Fria Demokraterna ny möjlighet

Av , , Bli först att kommentera 11

I höstens kommunalval kommer Fria Demokraterna att ställa upp som ett nytt politiskt alternativ med direkt fokus på kommunens bästa.

Vilka är då vi Fria Demokrater och vilken politik står vi för.

Vi är ett nytt parti som bildades efter en uppslitande konflikt inom det socialdemokratiska partiet efter förra valet 2014. En konflikt som handlade om grundläggande demokratiska principer och den destruktiva maktordning som gällde inom arbetarekommunen. Många valde då att lämna socialdemokraterna och den politiska föreningen Fria Demokraterna bildades som organisatorisk hemvist för de fortsatt politiskt aktiva. Sedan starten har medlemsantalet ökat avsevärt och med detta har följt nya influenser och därmed också ett breddat politiskt synsätt. Genom den direkta kopplingen till den aktuella politiken med medlemmar i den beslutande församlingen och  intresserade, aktiva föreningsmedlemmar blev grunden lagd för det nya kommunpolitiska partiet.

Mot denna bakgrund har partiets politik utvecklats och är helt inriktad mot att fånga kommunens fulla utvecklingspotential utan blockpolitikens hindrande begränsningar. Vägvalet för att nå våra målsättningar går inte åt höger eller vänster utan är helt inriktad mot det som är kommunens bästa.

För att kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg skall få den bästa möjliga utvecklingen krävs breda stabila blocköverskridande politiska lösningar. Lösningar som håller över tid. Fria Demokraterna anser att partipolitiska särintressen med den maktutövning som under lång tid och som fortfarande tillämpas inte når upp till det kommunmedborgarna har rätt att kräva. Det kan väl vara värt en tanke på hur mycket av politiska stridigheter, direkt felaktiga beslut och missad utveckling detta fört med sig.

En sann och uppriktig demokrati är inte begränsad till majoritetsstyre. De bästa politiska lösningarna är långt från alltid inordnade efter maktspelets alltför primitiva villkor. Att bryta upp blockpolitiken är att komma bort från dagens missgynnande taktiserande styrt av skymmande särintressen. Vi vill i stället låta makten helt oinskränkt bli en tjänare för kommunens bästa. Detta är vad Fria Demokrater står för och det som vi anser mest gynnar utvecklingen av kärnverksamheterna och kommunen som helhet.

För att detta skall vara möjligt krävs ett prestigelöst och pragmatiskt förhållningssätt när man tar sig an de utmaningar kommunen står inför och det är ju också den väg vi väljer. Det ställer krav på samarbetsförmåga och en vilja att samverka över nuvarande blockbarriär. Ju tydligare mandat väljarna ger Fria Demokraterna ökar därmed också möjligheterna för att bryta årtionden av föråldrad och belastande  maktutövning i  kommunen. Det betyder också en fortsatt utveckling av det nya politiska klimat vi medverkar till. Ett klimat utan okontrollerbar, ”skämmig”, politisk turbulens som generar medborgare och direkt missgynnar kommunen.

Mer i detalj finns Fria Demokraternas politik och vilja redovisad i valmanifestet inför höstens kommunalval.

Vårt valmanifest kommer i brevlådan inom några dagar.

 

Bli först att kommentera

Lyft blicken ”tänk till”

Av , , Bli först att kommentera 60

Fortfarande pågår en inte alltför imponerande diskussion om vem eller vilka som bär skulden för att Rundvik idag står utan skola.

Om man bara förmådde lyfta blicken en aning och ser det som skett i det faktiska och övergripande sammanhanget, borde det stå fullständigt klart för alla att fulla ansvaret vilar på hela det politiska kollektivet.

Förra S-majoriteten lade ner skolan och nuvarande C-ledda borgerliga styre har inte visat minsta intresse av att starta upp skolan igen. Tydligare kan det inte bli, svårare än så är faktiskt inte heller ansvarsfrågan.

I det perspektivet blir de utspel som görs, där enskilda pekas ut i syfte att skuldbelägga, synnerligen onödiga och kontraproduktiva samtidigt som man nedvärderar sig själv på ett minst sagt generande sätt. Det är ju inget annat än simpla försök att dölja sin egen roll i sammanhanget. Dessutom går det inte att förstå på vilket sätt agerandet gynnar tanken på en skola i Rundvik.

Det skulle heller inte vara alldeles fel om de som valt detta för frågan så destruktiva angreppsätt, ”tänkt till”  lite om effekten och politiska nyttan i det större sammanhanget.

