Etikett: Vegaskolan

Vegaskolans kök blir kvar!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har vi haft ett tufft kommunstyrelsesammanträde. Faktiskt ett heldagssammanträde behövdes.

Det var inte mindre än 34 punkter på dagordningen vid mötets ingång. Mötet inleddes med ett antal punkter med bidrag till vårt duktiga föreningsliv. Det handlade om utvecklingsbidrag, driftsbidrag samt bygdeavgiftsmedel.

Sedan hade vi ett antal taxeändringar och diverse planer. Bl a vattenvårdsplan. Sen vad som är roligt att vi har ett stort engagemang från medborgarna i vår kommun. Vi behandlade inte mindre än 6 medborgarförslag.

Det är roligt att människor tar sig engagemang och skriver ner sina tankar och skickar dem till oss i kommunen. Tyvärr så kunde vi av olika anledningar inte bifalla alla förslagen. Men tankarna har vi med oss i arbetet.

Kostorganisationen var en av punkterna på dagordningen som också tog en del tid i anspråk. Men den tiden gav effekt då vi kunde få ett tydligare beslut i frågan. KS föreslår nu precis i enlighet med det beslut jag hade med mig från den Kristdemokratiska partistyrelsen i kommunen att Vegaskolans kök fortsatt ska vara ett tillagningskök.

Vi har dock inte klart alla kostnader så vi får se vad fullmäktige säger i slutändan. Men jag är glad för det beslut vi i dag fattade att bibehålla Vega som tillagningskök.

Den budget vi föreslår kommunfullmäktige fatta beslut om är inte rolig. Vi tvingas minska ramarna i verksamheten och det är aldrig roligt. Har varit med om det en gång tidigare då vi hade en tuff ekonomisk situation i vår kommun och hoppas det är den sista nu.

Vi vet att löner etc. inte blir billigare så det blir nerskärningar i verksamheten. Så nu återstår budgetarbetet i nämnderna. För det återstår några varv i diskussionen innan budgetarna i styrelser och nämnder är anpassade utifrån de siffror vi i dag beslutade föreslå fullmäktige.

Vi hoppas och inser att vår regering nog också kommer tillskjuta lite mer pengar till kommunerna inför valåret nästa år. Det positiva är att vi är i stort sett är överens inom partierna om det förslag vi nu lägger förutom Moderaterna som ville ta större grepp i vård o omsorg och plocka ännu mer medel ur deras ram.

I övrigt är vi alla partier överens om det liggande budgetförslaget. Och det kan den sittande majoriteten tacka en klok opposition som inte bråkar i onödan. Om nu regeringen tillskjuter mer medel så kan budgeten komma att behandlas igen i fullmäktige i november.  Då kanske vi har möjlighet att återföra medel till ramarna för att minimera de negativa ekonomiska effekterna.

Torpet ska rivas!

Av , , 2 kommentarer 7

Idag hade vi ett intressant kommunstyrelsesammanträde. Och som vanligt i motsats till Umeå så började vi tidigare och avslutade senare än normalt.

I Umeå har man kommunstyrelsesammanträde 10 minuter och all debatt i fullmäktige. Men i Vännäs har vi debatt i alla forum. Många intressanta frågor diskuterades och beslutades på detta sammanträde.

Vi diskuterade både stora och små frågor. Skolbyggnader och var de ska ligga å ena sidan och å andra sidan en likhet hur vi behandlar våra anställda med julklappar. Jag menar inte att någon fråga är viktigare än den andra men de har olika karaktär.

Julklappar till all personal är för mig en självklarhet. Det kan inte vara så att om man är anställd av Vännäs kommun så får vissa julklappar och andra inte. Vi har en kommunallag som tydligt pekar på att man ska behandla alla lika.

När det gäller förskolan Torpet så beslutade vi att inte renovera den ca 40 år gamla byggnader. Utan vi beslutade att tills vidare sätta upp moduler för att lösa verksamheten tills vi har byggt en ny förskola som säkerligen kommer ta minst ett par år. 

En annan fråga som tilldrog sig en större diskussion var byskolorna. Verksamheten har ju fullmäktige redan beslutat flytta till Vegaskolan så det var mer byggnaderna vi diskuterade denne gång. Kommunstyrelsen beslutade att i första skedet ska byarna få möjlighet att förvärva lokalerna.

