En budget att vara stolt över.

Av , , Bli först att kommentera 2

Välfärds- och trygghetspaket: 8,9 miljarder kr

Kristdemokraternas budget som läggs idag är en budget jag är stolt över. Summerar punkterna i budgeten och medger att det blir långt. Men bra budget kräver några bokstäver och siffror i förklaring. Kristdemokraterna prioriterar vård, omsorg, rättsväsende och sociala insatser i vårt budgetalternativ för 2020.

Allmänt

I M/KD-budgeten gjordes generella tillskott på 5 miljarder kr för 2020. Kristdemokraterna utökar nu den satsningen för 2020 och 2021.

• 2 miljarder kr i generella statsbidrag till kommunerna

Sociala insatser mot kriminalitet: 1000 miljoner kr

Arbetet med att bekämpa brottslighet måste göras genom skärpta straff och ett utbyggt rättsväsende, men också genom förebyggande sociala insatser. Kristdemokraterna föreslår därför en större satsning på att komma åt gängkriminella och stoppa unga från att hamna i kriminalitet.

• Psykiatriambulanser: Förra året åkte polisen ut på 15 123 självmordsförsök. Med psykiatriambulanser avlastas polisen samtidigt som det förbättrar omhändertagandet av personer med självmordstankar och akuta psykiatriska diagnoser

• Reformerad socialtjänst: Krissocialjour för nationell samordning av socialtjänsten, utökad SSPF-samverkan (skola-socialkontor-polis-fritid) i syfte att förhindra att barn hamnar i eller fortsätter med kriminellt beteende. Kunskapshöjande insatser och metodstöd för socialtjänsten. Nationell samordning och stöd av socialtjänstens arbete med barn och unga.

• Stöd till utbyggnaden av fler familjehem och förbättrad kontroll av de som vill bli ett familjehem.

• Kompetens- och metodutveckling för arbete med unga gängkriminella hos Statens institutionsstyrelse (Sis).

• Förstärkning av kriminalvården för insatser för unga kriminella. Bättre utslussning av unga kriminella genom bla ökad användning av individanpassade åtgärdsprogram.

• Stöd till civilsamhällets insatser i utsatta områden

Rättsväsende: 890 miljoner kr

Kristdemokraterna vill se en förstärkning av hela rättsväsendet. I M/KD-budgeten gjordes stora tillskott på 2 miljarder kr 2019 och tillskottet utökades för 2020. Därutöver gör vi nu förstärkningar av hela rättsväsendet med 0,9 miljarder kr.

• Resurstillskott till domstolar: Kostnadsutvecklingen inom domstolarna är större än tidigare förväntat på grund av en ökad måltillströmning och regeringens tillskott täcker inte behoven.

• Domstolsutbyggnad: Utbyggnad föreslås med tre nya tingsrätter 2020, två tingsrätter och en hovrätt 2021 och en kammarrätt och en hyres- och arrendenämnd 2022.

• GW-modellen: Lönesatsning för att locka tillbaka pensionerade utredare.

• Förstärkning av kriminalvården och utökat uppdrag med utslussning av unga kriminella

• Fortsatt satsning på högre polislöner från 2022

Äldreomsorg: 3400 miljoner kr

• Förbättrade villkor för personalen inom äldreomsorgen: prestationsbaserat stöd till de kommuner som förbättrar personalens villkor inom äldreomsorgen. De kommuner som bedriver aktivt arbete med att minska användandet av delade turer, förbättrar personalkontinuiteten, uppnår god medarbetarnöjdhet och -delaktighet, samt minskar de grupper som äldreomsorgens chefer har ansvar för får del av stödet.

• Återinför Omvårdnadslyftet: utbildning för äldreomsorgens chefer och schemaläggare, samt förlänger och utvidgar satsningen på kompletterande utbildning för de som har en tidsbegränsad anställning inom omsorgen.

• Äldreboendemiljard: Investeringsstöd för att uppfylla förslaget om en äldreboendegaranti samt ett prestationsbaserat stöd till de kommuner som klarar av att anvisa en äldreboendeplats inom tre månader.

• Nationell demensplan

• Måltidslyft

• Äldresamtal

• Gemenskapsfrämjande aktiviteter inom äldreomsorgen

Vård och Sjukvård: 1613 miljoner kr

M/KD-budgeten gav stora tillskott till vård och sjukvård. Bland annat infördes nya kömiljarder, en primärvårdssatsning och kommuner och landsting fick ca 5 miljarder kr mer till sjukvård, vård och omsorg. Denna satsning utökas också 2020. Nu föreslår Kristdemokraterna fler satsningar.

• Satsning på fler vårdplatser sjukhusvård

• Stimulansmedel till att uppgradera patientlagen: Lagen måste förtydligas så att regionernas möjlighet att sätta tak för hur många patienter en vårdgivare får åta sig helt elimineras.

• Nya nationella standarder för E-hälsa: Det behövs en nationell styrning av regionernas upphandling och hantering av It-system i syfte att skapa bättre informationsöverföring och samverkansmöjligheter mellan regionerna.

• Förbättrad LSS: Högre schablonuppräkning på 2,2 procent och tillskott för att inkludera de som fallit ur LSS pga lagtolkningar och som återigen ska få assistans till följd av vår politik.

• Förlossningssatsning: Bland annat satsningar på eftervård med hembesök (uppföljning efter förlossning), en rehab-check för att rehabilitera förlossningsrelaterade problem och barnmorsketeam.

• Förstärkning av Inspektionen för vård och omsorg

• Stöd till mer vård i glesbygd

• Fler utbildningsplatser för vårdyrken

• Tillskott till Elevhälsan

• Geriatriskt centrum och utbildning inom geriatrik

 

Glesbygdspaketet: 2,4 miljarder kr

Kristdemokraterna stärker glesbygd och landsbygd genom ett brett paket av åtgärder för jordbrukare, skogsägare, jägare och invånare i kommuner där service och infrastruktur försämrats.