Till sist får man väl ändå bara konstatera att vissa inspel har en annan mindre tilltalande drivkraft bakom sig stark nog att överskugga viljan att bidra till en gynnsam skolutveckling.

 

Vi Fria Demokrater agerar fortsatt vidare i skolfrågan bland annat genom bevakning av den motion som lagts om en F-3 skola i Rundvik. Tyvärr finns inte minsta tecken på att den C-ledda majoriteten ändrat sitt tidigare ställningstagande och tillmötesgår skolmotionen.  Det betyder en fortsättning utan skola i Rundvik inom överskådlig tid, om det borgerliga styret får fortsatt egen majoritet under nästkommande mandatperiod.

I alla sammanhang försöker vi Fria Demokrater framhålla hur viktig vi anser det vara med skolan i Rundvik . Skälen är många, några är samhällets utvecklingsmöjlighet, identitet, att skollokalerna finns  mm. Till detta måste läggas det mest självklara och fundamentala, barnperspektivet. Låter man detta vara vägledande står det fullständigt klart åtminstone för oss Fri Demokrater att det måste finnas en skola i kommunens näst största tätort.

Med detta sagt förmedlar vi också budskapet att när vi ställer upp i nästa års kommunalval blir skolan i Rundvik en mycket högt prioriterad valfråga för oss Fria Demokrater.

 

Bli först att kommentera

Skolan i Rundvik

Av , , Bli först att kommentera 27

 

 

Motionen angående uppstart av en F-3 skola i Rundvik anmäldes vid KF-sammanträdet den 13/2 där det beslutades att lämna över ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Det betyder att kommunala processen kan gå igång med de utredningar och analyser som krävs för att komma fram till beslut. I vilken takt och i övrigt hur arbetet skall ske bestäms av den borgerliga majoriteten. Vi Fria demokrater har i motionen tydligt uttryckt att vi vill se en skolstart så snart det bara praktiskt är möjligt.

Vilken inställning de borgerliga partierna och Socialdemokraterna har är inte känt, men om frågan haft någon högre prioritet hos borgerligheten så hade den väl rimligen redan funnits på dagordningen. Däremot har Vänsterpartiet varit tydliga med att de stödjer skolmotionen och vi hoppas naturligtvis på en samlad opposition inför fortsättningen.

Men tyvärr, det räcker ändå inte mot bakgrund av det majoritetsförhållande som nu gäller i vår valda beslutande församling KF. Skall utfallet bli positivt för Rundviks del under innevarande mandatperiod så måste skolförslaget också få stöd från delar av det borgerliga blocket. Ser man till de åtgärder och ställningstaganden som majoriteten hittills står för när det gäller skolan så kan man nog inte utesluta att det blir i nästa val det hela avgörs, även om vi och fler med oss vill annat.

Från Fria Demokraternas sida kommer vi naturligtvis under processens gång, i alla beslutsinstanser så långt det bara är möjligt, agera för en skolstart utan fördröjning. Våra kritiker kan naturligtvis hävda att vi med vårt ställningstagande går händelserna i förväg med hänvisning till att frågan måste utredas mm. Till det kan man då lägga, att få områden är så välutredda som skolan om man ser tillbaka på vad som hänt de senaste åren.

Ekonomi och skolans kvalité kommer naturligtvis att vara kärnfrågor där skilda värderingar och synsätt kommer in, men hur man än resonerar kring detta så skall vi alla ha klart för oss att det ändå är den politiska viljan som avgör till slut.

Med den skolutveckling som skett och där vi befinner oss nu är det för oss Fria Demokrater ologiskt och fullständigt orimligt att Rundvik är utan skola. Det vill vi ändra på!

Bli först att kommentera

Blockpolitik, för vem?

Av , , Bli först att kommentera 46

I mitt förra inlägg lyftes två saker fram, skolans utveckling och kopplingen till blockpolitiken. Två viktiga frågeställningar som behöver belysas ytterligare, det som tas upp här är hur blockpolitiken kommit att påverka skolan (lokaliseringen) under den förra och nuvarande mandatperiod med skilda majoriteter.

Mycket kortfattat och grovt förenklat kan man säga att den förra S-ledda majoriteten ville samla skolverksamheten till centralorten för en bättre skola inom ramen för kommunens ekonomiska villkor mm. Under samma period verkligen stred de borgerliga partierna för att byskolorna skulle få finnas kvar. Skolans stora betydelse för byarnas utveckling betonades, andra faktorer som identitet och ”byasjälen” fördes också fram som tungt vägande argument. Gemensamt för båda sidor var fokuseringen på barnens bästa men från olika utgångspunkter.

