Hans-Inge o Betty-Ann

Kristdemokraternas regionkandiater

Av , , 2 kommentarer 5

Så är det klart vem som hamnar i den nya Region Västerbotten! Just skickat in nedanstående pressmeddelande. Känns hedrande att ha förmånen att leda denna grupp av kompetenta och engagerade människor med en bredd som speglar regionens bredd på uppdrag från sjukvård till den regionala utvecklingen. Alla viktiga uppgifter som du som Västerbottning har stor nytta av och betalar skatt för. 

Kristdemokrater i Regionen 2019-2022.

Kristdemokraternas Partidistriktsstyrelsen har beslutat gällande nomineringarna till uppdrag i den efter årsskiftet nybildade Region Västerbotten.

”Vi har i full enighet beslutat om ett starkt lag som ska bära de kristdemokratiska värderingarna i den nya regionen. Vi känner oss trygga med att under ledning av vår nye gruppledare Hans-Inge Smetana samt hans ersättare Betty-Ann Nilsson kommer gruppen ta sig an de utmaningar vi har inom både sjukvård och den regionala utvecklingen på ett mycket bra sätt,” säger Anders Sellström, partidistriktsordförande

Hans-Inge Smetana har nominerats till gruppledare, ledamot i regionstyrelsen, ersättare i Regionala nämnden samt v ordförande i AC-net.

”Har haft förmånen att vara med i starten av Region Västerbotten som ni nu lägger ner och får nu också förmånen att vara med o leda vårt arbete i den nya Region Västerbotten. Känns förstås både spännande och hedrande att få partiets förtroende att leda arbeta med att möta framtidens utmaningar och hålla ihop länet med en kraftfull regional utveckling men också arbeta med sjukvårdsfrågorna som är så viktiga för vårt parti men också för medborgarna,” säger Hans-Inge Smetana

Betty-Ann Nilsson har nominerats till v gruppledare och ersättare i regionstyrelsen samt ledamot i Hälso och sjukvårdsnämnden

”Är väldigt tacksam och överväldigad över förtroendet som partiet har gett mig. Vi har stora utmaningar de kommande åren inom hälso -och sjukvård så vi kommer inte att sakna arbete. Kommer främst att fokusera på primärvårdsfrågor, hur vi bla ska kunna gör den mer attraktiv och därmed  locka och behålla läkare och även andra yrkesgrupper. Lycksele lasarett ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill se ett lasarett som på nytt ”styr sig själv” helt eller delvis. Omorganisationen till länskliniker, framförallt kirurgkliniken har inte gynnat Lycksele lasarett och Västerbottens läns innevånare,” säger Betty-Ann Nilsson

Roland Sjögren har nominerats till Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden samt v ordförande i Kulturutskottet och ersättare i beredningen för Regional utveckling.

”Det känns spännande att på det här sättet få vara med i nystarten av region Västerbotten. Jag har ett stort intresse av att hela länet utvecklas och fungerar. Man ska kunna leva, bo, arbeta och utbilda sig i hela länet. Därför är det regionala utvecklingsarbetet oerhört viktigt. Kulturen är viktig och här gäller detsamma. Vi måste ha ett kulturellt utbud som erbjuds befolkningen i hela länet. Det vill jag arbeta för.” säger Roland Sjögren

 

Listar nedan en del av uppdragen.

Uppdrag                                      Status                         Namn

Gruppledare Hans-Inge Smetana
V Gruppledare Betty-Ann Nilsson
Regionstyrelsen Ledamot Hans-Inge Smetana
Regionstyrelsen Ersättare Betty-Ann Nilsson
Kulturutskottet V ordförande Roland Sjögren
Patientnämnden V ordförande Veronica Kerr
Folkhögskolestyrelserna V ordförande Per-Martin Jonasson
Revisor Thomas Nordenstam
Hälso o sjukvårdsnämnden Ledamot Betty-Ann Nilsson
Ersättare Kalle Lilja
Regionala utvecklingsnämnden Roland Sjögren
Hans-Inge Smetana
Beredning regional utveckling Roland Sjögren
Beredning folkhälsa o demokrati Max Fredriksson
Södra Lappland
Beredning folkhälsa o demokrati Kalle Lilja
Skellefteå o Norsjö
Beredning folkhälsa o demokrati Anna-Karin Lundberg
Umeregionen
AC Net Internservice AB V ordförande Hans-Inge Smetana
Stiftelsen Samsyn Anna-Karin Lundberg
Länstrafiken Ledamot Anders Sellström
Ersättare Anna-Carin Jonsson

 

 

2 kommentarer
ensam

Ensamheten!

