Äntligen en världsledande klimatlag

Av , , Bli först att kommentera 1

Äntligen är klimatlagen på plats

 

Med siffrorna 254 röster för och 41 röster emot beslutade riksdagen idag om att inrätta en klimatlag som ska börja gälla från och med 1 januari 2018. Alla politiska partiet utom Jimmy Åkessons intoleranta parti ställde sig bakom regeringens förslag. För oss i Miljöpartiet som har kämpat för att få till en sådan lag är den en härlig stund. Redan 2012 motionerade vi om detta, och 2014 hade vi klimatlag som ett vallöfte i vårt valmanifest.

I och med denna klimatlag har vi nu i Sverige världens mest ambitiösa klimatlag. En klimatlag som skapar ordning och reda i klimatpolitiken och ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle.

Klimatlagen anger att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Vidare innebär målen att utsläppen från inrikes transporter – utom inrikes flyg som ingår i EUs utsläppshandelssystem – ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Med mera.

 

Bli först att kommentera

MP-arbete gav frukt – De svenska identitetskontrollerna på den danska sidan är borta

Av , , Bli först att kommentera 0

 

S-Mp-regeringen har nu kommit med det glädjande beskedet att identitetskontrollerna hävs; från och med imorgon torsdag.

Identitetskontrollerna innebar att Sverige hade kontroll på den danska sidan innan man kom till Sverige. Allas identitet kontrollerades. Detta skapade detta långa väntetider för alla resenärer och pendlare, försvårade för näringslivet, samtidigt som aktionen hindrade människor på flykt från att nå Sveriges gräns och ansöka om asyl.

Under lång tid kämpade Miljöpartiet för att Id-kontrollerna ska slopas. Nu gav det arbetet frukt. Både MP och S blev igår överens om att Id-kontrollerna ska hävas.

 

 

Bli först att kommentera

Väljarna: MP har den bästa miljö- och klimatpolitiken

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Nyligen genomförde opinionsinstitutet NOVUS en undersökning om medborgarnas förtroende för partierna i olika samhällsfrågor..

Resultatet, som presenterades igår, visar bland annat att medborgarna tycker att Miljöpartiet har överlägset den bästa miljö- och klimatpolitiken, samt att förtroendet för Miljöpartiet har ökat inom detta område på senare tid. Tack för det.

 

Här finns en länk till undersökningen för den som vill fördjupa sig:

http://novus.se/nyhet/s-anses-ha-bast-politik-sex-av-de-tio-viktigaste-fragorna/

 

Bli först att kommentera

Vapenexport och barnamördare

Av , , Bli först att kommentera 2

Barnamördare är inte bara Assadregimen, det kan vara även de som tillåter vapenexport till diktaturer och skurkaktiga regimer.

I tisdags utsattes staden Khan Sheikhun i Idlibprovinsen i Syrien för kemiska bombningar. Enligt medieuppgifter dödades över 80 personer varav 20-talet barn. Det är en avskyvärd brottslig handling och ska betraktas både som krigsförbrytelse och som brott mot mänskligheten.

Många världen över har fördömt detta barbariska brott. Tyvärr är många av de so…m fördömt dessa avskyvärda brott själva hycklare, eftersom de genom lama vapenexportregler och chanslösa kontrollmekanismer är med och möjliggör export av vapen till diktaturer och skurkaktiga regimer. Och därmed har de blod på sina händer.

Alla de politiker, i Sverige (oavsett politiskt parti) och på andra håll i världen, som inte opponerar sig mot kraftlösa vapenexportregler kan med rätta kritiseras för att deras undfallenhet och hyckleri kan betraktas som sponsring av förtryck, krigsbrott och folkmord. Barnamördare är inte bara regimer som Assad, utan kan vara även de som tillåter vapen till regimer som Assad och andra bovaktiga regimer.

