Äldreomsorgen och oppositionen

Av , , Bli först att kommentera 37

I motioner, interpellationer och debattinlägg (bloggar) har vi, Fria Demokrater under hela förra mandatperioden både påtalat brister och redovisat vad som krävs för att vi skall komma tillrätta med problemen inom äldreomsorgen. Vi har lämnat förslag och haft synpunkter på hur akuta problem skall lösas. Vi har markerat det uppenbara behovet genomgripande strukturella förändringar. Vi har alltså både i det korta och det långa perspektivet redovisat idéer och kommit med förslag på hur vi skall komma bort från brister och svagheter föranledda av den förda politiken. Allt detta som vi lyft fram och påpekat är vad Fria Demokraterna står för, därmed också sagt att vi inte ställer oss bakom den kompasslösa politik som den C-ledda majoriteten bedriver när det gäller äldreomsorgen.

Efter centerns 4 år vid makten kan vi konstatera att det vi ständigt påtalat, i högsta grad fortfarande gäller. För en förändring krävs andra prioriteringar, ett annat synsätt hos de som styr, om vi skall komma tillrätta med problemen inom omsorgen. Det är inte enbart den akuta och alarmerande personalsituationen som signalera detta. Det handlar mycket mer, det handlar om en övergripande struktur som inte är inordnad efter de villkor och förutsättningar som gäller för kommunen. Hela soc-sektorns havererade ekonomi är ett tydligt bevis på detta. Det krävs både kraftfulla direkta åtgärder men också mer långsiktiga och övergripande förändringar.

Som situationen nu är finns inget utrymme för prestige och politiskt taktiserande. Enskilda partiers romantiserande ideologier får aldrig stå i vägen för det som kan bli den bästa vården och omsorgen. Sällan har en pragmatism, hos alla, känts mer motiverad än när det gäller att komma fram till vad som krävs för att nå den målsättningen.

Mycket kortfattat och summariskt är detta Fria Demokraternas ståndpunkt.  Bakom påståenden som hävdar annat skymtar fortfarande bitterheten hos de som bär ansvaret för sitt partis halverade väljarstöd. Det finns inte mycket av konstruktivt tänkande i agerandet som leder bort från grundläggande frågeställningar och det som skulle kunna vara berättigad och konstruktiv kritik riktad mot majoritetens politik.

Snart borde det väl vara dags för oppositionspartierna att börja fundera över hur vi skall kunna få ett större genomslag för våra idéer. Från Fria Demokraternas sida är vi övertygade om att en sansad dialog är vida överlägsen handlingar styrda av aggression och konfrontation.

Elementär politisk medvetenhet och mognad, borde självklart leda till att den Centerledda majoriteten inte får behålla favören av en helt splittrad och en alldeles i onödan försvagad opposition. Insikten om detta finns nog men frågan är om man beredd att låta logiken råda över känslor och rösterna från förr.

Bli först att kommentera

Val kommunala uppdrag

Av , , Bli först att kommentera 29

Vid fullmäktigesammanträdet den 5/11 genomfördes val till de kommunala uppdragen, kommunstyrelse mm. I vanlig ordning fördelas uppdragen av majoriteterna i de båda etablerade blocken. Inget nytt i detta, ett fullt legalt sätt, allt enligt demokratins spelregler. Det är en ordning som fungerat väl, när politiken bara var indelad i två tydliga block. Det har dessutom haft det goda med sig att man spridit gracerna så de mindre partierna inom blocken blir representerade i olika organ.

Som den politiska situationen utvecklats i kommunen, där flera partier av olika skäl står utanför de borgerliga och ”röda” blocken, är frågan hur bra block-modellen fungerar i det nya politiska landskap vi har efter höstens val.

Svaret ges omgående och är föga överraskade, partierna utan blockbindning blir utan uppdrag när blockmajoriteterna får styra. Om detta är bra eller dåligt bestämmer betraktaren. Det kan i alla fall konstateras att den fördelning som gjorts, när det gäller de kommunala uppdragen, inte speglar valutgången särskilt väl. En effekt av blockpolitikens villkor. Avgörande för det ställningstagande man gör, är hur man värderar demokratin och den ordning som gäller för närvarande.