Jordbruk/skog: 315 miljoner kr

• Sänkt skatt diesel jordbruket (1 kr/l) och kompensation för de som kör på helt ren diesel och som inte omfattas av skattesänkningen

• Stöd till ursprungsmärkning och upphandling – kommunerna ska få kompetens att upphandla lokalt

• Utökning av stödet till strukturkalkning – minska övergödningen och förbättra jordens avkastning

• Stöd till biojetproduktion

• Större satsning än regeringen på bekämpning av skogsskador pga granbarkborren och ökade ersättningsmöjligheter för viltskador Infrastruktur: 1940 miljoner kr

• Ytterligare medel till nya servicekontor (7 ytterligare utöver regeringens 27) Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan under samma tak

• Reseavdragshöjning – 22 kr/mil + höjning av tak till 13 000 kr

• Utökad satsning på laddinfrastruktur för bilar och ny satsning på laddinfrastruktur för lastbilar

• Ytterligare satsning bredband

• Ökad säkerhet järnvägsstationer och ett utökat statligt stöd till enskilda vägar

• Patientnära hotell på orter där det är långa avstånd till förlossningskliniker och satsning på sjukvård i glesbygd via en allmänt resursstärkande satsning

• Fler domstolar i landet: Utbyggnaden föreslås med tre nya tingsrätter 2020, två tingsrätter och en hovrätt 2021 och en kammarrätt och en hyres- och arrendenämnd 2022.

• Återinför beredskapspolis för ökad trygghet

Alla och företagande: 140 miljoner kr

• Vildsvinspaket – trikintest, test för radioaktivitet, möjlighet för jägare att sälja kött till butiker, restauranger osv, ersättning för jaktlag som uppfyller sin kvot som länsstyrelsen fördelar

• Stöd för ägarskiften – både generationsväxling och hjälp till personal som vill ta över verksamhet som annars skulle lagts ner1

• Ytterligare medel dagligvarubutiker på landsbygd

• Utöka startstödet för unga jordbrukare och minskat regelkrångel, t ex slopa personalliggare

Civilsamhällespaket: 1,5 miljarder kr

För att stärka civilsamhället presenterar Kristdemokraterna tillskott till föreningslivet, stimulansmedel för samarbete med det offentliga samt skattesänkningar för att underlätta föreningsarbetet.

• Fritidskort till alla barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i det svenska föreningslivet.

Stöd till ägarskiften (statistik från Företagarna):

För bara några decennier sen var det vanliga att familjeföretag togs över av barnen, men idag görs detta bara i omkring 30 procent av fallen, och trenden verkar fortsätta nedåt. 60 procent av företagarna är över 50 år och 29 procent är över 65. Problemet är som störst i glesbygdsområden. I övre Norrland har nästan hälften av företagarna passerat pensionsåldern.

Kulturskolan. 500 kronor i stöd per år och för de i ekonomisk utsatthet ges 2400 kronor per år.

• Bostad först: Ska vara den primära insatsen för hemlösa/bostadslösa personer med samtidig beroendesjukdom i hela landet.

• Höjt tak till 3000 kr i gåvoskatteavdraget

• Stöd till idrottsrörelsen: Ökad friskvård på fritids, äldrelyft för mer fysisk aktivitet bland äldre samt stöd till riksidrottsförbundet

• Skattefritt funktionärsarbete i ideella föreningar upp till ett halvt prisbasbelopp.

• Borttagen reklamskatt för ideella föreningar

 

Skattepaket: 8,8 miljarder kr i sänkt skatt

Kristdemokraterna prioriterar breda löntagargrupper, samt pensionärer, i svaret på regeringen och januaripartiernas budgetproposition för 2020. I vårt skatteförslag sänks skatten för alla med löneinkomst, pensionsinkomst och/eller bidrags- och försäkringsinkomster.

Skattesänkningar

• Bred skattesänkning för alla. En medelinkomsttagare (34 000 kr) får en skattelättnad på över 2500 kr per år. En genomsnittlig pensionär får 1320 kr per år.

• Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt från 42 400 kr till 44 200 kr. Det innebär 353 kr per månad i sänkt skatt för omkring 1,4 miljoner löntagare, jämfört med de drygt 300 000 som betalar värnskatt. Brytpunkten höjs i ett till steg 2021, vilket innebär att skiktgränsen blir ca 47 100 kr, inkl indexuppräkning.

• Extra förhöjt jobbskatteavdrag för de som är 69 år eller äldre: För en äldre med 20 000 kr i inkomst ger det ca 1000 kr per månad i sänkt skatt, utöver det redan förhöjda jobbskatteavdraget.

• Dubbelt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa, nyanlända och unga inom gruppen som har arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det innebär omkring 1600 kr i månaden i sänkt skatt.

• Riktat jobbskatteavdrag för föräldrar, som är en fast nivå på 100 kr per förälder 2021. Reformen byggs sedan ut till 150 kr per förälder under 2022.

Vissa skattehöjningar

• Höjd moms 1 procent

• Sänkt ränteavdrag 1 procentenhet per år och sänkt tak till 75 000 kr

• Nej till borttagen värnskatt

• Nej till ingångsavdrag

Bli först att kommentera

Agera nu Trafikverket

Av , , Bli först att kommentera 4

Ingen kan ha undgått den senaste debatten om Trafikverkets sätt att sköta våra vägar här i norr.

Senast fick vi i Uppdrag Granskning se granskningen av den olycka som hände i Norrbotten för en tid sedan då många omkom. Det har framkommit att närboende och andra har informerat Trafikverket om vägens skick som Trafikverket helt nonchalerat. Det är dessutom över 1100 kurvor i vårt län som i olika grader också har samma problem.

Du har säkert följt diskussionen om förslaget att sänka hastigheten på många vägar i Västerbotten. Den hastighetssänkning som Trafikverket föreslår är vi eniga i politiken att vi inte vill ska genomföras. Trafikverket har regeringens uppdrag att lyssna in de lokala beslutsfattarnas åsikter. Nu får vi se om dom sin vana trogen bara lyssnar men ändå gör som man själv tycker.