Bli först att kommentera

Vi moderniserar Sverige, ny klimatlag

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi moderniserar Sverige – idag presenterades en historisk klimatlag


Stolt över att den röd-gröna regeringen idag presenterade att Sverige kommer att få en klimatlag som ska gälla från och med 1 januari 2018. Det är en historisk reform som kommer att vara viktigt för oss alla, för våra barn och barnbarn. Det ger oss bättre hälsa, bättre välfärd och ett hållbart Sverige. Den skapar dessutom ordning och reda i klimatpolitiken och ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle.

Klimatlagen ingår som en del i ett klimatpolitiskt ramverk som vi i Miljöpartiet har kämpat för och drivit hårt. Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia.

Det klimatpolitiska ramverket består av tre delar: klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.

Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedriva, att regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen, att regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.

De nya klimatmålen innebär att Sverige senast år 2045 ska bli av med nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Senast år 2045 ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Det kan exempelvis vara ökade upptag av koldioxid i skog och mark samt investeringar i andra länder.

Ett annat av målen är att utsläppen i Sverige utanför EU ETS (utsläppshandel) bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990 och senast år 2040 vara minst 75 procent lägre. För att nå målen till år 2030 och 2040 får högst 8 respektive 2 procentenheter av utsläppsminskningarna ske genom kompletterande åtgärder.

Vidare innebär målen att utsläppen från inrikes transporter utom inrikes flyg ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU ETS.

Ramverkets tredje pelare är ett klimatpolitiskt råd i enlighet med Miljömålsberedningens rekommendation. Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt råd inrättas med uppgift att bistå regeringen med en oberoende utvärdering av hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. Rådets funktion beskrivs i lagrådsremissen men etablerandet av rådet sker i en separat process. 

 

Bli först att kommentera

Tack för lyftet i PISA idag

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu lyfter den svenska skolan i PISA – det ska vi tacka först och främst våra elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal för.

Vart tredje år genomför PISA (Programme for International Student Assessment.) en undersökning som organiseras av OECD och som handlar om 15-åriga elevers (årskurs 9) kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse.

Idag presenterade PISA sin senaste undersökning i vilken 5.500 elever från Sverige deltog. För första gången på många år lyfter nu våra elevers skolresultat i PISA i alla tre ämnena: matematik, naturkunskap och läsförståelse. Det är mycket glädjande och värd att fira. Resultatförbättringen är tydligt trendbrott. Våra 15-åringar presterar bättre idag än tidigare. I PISA 2012 låg våra elever under OECD-genomsnittet i alla tre ämnena, idag ligger de antingen på eller över OECD-snittet.

För denna framgång måste vi först och främst gratulera våra elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal för att vi nu i Sverige lyfter. Och tack till alla politiker som har agerat för att stödja skolan att utvecklas och lyfta.

Samtidigt som goda resultaten presenterades visar PISA på försämringar när det gäller likvärdigheten i svensk skola. Idag ligger vi på OECD-genomsnittet, medan vi låg i toppen när undersökningarna startade. Att likvärdigheten i svensk skola de facto minskar är en stor utmaning som vi måste ta på allvar.

Undersökningen visar dessutom att det inte finns några säkerställda skillnader mellan elevers resultat i fristående skolor och kommunala skolor när man tar bort de två viktigaste faktorerna som är gynnsamma för friskolor, nämligen att deras elever har en annan demografisk bakgrund och en annan socioekonomisk bakgrund.

Bli först att kommentera

Klimatfiaskot och kolet

Av , , Bli först att kommentera 10

Klimatfiaskot

Statliga svenska Vattenfalls kolbrytning i Tyskland orsakar totalt utsläpp av växthusgaser motsvarande 24 gånger Sveriges årliga utsläpp.

För klimatets skull, för att vara en förebild i världen i klimathänseende och för att leva upp till internationella åtaganden har vi i Miljöpartiet argumenterat starkt för att Vattenfall borde ha utarbetat en avvecklingsplan för att låta så mycket som möjligt av kolet ligga kvar i marken.

