Nytt politiskt skede

Av , , Bli först att kommentera 89

Vid senaste fullmäktigemötet (8/4) hamnade vi precis i det läge som befarades när det gäller omlastningsplatsen och byggandet för ny förskola  med  6- avdelningar. Utan omsvep prioriterades förskolebygget bort av den Centerledda majoriteten till förmån för omlastnings-platsen. Skälet för ett val mellan dessa investeringar är framtvingat av kommunens mycket svaga ekonomiska resultat  för 2018. Ett resultat som samma C-ledda majoritet bär ansvaret för.

Att välja en riskfylld näringslivssatsning med kostnadskonsekvenser man inte har kontroll över, före en investering i kommunal kärnverksamhet visar tydligt på skillnaden i våra värdegrunder. Vid omröstningen där frågan avgjordes röstade FD,V,S och SD samtliga för förskolan och man reserverade sig också mot den borgerliga majoritetens beslut.

För oss Fria Demokrater är det en absolut självklarhet att kommunal kärnverksamhet, där det handlar om barn, alltid måste gå före en chansartad näringslivssatsning.

Aldrig tidigare har väl Centerpolitiken varit tydligare och det är länge sedan rågången mellan opposition och nuvarande majoritet varit så skarpt markerad som i denna fråga.

Något ytterligare man tar med sig från fullmäktigemötet är hur kommunalrådet väljer att tackla kritiken som gäller kommunens svaga ekonomiska resultat. Precis som det rapporterades om i VK, läggs skulden för den bristande uppföljningen på tjänstemännen och andra faktorer man inte anser sig kunna styra över. Det är ett förhållningssätt som definitivt inte imponerar om man beaktar var ledningsansvaret för kommunal verksamhet ligger. En kommun-ekonomi utan politikens ansvar, hur rimmar det??

Sammantaget blir intrycken av fullmäktigemötet att vi är på väg in i ett nytt skede när det gäller kommunpolitiken. Man får gå långt tillbaka i tiden innan man hittar en så enad opposition och det är ett bra tag sedan formuleringar som ”skamligt” (V) behövde användas i debatten. Det tråkiga är att ordvalet varken känns främmande eller orimligt i sammanhanget.

Bli först att kommentera

Mycket allvarligt läge

Av , , Bli först att kommentera 65

Man blir ju inte lite förvånad och bekymrad över den politiska ledningens kommentar till kommunens katastrofala ekonomi. I media läggs ansvaret förbehållslöst på tjänstemannaorganisationen och andra faktorer som man från politikerhåll inte anser sig kunna råda över. Sant är att vissa delar av soc-sektorns kostnader är svårprognostiserade men det håller inte som argument när det gäller den löpande uppföljningen.

Kanske kan en bristande leverans från kommunens tjänstemannaorganisation vara en del av förklaringen om det är så man inte har ”koll” på siffrorna i ekonomin. Men när man skall förklara ett resultat 19,5 Mkr sämre än den beslutade budgeten för 2018 skaver kommunalrådets utläggning i VK ändå riktigt rejält. Det som framförs är rakt av ett misstroende riktat mot tjänstemannaorganisationen, om VKs rapportering stämmer, när kommunalrådet hävdar att tjänstemännen inte  klarat sin uppgift. Påståendet gäller alltså några av kommunadministrationens absolut viktigaste uppgifter som att ha ”koll” på det ekonomiska utfallet samt att ge korrekt information till politiken.

Detta är utan tvekan jätteallvarligt. Hela situationen är jättealvarlig.

När ansvarsfrågan skall belysas hänvisas överslätande till mänskliga faktorn samt att vissa rutiner rättats till. Det lät ju enkelt!! Inte med en stavelse berörs de ansvariga inom politiken. Just detta kan  vara värt en tanke och på vilka signaler det ger. Visst kan kanske brister hos tjänstemannaorganisationen och andra svårfångade omständigheter vara en del i den uppkomna situationen men det räcker inte på långa vägar som ursäkt eller förklaring. Till sist är det ändå så att fulla ansvaret vilar på den borgerliga majoriteten och kommunalrådet med det ledningsansvar man har för alla delar av den kommunala verksamheten. Den skuld eller oförmåga kommunalrådet vill lägga på den kommunala organisationen slår därför till största delen tillbaka på  det Centerledda styret och kommunalrådet själv.

