De måste bli bättre än så här. Antingen påverkar man sin omvärld och sin utveckling eller så följer man omvärldens utveckling och påverkas av den i allt för stor utsträckning på ett för kommunen negativt sätt.
 
Alliansen påverkar inte sin omvärld just nu – de följer omvärldens utveckling. Den politiken har inte vår kommun råd med. Barn och gamla betalar den utvecklingskostnaden.
 
Dan Oskarsson (s)

Svar till Helena Lundgren

Av , , Bli först att kommentera 19

Helena Lundgren har kommenterat och längre ner är mitt svar.

Nämnderna har sparbeting. Är det kanske nytt för dig Dan? Olika besparingsalternativ har diskuterats i din nämnd eller hur Dan? Det är självklart inte kul att tvingas till besparingar, eller förändringar, utifrån skälet för litet skatteunderlag i relation till utgifterna. Det politiska spelutrymmet, oavsett politisk hemvist, krymper till ett minimum då vi ständigt måste brottas med underskott och för lite skatteintäkter. Detta är dock ett generellt problem i många Norrlandskommuner och kan tyvärr inte beskyllas varken C eller M, Dan. Istället för att ondgöra dig över oss kan du väl berätta vad ni i S vill göra för att råda bot på sjunkande skatteintäkter, en allt äldre befolkning och för få som väljer att flytta till Vindeln i arbetsför ålder?

Jag tror på en betydligt mindre offentlig kostym och där vi har möjlighet så ofta det bara går bjuder in privata lösningar för sund konkurrens. Med en bredare arbetsgivarbas i kommumnen antar jag att Vindeln framstår som en attraktivare ort för potentiella inflyttare. Med konkurrens följer också valmöjligheter för den anställde, förhandlingsmöjligheter, karriärmöjligheter, etc på ett helt annat sätt än om du bara har en arbetsgivare att välja på.

Jag tror att tiden för länge sedan är förbi då den offentliga sektorn kan hantera och lösa samhällsansvaret på egen hand utan något samarbete eller kontakt med andra sektorer i samhället. Speciellt gäller det små och glesa kommuner i vårt geografiska läge.

/Helena Lundgren

 

 

Början av din kommentar är vi överens om. Jag och (s) i opposition har varit enig med din pappa Christer Lundgren om att lägga ner avdelningar på Solhaga som min fru vid det tillfället arbetade på så oansvar kan ingen ställa mig eller mitt parti till svars för. Vi har en hundra gånger seriösare oppositionspolitik än vad kommunen haft de tolv år som var under (m):s ledning som ni centerpartister nu valt att samarbeta med. Allt detta ansvar vi i (s) nu tar i kommunen gör vi för att vi vill ta ett ännu större ansvar efter valet 2014. I Socialnämnden är vi till ca 95% av budgeten överens med ditt parti som jag fortfarande anser är det seriösaste borgerliga partiet i kommunen – förvisso i en mycket svag konkurrens ska erkännas.

I Utbildning- och fritidsnämnden(UFN) är det däremot en politisk ledningskatastrof med (m) i ordföranderollen som inte kan ta ansvar och bestämma sig för vilken verksamhet och på vilka ställen i kommunen som allt det fantastiska med framförallt barn ska ske. Det är i majoritet som man ändå får ta det yttersta ansvaret eftersom ni har alla resurser som vi saknar med en kommunförvaltning i ryggen och en majoritet för den politik ni vill bedriva, vilket ni inte gör i UFN just nu genom att skjuta på eventuella beslut i UFN till hösten. Det är inte helt ansvarsfullt att skjuta på att ta budgeten i UFN för 2013 till hösten, det skickar signalen att man inte har någon gemensam politik eller att utredningar är sena vilket också lastar den politiska ledningen och styrningen. Största hotet mot Vindelns kommun är just nu den politiska ledningen och styrningen.

Sverige är väl medveten om att Centerpartiet inte gillar offentlig verksamhet. I de förslag som företag och fack anser vara minimilöner, där vill ni i (c) minska lägstalönerna med 25% och dessutom ta bort anställningstryggheten fullt ut för hela den arbetande befolkningen. Opinionssiffrorna ser ut att just nu välja en annan politik i Sverige och i Vindelns Kommun 2014. Er politik går inte hem i stugorna så fortsätt på den inslagna vägen så kanske (c) är utraderat som parti, så att Sverige och Vindelns Kommun får den utveckling vi alla så väl förtjänar och väntar på. 

