Maxade tankar

Överklagan ang presidievalen

Av , , 1 kommentar 23

Till

Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 05 Umeå

Laglighetsprövning av beslut i Vilhelmina kommunfullmäktige 20200302 §20 ”Val av presidier”

I kommunstyrelsen (200211) och kommunstyrelsens au  (200211) föreslogs att fullmäktige skulle fatta beslut att byta ut presidierna i 3 av kommunens nämnder samt i fullmäktige. Detta med hänvisning till kommunallagen 6 kap. 21§ 2 st. Kommunallagen stipulerar att utbyte av presidierna får ske om nämndens ordförande inte längre tillhör majoriteten.

Efter senaste valet 2018 bildades en valteknisk samverkan mellan Centerpartiet (8 mandat), Kristdemokraterna (3 mandat), Politiskt alternativ (1 mandat), Feministiskt initiativ (1 mandat) samt Moderaterna (1 mandat). Totalt 14 mandat.

Oppositionen bestod av Arbetarpartiet Socialdemokraterna (10 mandat) samt Vänsterpartiet (2 mandat). Totalt 12 mandat.

Sverigedemokraterna ingick inte i någon valteknisk samverkan. (1 mandat).

Den dåvarande majoriteten tillsatte ordförande enligt följande.

Fullmäktige: Centerpartiet.

Kommunstyrelsen: Centerpartiet

Socialnämnden: Kristdemokraterna

Utbildningsnämnden: Kristdemokraterna

Miljö- och Byggnadsnämnden: Centerpartiet

Valnämnden: Kristdemokraterna

 

I kommunallagen 6 kap. 21§ 2 st anges att ”Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium”.

Att en ny majoritet nu har bildats kan man anse utifrån dom i regeringsrätten RÅ 2010:57 samt prop 1993/94:188 s 44 ”Med en politisk majoritet avses normalt sett en konstellation av förtroendevalda som vid omröstningar samlat flertalet röster”. I fullmäktige röstades för ett utbyte av presidierna. I lagens mening får alltså Centerpartiet och Socialdemokraterna betraktas som den nya majoriteten då dessa röstade för beslutet. Deras samverkan beskrivs även i dokumentet ”Överenskommelse” med orden: ”Den politiska plattform som nu gäller, är att Socialdemokraterna och Centerpartiet kan anses utgöra majoritetsblocket”. Vilket finns inlagt i fullmäktiges protokoll.  I ovan nämnda regeringsrättsdom avhandlades ett överklagande där en kommun ville byta ut alla nämndsledamöterna.  I domen konstaterades vad som menas med en majoritet, samt ”att med stöd av den redovisade bestämmelsen återkalla uppdragen för de förtroendevalda i kommunens nämnder finns därmed inte. Att den proportionella fördelningen mellan partierna eller presidiernas sammansättning inte strikt motsvarar den nya majoriteten i fullmäktige ändrar inte detta förhållande” Detta torde även vara prejudicerande i detta fall där man vill byta ut sittande presidier.

Majoriteten har beslutat att tillsätta ett nytt presidium i fullmäktige, socialnämnden, utbildningsnämnden samt i Miljö- och byggnadsnämnden med hänvisning till kommunallagen 6 kap. 21§ 2 st. Avsikten uttrycktes klart att majoriteten avsåg att  tillskansa sig samtliga poster i de nya presidierna vilket strider mot praxis i svensk kommunaldemokrati där man i förarbeten till kommunallagen uttrycker vikten av oppositionens insyn..

 

Undertecknad hävdar att beslutsförfarandet strider mot kommunallagen av följande skäl:

1.

Kriteriet att ordförande inte tillhör majoriteten är inte uppfyllt för val till Fullmäktige samt i Miljö- och byggnadsnämnden då sittande ordföranden tillhör centerpartiet och alltså även tillhör den nya majoriteten. Fullmäktige kan därför inte utse ett nytt presidium. I fullmäktiges beslut har man i dessa två presidier inte valt nytt presidium utan enbart enskilda personer.
I betänkanden och förarbeten finns särskilt noterat att möjligheten att byta ut ett presidium inte skall kunna ske utifrån en åsikt om att en person inte är önskvärd, utan endast om majoritetesförhållandet i fullmäktige inte stämmer med ordförandens partitillhörighet. Handläggande av dessa val tar sig formen av en kränkande behandling av två kvinnliga politiker.

