Nyårslöfte från moderaterna!

Av , , Bli först att kommentera 4

Den miljövänliga staden!

Bygg och fastighetssektorn förbrukar nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning, lägger man då till hela resursandvändningen så blir andelen större. EU kommer 2019 att kräva så kallade 0 hus d.v.s, hus som inte har någon miljöpåverkan. Tekniken och kunnandet finns redan i dag för att producera sådana hus.

Moderaterna i Umeå vill som nyårslöfte att vi redan nu stimulerar marknaden till att börjar bygga morgondagens resurssnåla hus.

Gott Nytt År!

Vi syns!

Ulrik 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

God Jul och Gott Nytt År

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Önskar alla en riktigt

God Jul

och

Gott Nytt Årmed detta julkort

 

 

ak.imgag.com/imgag/product/preview/flash/bws8Shell_fps24.swf

 

Vi syns!

Ulrik

Bli först att kommentera
Etiketter:

Attentatet mot min vän Bernt Andersson.

Av , , Bli först att kommentera 9

Hade tänkt sända en julhälsning till alla er där ute men när jag vid elvatiden i dag fick veta via media att det är min vän och kollega Bernt Andersson (s) som blivit knivskuren utanför sitt hem så blev jag helt bestört och oerhört ledsen.

Bernt och jag har kamperat ihop under ett flertal år i AB Bostadens styrelse. Vi har lärt känna varandra som politiker och privatpersoner och har haft flera politiska duster. Dessa har alltid varit ärliga och konstruktiva vilket har gjort att vi har en stor respekt för varandra Vi skiljer alltid på sak och person. Vi har funnit varandra som kompisar vilket har gjort att vi vid flera tillfällen umgåtts även privat.

Politik känns ganska oviktigt när något sånt här ofattbart händer med en vän och kollega. Bernt är en äkta kämpe och med den kompetens som finns på NUS så är jag övertygad om Bernt är på banan inom en snar framtid.Jag tänker på dig! Vi syns Bernt! 

Ulrik

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Kulturmötenas Hus i den efterfrågade staden!

Av , , Bli först att kommentera 2

Näringslivs och Planeringsutskottet beslutade igår om att bilda ett gemensamt bolag med Balticgruppen för att komma till skott med ”Kulturmötenas Hus”. Innehållet i ”Kulturmötenas Hus” ska formas allteftersom men det är viktigt att behålla så stor flexibilitet som möjligt.

 

Många vill bo i Umeå och många vill bo i stadsmiljöer. Umeå har en bra tillväxttakt och målet 200 000 invånare år 2050 är ingen utopi. Det är i grunden en positiv utveckling som vi moderater bejakar. Men den kraftiga befolkningsökningen ställer också höga krav på god planering. Politikens uppgift blir att skapa goda förutsättningar för ett byggande i centrala Umeå, stadsdelarna, ytterområdena samt kommundelarna. Ett ”Kulturmötenas Hus” är en viktig komponent i den stadsmiljön för att lyckas med uppgiften att skapa en efterfrågad stad.

 

Eftersom Umeå sedan 1930 talet har vuxit genom expansion i ytterområdena har nästan inga täta stadsmiljöer tillkommit på flera decennier. Ända fram till i dag har det byggs perifera områden som förutsätter biltrafik för att fungera. Umeå har i mångt och mycket haft en grannskapsplanering som innebär att byggandet av små öar av bostadsområden med barriärer i form av vägar eller skogsområden emellan. Från dessa skiljdes arbetsplatser och alla trafikslag separerades från varandra.

 

Med facit i hand kan vi i dag konstatera att denna planering misslyckats. Resultatet har blivit områden som är ”döda” under delar av dygnet och som saknar naturliga kontaktytor människor emellan. Följden är otrygghet, vantrivsel och segregering. Samtidigt har de täta stadsmiljöernas attraktionskraft blivit allt större. Det är ingen tvekan om att det råder en ”statsbrist” i Umeå som bara kan åtgärdas genom att komplimentera innerstadsmiljön.

 

Moderaterna i Umeå vill skapa en efterfrågad, dynamisk, attraktiv och säker stad. Det är en rimlig utgångspunkt att en attraktiv och säker stad är vad som efterfrågas. Priserna på bostadsrätter och längden på köerna till hyresrätter är en tydlig indikator på att den täta stadens miljöer är de som efterfrågas allra mest.

 

Den täta stadens attraktivitet har flera förklaringar. Dels skapar tätheten ett större underlag för butiker, restauranger, kultur, idrott och andra verksamheter. Dels blir staden mycket tryggare eftersom fler människor rör sig i dessa miljöer. En mycket viktig faktor är att en tät stad är en miljövänlig stad eftersom resurser och energi utnyttjas mer effektiv samt transporterna blir korta. De flesta ärenden går att göra till fots eller med cykel.