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Skriver idag på debattsidan i Umeå tidning tillsammans med v partiordförande Jakob Forssmed och Umeås gruppledare Veronica Kerr om ensamheten som utbreder sig i Sverige.

Dags att bryta den svenska ensamheten

13 procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Det innebär att i Umeå kommun bor ungefär 16000 personer som saknar en nära vän.

Antalet deltagare på en begravningsgudstjänst har halverats sen 1990, och allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande. 300 000 svenskar bedöms vara socialt isolerade, senast SCB mätte detta. Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar i alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd.

Men kanske drabbar ensamheten äldre och barn allra värst. Var tredje person över 85 år uppgav ensamhet och var sjätte var socialt isolerad senast SCB mätte, och det medför också hälsoproblem för många äldre. Bris rapporterar om att många barn känner ensamhet, ofta även när det finns vuxna i barnets närhet, men också i relation till sina jämnåriga. Det hänger ihop med barns psykiska ohälsa och barn som känner sig ensamma löper tre gånger högre risk att få icke godkänt i skolan.

Men var har vi diskussionen om ensamhetens konsekvenser i Sverige? Det är uppenbart att vi här under lång tid haft en alltför snäv syn på människan när vi utformat reformer. Människans fysiska behov har dominerat i förhållande till de sociala, själsliga och andliga. Vi har alltför sällan vägt in hur politiska beslut påverkat relationer och mellanmänsklig gemenskap.

Inte ens när rönen om sambanden mellan ensamhet och ohälsa blivit överväldigande – ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning – har detta förhållningssätt ändrats.

Men nu måste vi sluta blunda för ensamheten och dess konsekvenser. Kristdemokraterna har förslag på ett trettiotal åtgärder för att bekämpa den ofrivilliga ensamheten och främja gemenskap. Vi vill bl a:

    •  Råda bot på äldreboendebristen, så att fler äldre får möjlighet att flytta till ett boende med gemenskapsmöjligheter. Vi vill bl a se ett höjt investeringsstöd för äldreboenden, en äldreboendemiljard som går till de kommuner som ordnar plats i tid, och höjda viten för de som inte gör det.

 

  • Att sociala behov tydligare blir en del av biståndsbedömningen vid beslut om äldreboendeplats. Fler kommuner bör använda möjligheterna som finns i Socialtjänstlagen redan idag. Samtidigt vill vi förtydliga lagen, så att det framgår tydligare att sociala behov utgör grund för att bli tilldelad plats.
  • Att social aktivitet bör kunna skrivas ut på recept inom vården, liksom det idag skrivs ut fysisk aktivitet på recept. Ett nära samarbete med civilsamhällets organisationer kan innebära att fler får möjlighet att bygga meningsfulla sociala nätverk.
  • Genomföra ett pilotprojekt med sk sociala lotsar, där frivilliga som i sina jobb naturligt träffar folk, t ex kaféägare, frisörer, eller skolpersonal, är uppmärksamma på om de träffar personer i behov av sociala kontakter och ser till att de som vill får kontakt med civilsamhällets organisationer, kommunen eller vården.
  • Ge föräldrar stöd och mer tid för sina barn, t ex genom rätt till tjänstledigt några dagar per år i samband med lov eller för att följa med till skolan. Alla kommuner ska erbjuda föräldrastödsprogram två gånger under barnets uppväxt.
  • Genomföra strukturella förändringar för att bygga ett gemenskapens samhälle. För att frågan om ofrivillig ensamhet ska komma upp på dagordningen anser vi därför att ensamhetsfrågorna bör finnas i en ministerportfölj och att alla politiska förslag bör gemenskapssäkras – på motsvarande sätt som idag gäller miljökonsekvenser.

 

Vi kan inte längre blunda för något som visat sig ha lika farliga folkhälsoeffekter som rökning. Ensamhetsproblematiken kan inte vänta – nästa regering måste med kraft göra något åt den. Kristdemokraterna behövs i den regeringen.

