Etikett: Kristdemokraterna

Staten behöver vara med och bygga framtidens vård

Av , , 4 kommentarer 1

Idag skriver jag i Dagens Samhälle tillsammans med kristdemokratiska regionråd från landets alla hörn. Det finns ett stort behov av att bygga, renovera, bygga ut eller om sjukhus i hela landet för att framtidssäkra sjukvården. Pandemin har dock gjort planeringen och finansieringen mer osäker och risken är stor att investeringarna skjuts upp. Staten behöver därför vara med och delfinansiera investeringarna för att bygga framtidens sjukvård.

Under det senaste året har svensk hälso- och sjukvård tvingats genomföra en historisk omställning. Imponerande insatser har gjorts av vårdanställda på alla nivåer. Pandemin är inte över och vi får inte släppa garden, men redan nu måste vi börja planera för framtiden.

I stora delar av Sverige finns omfattande investeringsbehov vad gäller såväl renovering och utbyggnad som om- och nybyggnad av sjukhusfastigheter. Den pågående pandemin har gjort planeringen och finansieringen ännu mer osäker och framtidens moderna sjukhus riskerar att gå medborgarna förbi om vi inte vågar tänka nytt och annorlunda. Det är många miljarder som ska investeras i svensk sjukvård framöver och det kommer bli svårt att få ekvationen att gå ihop med vikande skatteunderlag och försämrad ekonomi på grund av coronakrisen.

Risken är stor att dessa investeringar skjuts på framtiden. Vi behöver framtidssäkra sjukhusen och då kan vi inte pausa utvecklingen bara för ett tillfälligt vikande skatteunderlag. Därför anser ett antal kristdemokratiska regionpolitiker att staten behöver vara med och finansiera delar av upprustningen av de svenska sjukhusen, på samma sätt som staten tog ett nationellt ansvar när hälso- och sjukvården byggdes ut på 1960- och 1970-talen.

Riktade statsstöd till större investeringar i sjukvården skulle vara ett sätt att stimulera svensk ekonomi efter den största ekonomiska krisen i modern svensk historia. Stora byggprojekt kan få i gång övriga delar av tillväxten och skapa en långsiktigt hållbar utveckling. På så sätt kan vi bygga det nya normala samtidigt som vi får de ekonomiska hjulen att rulla igen. Detta skulle gynna flera intressen och skapa en modern och personcentrerad vård.

Kristdemokraterna anser att regionerna ska avskaffas och staten ta över ansvaret för sjukvården. Detta är förhoppningsvis känt av de flesta. Men det är en omfattande reform som tar tid att genomföra. Mycket kan göras på kort sikt för att göra vården bättre för såväl patienter som personal. Vi har därför presenterat en lång rad förslag för att stärka vården här och nu. Att nationellt samordna regionernas investeringar i nya sjukhus är ytterligare ett sådant förslag.

De förändrade behoven i sjukvården beror på en rad olika faktorer. Flera av dessa kan härledas till nationellt drivna förändringsprocesser. Ett exempel på detta är arbetet med att stärka primärvården inom ramen för överenskommelsen om ”god och nära vård”. Ett annat exempel rör förändringar i vårdens nivåstrukturering, framför allt när det gäller ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Vi måste förhålla oss till verkligheten, och Socialstyrelsen har sedan 2017 uppdraget att fatta beslut om högspecialiserad vård. Uppdraget bör utökas till att också godkänna, eller avslå, större investeringar i nya sjukhusbyggnader.

Vilka sjukhus som byggs, och för vilket ändamål, påverkar inte bara sjukvården i den egna regionen utan även i omkringliggande regioner, ibland i hela landet. Planering och investeringar i sjukhusbyggnader påverkar också förutsättningarna att göra nödvändiga omställningar. Kostsamma investeringar i byggnader som inte bidrar till ett rationellt sjukvårdssystem tränger också undan resurser för verksamheterna. Det finns just nu en historisk möjlighet att göra rätt inom svensk hälso- och sjukvård. Låt oss ta chansen att bygga en långsiktig hälso- och sjukvård, som klarar framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Både nuvarande och framtida generationer förtjänar det.