Trots en mycket uppslitande debatt och politiska reaktioner av olika slag, genomförde S-majoriteten konsekvent de åtgärder som låg i det egna förslaget. Detta helt i strid med den dåvarande borgerliga oppositionens uppfattningar.

Skolan blev sedan en avgörande fråga i valet 2016 med ett valresultat som inte på minsta sätt kan misstolkas, där den nya borgerliga majoriteten gavs fullt manöverutrymme. I kraft av detta har den nuvarande majoriteten varit lika konsekvent och opåverkbar för oppositionen som den förra när det gäller skolan. Tydligare kan inte blockpolitik bli samtidigt som svagheter och brister blir blottlagda när man ser vad låsningseffekten kan få för följder. Viktiga för att inte säga avgörande delar i politiken kan och har hamnat utanför det egentliga beslutssammanhanget, som den att Rundvik idag står utan skola.

Inför skolförändringarna som genomfördes under slutet av förra mandatperioden hade varken den förra eller nuvarande majoriteten något som ens liknar ett förslag där enbart Rundviks skola skulle läggas ned. Det fanns helt enkelt inte. Nu kan man konstatera, efter de turer som varit, det ytterst anmärkningsvärda att det är precis just detta som har hänt. Det är ju så långt man nånsin kan komma från den nästan övertydliga viljeinriktning de borgerliga gav uttryck för inför valet 2016 och lika långt från syftet med den S-ledda majoritetens skolomläggning under förra mandatperioden.

Resultatet är en effekt av parterna stått alldeles för långt från varandra i skolfrågan. Utfallet för Rundviks del har blivit något som kan beskrivas som en restprodukt av den förda politiken. Det som har hänt är att ett ”icke förslag” tagit sig förbi hela beslutsprocessen fram till ett ”icke beslut” med känd följ. Ett blockpolitiskt haveri som drabbat Rundvik.

Om man är det minsta lilla självkritisk så måste vi alla, hela politiken, se vår roll i ett sammanhang där mycket kunnat göras annorlunda. Det är nog inte särskilt många som vill gå ut och säga att man är nöjd med att det blev som det blev.

Den kritiska hållningen i det förra och detta inlägg där uttryck som svek, oanständig och haveri förekommer, är inte avsikten att utpeka något särskilt parti eller person. Måltavlan är blockpolitiken som måste ersättas av en politik med ett större helhetsperspektiv, där de värdefulla i åsiktsskillnaderna kan fångas och kanaliseras till något konstruktivt och utvecklande för kommunen. Det är i alla fall en sån förändring vi Fria Demokrater kommer att arbeta för.

Är det verkligen kommunens bästa som gäller när man låter blockpolitik styra eller är den bara en egenkonstruerad arena för det politiska maktspelet???

 

Bli först att kommentera

Dags för skola i Rundvik

Av , , Bli först att kommentera 48

 

Som skolverksamheten utvecklats efter valet 2016 med borgerligt styre tillsammans med nya myndighetskrav mm gör att det finns anledning att återkomma till hur skolan utvecklas i kommunen.

En del av det som var stridsfrågor i förra valet har fått lösningar som Fria Demokraterna kan ställa sig bakom. Det gäller den fortsatta kommunala skolverksamheten i Gräsmyr som vi stödjer, där spelplanen annars ligger vidöppen för andra skolaktörer än kommunen. Vi ser också det positiva i att Lögdeåskolan bedrivs i kommunal regi när den nu ändå blev av. Till detta skall självklart också läggas utvecklingen med förbättrade skolresultat som inte nog kan värdesättas.

Om man sen vänder sig till Rundvik så kan man se att mycket positivt sker just nu. Det gäller boende, företagandet och etableringen av kommunens nya omlastningsplats mm.

Men när man kommer till skolan så måste tyvärr konstateras att politiken grovt svikit samhället.

Avsikten med den förra S-ledda majoritetens skolomläggning, som innebar en mer sammanhållen lösning i Nordmaling, var självfallet inte den att just bara Rundvik i slutänden skulle stå utan skola. Det som eftersträvades var en bättre skola inom ramen för de villkor som gäller för kommunen. Men som skolsituationen kommit att utvecklas efter valet 2016, nu med borgerlig majoritet, anser vi Fria Demokrater att det är ytters anmärkningsvärt för att inte säga oanständigt att kommunens näst största samhälle, Rundvik står utan skola. Detta sagt med hänvisning till vad som anförts ovan samt att trångboddhet och behov av olika byggnadsåtgärder återigen förs fram, utan beaktande av de redan befintliga skollokalerna i Rundvik.