Jakob Forssmed

Hans-Inge Smetana

Veronica Kerr

Bli först att kommentera

Vad får man med en röst på Kristdemokraterna på regionnivå?

Av , , 2 kommentarer 5

Skriver idag på debattsidan i VK tillsammans med mina toppkandidatkollegor i länet hur vi ser på den nya regionbildningen och vad man får om man lägger sin röst på Kristdemokraterna i valet på söndag.

 

Val till regionen det näst bästa alternativet

DEBATTARTIKLAR.

(2018-09-03) Staten bör ta över ansvaret för sjukvården. Då går det att kontrollera och säkerställa kvaliteten som erbjuds och stötta sjukvården i glesbygden. Regionbildningen är positiv och innebär inte att sjukvården glöms bort. Den regionala utvecklingen behövs för att vi ska ha råd med sjukvården.
Det skriver Hans-Inge Smetana, Vännäs, Betty-Ann Nilsson, Lycksele, och Kalle Lilja, Skellefteå, som samtliga är regionkandidater för Kristdemokraterna

Regionen kommer fortsatt att hantera sjukvårdsfrågor men kommer också ha ett större övergripande ansvar för hela länets utveckling med den regionala utvecklingen. Det handlar om kollektivtrafik, men också infrastrukturfrågor, näringsliv och miljöfrågor, samt samordning i många frågor med länets 15 kommuner. Kristdemokrater säger: Äntligen! KD var först med att motionera i Landstingsfullmäktige och i Förbundsfullmäktige om ett direktvalt fullmäktige för många år sedan.

När nu storregion föll så är detta det näst bästa alternativet som kommer att föra Västerbottningarna in i framtiden.

Västerbotten är ett stort län med stora avstånd. Då är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv och inte enbart lägga resurser på städerna efter kusten.

Kristdemokraterna vill se en levande landsbygd, dit människor vill flytta så vi får en ökad tillväxt i hela länet. Därför ser vi regionbildningen som något positivt. Regionen tar ett större ansvar från staten och inflytandet över vårt egna län ökar. Detta gynnar även den demokratiska processen.

En regionbildning innebär inte att sjukvården glöms bort. Tvärtom kommer vi att inse att den regionala utvecklingen behövs för ha råd med sjukvården.

Region Västerbotten står inför stora utmaningar. Sjukvården är en hjärtefråga för Kristdemokraterna. Vårdköerna i Västerbotten måste kortas och primärvården stärkas i såväl stad som på landsbygd.

Kristdemokraterna är det enda parti som vågar se sanningen inom vårdfrågan, att landstingen har gjort sitt. I dagens Sverige skiljer sjukvården sig åt mellan olika landsting. Om man drabbas av cancer har man högre möjlighet att överleva om man bor inom rätt landsting. Så kan vi inte ha det. En jämlik vård över hela landet måste säkerställas. Därför bör staten ta över ansvaret för sjukvården. Då går det att kontrollera och säkerställa kvaliteten som erbjuds och stötta sjukvården i glesbygden.

Både Skellefteå och Lycksele lasarett marginaliseras och personalen tappar inflytande och möjlighet att påverka verksamheten med att det införs länskliniker. Därför är Kristdemokraterna mot bildandet av länskliniker. Personalens utrymme för utveckling av sin egen arbetsplats ska i stället öka.

Personalförsörjningen är en viktig framtidsfråga och en stor utmaning. Regionen måste bli en bättre arbetsgivare. Det måste löna sig att vidareutbilda sig. Fler specialistsjuksköterskor behövs. Samma möjlighet för sjuksköterskorna att utbilda sig som för läkarna bör införas. Personalen måste i större utsträckning själv få påverka sin vardag. Då får man större tillfredsställelse i arbetet och både mår bättre och gör ett bättre jobb.

Primärvården står inför allt större utmaningar och resurser måste omfördelas. Första linjens sjukvård är viktig. KD vill ha tillbaka patientansvarig läkare som man ska kunna nå inom 24 timmar. Hälsocentralerna ska vara kvällsöppna för att vara mer tillgängliga. Det kallar vi närvård.