Som det blockbrytande parti Fria Demokraterna är, är vi fullt medvetna om dessa villkor och agerar därefter. Vi har därför självständigt, utanför den blockstyrda valordningen i full överenstämmelse de spelregler som gäller, valt att föra fram egna kandidater till olika uppdrag. Ett agerande som uppenbarligen inte uppskattas av de som utmanades, men är fullkomligt självklart sett ur ett demokratiskt perspektiv. Det vore närmast ”tjänstefel”, ett svek mot vår ide´ och våra väljare, om vi inte försökte. Med detta förfaringssätt nådde vi något uppdrag men begränsades till fler av skäl som tidigare angetts.

Fria Demokraterna vill självklart vara representerade i de kommunala organen i en omfattning som är proportionell mot valresultatet. Dit nådde vi inte, men som sagt, vi vet hur det blockpolitiska maktspelet fungerar och resultatet blev ungefär det vi trodde. Att säga att vi gillar läget är att ta i, men utifrån de villkor som nu gäller, har vi bara att agera så klokt och bra som möjligt för Nordmalings Bästa.

Anmärkningsvärt är att socialdemokraterna mycket aktivt börja föra fram borgerlig kandidatur i val, något som alliansen alldeles säkert skulle klara själva om man kände för det.

Milstolpe eller lågvattenmärke? Ser man lite djupare på s agerande så är frågan, när är man vinnare, och när är man förlorare?

 

Bli först att kommentera

En röst som saknas

Av , , Bli först att kommentera 29

Byarna i kommunen styr mycket av politiken i Nordmalings kommun. Man behöver inte fördjupa sig särskilt mycket i tidigare val och demografiska fakta för inse att det förhåller sig på detta sätt, allt enligt demokratins spelregler.

Det ligger alltså inga missförhållanden eller motsättningar bakom detta inlägg utan är mer en reflexion över hur kommundelarnas representation i beslutssammanhanget ser ut.

Frågan är, om det ligger en brist i det faktum att själva samhället Nordmaling saknar den starka röst som övriga kommundelar har?

Det borgerliga majoriteten företräds av ledande politiker, de som ansätter tonen i den politiska debatten, med en förankring och hemvist i utanför tätorten. Utöver den politiska inriktning man representerar är man ju helt naturligt också en stark röst för del av kommunen man lever i.  Det ligger mycket positiv energi och drivkraft i detta förhållande som är av stort värde både för stället man bor på och kommunen.

Men är det verkligen så att summan av byarnas ambitioner och målsättningar även tillgodoser själva samhället Nordmalings behov och intressen? Ur fördelningssynpunkt blir knappast centralorten missgynnad när verksamheter samordnas och resurser optimeras. Till någon del kan man också sägas vara en ett första led i den urbaniseringsprocess som pågår. Det leder ju till att kommungemensamma satsningar lite slarvigt kan sägas ”gynna” centralorten. Men det utesluter inte behovet av, eller kanske just därför, att någon också har ett särskilt fokus på Nordmalings samhälle. Det gäller att hantera och tillvarata alla kommundelar på bästa sätt. Det är tillsammans vi bäst bygger och utvecklar vår kommun.

Med en fortsatt borgerlig majoritet kommer nuvarande förhållande, där ”Nordmalingsrösten” saknas, inte att förändras. Med fullt ärliga avsikter skulle de borgerliga partierna kunna bedyra att man även har  förmågan att täcka upp för denna ”brist”. Men när det som i det här fallet handlar om den mänskliga naturen och mänskligt beteende finns bara en sanning och det är namnen på partiernas valsedlar.

Vi Fria Demokrater har namnen/personerna och om vi får väljarnas förtroende kommer vi att ta rollen och fylla det tomrum som finns.