Säkerhet i trafiken är viktig och visst är det så att om man kör mindre fort så ökar säkerheten. Men när Trafikverkets argument till sänkning av hastigheten är vägarnas standard får man många funderingar. Det jag hör dem säga är att vi inte skött vägarna som vi skulle så nu måste vi sänka hastigheten.

Trafikverket! Gör istället ert jobb och underhåll vägarna ordentligt.

Av , , Bli först att kommentera 4

Slopa remisskravet och inför fritt vårdval också inom barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan har ökat markant i länet. Både bland äldre ensamma människor, men också bland barn och unga skriver tillsammans med mina fullmäktige kamrater om samhällets utmaningar gällande barn och ungas mående.
Att statistik och verklighet inte alltid kommer överens var temat i läkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansens sommarprat i P1 där han ställde frågan: Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Fler än tre miljoner lyssnade till Hansens sommarprat via så kallad poddlyssning och många lyssnare hade även Stina Wollter och Isabella Löwengrip. Om vi sammanfattar det hela lite brutalt är oro, död och karriär är de ämnen som lockat flest poddlyssnare.

Statistik från Sveriges Radio pekar på att många unga människor finns bland poddlyssnarna.

Det är bra om många unga engagerar sig och känner stort intresse och ansvar för samhällsfrågor, men samtidigt måste vi fråga oss om vi har gett dem de bästa verktygen för att hantera en krävande vardag? Ett stort antal personer verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin menar att så inte är fallet.

Den psykiska ohälsan har ökat markant i länet. Både bland äldre ensamma människor, men också bland barn och unga. I Västerbotten har på de senaste tio månaderna remisserna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ökat med cirka 30 procent samtidigt som många remisser skickas tillbaka och studsar mellan huvudmännen. Köerna till BUP i Västerbotten är bland de absolut längsta i landet och så kan vi inte ha det! Frågan blir, hur ger vi våra barn och unga de bästa förutsättningarna till en bra start i livet?

Förhoppningen är att vi ska få ett konkret svar på fullmäktige inte minst med tanke på att vid årsskiftet blir FN:s barnkonvention svensk lag. Kristdemokraterna har genom tidigare barn- och äldreminister Maria Larsson länge drivit frågan att barnkonventionen ska bli svensk lag. Men en lagändring förpliktar att ge barn de allra bästa förutsättningarna.

Psykisk ohälsa är ett svårt ämne vilket går både brett och djupt i samhället. Långsiktigt arbete ska kombineras med blixtinsatser och ett helhetsperspektiv behövs. BUP gör ett fantastiskt arbete, men allt varken kan eller ska lösas där. Ett ansvar vilar också på andra delar av samhället att kunna ge unga de verktyg som behövs för att hantera sin vardag. Familjens betydelse får aldrig underskattas och föräldrarnas roll ska uppgraderas.

Samhällsgemenskapen är en kristdemokratisk vision och har så varit sedan partiet grundades 1964. Idag, drygt femtio år senare, är behovet av ett samhälle där människor känner gemenskap med varandra och tar ansvar för båda sig själva och sina medmänniskor kanske större än någonsin tidigare. Ett exempel på det är SCB:s studier över svenska folkets tidsanvändning, som visar att vi vuxna lägger allt mindre tid på social samvaro med barnen.

Till det kan läggas en studie som gjordes av Mentor Sverige och Ungdomar.se för två år sedan, där 40 procent av de tillfrågade menade att de saknade en vuxen att prata med och hela 70 procent sa att de önskat mer stöd av en vuxen under sin skolgång. Det är minst sagt oroväckande siffror, och trender som måste vändas.

Vi ska arbeta med psykisk ohälsa tillsammans med fler aktörer på alla nivåer. Det är därför oacceptabelt att vissa kommuner sparar på elevhälsan till miniminivåer vilket innebär att barn och unga möts av en stängd dörr när de söker hjälp. Regionen behöver ta ett större helhetsansvar över elevhälsan i hela länet för att barn och unga ska få samma möjlighet till vård oavsett var de bor i länet.

Psykisk ohälsa är inte bara ett problem för den individ som drabbas, utan det är i högsta grad ett samhällsproblem. Vi får aldrig glömma att bakom varje siffra i statistiken finns en människa som behöver hjälp. Kristdemokraterna menar att det är dags för den styrande majoriteten att släppa på de ideologiska skygglapparna och istället lyssna till konkreta förslag som kan förbättra situationen.

KD:s förslag innebär; att regionen tar ett större samordningsansvar och helhetsgrepp om elevhälsan i länet; att vårdval införs inom barn- och ungdomspsykiatrin och att remisskravet slopas samt att personalen på de tre orterna ges större möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Detta är några konkreta förslag som kan hjälpa till att lösa uppgiften. Lägg därtill att man även i civilsamhället ges förutsättningar att konkret arbeta med frågan och föräldrar får bättre förutsättningar och mer tid med sina barn. Då får vi förutsättningar att se förändringarna i statistiken, men framförallt, märka dem i vår egen och alla andra västerbottningars vardag.
Bli först att kommentera

Alliansnostalgi!

Av , , Bli först att kommentera 8

Ibland måste man tillåta sig var lite nostalgisk. Det blev jag när jag tittade på flödet på Instagram häromdagen. Blev påmind när jag såg vilka bilder som Maud Olofsson lagt ut på växande träd.

Hon påminde att det var 15 år sedan Alliansen bildades och då planterades träden. Och då blir det svårt att inte vara nostalgisk. Det är ju ingen hemlighet att Maud Olofsson är lite mamma till Alliansen och det viktiga i samarbetet var: att alla skulle bidra och alla skulle tjäna på samarbetet. Så lyckades man skriva politisk historia med ett samarbete som sannerligen krävde sitt bakom i förhandlingarna (handlar om 4 partier) men utåt sett var man helt samstämmiga och bejakade varande vid varje tillfälle man fick för att visa en enad bild utåt.

