Utbildning

Av , , 5 kommentarer 10

KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM DEL 5 – UTBILDNING

● Skolorna i Dikanäs och Saxnäs ska behållas

● Alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg

● Alternativa former för barnomsorg, exempelvis kooperativ utan vinstsyfte, ska stödjas

● Verka för att Södra Lapplands Gymnasieförbund utvecklas och ger unga i Vilhelmina fortsatt möjlighet att bedriva sina gymnasiestudier från Vilhelmina

● Samarbetet mellan skola och individ- och familjeomsorgen ska vara en självklarhet för att kunna ge eleven det stöd hen behöver

● Ingen ska känna sig otrygg i eller utanför skolan, arbetet för att motverka mobbning måste fortsätta utvecklas

● Arbetsmiljön för både elever och personal ska ges mer uppmärksamhet

● Teori och praktik ska gå hand i hand, vi vill se ett fortsatt samarbete mellan skola och näringsliv

● Skolan ska ha acceptans för den unika individ eleven är

● Genom Lärcentrum möta framtidens utmaningar gällande kompetensförsörjning

Barn och unga

Av , , Bli först att kommentera 9

KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM, DEL 4 – BARN OCH UNGA

● Fortsatt upprustning av utemiljöer vid förskolor, skolor och bostadsområden

● Fortsatta satsningar på hem för vård och boende i egen regi på hemmaplan för barn och ungdomar genom 9:8-boendet, Strandvägen 3

● Andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska

● Verka för fler aktiviteter/fritidssysselsättningar för unga i Vilhelmina, exempelvis en motorgård.

● Fritidsgården och skolan ska fortsätta vara en viktig del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, kriminalitet, alkohol och droger bland barn och ungdomar

● Uppmuntra och stärka föreningslivet och kulturen i det arbete de gör för att skapa en meningsfull fritid

Hälsa

Av , , Bli först att kommentera 8

Kommunalpolitiskt handlingsprogram del 3 – Hälsa

● Verka för att fler vårdinstanser som behandlar psykisk ohälsa ska finnas tillgängliga för såväl barn och unga som vuxna.

● Aktivt arbete med att förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa, riskbruk, beroende eller missbruk av exempelvis droger genom öppenvårdsinsatser vid 45:an.

● Folkhälsoperspektivet ska implementeras i alla verksamheter

● Näringsrik och närodlad mat ska prioriteras i alla våra verksamheter

Äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 9

Kommunalpolitiskt handlingsprogram, del 2:

ÄLDREOMSORG

● Fortsatt och utvecklad hemtjänst för att ge människor möjlighet att bo hemma så länge som de själva önskar

● Fortsatta satsningar på alternativt boende för äldre – behovsanpassad äldreomsorg med trygghet och omsorg i fokus med bl. a ytterligare utvecklad hemtjänst för de som trots funktionsnedsättningar och sjukdom ändå vill bo hemma

● Demensvården och anhörigstödet ska stärkas

● Fortsatt och utvecklat samarbete med regionkommunen för bättre service till de som behöver vård och omsorg i de särskilda boendena, trygghetsboendet men även i hemmet – i hela kommunen

● Äldreomsorgen ska vara av god kvalitet samt vara behovs- och individanpassad. De äldre ska kunna åldras med värdighet i trygghet med bibehållet oberoende där den enskilde ska bemötas med respekt.

Näringsliv och tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 10

I en serie blogginlägg kommer jag presentera Socialdemokraterna i Vilhelminas kommunalpolitiska handlingsprogram. Först ut är:

NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT

● Fortsatt arbete för att stärka företagsklimatet

– Utvärdera och stärka förutsättningarna för det lokala företagandet och utvecklad lokal upphandling

● Satsningar på bra kommunikationer

– Infrastruktur som inrymmer elbilar, väg, järnväg och flyg för att möta det ökade behovet samt klimatmålen

– Förbereda South Lapland Airport för omställning till elflyg som kan ta flygresenärer till nära och fjärran destinationer på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

– Medverka i uppgradering av Inlandsbanan för året-runt-trafik för både gods och människor

● Stöd för en miljömässigt och näringslivsanpassad mineralhantering inklusive ett återöppnande av Stekenjokkgruvan

● Fortsatta infrastruktursatsningar för utveckling av turistnäringen i Övre Vojmådalen och Kultsjödalen

● Vi ser kulturella och kreativa näringar som en viktig del för tillväxt, utveckling och psykiskt välmående

Barn i ekonomisk utsatthet

Av , , 3 kommentarer 9

En fråga som länge funnits med mig är barnfattigdomen/barn som lever i ekonomisk utsatthet. Vad kan vi göra åt det? Hur påverkar detta förutsättningarna för barn och unga att lyckas?

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det i stället om att barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållanden och saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar.

