Rickard norberg

Vad vill socialdemokraterna i vilhelmina?

Av , , 4 kommentarer 18

Ja, frågan i rubriken kan tyckas en aningen provokativ, men vad vill socialdemokraterna egentligen med Vilhelmina kommun?

I socialdemokraterna handlingsprogram får man som läsare väldigt generellt veta vad partiet tycker är viktigt, men hur det sedan praktiskt ska utföras är väldigt kortfattat beskrivet och förklarat för vilhelminaborna. Även en hel del av löftena som jag skrivet om i tidigare inlägg är otydliga och som jag ser det högst osäkra om de kommer att genomföras. Jag kommer att återkomma med fler inlägg kring socialdemokraterna handlingsprogram inom kort.

Jag och Göran har i en längre serie av inlägg försökt förklara Kd´s handlingsprogram och vad vi menar med förslagen i praktiken, men från S är det märkvärdigt tyst. Jag hittar inga utförliga förklaring eller beskrivningar på socialdemokraternas blogg eller av enskilda partiföreträdare. Kanske är man rädd att behöva förklara för väljarna hur man tänkt och tänker handla efter en ev. valseger den 14 september.

Jag tycker att det faller ett särskilt ansvar på Vilhelminas största parti att tydligt beskriva och förklara vad man vill och svara på medborgarnas frågor kring det partiet tänkt genomföra.

Jag välkomnar alla frågor kring det jag skriver på denna blogg och försöker svara efter bästa förmåga. Vet jag inte svaret på frågan säger jag naturligtvis det eller så tar reda på den fakta som behövs för att kunna svara.

Rickard

4 kommentarer

Vad vill Kd i vilhelmina? – handlingsprogram del 4 Skolan

Av , , 2 kommentarer 6

Jag fortsätter nu på den serie som jag påbörjat tidigare med att skriva om delar ur det handlingsprogram som finns inför valet den 14 september. idag kommer det att handla om skolan och de delar i vårt program som berör utbildning. Så här står det i programmet.

Ur handlingsprogrammet.

Skickliga lärare ska ges god löneutveckling. Låt lärare vara lärare, minska den administrativa bördan…Kd anser att skolpsykolog och skolkurator är ett viktigt stöd som fodrar ytterligare satsning…

Jag arbetar själv inom skolan sedan 15 år tillbaka och vet hur mycket personalen på skolan sliter för att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt för att lyckas med sina studier. Dock har lärarna under lång tid fått allt mer administrativa och sociala uppgifter som inte direkt är kopplade till deras lärarutbildning. Allt mer ska dokumenteras och lärarna har även ett allt större ansvar rörande uppgifter som borde ligga på andra professioner med rätt utbildning, tex skolkuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor. En sådan förändring skulle göra lärarens roll mycket mindre splittrad.

Därför är det rimligt att en del av de uppgifter som i dagsläget ligger utanför de som är direkt kopplade till undervisningen sköts av de yrkesgrupper som har rätt utbildning och erfarenhet för dessa arbetsuppgifter. Bland annat därför vill KD se över resurserna för skolpsykologer, kuratorer och skolsköterskor. En ytterligare anledning till ökade resurser för dessa professioner inom skolan är undersökningar som tydligt visar att allt fler elever mår dåligt. Viktigt att dessa elever får det stöd som de har rätt till och behöver.

När det gäller resultaten i skolan är Vilhelmina är de varierande om man jämför med andra kommunen i landet. När det gäller behörighet från grundskolan att söka ett nationellt program på gymnasiet ligger vi för lågt och vad det beror på måste analyseras vidare. Dock ligger vi ganska bra till när det gäller elevernas sammanlagda betygssnitt.

Ett område som Vilhelmina ligger mycket bra till och som väldigt sällan uppmärksamma i medias mycket vinklade rapportering är hur Vilhelminas lärare sätter slutbetygen i årskurs nio i förhållande till resultaten på Nationella proven. Många kommunen med väldigt höga genomsnittliga meritpoäng på sina elever sätter slutbetyg som ligger långt över det resultat som nationella provet visade, tex D på nationella provet blir C eller B i slutbetyg.