I sammanhanget och utanför de största penseldragen i politiken vill vi lyfta fram vår motion angående rondellen Hamngatan- Rödviksvägen samt förlängningen av Rödviksvägens gång och cykelväg fram till vårdcentralen. Den borgerliga majoritetens sätt att hantera denna så viktiga trafik- och samhällsbyggnadsfråga är ett exempel på den beskrivna bristen. Att rutinmässigt avhända sig frågan med hänvisning till att Trafikverket är väghållare räcker inte och avslöjar ett tydligt ointresse för frågan. Här finns många andra ingångar som borde prövas för att finna en lösning. Det har flera andra kommuner gjort med framgång.

En starkare Nordmalingsröst skulle göra skillnad i denna typ av frågor.

 

 

Bli först att kommentera

Rundvik måste få sin skola

Av , , Bli först att kommentera 28

Efter gårdagens (23/8) möte mellan Rundviks intresseförening och kommunens ledande politiker står det fullständigt klart att en Center-ledd majoritet inte kommer att starta en F-3 skola i Rundvik.

PÅ den punkten gav nuvarande kommunalråd ett kristallklart besked. Utan att helt stänga dörren så kunde man dock tänka sig fundera över en 4-6 skola i Rundvik. Lika tydlig var kommunalrådet här, med att man från C-håll inte var beredd göra någon som helst utfästelse sammanhanget. Skälet för detta ställningstagande (eller kanske dimridå?), är alldeles uppenbart och handlar naturligtvis om att man ser en F-3 skola i Rundvik som ett hot. Ett hot mot den ordning de borgerliga partierna lagt fast när det gäller verksamhetsorter för skolan.

Här har vi Fria Demokrater en helt annan syn.

Det finns inget Rundviks samhälle behöver mer än just en F-3 skola. Det är den avgjort viktigaste byggstenen i utvecklingen av samhället och är inte utbytbar mot någon annan skolverksamhet eller annat när man ser till nyttan för Rundvik.

Det kan aldrig vara fel att låta våra yngsta få börja sin skolvandring och väg ut i samhället så nära hemmet som möjligt. En ovärderlig tillgång för barnfamiljer men även samhället i stort. Det stärker självklart Rundvik när man blir attraktivare som bostadsort framför allt för barnfamiljer. Samtidigt utgör starten av en F-3 skola en offensiv markering av den utveckling vi vill ha i vår kommun.

Lägger man till barnperspektivet blir bilden om möjligt ännu klarare.

Rundvik måste få sin rättmätiga F-3 skola, det kommer vi Fria Demokrater att kämpa för.

Bli först att kommentera

Fria Demokraterna ny möjlighet

Av , , Bli först att kommentera 21

I höstens kommunalval kommer Fria Demokraterna att ställa upp som ett nytt politiskt alternativ med direkt fokus på kommunens bästa.

Vilka är då vi Fria Demokrater och vilken politik står vi för!!

Vi är ett nytt parti som bildades efter en uppslitande konflikt inom det socialdemokratiska partiet efter förra valet 2014. En konflikt som handlade om grundläggande demokratiska principer och den destruktiva maktordning som gällde inom arbetarekommunen. Många valde då att lämna socialdemokraterna och den politiska föreningen Fria Demokraterna bildades som organisatorisk hemvist för de fortsatt politiskt aktiva. Sedan starten har medlemsantalet ökat avsevärt och med detta har följt nya influenser och därmed också ett breddat politiskt synsätt. Genom den direkta kopplingen till den aktuella politiken med medlemmar i den beslutande församlingen och  intresserade, aktiva föreningsmedlemmar blev grunden lagd för det nya kommunpolitiska partiet.

Mot denna bakgrund har partiets politik utvecklats och är helt inriktad mot att fånga kommunens fulla utvecklingspotential utan blockpolitikens hindrande begränsningar. Vägvalet för att nå våra målsättningar går inte åt höger eller vänster utan är helt inriktad mot det som är kommunens bästa.

För att kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg skall få den bästa möjliga utvecklingen krävs breda stabila blocköverskridande politiska lösningar. Lösningar som håller över tid. Fria Demokraterna anser att partipolitiska särintressen med den maktutövning som under lång tid och som fortfarande tillämpas inte når upp till det kommunmedborgarna har rätt att kräva. Det kan väl vara värt en tanke på hur mycket av politiska stridigheter, direkt felaktiga beslut och missad utveckling detta fört med sig.

