Nu vet vi, vilken svängning!

Av , , Bli först att kommentera 9

Företagarna Nordmaling hade till gårdagskvällens möte bjudit in de politiska partiernas företrädare för att ge dem tillfälle att presentera sina partiers politik. Ett bra initiativ av Företagarna.

Det blev en intressant tillställning där det ”nya Nordmaling” fick visa upp sig.

Här måste direkt sägas att de nya frontnamnen i mina ögon gjorde en jättefin insats på podiet, så bra att det borde få komma kommunmedborgarna till del på ett bredare sätt, dessutom gavs några mycket viktiga besked.

1.  Alla partier vill ha en ny politisk situation, en ny politisk miljö som vi socialdemokrater  eftersträvat och gett uttryck för i valmanifest och tidigare blogginlägg mm. Här ser vi förhoppningsvis början på något nytt, bra och nödvändigt, något vi är skyldiga kommunmedborgarna. Att man tar detta på allvar visades direkt på sättet man svarade i nästa punkt.

2.  De borgerliga partierna kommer inte att återställa den tidigare ordningen med byskolor om de vinner valet. Frågan besvarades utan omsvep med ett tydligt, nästan rungande nej, av C,M och Fp.  Vi socialdemokrater ser det självklart som ett bra ställningstagande av oppositionen samma opposition som under vintern med all uppbådningsbar kraft försökte stoppa beslutet om nedläggningen. Bra med tydlighet, för alla i skolan, helt enkelt bra för alla. Utan att gå in på detaljer och tidigare argumentation så var nedläggningsbeslutet ett mycket tungt, svårt och opinionsmässigt belastande beslut för oss socialdemokrater men nödvändigt, så inför stundande val känns detta som en rejäl upprättelse.

Innan jag lämnar skolnedläggningen måste frågan ställas: men vart i hela friden tog den borgerliga politiska trovärdigheten vägen?? 

Kanske och förhoppningsvis är svaret att detta är ytterligare ett utslag för vad en ny politisk miljö innebär, ärlighet och breda lösningar.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Folkets rätt att få veta

Av , , Bli först att kommentera 9

Stulen rubrik, javisst, men eftersom detta inlägg i mycket riktar sig till det parti ( C ) som är den ursprunglige rubriksättares politiska hemvist passar den synnerligen väl till detta inlägg.

Det syns inte mycket av den under hösten och vintern så hett debatterade och nu genomförda nedläggningen av byskolorna i de borgerliga partiernas valmanifets eller i andra sammanhang.  Med den blytunga vikt man gav frågan, med de mycket betydande negativa konsekvenser som angavs för barn/elever och familjer, byautveckling, inflyttning till kommunen mm uppbackat med ansenlig mängd politisk prestige är det i högsta grad förvånande och anmärkningsvärt att ingen av de borgerliga partierna uttrycker något om att återställa den gamla skolordningen.

Om man har för avsikt att låta lagt kort ligga för att man vill låta barnen och alla i skolan få arbetsro och ge den ”nya” skolan en chans så är detta i högsta grad hedervärt. Men bilden med katastrofrubriker, stor upprördhet, brister och faror som sågs av oppositionen i både beslutsunderlag och genomförandeprocess är säkert inte glömd.

Om borgerlighetens uppfattning fortfarande står fast och man vill vara politiskt trovärdiga måste det väl i rimlighetens namn betyda att man har för avsikt att komma tillbaka till situationen som gällde före skolnedläggningen?

Utan att hävda vad som är rätt eller fel i sak ställer jag en rak och tydlig fråga till de 3 borgerliga partierna M, C och Kd :

Om det blir borgerlig majoritet efter höstens val kommer ni då att återuppta/återställa den skolverksamhet ni så intensivt försvarade och sa er vilja behålla samt bedriva den vidare i kommunal regi? 

Jag hoppas och tror på ett tydligt svar och betonar återigen ”kommunal regi” i frågställningen.

På politiskt manér finns säkert många sätt att kringgå frågan om man mot förmodan skulle vilja göra detta. Inte ovanligt är hänvisningar till utredningar, i detta fall peka på möjligheter för friskolor  eller att frågan av olika skäl skjuts på framtiden, d v s ickesvar som lämnar frågan obesvarad.

I den nya politiska anda vi försöker skapa tror jag absolut  på det förstnämnda.

De borgerliga partierna har en direkt skyldighet att ge ett klart och tydligt besked. Skolan med elever lärare och övrig personal, kommunmedborgare, alla har rätt att få veta vad som gäller vid ett ev maktskifte.

Var vi socialdemokrater står i den här frågan är däremot alldeles klart där vi självfallet fortsätter på den inslagna vägen där vi står för kontinuitet  och där alla inom skolan nu måste få känna arbetsro för att kunna arbeta vidare mot de högt satta mål vi har för skolan.