Om det inte finns intresse av byarna att ta över byggnaderna så ska de säljas på öppna marknaden och om det sedan inte finns intresse så ska byggnaderna rivas. Som jag även sa i debatten så ser jag en rivning som totat sanslös och ett misslyckande för oss att skapa intresse för byggnaderna. Och som jag tidigare skrivit så vore det väl intressant att i ett sånt läge få företagare till orterna.

Det finns tydligen intresse av byggnaderna och det borgar ju för att vi slipper riva. Centern ville att vi fortsatt ska behålla byskolorna tills vi har byggt om på Vegaskolan. Ett förslag som är ganska klokt men saknar en viktig ingrediens som gör att det faller. I förslaget finns ingen medelsanvisning alltså vart vi ska ta pengarna ifrån. Och i det ekonomiska läge vi är, där vi måste spara på flera håll finns det inte utrymme att plocka 10-11 miljoner/ år någon stans. Så därför kunde jag inte bifalla det förslaget.

Så nu får vi hoppas på intresse för våra tre skolbyggnader. Vegaskolans byggnation diskuterades och verksamheterna hade synpunkter som inkommit och dessa skulle i möjligaste mån inarbetas om det inte alldeles sticker iväg kostnadsmässigt.

Årsredovisning 2012 diskuterade vi förstås och även tilläggsbudget 2013. Långt ner på dagordningen hade vi en motion som Kristdemokraterna lagt att inför ”Nuddis”.

Ett system som finns och som många kommuner har infört som tydliggör hur och när man har sitt barn på förskolan. Funkar så att när barnet kommer på förskolan så tar man sin bricka och nuddar en maskin som då registrerar närvaron maskinellt istället för att göra det manuellt.

Sedan har man möjlighet att på ett konkret och bra sätt möjlighet att följa upp bemanningsbehovet på förskolorna utifrån närvaron. Alltså behovet av personal blir tydligt kopplat till närvaron och antal barn.

Som vanligt så ville majoriteten inte bifalla motionen. Även om det uttrycktes att det kan komma sen. Alltså med andra ord vi säger nej till motionen nu men kan mycket väl införa "Nuddis" längre fram när det blir lämpligare av olika anledningar. Så verkar majoriteten handla i vår kommun. Återkommer i detta vid annat tillfälle där jag kommer lyfta fram konkreta exempel.

Och tyvärr så följde även de borgerliga kamraterna med i ett förslag till avslag. Även om de borgerliga kamraterna tyckte att det finns positiva delar i förslaget, men när vi kom till beslut så svek modet.

Så tydligen är jag ensam i kommunstyrelsen som anser att det är viktigt att på ett tydligt o enkelt sätt få reda på hur behovet verkligen ser ut i förskoleverksamheten. Så frågan fortsätter i fullmäktige.

Dags igen!

Av , , 2 kommentarer 7

Så är det måndag igen och måndagar är kommunstyrelsesammanträden oftast förlagda. Så nu är det gruppmöten inför sammanträdet.

Vi har många intressanta punkter på dagordningen. Som vanligt är dagordningen fullmatad med inte mindre än 25 punkter och känner jag till det rätt så är jag inte förvånad om det kommer in några extrapunkter också.

Vi ska bl a diskutera o besluta i frågor som: Vad vi ska göra med byskolorna?,Hur hanterar vi Torpets problem?, Vegaskolans byggnation etc. Dessutom ska vi nu äntligen få svar på en motion som vi la redan 2009. Gillar inte så långa handläggningstider.

Om vi inte kan sälja byskolorna så föreslås rivning. Tycker att detta är fullständigt sanslöst då vi har behov att bygga om vi ska riva Torpet p g a de fel o skador som byggnaden är behäftad med.
 
Kanske vi istället ska flytta den verksamheten till en av byskolorna?  Det är ju som bekant lika långt in till tätorten som det är att åka från tätorten. Att riva tycker jag är totalt kapitalförstöring och slöseri med skattekronor. Men att dessutom stå länge med byskolorna tomma är heller ingen bra lösning för ekonomin.
 
Tänk om vi fick företagare att köpa skolorna och sen starta nån verksamhet som gör att vi dessutom får arbetstillfällen ute i byarna. Det är byarna värd som kompensation för att man lägger ner skolan.

Bibliotek i samband med skolan?

Av , , Bli först att kommentera 7

Så var diskussionen runt biblioteket avslutat för denna gång. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ta över bollen i slutat på månaden så hoppas vi att de ger uppdraget till Samhälls Byggnads Förvaltningen att utreda om det är möjligt att samlokalisera ett bibliotek i samband med att vi bygger på Vegaskolan.  