Sammantaget är detta mer än tillräckliga skäl att pröva möjligheterna för att återuppta skolverksamheten i Rundvik.

Fria Demokraterna har därför i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att en F-3 skola bör inrättas i Rundvik med skolstart så snart det praktiskt är möjligt. (underteckn fm-ledamöter: Monica Jonsson, Inger Israelsson, Carine Ahlfeldt och Tomas Johansson)

För att detta skall kunna realiseras krävs naturligtvis att andra partier sluter upp och stödjer vårt förslag. Om ingen framgång nås med skol-motion före valet 2018 så är det väl högst sannolikt att detta blir en valfråga.

Att Rundvik är utan skola är rakt av ett praktmonument över en havererad blockpolitik som tillåts hämma kommunens utveckling och särskilt Rundvik i detta fall.

Med kommunens bästa för ögonen måste det föras en politik med bredare fokus än vad den egna snäva parti- och blockpolitiken ger utrymme för. Det är alldeles uppenbart att blockpolitiken i långa stycken är kontraproduktiv och måste få lämna plats för en politik som bättre överblickar och tar tillvara kommunens möjligheter. Fria Demokraternas övertygelse är att en pragmatism byggd på respektfulla samtal, diskussioner och breda lösningar, kan lyfta kommunpolitiken till ny nivå. Just detta kommer att vara en betydelsefull del i partiets valplattform i nästa val.

Bli först att kommentera

Omtag i äldreomsorgen?

Av , , Bli först att kommentera 24

I media redovisas ett rekordstort överskott på 14,7 Mkr för kommunen. Positiva siffror som hänförs till ökade statsbidrag och skatteintäkter samt besparingar. Alltså i huvudsak resultatet av faktorer som den borgerliga majoriteten rimligen inte kan honoreras för. Det positiva resultatet är naturligtvis i grunden någonting bra men kontrasterar oerhört skarpt mot försämringarna inom äldreomsorgen med nedlagda vårdavdelningar och stigande sjuktal för personalen m m. Detta helt beroende på den borgerliga politiken som lett till åtgärder och förändringar vi Fria Demokrater helt tagit och tar avstånd från.

I flera debattinlägg och genom våra motioner i fullmäktige har vi mycket tydligt och tydligare än någon annan visat att vi inte kan acceptera det som nu sker. Vår övertygelse är att mer av synergier och avgjort bättre fysiska villkor (lokaler och lokalisering) blir åtkomliga genom de lösningar och åtgärder vi vill lyfta fram. I de tidigare blogginläggen – Vart är vi på väg och Framtidens äldreomsorg- redovisas de övergripande principerna för vad vi tror kan vara vägen till den äldreomsorg vi eftersträvar.

Det som hittills skett är långt ifrån bra men det finns fortfarande möjligheter att välja andra lösningar för den trygga och värdiga äldreomsorg vi vill ha i vår kommun. Men det förutsätter att majoriteten börjar lyssna och ta till sig av vad vi och andra uttrycker i denna så otroligt viktiga fråga.

Trots allt så kanske det äntligen finns plats för en försiktig optimism. Vid fullmäktigesammanträdet den11/5 antogs Fria Demokraternas motion,  Framtidens Äldreomsorg, genom tillsättandet av bred parlamentarisk beredningsgrupp med representation från alla partier. Allt i enlighet med det vi i FD föreslagit och förhoppningsvis kanske också ett första steg bort från den låsta blockpolitiken.

Politiskt taktiserande genom betänkanden och utredningar som ett sätt att komma undan besvärande frågeställningar och undkomma kritik är väl beprövat inom politiken. Vi Fria Demokrater väljer att tro att skälen i det här fallet är ökad insikt och att majoriteten faktiskt vill pröva möjligheten som ligger i brett samarbete.

Först direktiven till gruppen, sen konkreta resultat är det som kommer att visa hur uppriktigt menad denna invit till ett samarbete över blockgränsen är.

Vi Fria Demokrater tycker naturligtvis att det grepp som tagits är mycket bra och ser fram mot möjligheten att kunna vara med och påverka och bidra till ett tryggt boende och en äldreomsorg som kan bli den bästa inom ramen för vår kommuns möjligheter.