Utöver detta finns i  kommunallagen inte något skrivet om att fullmäktige kan byta ut delar eller hela fullmäktiges presidium.

I Vilhelmina kommunfullmäktiges arbetsordning §2 anges att ”Det är då val av fullmäktige ägt rum i hela landet väljer…………….Vid valet bestämmer fullmäktige mandattidens längd”  I samband med valfullmäktige 20181015 noteras följande beslut §8: ” Efter avslutat överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige valt Marita Stinnerbom som ordförande i kommunfullmäktige, K G Abramsson som förste vice ordförande och Inez Abrahamsson som andre vice ordförande under mandatperioden 20181015 – 20221014” Presidiet är alltså valts att verka under hela mandatperiodens längd. Annat beslut finns inte i annat protokoll.

2.

Kommunallagen 5 kap 54 §: ”Om omröstning begärs, ska den ske öppet utom i ärenden som avser val eller anställning av personal.”

Ur kommunfullmäktiges protokoll 20200302 §20

”Ordförande ställer frågan om förslagen i valen kan tas i sin helhet mot varandra och ställer frågan om en sluten eller öppen omröstning. Kommunfullmäktige enas om att beslut om valen av ledamöter sker genom öppen omröstning.

Ordförande frågar om någon är däremot och ingen begär sluten omröstning

Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt valberedningens förslag.”

 

Som bilaga till protokollet finns också noterat hur votering skedde där varje ledamots röst kan identifieras.

—————–

-Undertecknad överklagar fullmäktiges beslut och att förvaltningsrätten undanröjer beslutet att välja nytt presidium i Miljö- och Byggnadsnämnden samt nytt presidium i fullmäktige. (punkt 1)

-Undertecknad överklagar samtliga val av nya presidier då dessa inte har skett med slutet val (punkt 2)

 

Undertecknad hemställer att förvaltningsrätten beslutar om inhibition då ett utbyte riskerar att fördröja pågående beslut samt pågående nödvändiga omställningar i kommunen.

 

Vilhelmina 20200305

Max Fredriksson

 

1 kommentar

Företagsklimatet

Av , , 5 kommentarer 21

Svensk Näringsliv/Demoskops undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har kommit. För Vilhelminas del har i och för sig totalpoängen stigit jämfört med tidigare år men placeringen på rankinglistan har fallit två placeringar och vi finns på 276e plats av 290. Inte direkt något att vara stolt över.

Tittar man på enskilda frågor så är största förbättringen på rankinglistan med frågan om ”skolans attityd till företagandet” där vi stigit med 122 platser. Den största försämringen är på frågan om ”konkurrens från kommunen” där vi fallit med 27 platser.

http://www.foretagsklimat.se/vilhelmina/ranking

 

5 kommentarer

Landstingslistor och Vilhelmina

Av , , 2 kommentarer 28

Jag har även tittat igenom Vilhelmina-namnen på landstingslistorna. Här kan det bli viktigare för väljarna att kryssa för ett namn om man vill ha med en lokal anknytning då det faktiskt finns en reel chans att kryssmarkeringar kan ge utslag.

Så här ser placeringarna ut på respektive lista för varje namn.

1. Maria Kristoffersson Centerpartiet
2. Margaretha Löfgren Vänsterpartiet
3. Monica Nilsson Feministiskt initiativ
5. Agneta Lindström-Berg Socialdemokraterna
6. Annika Andersson Centerpartiet
6. Max Fredriksson Kristdemokraterna
8. Jonny Kärkkäinen Kristdemokraterna
8. Helen Lidfeldt Liberalerna
11 Olga Makarycheva Kristdemokraterna
12. Ulf Hansson Socialdemokraterna
16. Mikael Österberg Socialdemokraterna
16. Ronny Thellbro Kristdemokraterna
19. Suzanne L Sellin Socialdemokraterna
19. Marita Stinnerbom Centerpartiet
19. Inga-Lena Larsson Kristdemokraterna
20. Jenny Markgren Sverigedemokraterna
21. Annika Wibrell Socialdemokraterna
22. Ulf Grahn Centerpartiet
27. Rasmus Molander Socialdemokraterna
28. Inga Jonsson Socialdemokraterna

2 kommentarer

Valsedlar och namn

Av , , Bli först att kommentera 31

Ingen bör väl ha missat att det är val till hösten och eftersom mitt namn finns på några listor så kommer det att bli lite olika inlägg med politisk inriktning. Jag har börjat titta på de olika valsedlarna för att se hur många Vilhelmina-namn jag hittar på de olika partiernas riksdagslistor. Det skiljer lite hur partierna har med listorna, en del har en lista för hela landet, en del har en lista för Västerbotten och sen finns partier som har både en lista för hela landet och en för Västerbotten.

 

Men för mig blev det lite intressant att se vilken placering de olika Vilhelmina-namnen fått på respektive lista men det säger egentligen inte så mycket om hur stor chans nån ska ha att bli invald till riksdagen. Allra mest förvånad blev att jag inte hittade ett enda namn från Vilhelmina på socialdemokraternas lista.

Men så här ser det ut:

10. Max Fredriksson Kristdemokraterna
11. Inez Abrahamsson Feminitiskt initiativ
13. Maria Kristoffersson Centern
17. Kristofer Älvring Piratpartiet
25. Annika Andersson Centern
62. Eric Axelsson Sverigedemokraterna

Bli först att kommentera

Demokratifunderingar

Av , , 6 kommentarer 32

Så här ett par dagar efter kyrkovalet finns många tankar och funderingar hos mig. De mesta handlar egentligen om demokrati och det system vi har. Winston Churchill lär ha sagt att ”Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra”. Det ligger en hel del i det citatet, det demokratiska systemet har brister men jag känner inte till något annat system som jag tycker är bättre idag.
Men både i samhället i stort och i kyrkan höjs röster för att minska på demokratin. Redan idag finns en begränsning i yttrandefriheten i form av ”hets mot folkgrupp” och mot enskilda när vi pratar om ”förtal”. Vad som egentligen menas med de begreppen är inte heller sådär glasklart definierat. Det är alltid lätt att säga när något passerat gränsen med råge men väldigt svårt när man ligger runt gränslandet på vad som är ”hets mot folkgrupp” eller inte. Idag förs den debatten egentligen enbart mot grupperingar ut på den politiska högersidan men gäller i lika stor del mot alla grupper som vi uppfattar som extremister oavsett inriktning. Samtidigt måste det finnas gränser eftersom det demokratiska systemet inte kan acceptera att min åsikt på något sätt hindrar nån annan person att få ha sin åsikt.
Gör vi en liten historiskt tillbakablick så är demokrati något som utvecklas under mycket lång tid där makten förskjutits från stamhövdingen, jarlen, kungen osv till idag en representativ demokrati där vi alla har en röst för att välja de som skall leda oss. Visst det finns en hel del problem idag i och med att ledarskapet egentligen finns hos ett relativt fåtal professionella politiker och det är inte lätt att få en sådan post för vem som helst av oss. Det som är det stora demokratiska bekymret är hur man väljer ut de personerna som ska stå på valsedlarna.