En sann och uppriktig demokrati är inte begränsad till majoritetsstyre. De bästa politiska lösningarna är långt från alltid inordnade efter maktspelets alltför primitiva villkor. Att bryta upp blockpolitiken är att komma bort från dagens missgynnande taktiserande styrt av skymmande särintressen. Vi vill i stället låta makten helt oinskränkt bli en tjänare för kommunens bästa. Detta är vad Fria Demokrater står för och det som vi anser mest gynnar utvecklingen av kärnverksamheterna och kommunen som helhet.

För att detta skall vara möjligt krävs ett prestigelöst och pragmatiskt förhållningssätt när man tar sig an de utmaningar kommunen står inför och det är ju också den väg vi väljer. Det ställer krav på samarbetsförmåga och en vilja att samverka över nuvarande blockbarriär. Ju tydligare mandat väljarna ger Fria Demokraterna ökar därmed också möjligheterna för att bryta årtionden av föråldrad och belastande  maktutövning i  kommunen. Det betyder också en fortsatt utveckling av det nya politiska klimat vi medverkar till. Ett klimat utan okontrollerbar, ”skämmig”, politisk turbulens som generar medborgare och direkt missgynnar kommunen.

Mer i detalj finns Fria Demokraternas politik och vilja redovisad i valmanifestet inför höstens kommunalval.

Vårt valmanifest kommer i brevlådan inom några dagar.

 

Bli först att kommentera

Lyft blicken ”tänk till”

Av , , Bli först att kommentera 65

Fortfarande pågår en inte alltför imponerande diskussion om vem eller vilka som bär skulden för att Rundvik idag står utan skola.

Om man bara förmådde lyfta blicken en aning och ser det som skett i det faktiska och övergripande sammanhanget, borde det stå fullständigt klart för alla att fulla ansvaret vilar på hela det politiska kollektivet.

Förra S-majoriteten lade ner skolan och nuvarande C-ledda borgerliga styre har inte visat minsta intresse av att starta upp skolan igen. Tydligare kan det inte bli, svårare än så är faktiskt inte heller ansvarsfrågan.

I det perspektivet blir de utspel som görs, där enskilda pekas ut i syfte att skuldbelägga, synnerligen onödiga och kontraproduktiva samtidigt som man nedvärderar sig själv på ett minst sagt generande sätt. Det är ju inget annat än simpla försök att dölja sin egen roll i sammanhanget. Dessutom går det inte att förstå på vilket sätt agerandet gynnar tanken på en skola i Rundvik.

Det skulle heller inte vara alldeles fel om de som valt detta för frågan så destruktiva angreppsätt, ”tänkt till”  lite om effekten och politiska nyttan i det större sammanhanget.

Till sist får man väl ändå bara konstatera att vissa inspel har en annan mindre tilltalande drivkraft bakom sig stark nog att överskugga viljan att bidra till en gynnsam skolutveckling.

 

Vi Fria Demokrater agerar fortsatt vidare i skolfrågan bland annat genom bevakning av den motion som lagts om en F-3 skola i Rundvik. Tyvärr finns inte minsta tecken på att den C-ledda majoriteten ändrat sitt tidigare ställningstagande och tillmötesgår skolmotionen.  Det betyder en fortsättning utan skola i Rundvik inom överskådlig tid, om det borgerliga styret får fortsatt egen majoritet under nästkommande mandatperiod.

I alla sammanhang försöker vi Fria Demokrater framhålla hur viktig vi anser det vara med skolan i Rundvik . Skälen är många, några är samhällets utvecklingsmöjlighet, identitet, att skollokalerna finns  mm. Till detta måste läggas det mest självklara och fundamentala, barnperspektivet. Låter man detta vara vägledande står det fullständigt klart åtminstone för oss Fri Demokrater att det måste finnas en skola i kommunens näst största tätort.

Med detta sagt förmedlar vi också budskapet att när vi ställer upp i nästa års kommunalval blir skolan i Rundvik en mycket högt prioriterad valfråga för oss Fria Demokrater.