I april ansökte Vattenfall hos regeringen om att sälja denna verksamhet till ett tjeckiskt konsortium. Regeringen hade två alternativ: att utarbeta en avvecklingsplan i syfte att låta så mycket som möjligt av kolet ligga kvar i marken som vi i Miljöpartiet har argumenterat för, eller göra som Socialdemokraterna vill och låta Vattenfall sälja sin kolverksamhet i Tyskland.

Idag beslutade regeringen att Vattenfall får sälja sin kolverksamhet. Detta är ett tragiskt beslut som vi i Miljöpartiet aldrig borde ha accepterat. Dels för att beslutet kommer att orsaka ännu mer utsläpp av växthusgaser, dels för att det ger dåliga signaler till andra länder när inte ens vi i Sverige är beredda att göra klimatansträngningar och dels för att beslutet går rakt mot det globala miljöavtalet (Parisavtalet). I och med beslutet kommer även vårt förtroende bland många väljare att starkt ifrågasättas.

Att regeringen samtidigt beslutade att reservera 300 miljoner per år för en klimatfond från och med år 2018 är inte så mycket värt eftersom vi idag inte vet vem som sitter vid makten år 2018 och framåt. Även satsningen på att köpa utsläppsrätter och annullera de är en marginell satsning som inte vägar upp den stora förlusten.

Jag har varit av uppfattningen att vi borde ha valt att lämna regeringen istället för att medverka i detta klimatfiasko. Att lägga sig platt i fråga efter fråga inger varken respekt eller förtroende. En sådan strategi leder oss rakt ner i avgrunden. De som vill kompromissa ihjäl partiet har stort ansvar för den katastrofala situation vi befinner oss i.

 

Jabar Amin (MP)
Riksdagsledamot
 

Bli först att kommentera

Röstade idag för rätten att kunna förenas med sina nära och kära

Av , , Bli först att kommentera 6

Rätten att förenas med sin familj är en mänsklig rättighet
– därför röstade jag nej till regeringens förslag

 

Medmänsklighet och solidaritet är universellt, alla ska omfattas av de mänskliga rättigheterna och flyktingfamiljer ska inte splittras. Dessa är några av de ställningstaganden som finns i vårt partiprogram och som jag och tusentals andra Miljöpartimedlemmar är stolta över.

Att stärka asylrätten, att familjer lättare ska kunna återförenas, att Sverige ska verka för att skapa lagliga vägar in i EU för att söka asyl, att anknytning och hälsa ska väga tyngre som skäl för att få stanna än vad de gör i dag och att Barnkonventionen ska göras till svensk lag. Dessa är några av de fina löften som vi gick till val på i vårt valmanifest, löften som man inte kan vara annat än stolt över.

För drygt en månad sedan beslutade vår partikongress, som är partiets högsta politiska organ, att partiet ska verka ”för att regler för anhöriginvandring återställs till de regler som gällde före överenskommelsen 23/10 2015,”.

Att kunna förenas och leva med sin familj och sina käraste är en grundläggande internationell som vi i Sverige har förbundit oss att respektera. Den rätten stadgas i artikel 16 i FNs konvention om de mänskliga rättigheterna och i artikel 8 i Europakonventionen. För övrigt är Europakonventionen en del av svensk lag och den svenska grundlagen. Rätten att kunna förenas med sina barn, man, fru eller partner måste värnas; ingen ska nekas att återförenas med sina nära och kära.

Idag beslutade riksdagen om ett förslag från regeringen som innehåller flera försämringar för många flyktingar. Bland annat att våra skyddsbehövande inte ska kunna förenas med sina familjer och att kvinnor och barn som har synnerliga ömmande skäl inte ska kunna få uppehållstillstånd. Att neka människor att återförenas i strid med både Europakonventionen och FNs allmänna deklarationer om de mänskliga rättigheterna som Sverige har ratificerat.