Per Einarsson, regionråd (KD) och gruppledare Region Skåne
Anders Lundström, 
regionråd (KD) och ordförande Helsingborgs lasarett
Jennie Forsblom
, regionråd i opposition (KD) Region Gävleborg
Per Larsson, oppositionsråd (KD) och gruppledare Region Östergötland
Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD) Region Västerbotten

Fokus på Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 3

Från vissa håll finns en vilja att kleta samman KD med exempelvis oroligheterna i USA. Men att fara med osanningar och att hetsa leder inte till något gott. Det leder tyvärr bara till mer friktion i samhället, när vi istället behöver en debatt som utgår från viljan att hitta lösningar från att samtala med varandra – inte att medvetet misstolka varandra.    

Kristdemokrater har från partiledarnivå till lokal nivå varit bedrövade och också tidigt markerat mot de fruktansvärda händelserna i USA, i såväl traditionell media som i sociala medier. Det var ett angrepp mot demokratin och ett tungt ansvar för detta ligger på Trump som piskade upp stämningen.

Utrikespolitiska kommentarer är absolut på sin plats ibland, men vårt fokus lokalt ligger på att stärka Västerbotten. Detta gör vi genom att arbeta för mer samverkan mellan kommunerna och Region Västerbotten, arbeta för en värdig äldreomsorg, lyfta förslag kring hur vi i samhället kan stävja ofrivillig ensamhet och stärka det viktiga civilsamhället.

Stärker Västerbotten gör vi även i vården genom fler hälsoval, förbättrade vårdkedjor där patienter slipper skickas runt i systemet, hälsofrämjande satsningar samt ett statligt huvudansvar över sjukhusen. Detta för att kunna ta ett nationellt krafttag och minska vårdköerna, som var långa redan innan pandemin. Köerna har krympt varje gång KD suttit vid makten, men vuxit varje gång de rödgröna suttit vid makten. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var man bor.

Även om den lokala och regionala sakpolitiken förblir vårt främsta fokus, står Kristdemokraterna alltjämt stadigt i våra värderingar. För det okränkbara människovärdet, för att förvalta det vi har för kommande generationer, men mot all form av extremism och radikalism, oavsett avsändare.

Två halvpunkter räcker inte långt

Av , , Bli först att kommentera 3

På söndag kväll är det debatt i SVT med samtliga partiledare i och med att januariöverenskommelsens partier lagt sin budget och oppositionspartierna sina. Sverige befinner sig i ett osäkert och svårt läge. Dels har coronapandemin orsakat nya utmaningar, utöver att den har förstärkt redan befintliga.

Här kommer en liten kommentar kring vad Kristdemokraternas budget för 2021 innefattar. Vår budgetmotion prioriterar de fyra mest akuta samhällsproblemen:

 • den ekonomiska krisen, där vi presenterar sänkta skatter för att skapa fler jobb
 • de växande vårdköerna, där vi vill införa en nationell vårdförmedling som överblickar ledig kapacitet i hela landet, för att garantera vård i tid till alla oavsett var man bor.
 • äldreomsorgen, där vi vill satsa på höjd medicinsk kompetens med fler sjuksköterskor i äldreomsorgen.
 • brottsutvecklingen, som vi tar oss an genom stärkt åklagarväsende och fler poliser på gatorna.

Kristdemokraterna vill satsa mer på välfärden än regeringen med stödpartier. I vår budgetmotion läggs 1,8 miljarder mer på vården och hela 4,4 miljarder kronor mer på äldreomsorgen – en historisk satsning – nästa år. Av JÖK:ens 73-punktsprogram handlade bara två halva punkter om äldreomsorgen. Det var på tok för lite. Inget parti värnar våra äldre likt Kristdemokraterna och efter dessa långa, svåra månader förtjänar de att få tillbaka sin värdighet med både gemenskapssatsningar och god personalkontinuitet.

Sverige förtjänar bättre!

Här kan du läsa hela budgeten.

För lite, för sent.