En röst på Kristdemokrater är en röst för att barn och unga oavsett var de bor i länet ska få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. Det är en röst för återupprättande av vår gemensamma välfärd, en röst för individen i stället för systemet.

Hans-Inge Smetana
Betty-Ann Nilsson
Kalle Lilja

2 kommentarer

Tack! Så fint!

Av , , 6 kommentarer 5

Förtroende är något fint man kan få men också mista. Att få en människas förtroende är bland det finaste man kan få. Inom politiken är vi alla i en förtroendebranch. Och nu är det många som söker människornas förtroende på alla plan.

Detta är nåt man måste vara väldigt ödmjuk inför. Man kan kampanja och kämpa för att få röster men sen är det förtroendet man på nåt sätt måste förtjäna. I går blev det en sån där ”egoboost” dag som man inte får så ofta. När jag åt lunch på restaurangen kom ägaren fram o pratade som han brukar. Han sa jag har sett dej på affischer o annonser och vill du jag ska rösta på dej. Jag tackade för hans förtroende och skojade men då kommer jag ju hit o äter fler gånger. När jag var färdig o på väg ut kom han förbi o viskade: Du kan väl komma hit med valsedlar ska jag ge till personalen.

När jag senare var på väg hem från jobbet ringde en person på mobilen och lovordade vår partiledare och sa att jag röstat på S i alla val i många år men nu tänker jag rösta på Ebba och på dej. Hur den mannen gjort sig mödan att leta upp mitt telefonnummer o meddela detta vet jag inte men tackade för förtroendet.

Eftersom jag varit i valstugan i Umeå så satt KD-tröjan på och hade just fått ett SMS att jag hade ett paket att hämta. Så åket förbi ICA innan jag for hem. Utanför ICA kom en kvinna fram och presenterade sig och sa du vet väl att jag röstar på dej. Jag tackade återigen för förtroendet och hämtade mitt paket. När jag sedan gick till bilen kom en man fram och ville ha vårt valmaterial. Han sa att jag har sett Ebba i TV o hon verkar så bra så jag vill även rösta på er lokalt.

När jag kom hem kändes det riktigt bra trots väl medveten om att detta inte är någon representativ dag. Men tänk att jag fått förtroendet från dessa människor, helt för mig okända tidigare, så fint. Så tack för ert förtroende jag kommer att ta hand om det väl och engagera mig i samhällsbygget med förnyad kraft.

6 kommentarer
Etiketter: ,

Brottsligheten har liksom ändrat karaktär.

Av , , Bli först att kommentera 2

Som ni säkert känner till har jag under lång tid varit nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland. Ett mycket intressant uppdrag. Men samtidigt rätt tragiskt när man liksom får se lite av samhällets skuggsida.  Har dömt många mål som t ex Hagamannen, Svärdsmålet etc etc. Tycker mig se en förskjutning i samhället när det gäller brottsligheten.

De senaste decennierna har brottsligheten i Sverige ändrat karaktär. Den grova organiserade brottsligheten ökar. Dödskjutningar sker på öppen gata mellan rivaliserande gäng. De särskilt utsatta områdena har ökat från 15 till 23. I 61 stadsdelar har kriminella nätverk en avgörande påverkan på lokalsamhället. Det gör också att föräldrar inte vågar släppa ut sina barn att leka. Att oskyldiga människor skräms till tystnad och får sina liv begränsade Det här kan inte fortsätta. Vi ska inte behöva vara rädda för kriminella, kriminella ska vara rädda för polisen.

Kristdemokraterna har flera förslag för att polisen ska kunna agera kraftfullt. Tillåt vittnen att vara anonyma så att fler vågar vittna. Underlätta för kameraövervakning. Slopa straffrabatterna som gör att kriminella kommer ut på gatan alldeles för fort. Skärp straffen för gängkriminella och ge Tullen mer resurser. Sist, men inte minst behövs 10 000 fler poliser. Man måste kunna vara trygg när man går ute på gatan. Det vill jag jobba för. Bara du gör ditt.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Sätt patienten före systemen – avskaffa landstingens sjukvårdsansvar

Av , , Bli först att kommentera 2

Blir man sjuk ska man få den bästa vården överallt – inte bara i vissa landsting. Det ska inte få vara så att ens chans att överleva en cancerdiagnos ska hänga på var i landet man bor. Det finns en uppsjö av exempel. Ett är bröstcancer. Av de som får bröstcancer i Kronobergs län får 99 procent vård i tid. Men bland de som får bröstcancer i Gävleborg får endast 43 procent av patienterna vård i tid.