Det nu redovisade budgetöverskridandet på 19,5 milj kr är den krassa verkligheten uttryckt i ekonomiska termer för vår Center-ledda kommun 2018.

Det är ju inte heller särskilt svårt att räkna ut vad detta kommer att leda till om inte blödningen stoppas.

Någonstans känns det väl också nu som att det är läge för en del självkritik.

Nästa fundering är vilka investeringar C-majoriteten kommer att välja att skjuta på eller prioritera bort. Blir det förskoleombyggnaden i Omega eller satsningen på omlastningsplatsen? Som man tolkar artikeln i Vk så är omlastningsplatsen fredad och går därmed före en synnerligen angelägen investering knuten till kommunal kärnverksamhet. I det sammanhanget vill vi Fria Demokrater återigen skarpt markera vår inställning som är att omlastningsplatsen inte skall byggas innan de ekonomiska konsekvenserna är tydliggjorda och fastställda genom avtal.

Bli först att kommentera

Äldreomsorgen och oppositionen

Av , , Bli först att kommentera 48

I motioner, interpellationer och debattinlägg (bloggar) har vi, Fria Demokrater under hela förra mandatperioden både påtalat brister och redovisat vad som krävs för att vi skall komma tillrätta med problemen inom äldreomsorgen. Vi har lämnat förslag och haft synpunkter på hur akuta problem skall lösas. Vi har markerat det uppenbara behovet genomgripande strukturella förändringar. Vi har alltså både i det korta och det långa perspektivet redovisat idéer och kommit med förslag på hur vi skall komma bort från brister och svagheter föranledda av den förda politiken. Allt detta som vi lyft fram och påpekat är vad Fria Demokraterna står för, därmed också sagt att vi inte ställer oss bakom den kompasslösa politik som den C-ledda majoriteten bedriver när det gäller äldreomsorgen.

Efter centerns 4 år vid makten kan vi konstatera att det vi ständigt påtalat, i högsta grad fortfarande gäller. För en förändring krävs andra prioriteringar, ett annat synsätt hos de som styr, om vi skall komma tillrätta med problemen inom omsorgen. Det är inte enbart den akuta och alarmerande personalsituationen som signalera detta. Det handlar mycket mer, det handlar om en övergripande struktur som inte är inordnad efter de villkor och förutsättningar som gäller för kommunen. Hela soc-sektorns havererade ekonomi är ett tydligt bevis på detta. Det krävs både kraftfulla direkta åtgärder men också mer långsiktiga och övergripande förändringar.

Som situationen nu är finns inget utrymme för prestige och politiskt taktiserande. Enskilda partiers romantiserande ideologier får aldrig stå i vägen för det som kan bli den bästa vården och omsorgen. Sällan har en pragmatism, hos alla, känts mer motiverad än när det gäller att komma fram till vad som krävs för att nå den målsättningen.

Mycket kortfattat och summariskt är detta Fria Demokraternas ståndpunkt.  Bakom påståenden som hävdar annat skymtar fortfarande bitterheten hos de som bär ansvaret för sitt partis halverade väljarstöd. Det finns inte mycket av konstruktivt tänkande i agerandet som leder bort från grundläggande frågeställningar och det som skulle kunna vara berättigad och konstruktiv kritik riktad mot majoritetens politik.

Snart borde det väl vara dags för oppositionspartierna att börja fundera över hur vi skall kunna få ett större genomslag för våra idéer. Från Fria Demokraternas sida är vi övertygade om att en sansad dialog är vida överlägsen handlingar styrda av aggression och konfrontation.