Av , , 2 kommentarer 5

För att hindra smittspridning av coronaviruset erbjuds arbetsföra personer i riskgrupper utan möjlighet att arbeta hemifrån en ersättning från Försäkringskassan. Riksdagen fattade beslut redan i mitten av april att regeringen skulle ta fram en sådan ersättning. Då arbetade vi i KD för att den även skulle gälla gravida under den sista graviditetstiden.

Men först efter midsommar tog regeringen sitt beslut och passade på att krympa gruppen det skulle gälla, nu utan möjlighet för gravida att söka. Senare visade det sig också att trots att ersättningen började gälla den 1 juli, så kunde man ansöka först den 24 augusti. Beslut och utbetalning kan dröja ytterligare en månad.

Uppskattningen från regeringskansliet var att 100.000 skulle ansöka, men hittills har bara 2.400 personer sökt ersättningen. Försäkringskassan tilldelades 47 miljoner kronor för att skapa en ny e-tjänst och bemanna upp denna funktion med 200 personer. Givetvis har det varit svårt att göra uppskattningar, men en sådan gigantisk feluppskattning har blivit kostsam och fördröjt att stödet kommit på plats.

Eftersom man överdrivit uppskattningen av hur många som skulle söka ersättningen, har det tagit tid att bygga upp en organisation vilket i sin tur lett till att säkerligen än färre har sökt. Att riksdagen fattar ett beslut i en akut fråga, tidigt in i pandemin, och regeringen fortfarande en bit in på hösten inte klarat av att säkerställa att stödet når dem som ska ha det, är ett klart underbetyg.

KD vill mer

Av , , Bli först att kommentera 2

Utan tvekan finns det ingen universallösning för att hantera en kris. Samarbetet fungerar väl i riksdagen, men KD fortsätter att kämpa för sådant som kan ha positiv effekt inom vård och omsorg, under det läge vi befinner oss i. De senaste två månaderna har vi lagt och fått gehör för följande förslag:

 • 5 miljarder för att förhindra varsel inom vård och omsorg under krisen (uppfyllt) 
 • Nationellt ansvar och samordning för sjukvårdsmateriel (uppfyllt) 
 • Digitalt äldrelyft för att motverka psykisk ohälsa bland isolerade äldre (delvis uppfyllt)
 • Reformer för temporärt arbete inom vård och omsorg under krisen (uppfyllt)
 • Riktlinjer och stöd till kommunerna (uppfyllt)
 • Omfattande och systematisk provtagning av vård och omsorgspersonal (uppfyllt, kommer igång i mitten av maj)
 • Sveriges Kommuner och regioner bör få ett nationellt ansvar för 1177 (uppfyllt)

Förslag vi lagt som vi fortfarande arbetar för att få igenom i riksdagen:

 • Nationell styrning av vården under krisen
 • Kraftig förstärkning av sjukhuskyrkan
 • Omvandling av timanställningar till fasta anställningar i äldreomsorgen
 • Mobila sjukvårdsenheter som kan ge vård i hemmet
 • Utökad smittskyddspeng för sårbara grupper
 • Ökade möjligheter till vård i hemmet via hemmonitorering
 • Mer pengar till Bris för att de ska kunna utöka sina tider för samtalsstöd för barn och unga
 • Möjliggöra för arbetsgivare att låna ut utbildad personal till vård och omsorg
 • Åtgärder så att 800 specialistläkare som finns i den privata sektorn ska få ersättning för digitala läkarbesök så att de fullt ut kan bidra i hanteringen av krisen
 • Tillsätta en expertgrupp för att se över och förslag på att hantera effekterna av coronakrisen på vården
 • Tillsätta en expertgrupp för att ta fram lärdomar från krisarbetet och vilka förändringar som bör permanentas

Fler kollegor i vård och omsorg!

Av , , 4 kommentarer 6

Säkert är inte sista ordet sagt i förhandlingarna mellan de vårdanställda och Region Västerbotten, gällande de framflyttade semestrarna. Men i ett redan ansträngt läge behövs återhämtningen mer än förr, och även om många känner sig både manade och villiga att ställa upp och arbeta över sommaren så vet ingen när vi fått bukt på coronakrisen. KD driver som enda parti att personal inom vård och omsorg behöver få fler kollegor och det snabbt!