Samtidigt får många patienter vänta allt längre på akutmottagningarna, vårdcentralerna och till specialistsjukvården. Det är uppenbart att landstingen är för små enheter för att klara av att organisera sjukvården som ju blir allt mer avancerad tack vare nya, bättre men också kunskapskrävande behandlingar.

Slutsatsen är att hela sjukvårdsansvaret behöver tas över av staten. Kvar blir knappt 13 procent av landstingens verksamhet. Vad man gör med den är en fråga som behöver utredas. Men klart är att landstingen i sin nuvarande form behöver avvecklas.

H-I Affisch

Hur ska valfläsket finansieras?

Av , , 2 kommentarer 4

När man är i politikbubblan (som man är efter drygt 20 år i samhällets tjänst) är ändå valrörelse lite speciellt. Är man dessutom valledare för hela länet Västerbotten är det ännu mer speciellt. Allt ska klaffa från annonser till all annan samordning som t ex debatter. Men vad man mest funderar över är att hur ska allt som partierna lovar finansieras. De s k valfläsken blir fetare o fetare varje gång. Håller på vara ganska hög fettprocent. 

Ni som sett min affisch så står det Sluta slösa på skatten. Lite tråkigt kanske. Borde det stått nåt intressant: bygg ett badhus eller nåt? Kanske nåt mer populistiskt?

Nej då känner du inte mig jag lovar inte allt åt alla men håller vad jag lovar. Kommer med stor iver att borra i regionens ekonomi o komma med tydliga förlag till förändring. För som det nu är kan vi inte ha det. Västerbotten har de längsta vårdköerna i landet. Västerbotten har flest patientskador, stor personalbrist etc etc. Det är många parametrar som inte är bra.

Får jag ditt förtroende så kommer jag lägga förslag som samverkar till bättre vård men inte allt behöver kosta så våldsamt. Man kan göra samma sak på ett smartare sätt. Individen före systemet helt enkelt. Men vi kan inte fortsatt ha ett helt Robertsfors som står i kö för vård. Det är fullständigt orimligt. Så rösta Kristdemokraterna i alla tre valen (jo jag finns på alla 3 listor) så får du även kömiljarden 2,0 som kommer att göra att köerna minskas och så får jag ta vid på regionnivån att (S)luta (S)lösa med (S)katten och på kommunal nivå här i Vännäs kommer kristdemokraterna fortsatt delta i arbetet att sanera kommunens ekonomi. Där har vi under många år haft ett bra samarbete för Vännäs bästa. Och det arbetet vill vi fortsätta.

Så du kan alltså rösta på mig i all tre valen. Plats 2 på kommunlistan, plats 1 på regionlistan samt plats 7 på riksdagslistan. Mitt prio är region Västerbotten men självklart kommer jag inte att överge det politiska hantverket i kommunen. Har man hållit på i över 20 år så finns viss erfarenhet man kan plocka fram. Men det får inte bli så man hela tiden relaterar bakåt. Då har man varit med för länge. Men det är viktigt när det kommer nya personer med ”nya” tankar kan man relatera till det vi gjorde tidigare o vilken effekt det då gav.

Tack för ditt förtroende!

S går i opposition på sig själv.

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är väldigt intressant att nu i valrörelsen så lovar partierna guld o gröna skogar ifall just det partiet får rösterna. Det som gör mig mest förvånad är det Socialdemokratiska partiet som lovar reformer långt in på nästa mandatperiod ifall dom får regera vidare. Inte ett ord om att dom faktiskt kunnat genomföra det redan. S är fantastiks bra på att lura väljarna och gå i opposition på sig själv.

Nu har dom helt plötsligt insett att barnen är viktiga. Att höra Magdalena Andersson säga att det är viktigt att barnen får vara hos sin mamma o pappa så inser man att den politiska kartan har förändrats. S har stulit det som KD drev tidigare val om barn o ungas uppväxtvillkor. Och det är ju bra att dom kommit till den insikten. Det är bara lite sent för vid det valet så ifrågasatte dom KD hur vi kan ta sån ställning o stå upp för familjen.

Men att S börjar inse att det är viktigt att ha reformer för barnen välkomnar jag. Men fortsatt är det märkligt att man tillsätter reformer o styrning så det inte blir det friare för familjerna, utan snarare mera statlig styrning över familjernas vardag. I sitt valmanifest föreslår socialdemokraterna en veckas extra föräldraledighet för alla föräldrar till barn mellan 4-16 år. Det är ett bra förslag men det finns ju redan bättre förslag.

På detta område har Kristdemokraterna redan en bättre politik.

-         Kristdemokraterna vill införa rätt 5 dagars obetald ledighet per förälder per år upp tills barnet blir 18 år.

-         Kristdemokraterna vill införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kr per månad.

-         Kristdemokraterna vill införa en bred skattesänkning för alla som jobbar som uppgår till 0,5 procent av inkomsten upp till 40~000 kr per månad därefter ligger skattesänkningen fast.

Om en förälder tjänar 28~000 kronor per månad innebär socialdemokraternas förslag en veckas ledighet med en inkomst på cirka 5000 kronor före skatt ungefär 3000 kronor efter skatt.

För samma förälder innebär Kristdemokraternas förslag att föräldern kan ta ledigt 5 dagar per år och får en sammanlagd skattesänkning på 7~680 kronor under hela året.  Så fortsatt även om S vill framstå som familjepartiet så är det fortsatt KD som har den rollen.

Är SVT opartisk? Mitt svar är nej!

Av , , 7 kommentarer 14

Man kan fundera över hur journalister tänker och hur opartisk dom egentligen är. Tänker på den partiledarutfrågning som var häromdagen då Ebba Busch Thor utfrågades som första partiledare.

Det är rätt intressant och torde var känt att KD driver sjukvårdfrågan starkt. Men den valde man att inte ta med. Undra just om man vid utfrågningen av Björklund väljer bort skolan eller vid utfrågning av miljöpartiet väljer bort miljöfrågan. Tror inte det. Till detta är överbevisar vidhåller jag att SVT inte alls är opartisk som public service ska vara.

Dessutom var det faktafel ett antal ggr. Bl a så hävdades felaktigt att under alliansregeringens tid var det lika stort behov av äldreomsorgsplatser som det är idag. Sanningen är den att 2014 var det 52 kommuner som ansåg såg ha för få äldreomsorgsplatser medan det 2018 är över 100 kommuner som säger man har för få platser. Eftersom KD via Maria Larsson vår dåvarande barn o äldreminister hade ansvar för frågorna har vi rätt bra koll på vad som skedde.

Nedan ytterligare fakta som även SVT borde tagit del av:

Äldreomsorgen är ett kommunalt ansvar. Under den tiden pågick en utveckling i kommunerna som syftade till att låta äldre bo hemma längre och få hemtjänst istället för särskilt boende. Maria Larsson tog det första steget att vända utvecklingen genom att införa investeringsstöd för äldrebostäder från den 1 juni 2007. Det vill säga mycket tidigt under alliansens regeringsinnehav.

Mellan 2007 och 2015 skapades 16~000 nya platser i särskilt boende och trygghetsboende varav en majoritet i särskilt boende. Enligt en enkät från Boverket från 2012 uppgav 70% av de sökande att stödet hade stor eller avgörande betydelse för beslutet att bygga platserna.

År 2007 var den genomsnittliga väntetiden från beslut till inflyttning i särskilt boende 55 dagar. När alliansregeringen avgick 2014 var den 52 dagar och som lägst 49 dagar 2010. Under denna mandatperiod har väntetiden varit 57, 57 och 56 dagar 2015, 2016 resp. 2017.

När alliansregeringen avgick 2014 uppgav 52 kommuner att man hade brist på särskilda boenden för äldre. Efter fyra år med rödgrön regering uppger 116 kommuner att man har brist på särskilda boenden för äldre enligt. (Boverket)

Under alliansåren pågick också en omvandling av det som förut kallades servicehus som var biståndsbedömda till trygghetsboende som inte är biståndsbedömda vilket gjorde att antalet platser i särskilt boende blev färre.