När börjar framtiden?!

Bli först att kommentera

Borgerlig Info eller bara propaganda

Av , , Bli först att kommentera 20

I ett utskick till kommunmedborgarna sammanfattar det borgerliga blocket vad man åstadkommit sedan man tog över det politiska ansvaret för Nordmalings kommun.

I allt väsentligt är det som anförs helt korrekt och tonen är saklig i redovisningen av  vad som skett. Men det blir helt uppenbart om man ser till den allmänna hållningen och beskrivningen av värdet och effekter av  åtgärderna,  att utskicket i den delen rakt av är en partsinlaga signerad det borgerliga blocket.

Det första man gör är att lyfta fram sitt vallöfte om ett samarbete över blockgränsen. Men inte i en enda fråga av principiell karaktär rörande kärnverksamheterna har något som ens är i närheten av en blocköverskridande överenskommelse gjorts fram tills nu. Medvetenheten hos de borgerliga om detta avsteg lyser tydligt igenom i den nu betydligt försiktigare och mer taktiskt inlindade formulering om att man  ”verkligen försöker samarbeta”.

Att inget förändrats i detta avseende har påtalats av oss Fria Demokrater i flera tidigare inlägg och det finns all anledning till upprepning. Bristen i samarbetet kommer heller inte tillåtas gömmas i eller bakom de förbättrade umgängesformerna i den nya politiska miljö som skapats. Olika luppfattningar och åsiktsskillnader skall nu som tidigare självfallet lyftas fram i ljuset.

När det kommer till vad som gjorts inom skolan markeras särskilt vikten av den långsiktiga planeringen, stabilitet och betydelsen av allas delaktighet, barn, föräldrar, personal och ”alla”. Men om det finns minsta lilla allvar i påståendet om delaktigheten så är det i högsta grad anmärkningsvärt att vi Fria Demokrater och övriga oppositionspartier helt lämnats utanför denna delaktighet. Det finns återigen anledning att påpeka att de gånger besluten som rör skolan till någon del gått oppositionens väg är det andra yttre mer eller mindre tvingande omständigheter som varit orsak.

I utskicket redovisas också hur äldreomsorgen hanterats det senaste året och uppenbarligen känner majoriteten ett behov av att förklara sig när det gäller en utveckling som är ifrågasatt från många håll. Vi Fria Demokrater har i olika sammanhang varit mycket tydliga med att vi inte stödjer det som skett. Vi förespråkar ett omtag, en mer samlad lösning som vi tror har de gynnsammaste förutsättningar för en god äldreomsorg.

Här finns nu ett alldeles ypperligt tillfälle för de borgerliga partierna att stå upp för sitt vallöfte till kommunmedborgarna om ett samarbete över blockgränsen, där alla skulle kunna bli vinnare. Detta genom att på ett pragmatiskt och prestigelöst sätt tillsammans med Fria Demokraterna och gärna också med de andra oppositionspartierna, utforma framtidens äldreomsorg med utgångspunkt från den motion vi lagt.

Bli först att kommentera

Framtidens äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 16

Hur vi tar hand om våra äldre är en av de viktigaste frågor politiken har att ta ansvar för. Oberoende av ideologi och partitillhörighet så finns alldeles säkert en vilja att försöka göra  det bästa man kan när det gäller äldreomsorgen men som bekant har vi politiker ofta olika synsätt på hur frågorna skall lösas . Men med de begränsade resurser vi har och en kostnadsutveckling för de kommunala verksamheterna som inte inryms inom de ramar fullmäktige beslutat om måste förändringar till varken vi vill det eller inte. När det som i det här fallet gäller äldreomsorgen, en av kärnverksamheterna, måste de förändringar som görs vara inordnade i en långsiktig och noga genomtänkt plan som beskriver den utveckling vi vill ha. Allt med syfte på att kommunen skall ha den bästa vård och äldreomsorg det finns förmåga till och förutsättningar för. Blocktaktik och enskilda partiintressen måste alltid vara underordnat detta mål.

Utvecklingen inom äldreomsorgen som skett det senaste året har helt styrts av de borgerliga partierna och stöds inte av oss  Fria Demokrater. I alldeles för stor utsträckning har majoriteten låtit sig vägledas av en romantiserad centerpolitik som det inte finns utrymme för under nuvarande förhållanden. Vi menar att mycket av de försämringar och den oro som vårdtagare och en personalorganisationen med stigande sjuktal upplever att de drabbats av, borde kunnat undvikas.