 

Bli först att kommentera

Skolan i Rundvik

Av , , Bli först att kommentera 28

 

 

Motionen angående uppstart av en F-3 skola i Rundvik anmäldes vid KF-sammanträdet den 13/2 där det beslutades att lämna över ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Det betyder att kommunala processen kan gå igång med de utredningar och analyser som krävs för att komma fram till beslut. I vilken takt och i övrigt hur arbetet skall ske bestäms av den borgerliga majoriteten. Vi Fria demokrater har i motionen tydligt uttryckt att vi vill se en skolstart så snart det bara praktiskt är möjligt.

Vilken inställning de borgerliga partierna och Socialdemokraterna har är inte känt, men om frågan haft någon högre prioritet hos borgerligheten så hade den väl rimligen redan funnits på dagordningen. Däremot har Vänsterpartiet varit tydliga med att de stödjer skolmotionen och vi hoppas naturligtvis på en samlad opposition inför fortsättningen.

Men tyvärr, det räcker ändå inte mot bakgrund av det majoritetsförhållande som nu gäller i vår valda beslutande församling KF. Skall utfallet bli positivt för Rundviks del under innevarande mandatperiod så måste skolförslaget också få stöd från delar av det borgerliga blocket. Ser man till de åtgärder och ställningstaganden som majoriteten hittills står för när det gäller skolan så kan man nog inte utesluta att det blir i nästa val det hela avgörs, även om vi och fler med oss vill annat.

Från Fria Demokraternas sida kommer vi naturligtvis under processens gång, i alla beslutsinstanser så långt det bara är möjligt, agera för en skolstart utan fördröjning. Våra kritiker kan naturligtvis hävda att vi med vårt ställningstagande går händelserna i förväg med hänvisning till att frågan måste utredas mm. Till det kan man då lägga, att få områden är så välutredda som skolan om man ser tillbaka på vad som hänt de senaste åren.

Ekonomi och skolans kvalité kommer naturligtvis att vara kärnfrågor där skilda värderingar och synsätt kommer in, men hur man än resonerar kring detta så skall vi alla ha klart för oss att det ändå är den politiska viljan som avgör till slut.

Med den skolutveckling som skett och där vi befinner oss nu är det för oss Fria Demokrater ologiskt och fullständigt orimligt att Rundvik är utan skola. Det vill vi ändra på!

Bli först att kommentera

Blockpolitik, för vem?

Av , , Bli först att kommentera 48

I mitt förra inlägg lyftes två saker fram, skolans utveckling och kopplingen till blockpolitiken. Två viktiga frågeställningar som behöver belysas ytterligare, det som tas upp här är hur blockpolitiken kommit att påverka skolan (lokaliseringen) under den förra och nuvarande mandatperiod med skilda majoriteter.

Mycket kortfattat och grovt förenklat kan man säga att den förra S-ledda majoriteten ville samla skolverksamheten till centralorten för en bättre skola inom ramen för kommunens ekonomiska villkor mm. Under samma period verkligen stred de borgerliga partierna för att byskolorna skulle få finnas kvar. Skolans stora betydelse för byarnas utveckling betonades, andra faktorer som identitet och ”byasjälen” fördes också fram som tungt vägande argument. Gemensamt för båda sidor var fokuseringen på barnens bästa men från olika utgångspunkter.

Trots en mycket uppslitande debatt och politiska reaktioner av olika slag, genomförde S-majoriteten konsekvent de åtgärder som låg i det egna förslaget. Detta helt i strid med den dåvarande borgerliga oppositionens uppfattningar.

Skolan blev sedan en avgörande fråga i valet 2016 med ett valresultat som inte på minsta sätt kan misstolkas, där den nya borgerliga majoriteten gavs fullt manöverutrymme. I kraft av detta har den nuvarande majoriteten varit lika konsekvent och opåverkbar för oppositionen som den förra när det gäller skolan. Tydligare kan inte blockpolitik bli samtidigt som svagheter och brister blir blottlagda när man ser vad låsningseffekten kan få för följder. Viktiga för att inte säga avgörande delar i politiken kan och har hamnat utanför det egentliga beslutssammanhanget, som den att Rundvik idag står utan skola.