Maria Larson införde även krav på uppföljning och kontroll inom äldreomsorgen. Tack vare det vet vi idag betydligt mer om hur långa kötiderna är och hur äldre uppfattar äldreomsorgen och kan genomföra förbättringar.

Under Göran Perssons fem sista regeringsår försvann 10 äldreboendeplatser per dag. Under alliansåren försvann 2,7 platser per dag.

Svt påstod att Kd:s siffra att 4600 äldre får vänta i mer än tre månader på en plats i särskilt boende var felaktig eftersom det delvis handlar om äldre som tackar nej till en plats de erbjuds.  

Siffran 4600 är IVO:s siffra för ej verkställda beslut – alltså de som har ett beslut om plats med fått vänta längre en tre månader på inflytt, detta inkluderar självvald väntan.

Man ska komma ihåg att det idag inte finns någon nationell insamling av data angående det totala antalet personer som ansöker om att få en plats på ett särskilt boende. Endast de som får en beviljad ansökan kommer in i statistiken. IVO:s siffra för ej verkställda beslut tar därför inte hänsyn till alla de som vill flytta till ett särskilt boende men som får avslag på sin ansökan – detta är ett stort mörkertal som inte mäts. Det är alltså mycket möjligt att 4600 är en underskattad siffra om vi talar om hur många som skulle vilja ha en äldreboendeplats men inte får det idag.

Det kan finnas anledningar för den äldre att tacka nej till en plats som är förståeliga. Exempelvis kan det vara att avståndet till anhöriga skulle bli för långt.

Tittar man på Koladas nyckeltal kring andel som väntat längre än 90 dagar av alla personer 65 år och äldre som har ansökt om och erbjudits ett inflyttningsdatum till särskilt boende så ser denna sämre ut nu än 2014. Detta nyckeltal exkluderar självvald väntan (alltså de som tackat nej till ett erbjudande) eftersom man mäter tidsgränsen när man erbjuds inflytt.

Andelen som väntat längre än 90 dagar:

2014: 19

2015: 21

2016: 22

2017: 21

Alltså är det en större andel som väntar på boende idag än 2014, exkluderat självvald väntan. Det borde SVT lyft fram.

SOS

Av , , 3 kommentarer 5

En populär sommarlunch i Sverige är SOS – Smör, Ost och Sill. De är tidlösa och helt nödvändiga ingredienser på smörgåsbordet.

Lika tidlösa som sillen är de grundvärderingar som vi kristdemokrater tycker ska bygga samhället, och dessa värderingar borde vara en del av ett ständigt levande samtal kring våra lunchbord. Några av dem stavas också SOS – Solidaritetsprincipen, Ofullkomlighetstanken och Subsidiaritetsprincipen. Tyvärr är dessa värderingar inte en självklarhet idag utan hotas av både höger och vänster. Av individualism och kollektivism. Det vill vi Kristdemokrater ändra på.

Solidaritetsprincipen handlar om något så självklart som att du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi är alla beroende av andra och av varandra. Jag vill bli sedd, men det är tillsammans med andra jag kan utvecklas. För jag har inte ansvar bara för mig själv utan även för mina närmaste och för andra människor. Matjessill är gott i sig, men blir ännu bättre med gräddfil och gräslök.

Ofullkomlighetstanken handlar om att vi alla begår misstag. Vi gör saker som vi egentligen inte borde göra. Det är mänskligt. Därför måste alla få en andra chans, en möjlighet att välja att göra rätt och eget ansvar att ställa tillrätta. Glömde du att köpa gräddfil till sillen? Spring in till grannen och låna.

Vi tycker också att beslut bör fattas på en nivå så nära den det berör som det är möjligt, och detta kallar vi Subsidiaritetsprincipen, eller enklare sagt närhetsprincipen. Makten kommer underifrån och det är inte rätt att beslut som rör mig och min familj ska fattas av någon annan långt bort. Däremot har högre nivåer ett krav på sig att stödja nivåerna under. Ingen kan kräva att jag ska gilla inlagd sill. Och jag som förälder kan inte kräva att mina barn ska gilla det heller.

Så ta gärna till SOS många gånger i sommar – bry dig mer om andra, acceptera att ingen är perfekt och inse behovet av små, fungerande gemenskaper. Lite mer kristdemokrati i vardagen helt enkelt.