En rolig kuriosa är dock att det fortsatt diskuteras om bad i badtunna. Men det hör till saken att det aldrig fanns en badtunna och fotografer låg i skogen för att få bästa bilden av partiledarna i badtunna. Om jag inte minns fel fick Maud en badtunna nåt år efter när hon fyllde år. Sen fortsatte eran med Bankerydsmötet där Görans gräsmattan just repat sig av alla journalister och fotografer. Och om man funderar inomhus så vann Jakob Forsmed en tuff match mot Anders Borg i pingis i Göran Hägglunds källare. Ja lite mer hände förstås också. Man bodde inte på flådiga hotell utan satt i varandras vardagsrum och mejslade ut politiken för Sverige och kvartade över hos varandra.

Kommer nog inte i första taget glömma hur dom samarbetade i samband med bussresan genom Sverige inför valet 2006. Hade förmånen att ordna stoppen i Västerbotten som blev Umeå och Skellefteå på väg mot Norrbotten. Vi höll till på Olerys i Umeå och det var värsta pådraget från SÄPO etc innan för att säkra lokalen och området. Programmet planerat in i minsta detalj. Hade ordnat lite fika till dem när de kom innan de skulle möta pressen. Och det var allt lite roligt att lyssna på dem i samtalet innan pressträffen. Hur Maud Olofsson liksom skulle hålla ihop gossarna. Innan dom gick in sa Maud med sin lite skarpa röst: - Nu tittar vi på varandra och nickar åt varandra och du Lars nu tar du bara om skolan. (det var inte första pressträffen dom hade, men ändå behövdes påminnas allt för att sätta rätt bild utåt)

Dom hade delat upp de politiska områdena så Lars Lejonborg skulle tala om skolan, Fredrik Reinfeldt om ekonomin, Göran Hägglund om vården och Maud Olofsson om företagandet och i turordning storleksmässigt. Och den ordningen känner vi ju till vi som följt politiken. Men nu hörde det till saken att Lars Lejonborg var ganska impulsiv o när han blev ivrig kom han ifrån ämnet. Och så skedde även denna gång. Så i debriefingen efteråt så trätade Maud lite på dem och sa: - Du Lars du höll dej inte enbart till skolan utan gick in på vården så bra att du Göran bröt in o tog över. Medan Fredrik Reinfeldt nickade och höll med. Allt sagt i innerlig kärlek och det syntes att gänget trivdes ihop.

Och vi vet hur det gick. Några fantastiska år vid makten och deras vänskap fortsätter fortfarande. För inte så länge sedan träffades de fyra i Högfors. Och som Maud själv skriver: Mina partiledarkollegor Fredrik, Lars, Göran och jag skrev politisk historia. Vi gillade varandra, vi samarbetade bra, vi respekterade varandra och vårt motto var ”alla ska bidra och alla ska vinna på samarbetet”. Det kan vara bra att komma ihåg när man ser vad som händer i politiken idag.

Håller med dej Maud. Tack Fredrik, Maud, Lars och Göran för en härlig tid i politiken med Sveriges bästa för ögonen.

 

Bli först att kommentera
41DAEA27-3990-4216-BE0D-367D975A7B6F

Valet i Danmark idag.

Av , , Bli först att kommentera 5

Med risk att få en nördstämpel så räcker tydligen inte valrörelserna i Sverige. Har varit i Danmark några dagar o bevakat och hjälpt till i den nationella valrörelsen valet till Folketinget. Ett på många sätt spännande val. Ska Lars L Rasmussen Vänstre (M hos oss i Sverige) få lämna över makten till Mette Frederiksen Socialdemokraterna? Kommer det hända andra intressant saker i valet?

I kväll vet vi. Idag onsdag är det både Danmarks lovgivningsdag (motsvarvighet till vår Nationaldag) och tillika valdag till Folketinget. I Danmark har man skilda valdagar så idag är det endast val till Folketinget. Man kan ana en viss politisk trötthet när man talar med befolkningen eftersom vi nyligen har haft EP-val. Men här bestämmer statsminister inom visst tidsintervall när det ska vara valdag.  Så här är folk lediga från arbetet och skolorna är stängda och så även många affärer. Så nu firar man demokratin. Själv kommer jag bevaka en del vallokaler och åka runt lite i landet.

Det politiska klimatet är på många sätt eljest mot i Sverige. Här kandiderar inte mindre än 13 partier till de åtråvärda platserna i Folketinget. I går kväll var sista partilederdebatterna och min reflektion är att man tar sig för pannan vad vissa vill genomföra.  Om man jämför med vår kontext i Sverige så framstår SD som snälla söndagskolgossar jämfört med vissa här. Speciellt ett av de nya partierna Stram Kurs som har en partiledare som hela hans familj gått ut o varnat för att folk inte ska rösta på honom för dom anser honom psykisk sjuk. Men vilket fint debattklimat i debatterna. Här smutskastar man inte varandra som vi gör i Sverige utan var och en säger vad man vill genomföra istället för att ljuga och belasta motståndarna med osanningar som får stå oemotsagda.

Rent allmänt är det politiska klimatet ordentligt åt höger om man jämför med Sverige. Här hör man deras motsvarighet till V tala om rädslan för att muslimer kommer att ta över samhället. Har inte hört någon vänsterpartist i Sverige tala om det ännu i alla fall. Men skulle bejaka att vi alla tar den frågan på större allvar även i Sverige.

I EP-valet för några veckor sedan klappade Danske folkpartiet (deras motsvarighet till SD) formligen ihop. Och man tror nu också att stödet för dem kommer minska även i valet till Folketinget. Så dom går i motsatt riktning mot Sverige. Men man tror att en del av rösterna istället hamnar på just Stram Kurs vilket är ännu värre.