Inför skolförändringarna som genomfördes under slutet av förra mandatperioden hade varken den förra eller nuvarande majoriteten något som ens liknar ett förslag där enbart Rundviks skola skulle läggas ned. Det fanns helt enkelt inte. Nu kan man konstatera, efter de turer som varit, det ytterst anmärkningsvärda att det är precis just detta som har hänt. Det är ju så långt man nånsin kan komma från den nästan övertydliga viljeinriktning de borgerliga gav uttryck för inför valet 2016 och lika långt från syftet med den S-ledda majoritetens skolomläggning under förra mandatperioden.

Resultatet är en effekt av parterna stått alldeles för långt från varandra i skolfrågan. Utfallet för Rundviks del har blivit något som kan beskrivas som en restprodukt av den förda politiken. Det som har hänt är att ett ”icke förslag” tagit sig förbi hela beslutsprocessen fram till ett ”icke beslut” med känd följ. Ett blockpolitiskt haveri som drabbat Rundvik.

Om man är det minsta lilla självkritisk så måste vi alla, hela politiken, se vår roll i ett sammanhang där mycket kunnat göras annorlunda. Det är nog inte särskilt många som vill gå ut och säga att man är nöjd med att det blev som det blev.

Den kritiska hållningen i det förra och detta inlägg där uttryck som svek, oanständig och haveri förekommer, är inte avsikten att utpeka något särskilt parti eller person. Måltavlan är blockpolitiken som måste ersättas av en politik med ett större helhetsperspektiv, där de värdefulla i åsiktsskillnaderna kan fångas och kanaliseras till något konstruktivt och utvecklande för kommunen. Det är i alla fall en sån förändring vi Fria Demokrater kommer att arbeta för.

Är det verkligen kommunens bästa som gäller när man låter blockpolitik styra eller är den bara en egenkonstruerad arena för det politiska maktspelet???

 

Bli först att kommentera

Dags för skola i Rundvik

Av , , Bli först att kommentera 50

 

Som skolverksamheten utvecklats efter valet 2016 med borgerligt styre tillsammans med nya myndighetskrav mm gör att det finns anledning att återkomma till hur skolan utvecklas i kommunen.

En del av det som var stridsfrågor i förra valet har fått lösningar som Fria Demokraterna kan ställa sig bakom. Det gäller den fortsatta kommunala skolverksamheten i Gräsmyr som vi stödjer, där spelplanen annars ligger vidöppen för andra skolaktörer än kommunen. Vi ser också det positiva i att Lögdeåskolan bedrivs i kommunal regi när den nu ändå blev av. Till detta skall självklart också läggas utvecklingen med förbättrade skolresultat som inte nog kan värdesättas.

Om man sen vänder sig till Rundvik så kan man se att mycket positivt sker just nu. Det gäller boende, företagandet och etableringen av kommunens nya omlastningsplats mm.

Men när man kommer till skolan så måste tyvärr konstateras att politiken grovt svikit samhället.

Avsikten med den förra S-ledda majoritetens skolomläggning, som innebar en mer sammanhållen lösning i Nordmaling, var självfallet inte den att just bara Rundvik i slutänden skulle stå utan skola. Det som eftersträvades var en bättre skola inom ramen för de villkor som gäller för kommunen. Men som skolsituationen kommit att utvecklas efter valet 2016, nu med borgerlig majoritet, anser vi Fria Demokrater att det är ytters anmärkningsvärt för att inte säga oanständigt att kommunens näst största samhälle, Rundvik står utan skola. Detta sagt med hänvisning till vad som anförts ovan samt att trångboddhet och behov av olika byggnadsåtgärder återigen förs fram, utan beaktande av de redan befintliga skollokalerna i Rundvik.

Sammantaget är detta mer än tillräckliga skäl att pröva möjligheterna för att återuppta skolverksamheten i Rundvik.