Elementär politisk medvetenhet och mognad, borde självklart leda till att den Centerledda majoriteten inte får behålla favören av en helt splittrad och en alldeles i onödan försvagad opposition. Insikten om detta finns nog men frågan är om man beredd att låta logiken råda över känslor och rösterna från förr.

Bli först att kommentera

Val kommunala uppdrag

Av , , Bli först att kommentera 35

Vid fullmäktigesammanträdet den 5/11 genomfördes val till de kommunala uppdragen, kommunstyrelse mm. I vanlig ordning fördelas uppdragen av majoriteterna i de båda etablerade blocken. Inget nytt i detta, ett fullt legalt sätt, allt enligt demokratins spelregler. Det är en ordning som fungerat väl, när politiken bara var indelad i två tydliga block. Det har dessutom haft det goda med sig att man spridit gracerna så de mindre partierna inom blocken blir representerade i olika organ.

Som den politiska situationen utvecklats i kommunen, där flera partier av olika skäl står utanför de borgerliga och ”röda” blocken, är frågan hur bra block-modellen fungerar i det nya politiska landskap vi har efter höstens val.

Svaret ges omgående och är föga överraskade, partierna utan blockbindning blir utan uppdrag när blockmajoriteterna får styra. Om detta är bra eller dåligt bestämmer betraktaren. Det kan i alla fall konstateras att den fördelning som gjorts, när det gäller de kommunala uppdragen, inte speglar valutgången särskilt väl. En effekt av blockpolitikens villkor. Avgörande för det ställningstagande man gör, är hur man värderar demokratin och den ordning som gäller för närvarande.

Som det blockbrytande parti Fria Demokraterna är, är vi fullt medvetna om dessa villkor och agerar därefter. Vi har därför självständigt, utanför den blockstyrda valordningen i full överenstämmelse de spelregler som gäller, valt att föra fram egna kandidater till olika uppdrag. Ett agerande som uppenbarligen inte uppskattas av de som utmanades, men är fullkomligt självklart sett ur ett demokratiskt perspektiv. Det vore närmast ”tjänstefel”, ett svek mot vår ide´ och våra väljare, om vi inte försökte. Med detta förfaringssätt nådde vi något uppdrag men begränsades till fler av skäl som tidigare angetts.

Fria Demokraterna vill självklart vara representerade i de kommunala organen i en omfattning som är proportionell mot valresultatet. Dit nådde vi inte, men som sagt, vi vet hur det blockpolitiska maktspelet fungerar och resultatet blev ungefär det vi trodde. Att säga att vi gillar läget är att ta i, men utifrån de villkor som nu gäller, har vi bara att agera så klokt och bra som möjligt för Nordmalings Bästa.

Anmärkningsvärt är att socialdemokraterna mycket aktivt börja föra fram borgerlig kandidatur i val, något som alliansen alldeles säkert skulle klara själva om man kände för det.

Milstolpe eller lågvattenmärke? Ser man lite djupare på s agerande så är frågan, när är man vinnare, och när är man förlorare?

 

Bli först att kommentera

En röst som saknas

Av , , Bli först att kommentera 33

Byarna i kommunen styr mycket av politiken i Nordmalings kommun. Man behöver inte fördjupa sig särskilt mycket i tidigare val och demografiska fakta för inse att det förhåller sig på detta sätt, allt enligt demokratins spelregler.

Det ligger alltså inga missförhållanden eller motsättningar bakom detta inlägg utan är mer en reflexion över hur kommundelarnas representation i beslutssammanhanget ser ut.

Frågan är, om det ligger en brist i det faktum att själva samhället Nordmaling saknar den starka röst som övriga kommundelar har?

Det borgerliga majoriteten företräds av ledande politiker, de som ansätter tonen i den politiska debatten, med en förankring och hemvist i utanför tätorten. Utöver den politiska inriktning man representerar är man ju helt naturligt också en stark röst för del av kommunen man lever i.  Det ligger mycket positiv energi och drivkraft i detta förhållande som är av stort värde både för stället man bor på och kommunen.