Du frågar vad vi Socialdemokrater vill, och ska nu få vårt bästa utvecklingsförslag och besparing på samma gång. Vi vill byta ut den politiska ledningen och styrningen mot en mer kompatibel lösning mot förvaltningsledning och de övriga i personalen. Personal som i sin tur ska förverkliga statliga och kommunala mål på effektivaste sätt med en så långt som möjligt bibehållen eller utökad kvalité. Vi anser att er ledarduo Ewa-May Karlsson (c) och Tomas Nilsson (m) är negativ för kommunen. Var och en för sig är Ewa-May en ofarlig dam i medelåldern och stundtals en riktigt duktig politiker men i duon helt klart negativ för kommunen.

Vårt parti städar uppifrån inte nerifrån!

/Dan Oskarsson

Vad vill Moderaterna och Centerpartiet med kommunen?

Av , , 6 kommentarer 23

Vi läser idag i VF om personal som blir drabbad av kommunens privatisering av personlig assistans. Jag vill vara tydlig. Vi socialdemokrater har inget emot privat verksamhet – tvärt om –  företag är grunden för den välfärd vi alla värdesätter. Det vi socialdemokrater också är tydlig med är att om vi ska privatisera en kommunal verksamhet så ska det ske utifrån en väl utförd konsekvensanalys, dessutom bedömt att verksamheten inte går utveckla mer i egen regi och att den blir mer värdeskapande i kvalité och/eller ekonomi för kommuninvånarna om den privatiseras.

Jag menar att detta inte skett i det här fallet med personlig assistans. Besparingen årligen var i utredningen generöst tilltaget med 300 000kr. En besparing om alla positiva faktorer landar i beslutets riktning. Något som just nu inte sker med en missnöjd personal, brukare och anhöriga. Om en i personalen med sambo och med barn väljer att lämna kommunen är de 300 000kr utraderade som skäl att privatisera. Flyttar två familjer minskar kommunens intäckter från statsbidrag och förlorade skatteintäkter till en i närheten lika stor summa. Det är inte bra för personalen, brukarna eller för kommunen det som nu sker. Ingen framgångsrik politik just nu i Vindeln.

Vad engagerar de moderata bloggarna idag? En skriver om den för vår kommun så viktiga kärnkraften och den andra om den möjligen ännu viktigare positiva företagsamheten som betalar skatt i Umeå. Vart är den politiskt styrda organisationen påväg? Vad vill dessa herrar? Vi konstaterar att de just nu ser till att kommunens framgångsrika utveckling och fokus sker där kärnkraft finns och där skatten kommer Umeå tillgodo.   
 

 

Vår insändare från slutet på november då privatiseringsbeslutet togs.

De borgerliga partierna
med Moderaterna och Centerpartiet i spetsen utestänger kommunen som utförare av personlig assistans. På onsdagens sammanträde med Socialnämnden i Vindeln finns en avsikt från högern att lägga ut de personliga assistenterna på den privata marknaden. Samtidigt förbjuder de kommunens anställda att vara med. I Vindeln ska alltså kommunal kärnverksamhet ske på kapitalets villkor. De som behöver samhällets stöd mest av alla får inte hjälp från kommunen utan hänvisas till vinstdrivande privata företag. Det ställer vi socialdemokrater inte upp på.


Högern har en blind ideologisk låsning vid att privata aktörer alltid ska kunna bedriva kommunal kärnverksamhet mer effektivt än kommunen. Men det senaste Caremaexemplet visar tydligt för alla att privatisering varken behöver minska kostnaderna eller göra att tjänsterna blir bättre. Att nu samma sak ska ske i Vindeln som på så många andra ställen i Sverige där högern styr är en skrämmande utveckling.


Kommunens ansvar upphör inte med att man lägger uppdrag till privata företag. Kommunen ska ändå kontrollera att företagen sköter sina åtaganden samtidigt som företagen själva ska kontrollera samma sak. Högerns politik innebär alltså dubbel administration. Kommunen måste också enligt lag vara beredd att ta över ifall den privata aktören inte kan fullfölja sitt åtagande. Det är en beredskap som kostar kommunen ytterligare pengar. 
Vi Socialdemokrater undrar också var dialogen med de svagaste i samhället tagit vägen. Vi tycker att de som berörs av ett kommunalt beslut också ska få säga sitt innan beslut tas.


Att kommunen inte
får jobba med personlig assistans innebär att de som är i behov av hjälp kommer tvingas byta bort kommunens personal som man haft som utförare under många år och som de är trygga med. Det ser vi inte som ökad valfrihet.
Vindelns kommun har tidigare genomgått liknande processer i privatiseringsivern. När städet lades ut för några år sedan blev konsekvensen att kommunen drogs med stora omställningskostnader under lång tid. Vi Socialdemokrater ser en stor risk att historien upprepas ännu en gång. Detta är slöseri med skattebetalarnas pengar.