Nuvarande statsminister Rasmussen har skött sin uppgift bra. Men nu verkar det som att Socialdemokraternas Frederiksen har övertag i opinionen. Skiljer just nu 1.9 % mellan statsministerkandidaterna. Men Vänstre tror sig hämta hem detta glapp i slutändan. Statsminister Rasmussen har de senaste dagarna gått ut med att han vill samarbeta med Socialdemokraterna. Men dom har öppet sagt att det inte blir aktuellt. Kan mycket väl vara ett taktiskt drag från Vänstres partistrateger för att rösterna ska stanna kvar samt få ytterligare röster.

Kan inte låta bli att nämna mitt eget systerparti KD i Danmark är lite på frammarsch. Här har man inte suttit i Folketinget på 14 år. Partiledare Stig Grenov en korrekt och duktig man i sina bästa år har inte lyckats komma fram i debatten. Mellan två stora debatter kände han stresspåslag så lät vice ordförande träda in. Isabella Arendt (bilden) en kvinna på 26 år med ordentlig glöd har slagit igenom i debatten på ett mycket bra sätt. Hon har rönt stor respekt både bland andra partier och även i media. Hon kallas numera av media och andra partier ”vikaren från himlen”.  Så opinionen för KD har stigit några procent. Och man tror på inträde i Folketinget igen. Partiledare Stig Grenov har meddelat att han lämnar ordförandeskapet vid höstens landsmöte och har öppet gått ut med att han ser Isabella Arendt som sin efterträdare. Så verkar som kvinnorna tar över KD rörelsen i Norden.

Så ikväll vet vi om Vänstre lyckas bibehålla makten och om KD kommer in. Vilka regeringspartner som kan bli aktuellt samt att vi också får svar på om Danske folkpartiet klappar igenom även i detta val samt hur många som ändå kommer rösta på Rasmus Paludan i Stram Kurs trots varningar även från hans familj.  Det blir en spännande dag o valvaka i kväll.

Bli först att kommentera

Gemensam budget för krisdrabbad region!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag på regionstyrelsen lägger vi vår gemensamma regionplan och budget i Regionen. Alliansen för Västerbotten lägger en gemensam budget. Jo vi har en väl fungerande allians med M, KD, C och L vilket är glädjande.

Vid förra fullmäktige när vi behandlade årsbokslutet för 2018 så konstaterade vi ett underskott i verksamheterna på storleksordning en halv miljard. Alla förstår att så kan det inte fortsätta. Till detta ska läggas att nettokostanden ökar hela tiden och det gör vårdköerna också. Prognosen för innevarande år är närmare 800 miljoner kronor i underskott. En samlad budgetavvikelse på 10 procent.

Så sammanfattar vi det hela så gör vi allt mindre med allt större kostnader. Det ska villigt erkännas att i Västerbotten har vi en fantastisk sjukvård som är Sverigeledande på många områden. Men det kommer vi inte kunna ha framgent om kostnaderna ska fortsätta att skena iväg på detta sätt. Det måste till en bättre budgetdisciplin.

I fullmäktigedebatten när vi kritiserade majoriteten för bristande styrning o ledning fick vi slängt i halsen att oppositionen inte kommit med konkreta förslag under åren. Och inget är så fel. Det har haglat förslag som majoriteten har ratat just för att det kommer från oppositionen.

Nu har Regiondirektören kommit med sparförslag på i storleksordning 565 miljoner kronor på tre år.  I dessa förslag ligger flera saker som vi tidigare drivit men fått nej av majoriteten som nu alltså blir verklighet. Därför har vi som ansvarstagande opposition valt att anta de sparförslag som nu lagts av verksamheten som vårt budgetförslag.

Detta innebär att vi rent siffermässigt alltså enbart har en budget som föreläggs fullmäktige. Vet inte när detta hänt tidigare i landstingets historia men i den nya regionen är allt möjligt med en ansvarstagande opposition och för medborgarnas bästa. Men om vi tittar på vägen till dessa siffor är vi allt annat än överens med en styrande majoriteten S, V och MP.

Vi konstaterar att ekonomin är i fritt fall och att den politiska majoriteten inte förmår att styra regionen och ha kontroll över budgeten. För att kunna vända ekonomin så behöver det av regiondirektören presenterade åtgärdspaketet sjösättas med start omgående. I Alliansens förslag till regionplan betonas förutom en ansvarsfull ekonomi och flera förslag för förbättrad styrning, även ökad valfrihet och ett större inslag av privata aktörer.

Alliansen vill öppna upp för fler vårdval. Vi är övertygad att med fler aktörer kan vi skapa ökad mångfald och ökad valfrihet. Och inte bara ökad valfrihet utan också bättre ekonomi.

Vi vill också stärka primärvården, de lokala chefernas mandat utökas och medarbetarnas arbetsmiljö förbättras. Regionen behöver bli en attraktivare plats för företag och företagare vilket är ett särskilt fokus inom den regionala utvecklingen.

Det behövs ett ledarskap som kan förmedla en hoppfullhet att vi kan lyckas vända utvecklingen. En ny ledning som kan lyckas balansera behovet av nödvändiga åtgärder för att få en hållbar ekonomi och samtidigt korta bland Sveriges längsta vårdköer. Allt detta är utmaningar kräver åtgärder omgående.

Så nu krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården. Och det måste ske nu.

Bli först att kommentera

Regiondirektörens besparingspaket på 565 miljoner.

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är nog bekant att vår nya region Västerbotten har stora ekonomiska problem. Bokslutet för 2018 hamnade på ett verksamhetsunderskott på ca en halv miljard. Den högspecialiserade vården är kostnadsdrivande och det kommer hela tiden nya läkemedel och nya medicinsk utrustning vilket är bra, men det kostar att ligga på topp. Som exempel kan nämnas att man forskat fram ett nytt läkemedel för Skelleftesjukan. Men det kostar ca en miljon kronor / patient och år. Detta är bara ett exempel.

Prognosen för 2019 visar att vi går mot ca 800 miljoner i budgetunderskott om inte trenden bryts. Därför har regiondirektören idag presenterat ett sparpaket på 565 miljoner kronor fördelat på 3 år. Vi får se om den summan räcker men det kommer förstås att bli kännbart att spara så mycket och verkningsgraden av detta kommer vi se i höst när verksamhetsplanerna ska antas. Budgetramarna tar vi i juni.