Men är det verkligen så att summan av byarnas ambitioner och målsättningar även tillgodoser själva samhället Nordmalings behov och intressen? Ur fördelningssynpunkt blir knappast centralorten missgynnad när verksamheter samordnas och resurser optimeras. Till någon del kan man också sägas vara en ett första led i den urbaniseringsprocess som pågår. Det leder ju till att kommungemensamma satsningar lite slarvigt kan sägas ”gynna” centralorten. Men det utesluter inte behovet av, eller kanske just därför, att någon också har ett särskilt fokus på Nordmalings samhälle. Det gäller att hantera och tillvarata alla kommundelar på bästa sätt. Det är tillsammans vi bäst bygger och utvecklar vår kommun.

Med en fortsatt borgerlig majoritet kommer nuvarande förhållande, där ”Nordmalingsrösten” saknas, inte att förändras. Med fullt ärliga avsikter skulle de borgerliga partierna kunna bedyra att man även har  förmågan att täcka upp för denna ”brist”. Men när det som i det här fallet handlar om den mänskliga naturen och mänskligt beteende finns bara en sanning och det är namnen på partiernas valsedlar.

Vi Fria Demokrater har namnen/personerna och om vi får väljarnas förtroende kommer vi att ta rollen och fylla det tomrum som finns.

I sammanhanget och utanför de största penseldragen i politiken vill vi lyfta fram vår motion angående rondellen Hamngatan- Rödviksvägen samt förlängningen av Rödviksvägens gång och cykelväg fram till vårdcentralen. Den borgerliga majoritetens sätt att hantera denna så viktiga trafik- och samhällsbyggnadsfråga är ett exempel på den beskrivna bristen. Att rutinmässigt avhända sig frågan med hänvisning till att Trafikverket är väghållare räcker inte och avslöjar ett tydligt ointresse för frågan. Här finns många andra ingångar som borde prövas för att finna en lösning. Det har flera andra kommuner gjort med framgång.

En starkare Nordmalingsröst skulle göra skillnad i denna typ av frågor.

 

 

Bli först att kommentera

Rundvik måste få sin skola

Av , , Bli först att kommentera 31

Efter gårdagens (23/8) möte mellan Rundviks intresseförening och kommunens ledande politiker står det fullständigt klart att en Center-ledd majoritet inte kommer att starta en F-3 skola i Rundvik.

PÅ den punkten gav nuvarande kommunalråd ett kristallklart besked. Utan att helt stänga dörren så kunde man dock tänka sig fundera över en 4-6 skola i Rundvik. Lika tydlig var kommunalrådet här, med att man från C-håll inte var beredd göra någon som helst utfästelse sammanhanget. Skälet för detta ställningstagande (eller kanske dimridå?), är alldeles uppenbart och handlar naturligtvis om att man ser en F-3 skola i Rundvik som ett hot. Ett hot mot den ordning de borgerliga partierna lagt fast när det gäller verksamhetsorter för skolan.

Här har vi Fria Demokrater en helt annan syn.

Det finns inget Rundviks samhälle behöver mer än just en F-3 skola. Det är den avgjort viktigaste byggstenen i utvecklingen av samhället och är inte utbytbar mot någon annan skolverksamhet eller annat när man ser till nyttan för Rundvik.

Det kan aldrig vara fel att låta våra yngsta få börja sin skolvandring och väg ut i samhället så nära hemmet som möjligt. En ovärderlig tillgång för barnfamiljer men även samhället i stort. Det stärker självklart Rundvik när man blir attraktivare som bostadsort framför allt för barnfamiljer. Samtidigt utgör starten av en F-3 skola en offensiv markering av den utveckling vi vill ha i vår kommun.

Lägger man till barnperspektivet blir bilden om möjligt ännu klarare.

Rundvik måste få sin rättmätiga F-3 skola, det kommer vi Fria Demokrater att kämpa för.