I flera av våra grannkommuner skiljer det mellan 30-40% i vissa ämnen mellan provresultat och verkligt satt betyg i ett ämne. Detta faktum har en stor påverkan på skolans genomsnittliga meritvärde. I en klass med 20 elever har alltså 6-7 st högre slutbetyg än nationella provet visade. Detta faktum gäller även för en del friskolor i de större städerna, där konkurrensen om eleverna är hårdare. Längst ner i detta inlägg har jag tagit statistik från skolverket som visar på det jag sagt i texten ovan, dvs att Vilhelminas lärare i betydligt högre grad än riket i övrigt sätter det betyg som eleven fått på det nationella provet i slutbetyg. Detta tycker jag visar på en hög professionalism hos Vilhelminas lärare.

Ett tydligt exempel från vårt närområde kring skillnaden mellan provbetyg och slutbetyg är Storumans siffror från det senaste redovisade året 2013. I svenska hade eleverna i årskurs nio 35,3 procent högre slutbetyg och vad nationella provet visade. I matematik var den skillnaden hela 42,9 procent och i engelska 17,1 procent. Jämför gärna det med Vilhelminas resultat nedan.

Jag hoppas att jag genom detta inlägg kan sprida en mer rättvisande bild av skolan i Vilhelmina. Det finns saker som vi tillsammans både lärare, elever och föräldrar måste arbeta vidare med, men också många områden där vi ligger bra till bla. hur våra lärare sätter sina betyg i förhållande till nationella provet.

Om vi i kristdemokraterna får ert förtroende den 14 september kommer vi att fokusera ännu mer på skolan och dess verksamhet. Att lärarna har de verktyg som behövs för att kunna bedriva en god pedagogisk undervisning är en förutsättning för Vilhelminas framtida utveckling.

 

Tabell från skolverket.se. Skillnad provbetyg och slutbetyg, Matematik och engelska

Svenska Matematik Engelska Svenska som andraspråk
Antal 
elever 
Antal 
elever med
provbetyg  och  slutbetyg
Andel (%) elever med lägre,  lika eller högre slutbetyg   jämfört med provbetyget Antal 
elever 
Antal 
elever med
provbetyg  och  slutbetyg
Andel (%) elever med lägre,  lika eller högre slutbetyg   jämfört med provbetyget Antal 
elever 
Antal 
elever med
provbetyg  och  slutbetyg
Andel (%) elever med lägre,  lika eller högre slutbetyg   jämfört med provbetyget Antal 
elever 
Antal 
elever med
provbetyg  och  slutbetyg
Andel (%) elever med lägre,  lika eller högre slutbetyg   jämfört med provbetyget
Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre
Riket, Samtliga 85 206 81 181 10,4 66,4 23,1  94 389 86 704 5,3 74,1 20,6 94 389 87 663 18,4 73,8 7,8 9 183 7 508 6,6 64,0 29,4
Riket, Kommunal 71 276 67 960 10,4 66,5 23,1  79 586 73 051 5,1 74,2 20,7 79 586 73 727 18,4 74,0 7,6 8 310 6 699 6,4 64,1 29,5
Riket, Fristående 13 930 13 221 10,6 66,3 23,1  14 803 13 653 5,9 73,6 20,4 14 803 13 936 18,3 72,9 8,7 873 809 8,3 63,0 28,7
Kommun, Samtliga 65 63    4,8  84,1     11,1 73 66   7,6      87,9  4,5 73 65 10,8 84,6 4,6 . . . . .
Kommun, Kommunal 59 58  5,2 82,8  12,1 67 62  8,1 88,7  3,2 67 60 11,7 85,0 3,3 . . . . .
Kommun, Fristående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunala skolor
Hembergsskolan 48 47 6,4 80,9  12,8 56 51 5,9 90,2 3,9 56 50 12,0 84,0 4,0 . . . . .

2 kommentarer

Kvällens politiska debatt – inledningsanförande Kd

Av , , Bli först att kommentera 12

I kväll var det valdebatt på vilhelmina folkets hus mellan de olika politiska partierna. Debatten var ganska lång och jag tycker att den var väl utförd av de deltagande partierna. Men ofta är det dock mycket svårt att få ordet igen på samma fråga och kunna ge en följdkommentar eller ställa ytterligare frågor till något annat parti. Men detta är inte så konstigt eftersom 8 partier samtidigt försöker få ut just sitt politiska budskap. Därför kan detta forum ibland vara lättare att kunna förklarar ytterligare vad man egentligen menar som politiker. Lägger härmed ut det inledningsanförande som jag skrev för debatten i kväll. Jag var lite för långsam och fick inte riktigt med allt jag ville inom den minut som vi fått oss tilldelad, så här är hela versionen.