Semestrar i september är tillåtna enligt avtal. Men när världen är stängd och flygen står på backen, vilket mycket väl kan vara fallet även i september, så blir sommaren i Sverige än viktigare att få ta del av. Den alldeles för korta, ljusa och varma perioden på året.

De anställda i vården och omsorgen behöver i detta läge få veta att samhället står på deras sida, att vi ser hur de kämpar. Att skjuta semestrar framåt i tiden riskerar leda till att de aldrig blir av. Kritik har väckts från Vårdförbundet om att den uppskjutna semestern ska gälla all vårdpersonal, även de som inte jobbar med coronavård. Men istället kanske semestrarna i år mer än någonsin behövs delas upp i olika perioder så att alla får åtminstone några veckors ledighet – vi inte vet hur länge krisen kommer pågå.

Kristdemokraterna är det enda parti som kämpar för att se till att personalen inom vården och omsorgen ska ges fler kollegor, för att de ska få en hållbar arbetssituation och möjlighet till återhämtning. Belastningen på personalen är extremt hög på ett sätt som riskerar att bli ohållbart i såväl vården som omsorgen. Underbemanningen var ett problem redan innan corona, nu behövs åtgärder för att snabbt bemanna upp.

Kristdemokraterna föreslår:

 • Uppmana och be personer med rätt kompetens anmäla sig frivilligt att under en begränsad period återvända och arbeta inom vården.
 • Möjliggör temporär utlåning av vård- och omsorgsutbildad personal, eller som har rätt erfarenhet, genom att ersätta de ordinarie arbetsgivarna.
 • Ge socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med regionerna administrera anmälningar och matcha med där behoven är som störst.
 • Incitament till vård och omsorg som gör om timtidsanställning till fast anställning.
4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Sverige ska fungera!

Av , , 4 kommentarer 4

– Vi har väldigt många medarbetare inom vård och omsorg som inte vet hur länge de kommer mäkta med, och som har för få kollegor. Vi måste skapa en tryggare arbetssituation för de anställda, sa Ebba Busch igår i SVT.

Det pågår två kriser just nu; en sjukdomskris och en ekonomisk. I den budget Kristdemokraterna presenterade igår, med partiledare Ebba Busch och ekonomisk-politisk talesperson Jakob Forssmed i täten, ryms bland annat 101 miljarder till företagen, varav 80 miljarder går till kostnadsstöd åt företag. Förra veckan bedömde Finansdepartementet att Sveriges BNP kan utvecklas mellan -4 och -10 procent i år, vilket visar på den enorma osäkerhet som präglar samhället just nu och vikten av att rädda så många jobb vi kan.

Bland annat ska korttidspermitteringarna gälla upp till 90 procent, jämfört regeringens beslut om 80 procent. Arbetsgivaravgifterna ska sänkas för handels-, restaurang- och besöksnäringen med 6,6 miljarder kronor – branscher som har drabbats extra hårt av krisen. Ett kostnadsstöd för fasta kostnader, för företag som förlorat över 40 % i omsättning, är ytterligare ett förslag för att se till att Sverige står så starkt som möjligt när slaget mot corona är vunnet.

En stor del av budgeten handlar om att se till att personal inom vård och omsorg får fler kollegor och bättre villkor, med ett tillskott på 5 miljarder kronor för att förhindra varsel inom vård och omsorg under pågående kris. Aktörer som gör om timanställningar inom äldreomsorgen till en fast anställning ska få en ersättning på 50 000 kr.

Även det viktiga civilsamhället får sin del med intäktsstöd och statliga lånegarantier, samt ett rejält höjt gåvoskatteavdrag så att givare kan ge större belopp. Sammanlagt med dessa förslag och regeringens krispaket som KD redan sagt ja till, vill vi se krisåtgärder på ca 240 miljarder kronor.

Du kan läsa hela vår budget här.