 

Stadsmiljö är mångdimensionell. Det gör att olika människor använder samma stadsrum under olika tider på dygnet. På samma gata finns bostäder, kontor, butiker, restauranger och kulturverksamhet. Fler mindre marknadsplatser kan skapas där små aktörer kan få hyra eller köpa lokaler i motsats till de likriktade köpcentrumen.

 

För moderaterna i Umeå är den täta staden, staden mellan broarna och "Kulturmötenas Hus" några av de viktigaste faktorerna för att göra Umeå till en av Sveriges mest miljövänliga och attraktiva städer.

 

Vi syns!

Ulrik

Moderaterna i Umeå vill att det byggs!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Investeringsbidrag är helt fel väg att gå för att skapa lägre hyror.

Denna typ av statliga bidrag riskerar att snedvrida byggandet mot en viss typ av bostäder utan att ta hänsyn till en byggnads livscykel (beroende på kriterierna för att få bidragen) och hämmar därmed kreativa lösningar, flexibilitet och låga förvaltningskostnader.

Investeringsbidragen kommer inte hyresgästen tillgodo utan blir en vinst i byggbolagets ficka och leder inte till lägre bygg- och förvaltningskostnader. Bidraget riskerar istället att bli kostnadsdrivande och skapar ett altför högt tryck på marknaden samt får en "konserverande" effekt på byggandet.

Det råder ingen tvekan om att det behövs byggas mer bostäder och service i Umeå. Nybyggnationen och förvaltandet skall vara långsiktigt hållbara ur ett livscykelperspektiv, mångfalceterat, flexibelt, yt- och kostnadseffektiv och hyrt och ägt boende. Det är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara byggandet och förvaltandet snarare än att bygga billigt som skapar bostäder till låga månads kostnader för de boende.

Viktigt att påpeka är att pressade kostnader ur ett livscykel perspektiv inte med automatik skapar lägre hyror eftersom hyresregleringen gör att hyressättningen inte tar hänsyn till bygg- och förvaltningskostnaderna under en livscykel.

Vi moderater arbetar för en mer flexibel hyressättning, att via kommunens planmonopol bidra till att skapa förutsättningar för pressade bygg- och förvaltningskostnader samt skapa förutsättningar för en bättre konkurrens mellan byggföretagen. Moderaterna i Umeå driver att  i kommunens markanvisningar skall Umeå Kommun aktivt markanvisa många små markbitar och på så sett ge både större och mindre byggherrar chansen. Ett sådant agerande skapar, för det första, förutsättningar för pressade bygg- och förvaltningskostnader! För det andra, kreativitet! För det tredje, bidrar det till ökad mångfald i byggandet!

Vi syns!

Ulrik

Bygg för framtiden i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 3

 Umeå behöver en politik som tar ansvar för och reducerar byggsektorns resursanvändning och miljöpåverkan. Det vi åstadkommer i dag lämnar vi efter oss till framtida generationer. Byggnader står för nästan 40 procent av Sveriges energianvändning detta i jämförelse med industrin som står för 38 procent och transportsektorn som står för 23 procent av energianvändningen. Energianvändningen är den dominerande delen av en byggnads miljöbelastning under dess livslängd. Att våra byggnader har låg energianvändning är därför en viktig förutsättning för ett hållbar och resurssnål framtid. Redan i dag finns det möjligheter att utforma byggnader med betydligt lägre resursanvändning och mindre miljöpåverkan än vad traditionen och Boverkets byggregler kräver. Men dessa möjligheter används alltför sällan.

För att uppfylla samhällets krav på minskad resursanvändning och miljöpåverkan i byggsektorn måste energianvändningen minskas genom olika åtgärder som kompletterar varandra. Det finns motsättningar mellan kortsiktigt och långsiktigt tänkande, mellan olika aktörers motiv och samhälliga mål. Vi måste ha förståelse för detta och försöka ändra vårt invanda beteende för att kunna fatta bra beslut om vårt framtida byggande.

Energi- och resurseffektivitet borde vara en självklar huvudingrediens vid all planering och projektering och i allt byggande, vare sig det gäller nybyggnad eller ombyggnad. Vi får komma ihåg att de flesta hus redan finns.

Det finns ingen motsättning mellan god arkitektur, god inomhusmiljö,god social miljö, energieffektivt och resurssnålt byggande samt god ekonomi. Tvärtom!


Vi syns!

Ulrik