Noterar nedan direktörens sparpaketet i punktform. Har du fundering runt någon av punkterna ställ frågan här nedan så ska jag svara efter bästa förmåga. Inom partierna håller vi nu på att gå igenom förslagen inför budgeten i juni.

Ett sjukhus på tre orter. Här ska 10 mkr sparas.

 • Akutsjukvården ska fortsatt bedrivas på tre orter.
 • Effektivare nyttjande av produktionsresurser bl a ytterligare samordna operationsplanering.
 • Flytta fler planerade operativa ingrepp till Skellefteå och Lycksele från Nus.

Omstrukturera vården behöver göras. Här ska 173 mkr sparas.

 • Flytta vården så nära patientens hem som möjligt, från sjukhus till öppenvård, primärvård och egenvård.
 • Anpassa vårdavdelningar till patienternas vårdtyngd.
 • Se över gränssnitt sjukhusvård och primärvård samt prehospital bedömning.
 • Stärka samverkan med kommuner.

Produktions och kapacitetsstyrning behöver stärkas. Här ska 108 mkr sparas.

 • Effektivisera vårdflöden genom produktions- och kapacitetsstyrning.
 • Omfattande utbildningsprogram inom PKS genomförs under våren.
 • Under hösten påbörjas implementering för slutenvården och därefter operationsverksamheten.

Samordna lokaler och medarbetare på hälsocentraler och tandvårdskliniker. Här ska sparas 10 mkr kr.

 • Uppdrag till HSN att se över struktur och samordning för enheter som ligger nära varandra.
 • Inriktningen inom tandvården gäller hela länet inklusive utveckling av tandvårdsbuss och mönsterklinik.
 • Inom primärvården gäller samordning inom tätorterna i Skellefteå och Umeå, inklusive utveckling av samhällsrum och hälsorum.

Utveckla digitala lösningar (nettoeffekt ca 80 miljoner)

 • Single sign on – en förutsättning för att man bara ska lägga in informationen en gång (F-VIS.)
 • Införa: utskrift och kopiering som tjänst, robot process automation, digitala utskick, e-frikort, nationella tjänster, digitala vårdmöten, resursplaneringsverktyg för PKS samt samla systemutveckling och konsolidera IT-funktioner.

 Nyttoeffekt i verksamheten beräknas till 130 mkr och kostnader inom VO Digitalisering 50 mkr = nettoeffekt 80 mkr

Utveckla och anpassa bemanningen på ett bättre sätt. Här beräknas sparas 192 mkr.

 • Anpassa bemanning till bemanningsmål.
 • Översyn avtal och tillämpning av regler i personalområdet.
 • Minska beroendet av hyrpersonal.
 • Förändra jourorganisationen.
 • Samordna medicinska sekreterare m m mellan verksamheterna.
 • Effektivisera vårdflöden.
 • Utveckla servicetjänster.

Närvarotiden och antal anställda kan inte öka utan nya arbetssätt måste bidra

Samordna i nya regionen. Här beräknas sparas 17 mkr.

 • Uppdrag att se över centrala anslag och samordna administrativa- och stödtjänsterna i regionen.
 • Undersöka möjligheten att samnyttja verksamhet tillsammans i norra regionen.
 • Minska kostnaderna för förtroendepersonsorganisationen.

Effektivisering inom produktionskostnaders område. Här ska 35 mkr sparas.

 • Följa inköpsrutiner.
 • Jämföra produktionskostnader i primärvården.
 • Översyn av lab- och röntgentjänster.

Effektiviseringar inom service. Här ska 20 mkr sparas.

 • Bättre nyttja egna lokaler och externa förhyrningar.
 • Energieffektivisering inom fastighetsmedia.
 • Öka samordningsgraden inom sjukresekostnaden.
 • Prissätta ALF-lokaler korrekt.
 • Ta hem fastighetsservice och minska fastighets underhållskostnader.

 

 

Kristdemokraternas Vårmotion

Av , , Bli först att kommentera 3

Kristdemokraternas vårmotion fortsätter att stärka välfärdslöftet med reformer som är tydligt förankrade i människors vardagsliv – som gör livet lite lättare att leva. I vår vårmotion aviserar vi därför stora satsningar på äldreomsorgen genom bättre villkor för personalen, på reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad och på ökad trygghet genom ett stärkt rättsväsende.

Vi vill att personalen inom äldreomsorgen – 92 procent kvinnor – ska ha goda arbetsvillkor och kunna göra ett bra jobb. Det borde vara en självklarhet att de som sköter om våra nära och kära på ålderns höst inte ska behöva bli sjuka av sitt jobb. Med satsningar på mindre stress för personalen följer också mer tid för ökad social aktivering för den äldre, högre kvalitet och mer gemenskap.

VI SATSAR

 • 2 miljarder per år på prestationsbaserat stöd till de kommuner som förbättrar personalens villkor inom äldreomsorgen, varav hälften är en öronmärkning ur de stora generella tillskotten till kommunsektorn fr o m nästa år. De kommuner som bedriver aktivt arbete med att minska användandet av delade turer, förbättrar personalkontinuiteten, uppnår god medarbetarnöjdhet och -delaktighet, samt minskar de grupper som äldreomsorgens chefer har ansvar för får del av stödet. Ju fler av de fyra kriterierna man förbättrar sig eller når goda nivåer inom, desto mer av stödet får man del av.
 • 600 miljoner 2020 och 650 miljoner per år därefter på utbildning för äldreomsorgens personal. Vi återinför Omvårdnadslyftet, satsar på utbildning för äldreomsorgens chefer och schemaläggare, samt förlänger och utvidgar satsningen på kompletterande utbildning för de som har en tidsbegränsad anställning inom omsorgen. På så sätt kan fler få arbete och äldreomsorgens kompetensförsörjning underlättas.

