Fria Demokrater nytt politiskt parti

Av , , Bli först att kommentera 28

Vid föreningen Fria Demokraters medlemsmöte 2015-10-07 togs inriktningsbeslutet att bilda ett politiskt parti samt uppdrogs åt styrelsen att skyndsamt vidta de åtgärder, formalia som krävs för partibildningen. Medlemsmötets uppslutning bakom beslutet var hundraprocentigt.

Föreningens uppgift som organisatorisk hemvist för de medlemmar som valde att lämna S efter valet 2014 har visat sig fungera väl och föreningen verkar alltjämt helt i enlighet med tanken bakom bildandet. Fria Demokrater börjar nu också vara ett begrepp som politisk aktör också utanför kretsen av de mest politiskt engagerade kommunmedborgarna, hos allmänheten. Föreningen har funnit sin uppgift och vuxit in och tagit sin plats på den politiska kartan. Dock har föreningen en livslängd som är begränsad till innevarande mandatperiod vilket är ett av skälen till att frågan om en partibildning aktualiserats.

Avgörande faktorer för beslutet om att bilda ett politiskt parti är att få organisatorisk stabilitet som är i paritet med övriga politiska partiers. Fria Demokrater som politiskt kraft får en avsevärt stärkt identitet samtidigt som det öppnas upp för möjligheten att delta i nästa val.

Partiet Fria Demokrater kommer, med den historiska bakgrund som de flesta av oss har i ett tidigare medlemskap i S, värdegrundsmässigt att ligga nära Socialdemokratin. Men inom några helt grundläggande och principiella områden skiljer vi oss åt när vi kommer till den praktiska tillämpningen.

Det ena gäller demokratibegreppet där vi skall ha en tydlighet som utsluter alla former av omskrivningar eller möjlighet till olika tolkningar.

Demokratiprincipen skall vara så fast och strikt formulerad att inget som helst utrymme finns för avsteg som kan bli  till förmån för olika maktkonstellationers eller individers egna maktambitioner som inte har stöd av väljarna i allmänna val eller i medlemsviljan.

En annan avgörande skillnad är sättet för hur vi anser att politik skall bedrivas. Vi tror inte att konfrontation och konflikt alltid är bästa vägen för att nå politiska mål. Här är det också angeläget att påpeka att det krävs två för en tango och blockpolitiken inte är utan betydelse i sammanhanget.

Samtal och en konstruktiv dialog inordnad i den formella vägen till beslut är vår grundtes.

Partiets politik utgår från en pragmatism starkt förbunden med partiets värdegrund. Det betyder att vi alltid försöker nå det för oss möjliga avstämt mot de realiteter som gäller. Talesättet ” det bästa får inte bli det godas fiende” känns användbart och belysande i sammanhaget.

Enligt vårt sätt att se är blockpolitiken som tillämpats och som fortfarande lever kvar inte den bästa vägen till framgång och utveckling för kommunen. Ett belysande excempel är skolfrågans hantering under två mandatperioder med olika majoriteter. Man kan ju fråga sig om inte en blocköverskridande överenskommelse hade varit att föredra om man ser till utfallet både för skolan och det som följt i spåren av de beslut som tagits.

Fria Demokraterna eftersträvar hållbara politiska lösningar när det gäller kommunens kärnverksamheter som i många fall kräver en långsiktighet. Genom breda blocköverskridande överenskommelser kan detta uppnås. Vi tror att en uppluckring av blockpolitiken är vägen. En förutsättning för blocköverskridande lösningar är ett politisk klimat som tillåter och stödjer en konstruktiv dialog. Vi tycker inte lika och åsiktsskillnader  mellan partierna finns och detta är något som självfallet fortfarande skall belysas och prövas i den politiska debatten.

Avgörande  för att nå de politiska resultat som bäst gynnar kommunen är att kunna verka i en politisk miljö där förmågan finns att skilja ut och fånga de för kommunen bästa idéerna och förslagen oberoende av majoritetsförhållande.

Vi Fria Demokrater strävar efter att bli ett nytt eller ett tredje alternativ , hur det nu kommer att formuleras, som innebär en uppluckring av blockpolitiken, där breda lösningar får en avgjort större plats.

Fria Demokraterna bidrar redan och kommer som politiskt parti att vara en aktör som starkt verkar för att den nya konstruktiva politiska miljön etableras.

 

Det är viktigt att framhålla att min beskrivning av det nya partiet och den politiska vilja som redovisas i denna blogg är egna bedömningar och tolkningar om var det framtida partiet står. Innehållet är inte processat i organisationen varför bloggtexten endast skall ses en informell nulägesbeskrivning.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera