Etikett: Hälso- och sjukvård

Staten behöver vara med och bygga framtidens vård

Av , , 4 kommentarer 1

Idag skriver jag i Dagens Samhälle tillsammans med kristdemokratiska regionråd från landets alla hörn. Det finns ett stort behov av att bygga, renovera, bygga ut eller om sjukhus i hela landet för att framtidssäkra sjukvården. Pandemin har dock gjort planeringen och finansieringen mer osäker och risken är stor att investeringarna skjuts upp. Staten behöver därför vara med och delfinansiera investeringarna för att bygga framtidens sjukvård.

Under det senaste året har svensk hälso- och sjukvård tvingats genomföra en historisk omställning. Imponerande insatser har gjorts av vårdanställda på alla nivåer. Pandemin är inte över och vi får inte släppa garden, men redan nu måste vi börja planera för framtiden.

I stora delar av Sverige finns omfattande investeringsbehov vad gäller såväl renovering och utbyggnad som om- och nybyggnad av sjukhusfastigheter. Den pågående pandemin har gjort planeringen och finansieringen ännu mer osäker och framtidens moderna sjukhus riskerar att gå medborgarna förbi om vi inte vågar tänka nytt och annorlunda. Det är många miljarder som ska investeras i svensk sjukvård framöver och det kommer bli svårt att få ekvationen att gå ihop med vikande skatteunderlag och försämrad ekonomi på grund av coronakrisen.

Risken är stor att dessa investeringar skjuts på framtiden. Vi behöver framtidssäkra sjukhusen och då kan vi inte pausa utvecklingen bara för ett tillfälligt vikande skatteunderlag. Därför anser ett antal kristdemokratiska regionpolitiker att staten behöver vara med och finansiera delar av upprustningen av de svenska sjukhusen, på samma sätt som staten tog ett nationellt ansvar när hälso- och sjukvården byggdes ut på 1960- och 1970-talen.

Riktade statsstöd till större investeringar i sjukvården skulle vara ett sätt att stimulera svensk ekonomi efter den största ekonomiska krisen i modern svensk historia. Stora byggprojekt kan få i gång övriga delar av tillväxten och skapa en långsiktigt hållbar utveckling. På så sätt kan vi bygga det nya normala samtidigt som vi får de ekonomiska hjulen att rulla igen. Detta skulle gynna flera intressen och skapa en modern och personcentrerad vård.

Kristdemokraterna anser att regionerna ska avskaffas och staten ta över ansvaret för sjukvården. Detta är förhoppningsvis känt av de flesta. Men det är en omfattande reform som tar tid att genomföra. Mycket kan göras på kort sikt för att göra vården bättre för såväl patienter som personal. Vi har därför presenterat en lång rad förslag för att stärka vården här och nu. Att nationellt samordna regionernas investeringar i nya sjukhus är ytterligare ett sådant förslag.

De förändrade behoven i sjukvården beror på en rad olika faktorer. Flera av dessa kan härledas till nationellt drivna förändringsprocesser. Ett exempel på detta är arbetet med att stärka primärvården inom ramen för överenskommelsen om ”god och nära vård”. Ett annat exempel rör förändringar i vårdens nivåstrukturering, framför allt när det gäller ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Vi måste förhålla oss till verkligheten, och Socialstyrelsen har sedan 2017 uppdraget att fatta beslut om högspecialiserad vård. Uppdraget bör utökas till att också godkänna, eller avslå, större investeringar i nya sjukhusbyggnader.

Vilka sjukhus som byggs, och för vilket ändamål, påverkar inte bara sjukvården i den egna regionen utan även i omkringliggande regioner, ibland i hela landet. Planering och investeringar i sjukhusbyggnader påverkar också förutsättningarna att göra nödvändiga omställningar. Kostsamma investeringar i byggnader som inte bidrar till ett rationellt sjukvårdssystem tränger också undan resurser för verksamheterna. Det finns just nu en historisk möjlighet att göra rätt inom svensk hälso- och sjukvård. Låt oss ta chansen att bygga en långsiktig hälso- och sjukvård, som klarar framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Både nuvarande och framtida generationer förtjänar det.

Per Einarsson, regionråd (KD) och gruppledare Region Skåne
Anders Lundström, 
regionråd (KD) och ordförande Helsingborgs lasarett
Jennie Forsblom
, regionråd i opposition (KD) Region Gävleborg
Per Larsson, oppositionsråd (KD) och gruppledare Region Östergötland
Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD) Region Västerbotten

Krävs nytt ledarskap

Av , , Bli först att kommentera 1

Syns i dagarna på länets debattsidor, tillsammans med Allianskollegorna.

* * * * *

Vi befinner oss mitt i en coronapandemi. Västerbotten har drabbats hårdare under senhöst och vinter än vid det första utbrottet i våras. Vårdens medarbetare är pressade. Det kommer att ha en bestående effekt för lång tid framöver. Effekterna av coronapandemin kommer att prägla regionens arbete under lång tid framöver. Det gör att arbetet med att komma tillrätta med det strukturella underskottet – motsvarande 220–280 miljoner kronor – blir ännu tuffare. Det går inte att blunda för verkligheten. Sjukvården i Västerbotten har stora problem med ekonomin.

Från Alliansens sida kan vi inte nog understryka att för att klara dagens och framtidens behov av hälsa, vård, omsorg och utveckling är det viktigt att regionen har en ekonomi som är långsiktigt hållbar. Vi väljer att inte skjuta utmaningarna framför oss. Vi har lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde.

Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till sämre kvalitet för patienten. Coronapandemin har visat att läkarmedverkan inom kommunernas äldreomsorg måste stärkas. Därför vill vi i Alliansen att göra en riktad satsning på läkarmedverkan och stärka primärvården. En av åtgärderna är en satsning på primärvården och en snabbare omställning till ”Nära vård”. En viktig del i vår reform är att införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Arbetsmiljön måste förbättras så att regionen kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste skapas, ledarskapet stärkas och fortbildning vara en självklarhet i det livslånga lärandet. Arbetet mot den psykiska ohälsan måste stärkas. Inte minst i gruppen barn och unga. Om vi ska åstadkomma en bättre utveckling av vårt län krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Mer än 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar. Med vårt förslag till tilläggsbudget för kan vi ta ett första viktigt steg mot en bättre sjukvård i hela länet.

Nicklas Sandström (M), oppositionsråd, Region Västerbotten

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare, Region Västerbotten

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare, Region Västerbotten

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare, Region Västerbotten

Gott Nytt År!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det har varit ett minst sagt omtumlande år på många vis, eller egentligen kanske bara på ett vis. Pandemin har påverkat oss alla i stort som smått. Jag tänker extra på de som förlorat en anhörig under året. Vi alla har undvikit att krama våra barn och barnbarn, firat högtider i små konstellationer och kringskurit de flesta av våra vanliga rutiner. Och våra händer har lärt sig att tåla tunga omgångar av vatten och tvål, eller handsprit.  

Nya tider väntar lyckligtvis, och vi ser fram emot ett friskare 2021. Men innan dess vill jag summera det politiska året, där KD i Region Västerbotten har varit en stark opposition mot de rödgröna. Och flera gånger har vi också fått gehör och resultat!

Frågor vi fått gehör för under året:

Översyn av ambulanssjukvården – Tack vare våra yrkanden ska en översyn av länets ambulanssjukvård genomföras och presenteras under kommande vår. De rödgrönas besparingar har drabbat patientsäkerheten, med neddragningar på ambulansen inom en rad kommuner. Arbetsvillkoren har även förändrats för de anställda och flera har därför slutat sin tjänst. Vi var extra glada i partiet i december när vi äntligen fick gehör för en översyn av ambulanssjukvården.

Regionala utvecklingsstrategin som ska gälla under 20-talet – Den nya regionala utvecklingsstrategin har KD arbetat hårt med. Första utkastet i våras missade målet helt, och var så generiskt skriven att det var svårt att se kopplingen till just Västerbotten och våra utmaningar. KD lyckades få gehör för att även civilsamhällets aktörer ska lyftas som viktiga vid kommande utveckling av länet. Vi fick även gehör för infrastrukturen; vägnätets betydelse i hela länet, järnvägarna och flygplatserna. Utöver detta fick vi gehör för fortsatt bredbandsutbyggnad, vikten av satsningar för att underlätta kompetensförsörjning, tillgänglig vård och omsorg i hela Västerbotten, samt den regionala livsmedelsstrategin och dess betydelse för bland annat regionala arbetstillfällen.

Gehör för att följa upp resultatet av ASTA-mottagningens nedläggning – Nedläggningen innan sommaren av ASTA, den mottagning som arbetat – och prisats för sitt arbete – med personer som drabbats av sexuellt våld, har vi varit kritiska till. Den expertis som arbetade på ASTA har tyvärr nu delvis försvunnit, när flera anställda valt att avsluta sin anställning efter att ASTA integrerats in i annan verksamhet. KD la fram ett initiativärende att behålla ASTA, men har därefter drivit och fått gehör för att en uppföljning i frågan ska göras.

Kosten vid Lycksele lasarett – För att säkerställa kosten vid Lycksele lasarett vill KD att Region Västerbotten ser över om någon privat aktör kan ta över driften. Regionens förslag är annars att mat ska tillagas och fraktas från Umeå, vilket vi ser riskerar bli både en ekonomisk och miljömässig förlust.

Ett urval av andra frågor vi lyft under året:

  • Att verksamheter som överskrider budget får rapportera hur man arbetar med att vända detta. Redan vid årets början hade Region Västerbotten underskott på kring en halv miljard kronor och kommande generationer ska inte tvingas betala för detta.
  • Redan i juni påbörja planering för massvaccinering.
  • Mer pengar till Röda korsets behandlingscenter som mer effektivt än regionen arbetar med bland annat traumatiserade patienter.
  • Regionen ska lyssna till kommunerna i högre utsträckning vid samverkansarbeten.
  • Införa social aktivitet på recept för att stävja ensamhet i samhället.
  • Se över sömnapnévården i länet.
  • Säkerställande att det finns tillräckligt med bröstcancerradiologer även i framtiden.
  • Kommunerna ska få anställa läkare till äldreboendena för att höja kvaliteten på vården som utförs där.
  • Mer medel till rörelseägda folkhögskolor som bör behandlas jämlikt med regionens egna.

En röst på Kristdemokraterna i regionen är alltid en röst för en hälso- och sjukvård att lita på, kombinerat med ett sunt användande av våra gemensamma skattemedel. Så under detta speciella år vi nu lämnar, så ock under kommande år.

Så återstår nu bara att önska – Gott Nytt År!