Inledningsanförande

Kristdemokraterna vill under kommande mandatperiod arbeta med att vända kommunens näringslivsutveckling.  Målet måste vara att skapa möjligheter för företagen i kommunen att både vara kvar och att växa. Kommunen kan inte själv skapa nya företag och arbetsplatser, men kommunen kan vara möjliggöraren och på olika sätt underlätta. Vi har flera förslag kring hur detta kan genomföras bl.a. genom att koppla samman befintliga och nytillkomna företagare i ett nätverk där man som ny företagare kan få tips och stöd om man så vill. Vi vill även anskaffa lokaler för företagskuvöser. I dessa kan nya företagare under ett startskede testa sina idéer utan att ta allt för stor risk. Vi vill även tillsammans med företagen satsa på forskning och vidareförädling av skogsråvaran, dvs. från idé till färdig produkt.

Vidare är kommunens personal mycket viktig för oss i kristdemokraterna. I dagsläget blir det allt svårare att få personal till många tjänster som kommunen har. I höst har det bl.a. varit svårt att få behöriga lärare till en del av de tjänster som varit ute. Att personalen trivs och vill vara kvar är helt avgörande för om vi i framtiden ska kunna erbjuda en bra kvalité i både skolan och inom omsorgen. Därför vill vi tillsammans med personalen arbeta vidare med hur vi tillsammans ska kunna skapa goda arbetsplatser med både utvecklingsmöjligheter och inflytande för personalen.

Rickard N Kd

Bli först att kommentera

Vad vill Kd i Vilhelmina? handlingsprogram del 1

Av , , Bli först att kommentera 18

Jag kommer nu att göra en paus när det gäller socialdemokraternas handlingsprogram. Återkommer med fler inlägg kring det ämnet senare. Nu kommer jag istället att påbörja en serie inlägg om vårt eget handlingsprogram i Kristdemokraterna i Vilhelmina. Jag kommer att välja ett antal punkter som jag kommer att förklara mer utförligt och  försöka beskriva efter bästa förmåga. Det som ni uppfattar som oklart får ni gärna fråga om. Har ni läst handlingsprogrammet och vill fråga något går det bra att skicka in en fråga. Svarar så snart jag har möjlighet.

Ur handlingsprogrammet

Demokrati

”Kd vill öppna för större insyn i våra kommunala ärendeberedningar med den teknik vi fått genom internet. Protokollskrivningen skall omstruktureras så att alla handlingar rörande ett visst ärende enkelt kan nås med en ”klicksökning”. Kd vill ha öppna KS- sammanträden”.

 

När det gäller frågor kring hur vi kan utöka och underlätta insynen för kommunmedborgarna i den kommunala beslutsprocessen har vi från Kristdemokraterna flera olika förslag. Ett förslag är att med hjälp av ny teknik utveckla både protokoll och ärendeberedningar för att underlätta för kommunmedborgare och andra intresserade. Du ska hemifrån snabbt kunna sätta dig in i ett ärende och hur det handläggs av kommunen. I grund och botten är det en fråga om att fördjupa det demokratiska inflytandet och insynen för medborgaren. Du ska tex kunna gå in och kolla hur ett ärende som berör dig handläggs och av vem. Det har påbörjats ett arbete kring detta i kommunen men det är viktigt att det blir verklighet och framförallt att det är användarvänligt. Viktigt  att det är enkelt för den som vill hitta rätt handlingar. Vi tror också att en fördjupad och förenklad insyn kommer att öka intresset för demokratifrågor och göra betydligt fler intresserade av att engagera sig politiskt.

När det gäller öppna Kommunstyrelse sammanträden tror vi också kan öka intresset för politik. Hur detta ska organiseras kan se olika ut. Det kan tex ske genom inspelning eller rätt att sitta med och lyssna på ett sammanträde. Bägge sätten kan också vara möjliga, dvs både att det spelas in och sänds och möjlighet att lyssna på sammanträdet på plats. Vi tror också att det skulle vara positivt för det politiska klimatet och kanske även för att effektivisera beslutsfattandet.

Sammantaget tror vi att dessa förslag kommer att öka den demokratiska insynen och öppenheten för kommuninvånarna.

 

Rickard Kd

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Möjligheterna(s) vilhelmina del 3 Upprustning av utemiljö och vägar?