Bli först att kommentera

Fria Demokraterna ny möjlighet

Av , , Bli först att kommentera 24

I höstens kommunalval kommer Fria Demokraterna att ställa upp som ett nytt politiskt alternativ med direkt fokus på kommunens bästa.

Vilka är då vi Fria Demokrater och vilken politik står vi för!!

Vi är ett nytt parti som bildades efter en uppslitande konflikt inom det socialdemokratiska partiet efter förra valet 2014. En konflikt som handlade om grundläggande demokratiska principer och den destruktiva maktordning som gällde inom arbetarekommunen. Många valde då att lämna socialdemokraterna och den politiska föreningen Fria Demokraterna bildades som organisatorisk hemvist för de fortsatt politiskt aktiva. Sedan starten har medlemsantalet ökat avsevärt och med detta har följt nya influenser och därmed också ett breddat politiskt synsätt. Genom den direkta kopplingen till den aktuella politiken med medlemmar i den beslutande församlingen och  intresserade, aktiva föreningsmedlemmar blev grunden lagd för det nya kommunpolitiska partiet.

Mot denna bakgrund har partiets politik utvecklats och är helt inriktad mot att fånga kommunens fulla utvecklingspotential utan blockpolitikens hindrande begränsningar. Vägvalet för att nå våra målsättningar går inte åt höger eller vänster utan är helt inriktad mot det som är kommunens bästa.

För att kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg skall få den bästa möjliga utvecklingen krävs breda stabila blocköverskridande politiska lösningar. Lösningar som håller över tid. Fria Demokraterna anser att partipolitiska särintressen med den maktutövning som under lång tid och som fortfarande tillämpas inte når upp till det kommunmedborgarna har rätt att kräva. Det kan väl vara värt en tanke på hur mycket av politiska stridigheter, direkt felaktiga beslut och missad utveckling detta fört med sig.

En sann och uppriktig demokrati är inte begränsad till majoritetsstyre. De bästa politiska lösningarna är långt från alltid inordnade efter maktspelets alltför primitiva villkor. Att bryta upp blockpolitiken är att komma bort från dagens missgynnande taktiserande styrt av skymmande särintressen. Vi vill i stället låta makten helt oinskränkt bli en tjänare för kommunens bästa. Detta är vad Fria Demokrater står för och det som vi anser mest gynnar utvecklingen av kärnverksamheterna och kommunen som helhet.

För att detta skall vara möjligt krävs ett prestigelöst och pragmatiskt förhållningssätt när man tar sig an de utmaningar kommunen står inför och det är ju också den väg vi väljer. Det ställer krav på samarbetsförmåga och en vilja att samverka över nuvarande blockbarriär. Ju tydligare mandat väljarna ger Fria Demokraterna ökar därmed också möjligheterna för att bryta årtionden av föråldrad och belastande  maktutövning i  kommunen. Det betyder också en fortsatt utveckling av det nya politiska klimat vi medverkar till. Ett klimat utan okontrollerbar, ”skämmig”, politisk turbulens som generar medborgare och direkt missgynnar kommunen.

Mer i detalj finns Fria Demokraternas politik och vilja redovisad i valmanifestet inför höstens kommunalval.

Vårt valmanifest kommer i brevlådan inom några dagar.

 

Bli först att kommentera

Lyft blicken ”tänk till”

Av , , Bli först att kommentera 68

Fortfarande pågår en inte alltför imponerande diskussion om vem eller vilka som bär skulden för att Rundvik idag står utan skola.

Om man bara förmådde lyfta blicken en aning och ser det som skett i det faktiska och övergripande sammanhanget, borde det stå fullständigt klart för alla att fulla ansvaret vilar på hela det politiska kollektivet.

Förra S-majoriteten lade ner skolan och nuvarande C-ledda borgerliga styre har inte visat minsta intresse av att starta upp skolan igen. Tydligare kan det inte bli, svårare än så är faktiskt inte heller ansvarsfrågan.