 

 

Bli först att kommentera

Nordmaling förtjänar bättre

Av , , Bli först att kommentera 13

 

Det finns nog många av oss kommunmedborgare som inte känner sig kunna ha fullt förtroende för hur politiken bedrivits i kommunen och alldeles för ofta ifrågasatt agerande hos våra förtroendevalda. Politiken är komplex så orsakerna är flera men självfallet ligger det absoluta största ansvaret hos oss politiker och vår förmåga att hantera den politiska situationen. Blockskiljande principer och skilda politiska vägval har i för stor utsträckning tillåtits bli för dominerande på bekostnad av andra och mer rationella faktorer som utgår från förutsättningarna i en kommun av vår storlek.

Vi ser inte sällan en politisk process med dramatiska utspel där skilda uppfattningar och särintressen saluförs, gärna under dramatiska former och som det verkar utan tanke på det slutliga resultatet och vad det övergripande omdömet blir för och i kommunen. Bilden är en politik fylld av onödig uppståndelse och turbulens där åsiktsskillnader får dominera och det som kan ges negativa tolkningar lyfts fram och uppmärksammas på bekostnad av det som borde vara resultatet av en konstruktiv dialog. Vi befinner oss i en situation som knappast  är optimal i en så avgörande fråga som kommunutveckling och där omvärldssynen inte saknar betydelse.

Medborgarna i Nordmaling förtjänar bättre, kommunen behöver en politisk nyordning, en ny politisk miljö, som utgår från mer pragmatiska synsätt hos oss politiker där den gemensamma politiska kraften tydligt samlas och kanaliseras för kommunens bästa. Självfallet har den politiska debatten sitt utrymme som tidigare och den sker under former av respekt och förtroende där skilda åsikter och förslag värderas och prövas mot varandra men i slutänden är det alltid är kommunvärdet som väger tyngst.

Betydelsen och nödvändigheten av ett ändrat politiskt förhållningssätt i en kommun med våra förutsättningar kan vara av en dignitet som ytterst och på längre sikt avgör vår förmåga att vara egen självständig kommun. Vi kan och vi blir bli bättre med ett tydligare medborgarperspektiv för ögonen då vi för en ansvarsfylld politik som utgår från det givna mandatet.

Socialdemokraternas vilja och ambition i vägen mot en ny politisk miljö har lagts fast i första avsnittet i valmanifestet 2014 och där vikten av tolerans, respekt samt breda lösningar lyfts fram och är nyckelord i vårt agerande.

 

Bli först att kommentera

Vem är fritidspolitikern Lars Gstafsson

Av , , Bli först att kommentera 8

Sedan lång tid tillbaka är jag Nordmalingsbo. Född 1946 och familjen består av hustru 2 utflugna barn, barnbarn och 3 hundar.

Förutom ett brett samhällsintresse är jag sysselsatt med det som ligger i att äga hus och fritidshus. Jag följer även sporthändelser av olika slag och är en av handbollspiojärerna i Nordmaling.

Under mitt yrkesverksamma liv har jag i huvudsak varit verksam inom fastighetsbranschen (Byggnadsstyrelsen och Akademiska Hus) där förutom byggandet i teknisk mening uppgifterna mer handlat om utveckling och planeringsfrågor för universitetens campsområden i Norrlandsstäderna.

Utvecklingsfrågor har alltid varit en stark drivkraft hos mig och det är just det som är min utmaning när jag engagerar mig politiskt liksom lusten att påverka. Min politikererfarenhet är begränsad och hänför sig till en kortare sejour samhällsbyggadsutskottet och ersättare i kommunstyrelsen under den turbulenta inledningen av nuvarande mandatperiod. I det politiska skeendet som då följde upplevde jag möjlighterna till förändring och förnyelse inom partiet som mycket begränsade varför jag avvaktat det politiska engagemanget tills nu.

Med omtaget inför en ny mandatperiod och de förändrigar som blir aktuella liksom självfallet valresultatet leder till ändrade förutsättningar och nya utmaningar. Med den påtagliga lust och insikt om behovet av förnyelse och förändring som finns inom S i nordmaling känns det inspirerande att  ge sig in i politiken igen och verka utifrån den socialdemokratiska värdegrunden. Utöver socialdemokratins basfrågor vård, skola och omsorg är kommuutvecklingen och samhällsbyggnadsfrågor som ligger närmast för mig.  Ett mycket tydligt medborgarperspektiv är en annan avgörande faktor för mitt engagemang.

Rubriken i mitt nästa inlägg är:  NORDMALING FÖRTJÄNAR BÄTTRE.

Bli först att kommentera

Hej världen!

Av , , 1 kommentar 0

Välkommen till Västerbottens-Kuriren – Bloggen. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sen är det bara att börja blogga!

1 kommentar