Om vi hoppar över till kyrkan så finns egentligen samma system där vilket väl är helt naturligt eftersom kyrkan och staten var ihopkopplade och det är ju inte alltför länge sedan som delningen skedde. Vid delningen tog man helt enkelt med sig det statliga systemet för styrningen. En skillnad är ändå att det finns två ”lednings-linjer”, en som vi väljer till och mer handlar om verksamheten som sådan och en linje via präster-biskopar m fl som mer handlar om den kristna förkunnelsen och det teologiska. Dom två linjerna hänger förstås ihop och är egentligen ett problem för det interna arbetet då ledarskapet i kyrkan lätt kan bli otydligt, men den diskussionen lämnar jag därhän denna gång.
Men hur det med demokratin i kyrkan med tanke på kyrkvalet vi just hade? Det som ofta framförs är att kyrka och politik inte hör ihop. Först måste vi då bestämma oss vad vi menar med politik, ofta i diskussioner så förstår man inte varandra (eller oftare VILL man inte förstå varandra). Om man med politik menar den ursprungliga betydelsen med ”statskonst”, dvs allt som har att göra med hur man styr en stat då är även jag helt överens med det. Det som styr staten Sverige ska inte styra i kyrkan. Men om man använder begreppet kyrkopolitik i överförd bemärkelse i allt som har att göra med hur kyrkan styrs och då är det självklart att det måste finnas politik.
Jag förstår egentligen inte alls varför jag ska skämmas för att jag tror att jag har något att bidra med i kyrkans styrning OCH samtidigt tror att jag kan bidra med något i styrning av kommun och landsting osv? Att kyrkans nomineringsgrupper (kyrkans motsvarighet till partier) härstammar från de gamla partierna är ju naturligt eftersom delningen stat/kyrkan skett för inte alltför länge sen. Flera partier har också skiljt sig från nomineringsgrupperna men inte alla. ”Kristdemokraterna” och ”Kristdemokrater för en levande kyrka” är två helt skilda organisationer, man kan vara medlem enbart i den ena eller båda två, jag är medlem i båda, återigen – varför ska jag skämmas för det?. Det är heller inget problem för oss om man skulle tillhöra ett annat parti och samtidigt vara medlem i vår nomineringsgrupp, möjligen kan det vara ett problem för det andra partiet. Andra partier har inte skiljt sig, t ex SD och S. S känner jag ju väl till. Internt inom partiet kan även icke kyrkomedlemmar påverka kyrkopolitiken! När jag hastigt lämnade partiet och alla kommunala uppdrag uppmanades jag samtidigt att lämna mina dåvarande kyrkliga uppdrag! Både SD och S har inför detta kyrkoval öppet deklarerat att man ser kyrkovalet som en språngbräda inför kommande riksdagsval! Andra partier/nomineringsgrupper är jag inte helt påläst på hur det ser ut organisatoriskt.
Men kan man inte ha andra nomineringsgrupper som inte har nån anknytning till ett politiskt parti vare sig organisatoriskt eller historiskt? Jo absolut! Det är helt fritt fram att bilda en egen nomineringsgrupp och ställa upp i kyrkovalet! Frågan blir bara varför de som hävdar att kyrka och politik inte hör ihop också gör det? Det finns flera grupper varav ”politiskt bundna i svenska kyrkan (med den fyndiga förkortningen POSK) är störst och sen finns t ex ”Frimodig kyrka”. Utan att gå in för djup i deras program så har dessa grupper har dock två problem ur min synpunkt. Dels vill de minska på den demokratiska möjligheten genom att ta bort de direkta valen till stiftsfullmäktige och kyrkmötet, dessa skulle utses via indirekta val. Dels har de en hög andel personer på sina valsedlar som redan jobbar inom kyrkan. Just det kan vara både en fördel då de känner verksamheten men det kan också vara lätt att bli hemmablind och risken är uppenbar att de ofta kan hamna i djäv-situationer. Dessutom innebär det också en risk att man får en maktförskjutning från medlemmarna till anställda, alltså en tillbakagång mot det som en gång var historiskt. Idag är risken inte så stor men det är en kursändring av demokrativägen mot det som en gång var och jag menar att det inte är att föredra. Demokratin måste utvecklas framåt!

Till sist ytterligare ett par citat av Winston Churchill:
”En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med en begravning”
och
”Det är bra för oupplysta människor att läsa citatböcker”

6 kommentarer

Lite musikfunderingar i denna blogg

Av , , Bli först att kommentera 21

Uppmuntrad av min förra bloggs stora läsarskara så blir det en ny blogg ikväll. Troligen inte alls lika spännande då det inte direkt handlar om nån aktuellt kris eller något spännande skvaller.