Nej, vi socialdemokrater driver en annan politik. Vi har förtroende för kommunens anställda och respekt för de som behöver personlig assistans. Vi vill utöka samarbetet med övriga kommuner i Umeåregionen också när det gäller personlig assistans. Vi ser fler fördelar i sådant samarbete än genom att som högern överlåta omsorgen om våra svagaste till vinstdrivande företag som samlar sina vinster i internationella skatteparadis.


Vi vill utveckla tryggheten för de som behöver kommunens hjälp, inte avveckla den. 


Dan Oskarsson, Britt-Louise Eriksson, Annelii Andersson
Socialdemokraterna i Vindelns kommun

Låt oss bygga landsbygd, företagsamhet, tillväxt, välfärd och goda arbetstillfällen

Av , , Bli först att kommentera 11

Mycket bra början för den nya facklubben IF Metall Indexator Rotator Systems. Det dagliga  allmänfackliga har möjligen skymts av mediauppmärksamheten men den finns där som den grundtrygghet den innebär. Mycket intensiv och slitsam första vecka som ordförande men ack så värdeskapande för medlemmarna, medarbetarna och för företaget. En mycket givande bolagsstyrelsemöte i Umeå där Pär Lärkeryd borgar för en god kvalité som ledamot i vårt fortsatta framgångsarbete.

Helt klart också en framgångsrik vecka för kommunen där detta företag verkar så tydligt i. Det är möjligt att jag är den person i politiken som just nu påverkar Vindelns Kommuns utveckling mest. Det är i händelsernas centrum, i denna bolagsstyrelse – där flest arbetstillfällen just nu skapas – och det är med ödmjukhet som jag starkt bidrar med mitt mandat från IF Metall i denna så viktiga för kommunen, vår gemensamma utveckling i vår basnära exportindustri. Många vill prata sig varm om vår lokala industri men de allra flesta står vid sidan om men där vi – några få – just nu är på insidan och försöker på alla bra sätt utveckla bolaget på en inte helt okomplicerad global marknad.

 

 

Intervju i SR P4. Ämnet var jämställdhet.

Min lite mer fördjupade analys om positiv mångfald i det svenska samhället och den snart lika positiva utvecklingen inom Svenskt Näringsliv och deras medlemsföretag är att när våra företag och exportföretag är jämställda och i det närmaste varannan anställd är kvinna. Då kommer svensk exportindustri ha ett försprång på den globala marknaden för våra produkter levererat av en optimal mix av människor dvs män, kvinnor, etniskt ursprung, sexuell läggning som exempel på framgångsrik mångfald. Allt som gör Sverige så fantastiskt med mångfald borde bli vår främsta exportindustri. Jämställdhet och Jämlikhet. När våra företag förverkligar detta så har vi ett utvecklingsmässigt försprång på en global marknad. Indexator har definitivt tagit ett viktigt kliv in i 2000-talet, nu väntar vi på att vår omvärld ska göra likadant. Vi som vill utveckla jämställdheten och jämlikheten lite snabbare än företagen ska naturligtvis inte välja mellan företag utan mellan politiska partier 2014. Välj noga mina vänner.

 

Intressant artikel på VF:s ledarsida.

 

Nu är det en intervju på måndag med tidningen "info" som besöker vår klubbstyrelse i Skellefteå på tisdag där vi har två strategidagar. Tidningen går ut till alla IF Metalls  arbetsplatser i Sverige.

IF Metall Indexator Rotator Systems

Av , , Bli först att kommentera 8

En mycket givande första styrelsemöte idag i den nybildade IF Metallklubben. Långsiktiga strategiska beslut tagna. Pressmeddelande skickat till media. En bra dag på jobbet helt klart.

På torsdag ska den nya bolagsstyrelsen ha sitt historiskt första möte i Umeå. Samma dag kommer jag som personalrepresentant i den styrelsen verka i en miljö som av konkurrensskäl kommer att ha en hög sekretess hos mig då vi helst ser arbetstillfällena utvecklas i Vindeln och inte hos våra konkurrenter.

Jag vill ändå höja blicken mot framtiden och uttala mig om den enskilt viktigaste strategiska frågan för bolaget i framtiden om frågan ställs till mig. Indexators Filosofi är en känd nuvarande strategi. Jämställdhet är ytterligare en känd strategi.

Vilken strategi hör till framtiden?

Den viktigaste framtida kända strategin om jag får ett utrymme i den styrelse som leds av Hans Jonsson är – ”människan i fokus”. Ska medarbetarnas totala kreativitet, innovations- och värdeskapande kraft frigöras maximalt så är det en inre resa vi har att göra. Inget materiellt eller företagets goda ekonomiska resultat kan köpa eller skapa högre värden för bolaget än det som människan och medarbetaren redan bär inombords.