Av , , 10 kommentarer 28

I del 3 av min serie av inlägg kommer jag att titta lite närmare på löftena i socialdemokraternas handlingsprogram kring underhåll av den kommunala infrastruktur vi redan har tex utemiljö vid förskolor, skolor och kommunala gator.

Ur handlingsprogramet

Utemiljö vid förskolor och skolor ska ses över och nödvändiga upprustningar/moderniseringar ska genomföras.

Påbörja satsningen på upprustning av vägar, gator och vatten och avlopp i Vilhelmina tätort.

Rent allmänt kan man säga utan att ta någon direkt politisk ställning att underhåll inte varit Vilhelmina kommuns staka sida under många år. Det är oftast den post som först fått stryka på foten om pengar fattats. Även under våra 4 år som majoritet år 2006-10 var det svårt att avsätta tillräckliga medel till underhåll.

När det gäller utemiljön kring förskolor och skolor är den eftersatt på många håll och naturligtvis är en satsning välkommen. Dock är löftet luddigt och förpliktigar nödvändigtvis inte till någon stor förbättring av utemiljön och lekplatserna. Socialdemokraterna har under de senaste fyra åren kunnat påbörja i alla fall ett kraftigt ökat underhåll, men av det har det inte blivit mycket av. Förfallet har på många håll fortsatt. Det som är bra med detta löfte ur socialdemokraternas perspektiv är också att det alltid kan anses vara uppfullt när nästa mandatperiod ska avstämmas. Även med en liten insats utanför någon förskola/skola kan man hävda att löftet är uppfyllt till väljarna. Ärligare hade varit att säga att underhållsbudgen för lekplatser/utemiljö vid skolor ska öka med tex 200 000 per år under mandatperioden.

När det gäller upprustning av vägar vet alla vilhelminabor hur det ser ut. Förfallet har inte precis hejdats de sista fyra åren. För att enbart åtgärda de absolut värsta sträckorna kommer det att kosta många miljoner. Varför skulle detta löfte uppfyllas denna gång när det inte gjort tidigare? Svaret på denna fråga får ni själv ge.

När det gäller Vatten och avlopp är ledningsnätet i tätorten både gammalt och eftersatt. Det kommer också att kosta många miljoner att i alla fall få en början. När det gäller vatten och avlopp ska kostnaden enligt lagen betalas av kollektivet, dvs de som har kommunalt vatten och avlopp indraget på sina fastigheter. Det innebär att detta löfte kommer att betalas av de som har kommunalt vatten och avlopp genom kraftigt höjda avgifter. Det är rimligt att underhållet ökar. Men man borde vara mer tydlig och ärlig med vad det kommer att innebära för avgiftena på vatten och avlopp och hur mycket de kommer att höjas för att klara detta vallöfte.

Sammantaget läs noga och bilda er en egen uppfattning om vad löftena egentligen är värda.

Rickard Norberg Kd

 

10 kommentarer

Möjligheternas vilhelmina del 2 Rätt till stöd?

Av , , 2 kommentarer 32

Fortsätter idag med del 2 av min serie av inlägg där jag försöker analysera det handlingsprogram som socialdemokraterna i Vilhelmina skickade ut för några dagar sedan till alla kommunbor. Jag skriver inlägg om de delar som jag tycker behöver förklaras vidare och förtydligas.

Ur handlingsprogrammet

Stöd till den som behöver. Vi vill ge stöd till elever med särskilda behov.

Först av allt vill jag säga att målet att alla som behöver stöd ska få det är mycket bra och borde vara självklart men det är i bland ett svårt mål att helt och fullt leva upp till. Mycket både i skolans organisation och tillgängliga mänskliga och ekonomiska resurser sätter gränserna. Det kan även ta tid att exakt utreda vilken form av stöd som skolan behöver erbjuda för att eleven ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Det som jag undrar över är dock hur detta löfte i Handlingsprogrammet kommer att förändra den verklighet som i dag råder ute på skolorna? Det finns redan ett tydligt lagkrav på att alla elever som har behov av stödinsatser i skolan ska få det. Lagen ger eleven och dess föräldrar den uttryckliga rätten. Hur stödet efter en utredning av elevens stödbehov sedan ska utformas finns dock inte exakt reglerat i lagar eller förordningar.