Musik är ju något som alltid finns i mitt huvud. Men en liten anknytning till min förra blogg. För ett bra tag sedan satt jag och tittade på Youtube på en föreläsning för en skolklass av en känd jazz-kontrabasist men just ikväll kan jag bara inte komma på vad han hette. Men en sak han sa fastnade speciellt, ”mitt jobb i ett band är att få de andra musikerna att låta så bra som möjligt”. Tänk om vi i vardagslivet (inkluderat all politisk verksamhet) kunde tänka mer på det viset!

Men rent musikaliskt så har det bara varit fördelar att jag började jobba i Lycksele. Tänk vad små saker kan göra mycket. Innan jag började jobba fullt ut här så vid ett tillfälle klev en för mig då okänd man fram – ”Hej, jag är ordförande för manskören, vi övar måndagskvällar och du är jättevälkommen att vara med!” Wow, det var några som vill ha med just mig!  Senare, när jag var på plats och var på väg till jobbet, ser jag plötsligt en bil som tar sikte på mig på trottoaren, ut sticker ett huvud: – ”Spelar du kontrabas numera, även med stråke? Vill du komma till musikkåren?”. Det innebar att jag fick åka ner till Stockholm och spela med musikkåren i högvaktsavlösningen vid slottet.  Det ledde också till att jag fick spela i stråksektionen när jätteproduktionen med Jesus Christ Superstar skulle sättas upp, ett av de häftigare upplevelserna rent musikaliskt jag gjort. Att trivas på jobbet är viktigt men att trivas på fritiden skulle jag påstå är ännu viktigare och något att tänka på när arbetsgivare ska ha tag på nyckelpersoner på ett jobb och dessa inte redan finns på orten.

Bli först att kommentera

Politikerns villkor?

Av , , Bli först att kommentera 54

Länge sen jag skrev en blogg här, använder mest facebook men den passar sig inte för längre inlägg. Dagens inlägg handlar om något jag funderat på länge men blev högaktuellt med den ”regeringskris” som vi fått i kommunen. Men inte om själva händelsen, vad som egentligen hänt får vi nog avvakta revisionens granskning och eventuell annan info som kommer. Nej, det jag tänkt på är hur vi hanterar offentliga personer, de risker man tar om man kliver fram i rampljuset och vad man man får vara beredd på att stå ut med.
Vi såg det med Juholt, Kindberg-Batra och med Åke och tänker man efter kan man hitta flera namn. Debatten om personen och personens brister förs i media, inget skrivs om personens fördelar och styrkor. Varför kan man läsa i tidningarna om man har fötroende eller inte innan ett internt beslut i partiet är taget? Eller varför ringer media en gång i timmen till partidistrikten för att avkräva ett svar om förtroende finns eller inte? Eller varför hårdbevakar media möten och ligger med teleobjektiv och fotar genom fönster? Det ger ju inte medlemmarna i ett parti eller en styrelse och än mindre den personen som det berör en chans att vara lite lugnt eftertänksamma och fatta ett välgrundade beslut.
Är det verkligen detta vi kan erbjuda som vilkor för den som kliver fram och är beredda att ta ansvar? Ett ansvar som många har åsikter om men få är beredd att axla. Förtroende som ett partis företrädare är inget man får på obestämd tid men när det tar slut måste man verkligen ta hedern av folk i media först? Eller är det media som driver kampanjer i jakten på inkomster och därmed slutar att utföra sina uppgift som granskare och blir en politisk sensations-kampanjmakare?
Största problemet jag ser är vad detta betende ger oss för ledare. Får vi ledare som kan samarbeta, kan vara lyhörda? Eller får vi ledare som är hårdhudade med förmågan att strunta i vad som sägs om dem?
Tyvärr är jag helt övertygad om att vi egentligen mest vaskar fram hårdhudingarna, dom som ser politiken som något där man ska slåss, en kamp, där hårda ord och konflikten är normen. Vi får inte fram några mjukisar, dom med empati, dom som hellre jobbar för samförstånd och samarbete. Det finns ledare som KAN vara ledare och det finns ledare som VILL vara ledare. I idealfallet så är en ledare båda delarna men i takt med att villkoren blir hårdare så kommer vi att få fler och fler som vill men inte nödvändigtvis kan därför att dom hårdhudade manövrerar ut och får mjukisarna att sluta. Det är det demokratiska systemets brist när antalet engagerade blir mindre och mindre.