På dagens bostadsmarknad stängs unga med lägre, men stabila inkomster ute från ägd bostadsmarknad och tvingas in i den fattigdomsfälla som hyresrätten faktiskt ofta utgör. Familjer som är trångbodda har svårt att skaffa hus, och i utsatta områden finns i princip inga möjligheter att äga sin egen bostad. Vi anser att det är dags för breda sociala reformer för eget ägt boende. Det skulle minska ojämlikheter, främja ekonomin och förbättra möjligheterna att bygga ett gott samhälle tillsammans.

VI SATSAR

 • 900 miljoner per år på bosparande för unga
 • 800 miljoner per år på förbättrat bostadsbidrag, med fokus på utsatta barnfamiljer
 • Startlån för förstagångsköpare
 • Översyn av kreditrestriktionerna
 • Regeländringar för ägarlägenheter och hyrköp, som möjliggör ökat ägt boende i utsatta områden
 • Reformerat system för tomträtter och regeländringar och nytt uppdrag till länsstyrelserna som möjliggör mer mark för byggande

För ökad trygghet i samhället krävs att hela rättsväsendet stärks. Vi har i flertalet budgetar skjutit till stora resurser till polis, domstolar och åklagare för att bekämpa brottslighet och ökande otrygghet. Nu krävs att Kriminalvården också får förutsättningar att göra sin del i kedjan. Därför satsar vi på fler platser i häkten och anstalter för att motverka överbeläggning och skapa miljöer som möjliggör rehabilitering.

VI SATSAR

 • 200 miljoner 2020, 300 miljoner
 • 2021 och 400 miljoner 2022 på en förstärkt Kriminalvård
 • Bättre rehabilitering
 • Insatser för mindre våld på häkten och anstalter
Bli först att kommentera

Arbetsförmedlingens svek o vem som bär skulden!

Av , , Bli först att kommentera 4

Skriver i Västerbottens Kuriren om Arbetsförmedlingens nerdragning och vem som bär skulden.

Länk till debattartikeln

Ingen kan ha undgått medias rapportering av Arbetsförmedlingens neddragning av kontor i landet och inte minst även i länets kommuner. Självklart kan vi dela oron då samhällsservicen dras ner på mindre orter, men Arbetsförmedlingen behöver reformeras.

Skribenter från bland annat LO och andra ledarskribenter skyller på M/KD budgeten som orsak till den dramatiska nerdragningen i Arbetsförmedlingens verksamhet. Det är hög tid att vi reder ut begreppen och tar reda på hur det verkligen förhåller sig.

Arbetsförmedlingens anslag har ökat dramatiskt under de senaste åren, både när det gäller förvaltningsanslaget och programanslaget. M/KD-budgeten minskade myndighetens förvaltningsanslag med fem procent som innebär att förvaltningsanslaget ligger på samma nivå som gällde i början av förra mandatperioden. Myndigheten har reagerat på detta med att varsla 33 procent av antalet anställda och att lägga ner 50 procent av alla kontor. Det är mycket svårt att få ihop de siffrorna.

Att som man nu gör lägga ner Arbetsförmedlingens kontor i de mindre kommunerna ser vi som helt oförsvarligt. Det är i de mer glest befolkade delarna av landet som den statliga närvaron är som viktigast och där det knappast är tänkbart att en privat aktör kommer att etablera sig.

Arbetsförmedlingen har sedan 2015 bedrivit ”Förnyelseresan” som innebär att de ska effektivisera och digitalisera delar av myndigheten. Redan 2015 antogs ett beslut om att lägga ner 100 av landets då 330 kontor. I denna förnyelseresa har myndigheten hittat nya samverkansformer för att tillgodose arbetssökandes behov. Dels via digitala möten, kundtjänst och samverkan på vissa orter.

M/KD budgetens besparing skulle röra cirka 700 helårsanställda och inte 4 500 som nu basunerats ut. Dessa besparingar skulle enligt beräkningar kunna ske med naturliga avgångar. Generaldirektören säger själv att de 4 500 personerna är en följd av januariöverenskommelsens konsekvenser för åren som kommer, där privata aktörer ska upphandlas och myndigheten avsmalnas. (JÖKen punkt 18).

Vi ska också komma ihåg att många kommuner har byggt upp egen verksamhet eftersom inte Arbetsförmedlingen fullföljt sina ansvarsområden i bland annat etableringsarbetet för nyanlända. Så många frågor har övervältrats till kommunerna och partier har varit rörande överens om att Arbetsförmedlingen behöver reformeras. Trots det fortsätter man skylla på M/KD budgeten.

GD Mikael Sjöberg borde ha hanterat neddragningen betydligt mer ansvarsfullt, till exempel med hjälp av befintlig anslagskredit, men det passar inte in i den bild han nu vill sätta. Utöver detta har Sjöberg talat om en besparingspotential på 2-2,5 miljarder kr kommande år, som en följd av effektiviseringar i myndigheten. Att han nu, trots det, kräver mer pengar är svårt att få ihop. Röster hörs i bruset som kräver att Arbetsförmedlingens GD bör lämna jobbet.

Tanken med besparingarna är inte att färre personer ska få insatser, utan färre ska få dyra och ineffektiva insatser. (En extratjänst kostar exempelvis cirka 26 000 kronor i månaden, och leder i endast 2,3 procent av fallen till riktigt arbete.)

Ett vanligt argument man hör är att personer som är längst från arbetsmarknaden drabbas vid besparing på Arbetsförmedlingen. Vi skyddar personer med funktionsnedsättningar genom satsningar på höjt tak i lönebidraget så att fler arbetsgivare kan anställa personer med funktionsnedsättning och tillför fler platser i Samhall.

Jag är stolt över Kristdemokraterna budgetprioriteringar. Vi såg och ser stora problem med allt för långa vårdköer, ökad kriminalitet och polisen som behöver fler kollegor. Vi satsade i budgeten på fritidspeng för de barn som inte har möjlighet att få aktiviteter, samt återställer avdragsrätten för gåvor till frivilliga organisationer i samhället.