Fria Demokraterna har därför i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att en F-3 skola bör inrättas i Rundvik med skolstart så snart det praktiskt är möjligt. (underteckn fm-ledamöter: Monica Jonsson, Inger Israelsson, Carine Ahlfeldt och Tomas Johansson)

För att detta skall kunna realiseras krävs naturligtvis att andra partier sluter upp och stödjer vårt förslag. Om ingen framgång nås med skol-motion före valet 2018 så är det väl högst sannolikt att detta blir en valfråga.

Att Rundvik är utan skola är rakt av ett praktmonument över en havererad blockpolitik som tillåts hämma kommunens utveckling och särskilt Rundvik i detta fall.

Med kommunens bästa för ögonen måste det föras en politik med bredare fokus än vad den egna snäva parti- och blockpolitiken ger utrymme för. Det är alldeles uppenbart att blockpolitiken i långa stycken är kontraproduktiv och måste få lämna plats för en politik som bättre överblickar och tar tillvara kommunens möjligheter. Fria Demokraternas övertygelse är att en pragmatism byggd på respektfulla samtal, diskussioner och breda lösningar, kan lyfta kommunpolitiken till ny nivå. Just detta kommer att vara en betydelsefull del i partiets valplattform i nästa val.

Bli först att kommentera

Omtag i äldreomsorgen?

Av , , Bli först att kommentera 26

I media redovisas ett rekordstort överskott på 14,7 Mkr för kommunen. Positiva siffror som hänförs till ökade statsbidrag och skatteintäkter samt besparingar. Alltså i huvudsak resultatet av faktorer som den borgerliga majoriteten rimligen inte kan honoreras för. Det positiva resultatet är naturligtvis i grunden någonting bra men kontrasterar oerhört skarpt mot försämringarna inom äldreomsorgen med nedlagda vårdavdelningar och stigande sjuktal för personalen m m. Detta helt beroende på den borgerliga politiken som lett till åtgärder och förändringar vi Fria Demokrater helt tagit och tar avstånd från.

I flera debattinlägg och genom våra motioner i fullmäktige har vi mycket tydligt och tydligare än någon annan visat att vi inte kan acceptera det som nu sker. Vår övertygelse är att mer av synergier och avgjort bättre fysiska villkor (lokaler och lokalisering) blir åtkomliga genom de lösningar och åtgärder vi vill lyfta fram. I de tidigare blogginläggen – Vart är vi på väg och Framtidens äldreomsorg- redovisas de övergripande principerna för vad vi tror kan vara vägen till den äldreomsorg vi eftersträvar.

Det som hittills skett är långt ifrån bra men det finns fortfarande möjligheter att välja andra lösningar för den trygga och värdiga äldreomsorg vi vill ha i vår kommun. Men det förutsätter att majoriteten börjar lyssna och ta till sig av vad vi och andra uttrycker i denna så otroligt viktiga fråga.

Trots allt så kanske det äntligen finns plats för en försiktig optimism. Vid fullmäktigesammanträdet den11/5 antogs Fria Demokraternas motion,  Framtidens Äldreomsorg, genom tillsättandet av bred parlamentarisk beredningsgrupp med representation från alla partier. Allt i enlighet med det vi i FD föreslagit och förhoppningsvis kanske också ett första steg bort från den låsta blockpolitiken.

Politiskt taktiserande genom betänkanden och utredningar som ett sätt att komma undan besvärande frågeställningar och undkomma kritik är väl beprövat inom politiken. Vi Fria Demokrater väljer att tro att skälen i det här fallet är ökad insikt och att majoriteten faktiskt vill pröva möjligheten som ligger i brett samarbete.

Först direktiven till gruppen, sen konkreta resultat är det som kommer att visa hur uppriktigt menad denna invit till ett samarbete över blockgränsen är.

Vi Fria Demokrater tycker naturligtvis att det grepp som tagits är mycket bra och ser fram mot möjligheten att kunna vara med och påverka och bidra till ett tryggt boende och en äldreomsorg som kan bli den bästa inom ramen för vår kommuns möjligheter.

När börjar framtiden?!

Bli först att kommentera