– Citat från Rädda Barnens hemsida

Som ovan beskrivet handlar barnfattigdom i Sverige sällan om materiella ting, utan snarare förutsättningarna att t.ex. lyckas i skolan. Att sakna känslan av att kunna förverkliga sina drömmar. Det tycker jag är allvarligt, för är det något jag anser att vi ska ge våra barn så är det just förutsättningar att lyckas. Hade det funnits någon enkel lösning gällande detta så hade vi antagligen sett den redan, men anledningarna till att belysa problematiken är, för mig, många och så pass viktiga att det måste diskuteras mer. Nedan finns en länkar och och en bild att reflektera över.

Hur ser ni på detta? Kommentera gärna.

– Bild från SCBs statistik över barn (0-19) med låg ekonomisk standard

Rädda barnens rapport: Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2021

Majblomman om barnfattigdom: Majblomman – Barnfattigdom

Krafttag för psykisk hälsa

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag är jag, tillsammans med sju andra ombud från Vilhelmina, på distriktskongress. Jag sitter här och är extra glad över att Socialdemokraterna i Västerbotten sagt ja till den motion jag och Helen Johansson skrivit gällande psykisk hälsa (se nedan).

Motion – Krafttag för psykisk hälsa

Endast 15 av 100 personer känner en tillfredsställelse i livet. Den psykiska ohälsan är ett stort problem i synnerhet bland yngre och kvinnor. Den idag vanligaste orsaken bakom långvariga sjukskrivningar är faktiskt psykisk ohälsa, och den ökar stadigt. Psykisk ohälsa är en vår tids största folkhälsoutmaningar och hela samhällets samlade ansvar är att minska den psykiska ohälsan och därmed jämna ut hälsoklyftorna. Hälsan är i Sverige på många sätt bra men den psykiska ohälsan ökar, att vända den trenden är en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Som en följd av coronapandemin har den psykiska ohälsan ökat, vi har alla påverkats av den på ett eller annat sätt men särskilt personer i utsatta grupper. Många har påverkats av pandemin genom varsel och arbetslöshet, stängda skolor, hårt ansträngd vård, förlust av anhöriga osv leder till trauman och psykisk ohälsa, detta kommer att få fortsatta konsekvenser för vår hälsa och vårt mående även framöver.

Det pågår just nu en nedmontering av öppenvårdspsykiatrin i inlandet, det började med att läkarna försvann från de mindre orterna och centraliserades till de orter som har större sjukhus som Lycksele och Umeå. På de mindre orterna flyr sjuksköterskorna på grund av arbetsförhållandena, med den följden att klienterna inte får det stöd som de behöver med sin psykiska ohälsa. Hur gör man när närmsta psykiatriläkare befinner sig 12 mil bort och man har nog svårt att ta sig till de möten som sker på orten?

Samverkansforum finns såväl när det gäller barn och unga som vuxna. Meningen är inte att kommunerna ska göra regionens jobb eller tvärtom, vi ska samverka men då krävs att det finns resurser att samverka med. Allt mer ansvar förskjuts till kommunerna som inte har den rätta kompetensen att utreda och behandla psykisk ohälsa.

Vi Socialdemokrater ser att det idag finns brister i vården kring de som lider av psykisk ohälsa. Personer får inte vid besök hos sjukvården träffa den person som har rätt kompetens. Vårdgarantin behöver förändras och man behöver få träffa den legitimerade vårdprofessionen som kan och förstår psykisk ohälsa. Idag går allt för många alldeles på tok för länge utan att få rätt hjälp, detta kan bero på att kompetensen saknas ex. på mindre vårdcentraler och man måste åka långt för ett besök hos ex. en psykolog eller så är väntetiden allt för lång. Genom tidiga och snabba insatser avlastar man också den mer avancerade psykiatrin som kanske innebär en inläggning på psykiatrin som redan idag är hårt belastade.

Vi behöver investera i de ungas psykiska ohälsa, bryta de äldres ensamhet och den psykiska ohälsan på arbetsplatserna. Kanske behöver man skärpa kraven på arbetsgivare, tillgång till snabba insatser, särskilt uppmärksamma barn och unga, tillgången till vård hos vårdcentralerna och vid företagshälsovård och förbättra arbetsskadeförsäkringen. Vi behöver samlad kompetens för att kunna möta och förebygga detta då den psykiska ohälsan finns överallt i samhället. Detta kan bara förverkligas om man väljer välfärd före skattesänkningar. En sak är säker vi behöver alla hjälpas åt för att klara detta och vi har tillsammans ett stort ansvar för att befolkningens hälsa ska bli bättre.

Med anledning av detta yrkar vi:

Att Socialdemokraterna i Västerbotten verkar för att mer resurser fördelas till de vårdinstanser som behandlar psykisk ohälsa i samtliga kommuner.