Så här skriver vi i oppositionen:

Till Kommunstyrelsen

Vännäs Kommun
 
För närvarande pågår projektering för till- och nybyggnad av Vegaskolan, vars lokaler delvis är undermåliga samt för små. På det senaste kommunfullmäktigemötet 2012-11-26 framgick att man i rask takt planerar för nybyggnaden. Det har nämnts att behovet är skriande och helst bör stå klart under senare delen av 2014.
Under en längre tid har frågan om en annan offentlig lokal som är undermålig – Biblioteket – nämnts i det kommunala sammanhanget. Gällande det kommunala Bibliotekets lokal har sagts att den praktiskt taget döms ut och kanske inte kommer att kunna användas längre inom 3-5 år.
 
Vännäs kommun har ett mycket tufft ekonomiskt läge för närvarande. Under en längre tid har behov av olika byggnationer aktualiserats. Stora behov av lägenheter finns, men det saknas initiativ från privata byggare inom branschen. Det finns inget eget kapital i Vännäs till byggnationer, och när det gäller det nuvarande skolprojektet, kommer man att låna upp till den investering byggnationen innebär.
 
I Plan- och miljönämnden har man för vissa fastigheter gjort planändring för att möjliggöra att bygga fler våningar om/när bygge kommer till stånd. Detta med anledning av att det finns en samstämmighet i branschen att det lönar sig bättre att bygga på höjden när väl ett byggprojekt sätts igång.
 
Mot bakgrund av detta menar vi att projekteringen för ny- och tillbyggnaden av Vegaskolan bör utökas för att också gälla inrymmandet av nytt kommunalt bibliotek.
 
Genom att befintlig planering vidgas, förslagsvis genom att bygga fler våningar än planerat, så kan ett samnyttjande göras där problemet gällande behovet av nytt bibliotek får en lösning.
 
Med vilja och rätt planering tror vi inte att det behöver vara så svårt att lösa hur skolverksamheten ska separeras från biblioteksverksamheten, samt att skolbibliotek på detta sätt får en naturlig lösning gällande Vegaskolan.
 
Det allra viktigaste argumentet för denna samlokalisering är dock att se till Vännäs kommun i ett helhetsperspektiv och att se till att nyttja de resurser som måste upplånas på bästa sätt. Vi vet att det är bråttom att hitta lösningen för Vegaskolans del. Trots detta tror vi att det är mycket viktigt att inte gå så snabbt fram att man missar möjligheten att på ett klokt sätt använda möjligheten att samlokalisera biblioteket på Vegaskolan.
 
Vi yrkar att:
 – Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att i projekteringen av nybyggnationen på Vegaskolan även undersöka möjligheten att samordna byggandet av ett bibliotek i samma byggnad.
 
Monica Wahlström (fp)              Jan Nilsson (m)                    Hans-Inge Smetana (kd)

Ska vi höja skatten?

Av , , Bli först att kommentera 5

Sitter med handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde idag.

Det är märkligt att det ändå blir i sista stund fast man haft dem liggande på skrivbordet några dagar. Men problemet är att det hela tiden är nåt annat som ligger i röret och så blir det lämnat.

Vi har ett intressant kommunstyrelsesammanträde idag. Vi börjar med sammanträdet redan kl 13 för att hinna resonera igenom frågorna ordentligt innan folk börjar trappa av och lämna sammanträdet. Det blir liksom ett demokratisk underskott om sammanträdesrummet töms på ledamöter innan mötet är slut. Men det är inte alltid man har möjlighet att fortsätta till kl 19. Så för att råda bot mot detta så startar vi redan kl 13 med sammanträdet och gruppmötena är på förmiddan.
 
En intressant punkt på dagordningen är investeringsbudget. Hur stor ska investeringen bli på Vegaskolan? Och en senare fråga vart ska vi ta den ca 2,5 miljoner som driftkostanden ökar varje år med tänka investering. Vi har ju inte så stora buffertar att ta ur.
 
En annan fråga är: Ska vi höja skatten? Det har diskuterats och en del av befolkningen kan nog vara intresserad om man vet att det går till ett visst ändamål. Denna gång höjer vi kommunalskatten 20 öre i alla Västerbottens kommuner. Men landstingsskatten sänks motsvarande grad. Det handlar om att vi tar över hemsjukvården som varit landstingets ansvar tidigare så summa summarum blir det samma skattesats totalt för medborgarna i Vännäs kommun som tidigare.