Vi satsar på att återställa LSS så man fortsatt kan få hjälp till att andas och ser till att de äldre med låga pensioner får högre bostadsbidrag. Vi tillför ytterligare medel till regionerna för att korta köerna i vården samt tillför ytterligare medel till kommunerna för att användas till skola, vård och omsorg i stället för att utöka medel till en myndighet som inte fyller måttet. En arbetsförmedlande myndighet som inte förmedlar tillräckligt med jobb är inte vägen framåt.

Dessa budgetsatsningar kallar statsministern för en servettskiss. Jag kallar det en ansvarsfull budget för Sverige och för de medborgare som inte har lika stark röst. Så lägg skulden för det som nu händer på Arbetsförmedlingens ledning och nuvarande S/MP regering där den hör hemma.

Hans-Inge Smetana

Bli först att kommentera
Tord Smetana

Vi talar om 2019 och inte Ådalen 1931.

Av , , 2 kommentarer 11

Har inte skrivit om detta tidigare men kan inte längre låta bli. Jag värnar den Svenska modellen men när man vet vad vissa företag får vara med om blir man starkt frågande.

Kan inte låta bli att nämna lite om min brors måleriföretag och hur han behandlats av Måleriförbundet som nu är ute i media. Det är nämligen så att många företag blir dåligt behandlade men som inte vågar komma ut i offentlighetens ljus med namn för att undvika ytterligare trakasseringar o pampfasoner.

Att facken strider för arbetarnas rätt är som det ska och viktigt att så sker när arbetare blir dåligt behandlade av företagsledare. Men företagsledare som idag 2019 behandlar sina medarbetare dåligt kommer självsaneras då man inte får arbetskraft och utan arbetskraft finns det inga företag. Men det är också faktiskt så att utan företag finns det heller inga arbetsplatser. Det måste facken också vara medveten om. I vår Svenska välfärd är vi oerhört beroende av företagare som satsar sina hus o tillgångar för att låna pengar till att starta sina företag och sedan lägger all sin energi på att utveckla sitt företag för att kunna anställa fler.

Smetanas måleri är ett anrikt namn i måleribranschen. Redan min farfar i början på 30 talet arbetade som målare i sitt måleri med namnet Smetanas måleri. Det skedde i Skåne. Min far flyttade upp till norr och startade ett företag med namn Smetanas måleri och har sedan i slutet på 50 talet målat i Västerbotten. Och han målar faktiskt lite än sina dryga 80 år till trots.

Min bror Tord som egentligen utbildade sig till snickare sadlade om och startade Smetanas måleri och design för så där ca 30 år sedan. Ni som bor i Umeå har säkert sett de svarta bilarna med den gröna/vita texten som snurrar runt i Umeå. I dagsläget är det ca 10 anställda i företaget. De anställda är mycket nöjda med företaget och med sin arbetsgivare och trivs på sin arbetsplats och gör att bra arbete.

Med vetskap hur avtalet ser ut mellan måleriföretagen och Målarförbundet så inser man att det inte är lätt att komma ihåg allt som ska uppfyllas vid varje tidpunkt. Eftersom jag är lite nördig på avtal etc så har jag förstås tagit del av hur det ser ut i detalj och inser att även om viljan finns är det stor möjlighet att man missar nåt i sammanhanget. Så har också Tord gjort men när det uppdagats så har det självklart korrigerats med arbetstagaren och båda parter är nöjd. Men inte den tredje: facken. Då kommer skadeståndskraven på många många tusenlappar för att skrämma och visa sin makt. När detta prövas rättsligt så blir utfallet inte till fackets fördel men skräckväldet fortsätter.

Fackets ambition är att verkligen markera sin makt. Så man letar febrilt för att hitta nåt annat att stämma företaget för. De anställda tar sak för sin arbetsgivare och då anser facket att arbetsgivaren påverkar de anställda fast så inte skett och ännu högre skadestånd ska arbetsgivaren enligt facket betala. Så kan man hålla på rätt länge då facket vet att det inte är många arbetsgivare som vågar prata om detta öppet för då kan man som fack sätta till ytterligare otaliga resurser av medlemmarnas pengar för att klämma till ytterligare.

Det jag skriver här tror man nästan inte är sant men har drabbat måleriföretaget de senaste halvåret och även tidigare men har kulminerat det sista halvåret. Man har också från fackets sida uttryckt att man vill visa på exempel, alltså att visa att man ska bara vara tyst och betala. Nu råkar min bror bli väldigt trött på detta så ser sig ingen annan utväg för att komma sig ur detta än att säga upp alla anställda. Många har till facket uttryckt detta när man får påtryckningar men ingen har fullföljt det. Tord har fullföljt detta och mår nu dåligt för att de anställda blir utan jobb, och själv raseras hans livsverk, men han mår fortfarande mest dåligt för sina medarbetare som han trivs med och dom trivs med honom och han önskade få tillsammans göra ett bra arbete länge till.  Om det inte vore för facket agerande och maffiafasoner.

När han nu vågar träda fram med namn så har många företag hört av sig både till media och till honom och vittnar om samma sak och tackar honom för att han vågar säga ifrån. Rent juridiskt är det processer i centrala förhandlingar som också Målarförbundet lär förlora. Vet att det också ligger stämningar mot Målarförbundet som med all säkerhet som tidigare kommer finna rättens bifall. Men det mest allvarliga är att det facket ska strida för, att arbetstagare får bra arbetsplatser, istället agerar man så arbetstagarna blir utan. Alltså facken strider inte för arbetarna utan för sin egen sak. Det kallar jag maffiafasoner. Frågan lär fortsätta när nu efter VK:s avslöjande detta är en riksnyhet och får egna vingar o flyger vidare i mediavärlden. Så vi vet inte var detta tar vägen.  Men klart är att det kommer ta vägen mot en rättvisare Svensk modell.

Här kan ni läsa det VK tidigare skrev i saken. Och här i arbetsmarknadsnytt.

Notera gärna i kommentörsfältet vad du tycker. Svarar så fort jag hinner.