I det perspektivet blir de utspel som görs, där enskilda pekas ut i syfte att skuldbelägga, synnerligen onödiga och kontraproduktiva samtidigt som man nedvärderar sig själv på ett minst sagt generande sätt. Det är ju inget annat än simpla försök att dölja sin egen roll i sammanhanget. Dessutom går det inte att förstå på vilket sätt agerandet gynnar tanken på en skola i Rundvik.

Det skulle heller inte vara alldeles fel om de som valt detta för frågan så destruktiva angreppsätt, ”tänkt till”  lite om effekten och politiska nyttan i det större sammanhanget.

Till sist får man väl ändå bara konstatera att vissa inspel har en annan mindre tilltalande drivkraft bakom sig stark nog att överskugga viljan att bidra till en gynnsam skolutveckling.

 

Vi Fria Demokrater agerar fortsatt vidare i skolfrågan bland annat genom bevakning av den motion som lagts om en F-3 skola i Rundvik. Tyvärr finns inte minsta tecken på att den C-ledda majoriteten ändrat sitt tidigare ställningstagande och tillmötesgår skolmotionen.  Det betyder en fortsättning utan skola i Rundvik inom överskådlig tid, om det borgerliga styret får fortsatt egen majoritet under nästkommande mandatperiod.

I alla sammanhang försöker vi Fria Demokrater framhålla hur viktig vi anser det vara med skolan i Rundvik . Skälen är många, några är samhällets utvecklingsmöjlighet, identitet, att skollokalerna finns  mm. Till detta måste läggas det mest självklara och fundamentala, barnperspektivet. Låter man detta vara vägledande står det fullständigt klart åtminstone för oss Fri Demokrater att det måste finnas en skola i kommunens näst största tätort.

Med detta sagt förmedlar vi också budskapet att när vi ställer upp i nästa års kommunalval blir skolan i Rundvik en mycket högt prioriterad valfråga för oss Fria Demokrater.

 

Bli först att kommentera

Skolan i Rundvik

Av , , Bli först att kommentera 28

 

 

Motionen angående uppstart av en F-3 skola i Rundvik anmäldes vid KF-sammanträdet den 13/2 där det beslutades att lämna över ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Det betyder att kommunala processen kan gå igång med de utredningar och analyser som krävs för att komma fram till beslut. I vilken takt och i övrigt hur arbetet skall ske bestäms av den borgerliga majoriteten. Vi Fria demokrater har i motionen tydligt uttryckt att vi vill se en skolstart så snart det bara praktiskt är möjligt.

Vilken inställning de borgerliga partierna och Socialdemokraterna har är inte känt, men om frågan haft någon högre prioritet hos borgerligheten så hade den väl rimligen redan funnits på dagordningen. Däremot har Vänsterpartiet varit tydliga med att de stödjer skolmotionen och vi hoppas naturligtvis på en samlad opposition inför fortsättningen.

Men tyvärr, det räcker ändå inte mot bakgrund av det majoritetsförhållande som nu gäller i vår valda beslutande församling KF. Skall utfallet bli positivt för Rundviks del under innevarande mandatperiod så måste skolförslaget också få stöd från delar av det borgerliga blocket. Ser man till de åtgärder och ställningstaganden som majoriteten hittills står för när det gäller skolan så kan man nog inte utesluta att det blir i nästa val det hela avgörs, även om vi och fler med oss vill annat.

Från Fria Demokraternas sida kommer vi naturligtvis under processens gång, i alla beslutsinstanser så långt det bara är möjligt, agera för en skolstart utan fördröjning. Våra kritiker kan naturligtvis hävda att vi med vårt ställningstagande går händelserna i förväg med hänvisning till att frågan måste utredas mm. Till det kan man då lägga, att få områden är så välutredda som skolan om man ser tillbaka på vad som hänt de senaste åren.

Ekonomi och skolans kvalité kommer naturligtvis att vara kärnfrågor där skilda värderingar och synsätt kommer in, men hur man än resonerar kring detta så skall vi alla ha klart för oss att det ändå är den politiska viljan som avgör till slut.