Att Socialdemokraterna i Västerbotten verkar för att fler vårdinsatser kopplade till psykisk ohälsa ska finnas tillgängliga i samtliga kommuner.

Att Vilhelmina Arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Att Västerbottens partidistrikt antar denna motion och driver frågan i de forum de kan.

Helen Johansson och Andreas Eliasson
Vilhelmina Arbetarekommun

Veckan för psykisk hälsa

Av , , 2 kommentarer 21

Under hela vecka 45 arrangeras veckan för psykisk hälsa, med anledning av det lägger jag ut ett tidigare inlägg (2018-01-10) på samma tema:

Länge har jag suttit och funderat på att skriva det här inlägget, och nu känner jag att det är dags. Det ska handla om något som har påverkat mig mycket i min vardag, något som varit tabu, jobbigt och extremt främmande för mig själv, nämligen ångest.

2014 var en tungt år för mig på många sätt. Jag jobbade (100%), skrev mitt examensarbete (100%), drev valarbete i min S-förening och levde i en väldigt destruktiv relation. I december samma år återstod endast mitt jobb, tack och lov, men året som gått hade ändå påverkat mig och har fortsatt att göra det.

Varför? Jo, i december 2014 började jag känna mig illamående. På morgonen, på dagen, på kvällen, ja i princip hela tiden. Eftersom jag har ett hiatusbråck antog jag att det var anledningen till illamåendet. När det gått några veckor med konstant illamående valde jag ändå att söka mig till vårdcentralen. Jag hade svårt att äta, åka bil, prata i telefon och mycket annat. Vardagen fungerade helt enkelt inte längre.

Väl på vårdcentralen beskrev jag mina problem för läkaren, svaret från densamme blev inte direkt vad jag hade väntat mig. Läkaren konstaterade att jag hade en ”värre variant av panikångest”. Säga vad man vill om hur psykisk ohälsa behandlas inom vården, men jag fick ett jättebra och seriöst bemötande av min läkare, som tog allt på fullaste allvar.

Vad hände sen då? Jo, jag fick ångestdämpande medicin och jag fick gå på samtal för att hitta sätt att dämpa ångesten. Det har hjälpt till viss del, men ångesten har aldrig försvunnit helt. Idag så är jag nästan fri från ångest, nästan. Ibland händer det att den återkommer, men absolut inte i samma utsträckning som 2014/2015. Ångestdämpande medicin fungerade bra för mig, men den hade sina bieffekter. Under perioden 2014/2015 hade jag mycket ångest och medicinerade därför utifrån det. Effekten av medicinen blev trötthet förutom att den lindrar symptomen av ångest, jag började även känna mig likgiltig inför många saker. Ett vandrande skal.

På grund av bieffekterna började jag minska medicineringen och istället försöka uthärda ångesten, och i slutänden så har det varit det som hjälpt mig dit jag är idag, men det har kostat. Det har kostat tillfällen, möten och interaktioner där jag deltagit men inte kunnat koncentrera mig på annat än illamåendet och paniken som kryper fram i varenda jävla del av kroppen. Det har kostat att jag dragit mig tillbaka från sociala sammanhang och relationer till personer som jag faktiskt vill bevara.

För mig är ångest en komplicerad fråga, anledningen till det är att jag alltid känt att jag haft kontroll över mitt eget huvud. Jag trodde helt enkelt inte så mycket på det innan jag själv drabbades, men tji fick jag.

En annan jobbig aspekt av ångesten är all tabu kring det. Hur andra och jag själv ser på sjukdomstillståndet. Jag ville inte att andra skulle se mig som tokig, svag eller andra negativa saker som numera känns helt ologiska att andra skulle tänka. Därför valde jag länge att inte säga något om det, vilket jag istället borde ha gjort eftersom det säkerligen hade lindrat symptomen.

Varför har jag nu valt att skriva det här inlägget? Tja, kanske får det någon som ännu inte sökt hjälp att göra det. För mig är det viktigt att tabustämpeln kring psykisk ohälsa försvinner och att fler vågar ta tag i sina problem. Nu har jag inte haft en diagnos där det på något sätt har varit en fara för mitt liv, jag har alltid varit motiverad när det gäller att bekämpa symptomen. Men det gäller inte för alla, sjukdomsbilden är individuell och vissa lider verkligen extremt mycket och gör ibland vad som helst för att slippa ångesten. Jag hoppas också att det här inlägget kan verka som en förklaring för en del som kanske undrat.

För många av er som har läst den här texten kommer det här säkerligen som en nyhet. Andreas har ju alltid varit Andreas, och det stämmer fortfarande. Den enda skillnaden är att ni nu vet att jag har kämpat och delvis fortfarande kämpar med något jag själv inte kan ta på, som har plågat mig mer än mycket annat. Men en dag kommer jag vara kvitt det helt, det har jag bestämt mig för.