1 miljard till civilsamhället

Av , , Bli först att kommentera 6

Civilsamhället i form av föreningar, organisationer, trossamfund och sociala företag spelar en stark och viktigt roll och det märks inte minst under kristid. Idag presenterar KD ett antal förslag kring hur staten kan stötta civilsamhället så att det i sin tur kan stötta vidare. 

 Insatserna som volontärer gör är stort, säkert ännu större idag än för några veckor sedan. Omkring hälften av landets organisationer har dessvärre hittills sett minskade intäkter och gåvor från företag och allmänheten, sedan coronakrisens början. Och precis som övriga samhället påverkas man av den ekonomiska nedgången, evenemang tvingas ställas in när folksamlingar inte längre tillåts evenemang tvingas ställas in, second hand-butiker håller stängt, lokaler kan inte hyras ut. Därför föreslår Kristdemokraterna idag flera åtgärder för att stärka civilsamhället.

 1. Kostnadsstöd för fasta kostnader

Regeringens förslag om hyresstöd gäller enbart registrerade företag inom främst sällanköp, hotell och restaurang. Civilsamhällets organisationer har lämnats utanför. KD föreslår att organisationer som tappat 15 procent eller mer av intäkterna ska kunna ersättas upp till 80 procent av intäktsbortfallet, med ett tak på 45 miljoner kr under april – augusti.

 1. Stöd vid stora kostnadssökningar

I denna tid ökar behovet av civilsamhällets tjänster, exempelvis läxhjälp eller samtalsstöd för unga och äldre. På många håll har det inneburit ökat arbete och kostnader, men bidrag till organisationer släpar oftast efter. KD föreslår riktade stöd till BRIS med 10 miljoner kr, till Minds med 5 miljoner och ett tillskott för stöd till kostnadsökningar på 100 miljoner kr som kan sökas av organisationer.

 1. Statlig kreditgaranti för lån

Civilsamhällets organisationer omfattas dock inte av kreditgarantin även om de bedriver näringsverksamhet, vilket är mycket olyckligt, eftersom det är ett snabbt och enkelt stöd från staten att kunna ta del av när organisationerna står i en djup men förhoppningsvis kortvarig kris.

 1. Genomlys övriga krisförslag så att de fungerar för civilsamhället

Det är viktigt att säkerställa att också krisstödet till vård- och omsorg kommer idéburna vårdgivare till del, och att permitteringsstödet fungerar för civilsamhället.

 1. Frigör projektbaserade bidrag till generella bidrag under 2020

Varje år betalas projektbidrag ut till civilsamhället, men de är just kopplade till projekt och att dessa utförs. I dagsläget är det ovisst om många projekt kan genomföras, eller ens bör genomföras. KD föreslår att pengarna ska kunna gå ut till organisationerna oavsett om projekten blir av, och inga extra medel behöver därför tillföras från staten.

 1. Höjt tak i gåvoskatteavdraget till 100 000 kr

Beloppsgränsen för gåvoskatteavdraget på 1 500 kr är alldeles för låg även i vanliga fall, men under denna tid behövs det höjas ordentligt så att vi kan stärka den ideella sektorn.

 

Avlasta äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 4

Läget är som vi alla vet ansträngt inom omsorgen. Det är väldigt ledsamt att se hur smittspridningen sker inom just äldreomsorgen. Samtidigt är en stor del av personalen sjuksrivna, vilket kräver en förstärkning av personalstyrkan inom sektorn. 

Flera äldreboenden rapporterar om en tredubbling av sjukskriven personal i mars och självklart är det viktigt att de stannar hemma vid minsta symptom. De har ett oerhört viktigt arbete att vårda våra äldre och behöver vara friska för att inte bidra till ökad risk för de boende.