Bli först att kommentera

Distriktsläkarbrist??

Av , , 4 kommentarer 57

Vi har brist på distriktsläkare, åtminstone så sägs det så. Enligt vad jag hört så saknas varannan distriktsläkare i Västerbotten. Men när man går in på landstingets hemsida så finns bara två tjänster i Umeå utannonserade. Man kommer dit efter att ha klickat på en länk ”Här kan du se vilka jobb du kan söka just nu”. Av det kan jag egentligen dra två olika slutsatser, antingen är i stort sett alla distriktsläkartjänster tillsatta eller så vill inte landstinget anställa fler läkare! Välj själv vilket som är mest troligt!

Utöver det har landstingsstyrelsen en plan för hur man skall få fler läkare (se bilden nedan). Det finns en hel rad med punkter hur detta ska gå till. Men jag som nu varit med i några år (usch vad jag lät gammal nu) så hittar jag egentligen inget nytt utan alla punkter har jag egentligen hört i minst 10 års tid. Om det inte fungerat tidigare vad är det som säger att det ska fungera nu? Eller så är det som jag skrev längre upp att vi egentligen inte har nån brist!

 

”Vem ska man tro på, tro på , tro på när, tro på när det är såhär” (DiLeva)

handlkingsplan

4 kommentarer

Nygammalt parlamentariskt läge

Av , , 1 kommentar 22

Vi har nu fått ett intressant läge i Vilhelmina fullmäktige i och med att den politiske vilden Bengt B avsagt sig sina uppdrag. Egentligen återgår vi nu till vad som gällde direkt efter förra valet.

I fullmäktige är det helt solklart vad som gäller. Länsstyrelsen gör en ny omräkning utifrån valresultatet och ser vem från PA som står på tur att bli ordinarie ledamot i fullmäktige.

Men det är sen det blir intressant. Bengts övriga uppdrag skall ersättas med en ny person, framför allt ska hans plats i kommunstyrelsen ersättas. Vilket parti som skall tillsätta den posten beror helt på vilka partier som nu kan tänka sig att gå in i en valteknisk samverkan i fullmäktige. Den grupp (alltså de som ingår i en valtekniska samverkan) som har majoritet i fullmäktige skall också ha majoriteten i nämnderna. Om så inte skulle bli fallet så har fullmäktige rätt av ”sparka” hela nämnden och välja samtliga poster i nämnden, och även övriga nämnder och majoriteterna inte stämmer överens.

Skulle valet av en person i nämnden komma att stå mellan två personer och det blir votering och det skulle bli lika rösttal så är det lotten som avgör (inte ordförandens utslagsröst).

Sen finns möjligheten att fullmäktige utlyser extraval (”nyval”) men det kräver att 2/3 av närvarande ledamöter röstar för det och det känns inte sannolikt att det skulle ske.

1 kommentar

Iskyrkan!

Av , , 1 kommentar 12

Snart på väg hemåt, en natt kvar i Uppsala där jag varit på möte eftersom jag sitter i förbundsstyrelsen för kd för en levande kyrka, alltså har det handlat om kyrkopolitik. Vi har haft träff med ordförandena från alla stiftskretsar.

Men det jag noterade var att när jag berättade att jag var från Vilhelmina var den spontana kommentaren att ”det är där ni har iskyrkan”. Nu är det ju folk som är kyrkopolitiskt aktiva så att det är en kyrka som byggs kanske noteras något mer men nog ger den en del PR för Vilhelmina. Iskyrkan som först byggdes till jubileet av församlingens 200 års jubileum men som sen har fortsats att bygga varje www-helg. Ni i Lions som varje år bygger kan sträcka Er!

1 kommentar