Tack för att du läste!

Socialdemokraterna vill förbjuda vinster i skolan

Av , , Bli först att kommentera 14

Igår meddelandes följande: Socialdemokraterna vill förbjuda vinster i skolan

Frågan angående vinster i skolan (välfärden) har engagerat mig ända sedan jag blev politiskt aktiv. Varför? Den här texten beskriver mycket av den problematiken jag ser: Upprop mot vinstbegränsning i skolor växer lavinartat

Vad tycker Lärarnas Riksförbunds medlemmar om vinstuttag i skolan då? Jo, så här:

Lärarnas syn på vinster i skolan
Lärarna har också fått svara på frågor om vinst i skolan och om aktiebolagens roll i skolans värld. Totalt sett anser 57 procent av lärarna att ett förbud mot vinstuttag bör införas, medan 28 procent kan tänka sig en reglering av vinstuttaget som bygger på att särskilda kvalitets-kriterier ska vara uppfyllda. Uppdelat på endast lärare som är anställda i friskolor så anser 46 procent av dessa att ett förbud mot vinstuttag bör införas, liksom att 50 procent vill se en vinstreglering. (https://www.lr.se/opinion–debatt/undersokningar/2017/2017-11-09-sa-anvands-resurserna-i-kommunala-skolor-och-i-friskolor)

För mig så är partiets inriktning i frågan ett stort steg på vägen mot en skola som prioriterar rätt saker, en jämlik skola.

Var med och påverka!

Av , , Bli först att kommentera 15

Vill du vara med och påverka din omvärld? Gå med i Socialdemokraterna!

Har du frågor om ett eventuellt medlemskap är du välkommen att kontakta mig via mejl, post eller telefon. Kontaktuppgifter till Socialdemokraterna i Vilhelmina hittar du här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/hitta-ditt-distrikt/vasterbottens-partidistrikt/vilhelmina-arbetarekommun

Klicka på länken nedan så kommer du direkt till en sida där du kan bli medlem!
https://www.socialdemokraterna.se/blimedlem?ref=e0fa71ee-9317-e611-80d9-5065f38be561

Från Socialdemokraternas hemsida:

Räcker det inte med att vara väljare?
Visste du att flera av Sveriges stora välfärdssatsningar tog sin utgångspunkt i vanliga människors vardag? Det var människor som tröttnade på att bara knyta näven i fickan och istället valde att gå med i Socialdemokraterna för att påverka politiken. Rätten till förskola, en bättre pension och fler semesterveckor är alla exempel på medlemmars idéer som blivit verklighet. Genom medlemskapet kan vi alla påverka hur vårt samhälle ser ut. Har du röstat på Socialdemokraterna, men ändå tycker att vi kan mer – då är det dags att bli medlem! Kanske är det du som kläcker lösningen på framtidens utmaningar.

Socialdemokraterna är Sveriges största folkrörelse. Det är våra medlemmar som skapar och formar vår politik varje dag och därför behövs ditt medlemskap, din erfarenhet och din kunskap. Du kan innebära en avsevärd förbättring för hundratusentals människor – eller miljoner.

Kommer jag ha tid för det här?
Hur mycket tid du lägger på ditt medlemskap beror helt på dina egna förutsättningar. Kanske deltar du på några medlemsmöten och några utbildningar. De sker nära dig eller digitalt och ofta kvällstid.

Du kanske tycker det är roligt att skapa en S-facebooksida eller så är du personen som gillar att organisera ihop kampanjer och workshops. Eller så använder du gemenskapen och verktygen du får som medlem att svara andra och sprida våra värderingar digitalt eller på jobbet. Kanske brinner du för att förändra något lokalt och blir folkvald i kommunens styre. Kanske har du mycket i vardagen just nu och mest bara stöttar våra värderingar genom medlemskap.

Du bestämmer.

Kan andra få veta att jag är medlem?
Som medlem hos oss värnar vi om din integritet. Vi delar inte våra medlemslistor med tredje part. Ingen utomstående har heller rätt att ta reda på om du är medlem eller inte.

Hur går det till?
Efter det att du fyllt i din medlemsansökan här får du hem ett välkomstbrev och välkomstfolder med mer information om oss. Därefter kommer socialdemokraterna där du bor att kontakta dig. Inom sex månader kommer du att få möjlighet att gå en utbildning för nya medlemmar.

Vad kostar det?
Medlemsavgiften är 20 kr i månaden och betalas årsvis på 240 kr/år. Vid utebliven betalning avslutas medlemskapet, men vi påminner alltid först. Medlemsavgiften kan betalas via swish, kort, avi eller autogiro. Inga krav ställs på dig som medlem, utöver medlemsavgift, men däremot ger vi dig många möjligheter.