Med den skolutveckling som skett och där vi befinner oss nu är det för oss Fria Demokrater ologiskt och fullständigt orimligt att Rundvik är utan skola. Det vill vi ändra på!

Bli först att kommentera

Blockpolitik, för vem?

Av , , Bli först att kommentera 48

I mitt förra inlägg lyftes två saker fram, skolans utveckling och kopplingen till blockpolitiken. Två viktiga frågeställningar som behöver belysas ytterligare, det som tas upp här är hur blockpolitiken kommit att påverka skolan (lokaliseringen) under den förra och nuvarande mandatperiod med skilda majoriteter.

Mycket kortfattat och grovt förenklat kan man säga att den förra S-ledda majoriteten ville samla skolverksamheten till centralorten för en bättre skola inom ramen för kommunens ekonomiska villkor mm. Under samma period verkligen stred de borgerliga partierna för att byskolorna skulle få finnas kvar. Skolans stora betydelse för byarnas utveckling betonades, andra faktorer som identitet och ”byasjälen” fördes också fram som tungt vägande argument. Gemensamt för båda sidor var fokuseringen på barnens bästa men från olika utgångspunkter.

Trots en mycket uppslitande debatt och politiska reaktioner av olika slag, genomförde S-majoriteten konsekvent de åtgärder som låg i det egna förslaget. Detta helt i strid med den dåvarande borgerliga oppositionens uppfattningar.

Skolan blev sedan en avgörande fråga i valet 2016 med ett valresultat som inte på minsta sätt kan misstolkas, där den nya borgerliga majoriteten gavs fullt manöverutrymme. I kraft av detta har den nuvarande majoriteten varit lika konsekvent och opåverkbar för oppositionen som den förra när det gäller skolan. Tydligare kan inte blockpolitik bli samtidigt som svagheter och brister blir blottlagda när man ser vad låsningseffekten kan få för följder. Viktiga för att inte säga avgörande delar i politiken kan och har hamnat utanför det egentliga beslutssammanhanget, som den att Rundvik idag står utan skola.

Inför skolförändringarna som genomfördes under slutet av förra mandatperioden hade varken den förra eller nuvarande majoriteten något som ens liknar ett förslag där enbart Rundviks skola skulle läggas ned. Det fanns helt enkelt inte. Nu kan man konstatera, efter de turer som varit, det ytterst anmärkningsvärda att det är precis just detta som har hänt. Det är ju så långt man nånsin kan komma från den nästan övertydliga viljeinriktning de borgerliga gav uttryck för inför valet 2016 och lika långt från syftet med den S-ledda majoritetens skolomläggning under förra mandatperioden.

Resultatet är en effekt av parterna stått alldeles för långt från varandra i skolfrågan. Utfallet för Rundviks del har blivit något som kan beskrivas som en restprodukt av den förda politiken. Det som har hänt är att ett ”icke förslag” tagit sig förbi hela beslutsprocessen fram till ett ”icke beslut” med känd följ. Ett blockpolitiskt haveri som drabbat Rundvik.

Om man är det minsta lilla självkritisk så måste vi alla, hela politiken, se vår roll i ett sammanhang där mycket kunnat göras annorlunda. Det är nog inte särskilt många som vill gå ut och säga att man är nöjd med att det blev som det blev.

Den kritiska hållningen i det förra och detta inlägg där uttryck som svek, oanständig och haveri förekommer, är inte avsikten att utpeka något särskilt parti eller person. Måltavlan är blockpolitiken som måste ersättas av en politik med ett större helhetsperspektiv, där de värdefulla i åsiktsskillnaderna kan fångas och kanaliseras till något konstruktivt och utvecklande för kommunen. Det är i alla fall en sån förändring vi Fria Demokrater kommer att arbeta för.

Är det verkligen kommunens bästa som gäller när man låter blockpolitik styra eller är den bara en egenkonstruerad arena för det politiska maktspelet???

 

Bli först att kommentera