Tyvärr skapar den höga sjukfrånvaron stora problem inom äldreomsorgen. Risken finns att de äldre inte får den omsorg de behöver, och belastningen på de omsorgsarbetare som faktiskt är friska blir högre och högre. Kristdemokraterna vill förstärka och avlasta äldreomsorgen genom att under april till juli möjliggöra utlåning av personal:

 • Den anställde behöver vara utbildad undersköterska eller fylla de erfarenhetskrav som ställs på vårdbiträden inom äldreomsorg.
 • Den arbetsgivare som lånar ut personal till äldreomsorgen blir ersatt till 120% av den minskade lönekostnaden.
 • Arbetstagaren behåller 80 procent av den gamla lönen och kan alltså tjäna 180 procent under perioden.
 • Reglerna bör gälla till åtminstone 31 augusti för att ge sjukvården utrymme att ge sin ordinarie personal ledighet.

Något måste göras och det snabbt, för att stärka upp och avlasta omsorgspersonalen!

 

Allt har sin tid. Nu får nån annan ta över!

Av , , Bli först att kommentera 9

Under årens lopp har jag haft förmånen att ha många olika intressanta förtroendeuppdrag i samhället. Något jag känner stor ödmjukhet och tacksamhet inför. Ett av dem är inom rättsväsendet. Har tidigare suttit i polisstyrelsen men det jag nu tänker är uppdraget på Hovrätten.

Efter valet 2002 fick jag en av de två platserna som nämndeman i Hovrätten som Kristdemokraterna i länet lyckades förhandla till sig. Att uppdraget skulle vara intressant hade jag på känn men hade ändå underskattat det.

Eftersom jag har svårt att få ihop det tidsmässigt med alla uppdrag så har jag beslutat att säga av mig detta trevliga och intressanta uppdrag. Det blev 18 år som nämndeman i Hovrätten för övre Norrland.

18 år är en lång tid och jag har hunnit avverka 3 Hovrättspresidenter, 14 Hovrättsråd och ett antal andra olika professioner har passerat revy. Varit med om ny byggnad av rättssalarna och ändrade säkerhetsrutiner etc etc.

Många är de mål som jag medverkat i. Både tyngre och lättare juridiskt men också rätt stora mål som Svärdsmålet, Hagamannen etc etc. Och jo jag har också varit med och friat några genom åren i brist på bevis.

Många minnen tränger sig på idag och inte minst när jag hade mitt första mål som skulle föregås av att jag skulle svära domareden. I högtidig process inför Hovrättspresident och Hovrättsråd och ordförande stammade jag fram orden…..Jag lovar att……….

Kommer också ihåg de mål jag lyckades vända majoriteten till att den åsikt jag anförde blev bifallen av majoriteten. Eller den gång då jag hade annan åsikt än majoriteten och sedan fick vi bakläxa av HD som kom till samma slutsats som mig.

Eller alla gånger man suttit o räknat på påföljder utifrån tidigare häktning etc

Eller när vi dömde Hagamannen och rätten gömde sig i polisbilen för att slippa journalisternas frågor och åkte in genom polisens garageinfart, klättrade över fläktaggregat och upp till häktet för att ta oss in i rättsalen. Och sedan åt vi på häktet. Hoppas den enda gång jag äter på häktet. Kom också ihåg hur både Expressen och Aftonbladet ringde mig från morron till kväll ja ända in på natten och ställde frågan om det blir ett långt fängelsestraff för Hagamannen. Hade jag sagt något så hade dom klippt ihop nåt som inte stämde. Så när jag ca kl 2 på natten med hög röst sa att jag inte kommenterar något så inte lönt ni ringer igen. Äntligen insåg man att dom inte kommer få ut nåt av mig. Och sen på morgonen när vi gick syn på universitetsområdet har jag aldrig sett så många kameror på samma ställe. Press från hela världen ville ta bilder av oss i rätten. Dagen efter var vi på första sidan i alla tänkbar media i hela Sverige och i många tidningar utomlands.

Ja många är också de tragiska öden man fått bevittna och döma. Man får verkligen se en del av samhällets baksida, men också stå upp för rättvisan. Det brukar jag tänka när jag åker hem efter ett jobbigt mål att vi kämpar för lag och ordning o rättvisa.

Men allt har sin tid och nu är det alltså slut och idag är det min sista förhandlingsdag. Ett misshandelsmål blir mitt sista som dömande i Hovrätten. Nu lämnar jag över stafettpinnen till Lyckselemannen Calle Franklin.