Om ni som läsare vill fördjupa er ytterligare i vad lagen säger om stöd i skolan går det bra att besöka skolverkets hemsida. www.skolverket.se

Därför känns det här löftet i Handlingsprogramet lite märkligt och behöver förklaras vidare. Menar socialdemokraterna i så fall att resurserna på skolorna ska ökas för särskilt stöd, så att ännu flera och tidigare stödinsatser kan genomföras?

Det skulle i så fall väl behövas. Jag har under ett antal år  bla. jobbat med elever i behov av särskilt stöd och behoven av olika former av stödinsatser är stort och minskar inte. Skolorna och dess personal allt från rektorer, lärare och övrig personal gör ett fantastiskt jobb och försöker hela tiden hitta lösningar som ska hjälpa eleven framåt i sin pedagogiska utveckling.

kontentan av mitt resonemang är därför följande:  Hur kommer detta löfte från socialdemokraterna att förändra verkligheten för elever och personal i skolan?  Rätten till särskilt stöd finns redan reglerat i skollagen.

 

Rickard Norberg Kd

 

2 kommentarer

Möjligheterna(s) Vilhelmina del 1 Byaskolorna

Av , , 6 kommentarer 49

Jag fick idag i brevlådan precis som alla vilhelminabor socialdemokraternas kommunala handlingsprogram för den kommande mandatperioden 2015-18. Layouten och bilderna är snyggt gjorda och är tilltalande att bläddra igenom. Mycket av det som står är sådant som jag tror att de flesta invånare i Vilhelmina kan ställa upp på tex … ett tryggt och säkert samhälle för alla, aktivt arbete för förbättrat företagsklimat, arbeta för att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg osv . Mycket i programmet är väldigt allmänt och generellt skrivet. Kanske är det meningen. Det förhållningssättet öppnar också för egna tolkningar och nya beslut senare. Man slipper binda sig vid specifika löften och därigenom undviker man den svekdebatt som kan komma i efterhand. I Handlingsprogramet kan jag vid en första genomläsning finna flera löften till vilhelminaborna som jag tycker är väl värda att syna lite mer ingående.

Del 1 Byaskolorna

Ur handlingsprogramet.. Behålla befintliga byaskolor ..skolorna ska behållas så länge det är pedagogiskt försvarbart .

Vad menas och utlovas egentligen med denna skrivning? Vid en första anblick kan man uppfatta ett tydligt löfte men om man läser mer noggrant blir det betydligt mer oklart vad som egentligen utlovas. Om tex Nästansjö och Latikberg som i dag har drygt 20 elever tappar 2-3 st när en familj flyttar, har man då passerat gränsen för vad som är pedagogiskt försvarbart?

Socialdemokraterna öppnar genom sin oklara skrivning för en eventuell framtida nedläggning.

Jag tycker att byborna i de byar där skolorna utlovas vara kvar förtjänar ett tydligare besked från majoriteten.

 

 

 

6 kommentarer

Kommunens ekonomi

Av , , 2 kommentarer 10

Vi kristdemokrater vill med nedanstående styrmodell i fyra punkter, ge ett konkret förslag till ett helhetsgrepp av kommunens ekonomi. Förslaget innebär tillgång till en ekonomisk översikt vid varje tidpunkt där en sådan önskas.

1. Periodisera budgeten och inför reskontrabokföring, d.v.s. bokföringen ska spegla det dagsaktuella läget. Kommunstyrelsen ska i varje enskilt ögonblick ha full kontroll på upplupna kostnader och när som helst kunna ta ut en aktuell resultatöversikt.

2. Begreppet kostnadsstyrning måste ges en konkret och handfast innebörd för alla förvaltningschefer. Avrapporteringen gentemot den periodiserade budgeten skall ske minst en gång i månaden, och  med tätare intervall från början, till dess man ser att allt fungerar.

3. Tydlig fördelning mellan den politiska styrningen och de verkställande organen. Förvaltningarnas personal ska veta vem de tar sina uppdrag ifrån och till vem de har rapportskyldighet, utan att behöva bekymra sig om politikers gottfinnande. Initiativkraft ska uppmuntras och belönas när det ger resultat.  Allt eventuellt  omstruktureringsarbete ska ha tydliga mål och ingen ska behöva uppfatta godtycklighet i förändrade arbetsuppgifter.

4. Öppenhet och transparens ska utgöra grundtemat i alla sammanhang där inte sekretess måste råda för att skydda tredje

person.

Rickard Norberg

Jonny Kärkkäinen

Max Fredriksson

Göran Jonzon

2 kommentarer