Just på grund av detta har flera mycket tunga aktörer, såsom Amnesty, Unicef, Advokatsamfundet, svenska kyrkans företrädare, m. fl. reagerat kraftfullt mot regeringens förslag. I en vädjan till riksdagsledamöterna skrev Amnesty nyligen: ”Amnesty vädjar till varje riksdagsledamot att använda sin röst och agera för människor utan röst. För barn och vuxnas rätt till familjeåterförening och att få slippa leva i ovisshet om sin framtid. Vi vädjar att riksdagen röstar nej till den tillfälliga lagen.”.

Förra veckan skrev bland annat generalsekreteraren för FN-organet Unicef-Sverige att regeringens förslag är i direkt strid med Barnkonventionen och att det är ”djupt illavarslande att vi än en gång är på väg att gå emot barnkonventionen och dessutom stänga dörren för en av de få lagliga vägarna in i vårt land och övriga Europa.”.

Advokatsamfundets generalsekreterare skrev häromdagen en vädjan till ledamöterna av Sveriges riksdag: ”Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Låt inte de alarmistiska hotbilderna om landets undergång styra och låt inte rädslan bli er rådgivare. Jag hoppas att ni, när ni trycker på voteringsknappen den 21 juni ställer er frågan: Är denna lagstiftning verkligen nödvändig? Är den förenlig med svensk och internationell rätt? Kommer denna s.k. tillfälliga lag bli effektiv och är den human? Och, kommer den verkligen att bli tillfällig? Mitt svar på samtliga frågor är nej.”

Med hänvisning till vårt partiprogram, vårt valmanifest, vårt kongressbeslut från förra månaden, de mycket starka och legitima invändningarna mot regeringens förslag röstade jag och flera av mina miljöpartistiska kollegor idag nej till regeringens urholkning av asylrätten. Jag är övertygad om att så gott som alla miljöpartister är sorgsna över försämringarna som var en produkt av en kompromiss med Socialdemokraterna. Ljuset i tunneln är att vi från Miljöpartiets sida kommer att göra vårt yttersta för att så snart som möjligt återgå till de generösa asylreglerna.

 

Jabar Amin (MP)
Riksdagsledamot

Bli först att kommentera

Spiken i kistan för alliansens skolpolitik

Av , , Bli först att kommentera 2

 

I måndags kom OECD med sin rapport om den svenska skolan. Där konstateras att den har stora problem. Samtidigt kan man tolka rapporten som ett underkännande av alliansens skolpolitik då under alliansens 8 år vid makten blev tillståndet i skolan värre än bättre.

Om du vill läsa hela artikeln så finns den på www.dagenssamhälle.se

 

Här kommer länken till artikeln:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oecd-slog-spiken-i-kistan-foer-alliansens-skolpolitik-15552

 

Bli först att kommentera

Reaktornedläggning positivt för folkhälsan och miljön

Av , , Bli först att kommentera 0

I ett pressmeddelande idag offentliggör Vattenfall att styrelsen har tagit beslutet om inriktning för kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2. Inriktningen innebär att Ringhals 1 och 2 kan komma att stängas mellan åren 2018-2022.

Vattenfall har fattat sitt beslut på affärsmässiga grunder, alltså företaget tror att verksamheten inte blir lönsam.

Att Vattenfalls nu har insett att verksamheten inte blir lönsam framöver är inte förvånande. Elpriserna har fallit under en längre tid och förväntas vara låga ett tag framåt. I det läget är det naturligt att flagga för nedläggning av de äldsta kärnkraftreaktorerna då dessa kommer att kräva mycket investeringar ifall Vattenfall vill fortsätta att ha de i drift.

Nyheten att dessa reaktorer kan läggas ner så snart inger glädje då det är positivt för både folkhälsan och miljön. Detta är ett ytterligare steg mot ett samhälle med mera förnybart energisystem. Alltså ett steg närmare målet om 100 procent förnybar energi.

Vi från Miljöpartiets sida har under en längre tid drivit frågan om att de för folkhälsan och miljön skadliga gamla kärnkraftreaktorerna ska läggas ner.

 

Bli först att kommentera