Genom den ordnade och genomtänkta planering vi anger i vår motion Framtidens Äldreomsorg är syftet att få till stånd  en genomgripande utredning med utgångspunkt från nu gällande förhållanden. Tanken är att fånga och få belyst den bästa möjliga utvecklingen för ett tryggt äldreboende och äldreomsorgen i stort. Den utredning vi kräver måste utöver olika alternativ bundna till nuvarande lokalsituation även omfatta och beskriva förutsättningarna för en samlad lösning på Strandholmen/Tallbacken-området. När vi söker den bästa vägen för äldreomsorgen måste tillgängliga resurser och möjligheter tas tillvara och nyttjas på så effektivt sätt som möjligt. Det är i det  perspektivet vi Fria Demokrater tror att en samlad lösning med betydande synergieffekter kan ha avgörande fördelar som borde få komma äldreomsorgen till del. Inte minst är detta av betydelse när det  gäller ambitionen att ge olika vårdformer nödvändiga förutsättningar samtidigt som det med största sannolikhet innebär den avgjort bästa lösningen för en ansträngd personalorganisation. Vi borde inte tillåta oss att förlora den betydelsefulla  upplevelsen av ”många händer” i vården.

Med en så genomgripande förändring som det innebär med äldreboendet förlagt till Strandholmen/Tallbacken blir kvalitéer som långsiktighet och en stabilitet också betydande faktorer i beslutsprocessen.

Vi inser naturligtvis att vår idé leder till investeringar vilka utgör en bland flera parametrar som  måste bedömas och värderas i utredningen. Men det skulle långt ifrån kännas fel om kommunen gick ut med budskapet att man investerar i äldreomsorgen.

Vår motion Framtidens Äldreomsorg togs upp vid kommunstyrelsens sammanträde den 8/2 men återförvisades till tjänstemannaorganisationen för beredning. Med detta så vet vi att frågan finns på dagordningen och kommer att behandlas i vederbörlig ordning.

När det gäller äldreboenden utanför tätorten är tanken att bostäderna där skall tas tillvara för annat boende  som komunen har ansvar för. De utgör också  värdefulla  resurser när det gäller möjligheten att skapa fler trygghetsboenden i kommunen.

Bli först att kommentera

Se verkligheten

Av , , Bli först att kommentera 23

Några kommentarer till S-inlägget om vad som S anser vara ohederlig politik.

Till och börja med så vill jag tydliggöra att vi Fria Demokrater helt delar socilademokraternas uppfattning om att partier inte skall försöka påverka andra partiers interna nomineringar och val. Som jag redovisat i tidigare blogg har detta skett och både S och FD har fått röster av andra partier. Som jag också påpekat har det inbördes majoritetsförhållandet mellan S och FD trots detta ändå fått genomslag vid alla val till de kommunala uppdragen utom vid ett tillfälle. Utfallen visar att valen borde fått vara en helt ”intern affär” mellan Fria Demokraterna och S, det hade alla tjänat på och utfallet detsamma som nu. Fem är fler än fyra, det räcker. Jag tror för övrigt också att S är mycket väl medvetna om att de själva sitter inne med mycket av svaren på varför representationen i de valda församlingarna inte är större än den är.

När det gäller uppfattningen om vad som är hederlig politik eller inte så återfaller hela resonemanget till vilken demokratiuppfattning man företräder. Hederlig politik för oss Fria Demokrater är en politik som utövas i enlighet med den i grundlagen fastlagda ordningen och där  folkviljan i allmänna val liksom medlemsviljan får genomslag och respekteras. Det är med utgångspunkt från dessa förutsättningar partiet Fria Demokraterna bedriver sin politik.

När man i S-inlägget försöker skapa bilden av ohederlighet, att nån luras, blir det alldeles uppenbart att det egentligen handlar om någonting annat, d v s egna tillkortakommanden. Men det är också ett försök till svartmålning av en motståndare eller konkurrent hur man nu väljer att se det, där det sistnämnda kanske är jobbigast att hantera för S.

Slutligen, i inlägget förs ett mycket anmärkningsvärt resonemang med hänvisning till socialdemokraternas valmanifest om vilken politik som får föras och av vem. Ännu konstigare blir det om man betänker att det lokala valmanifestet till den helt övervägande delen upprättats av Tomas Johansson FD och av mig själv. Men var tog demokratin vägen i ett resonemang där S skall bestämma andras politik???

Det är socialdemokratin i Nordmaling vi Fria Demokrater lämnat, inte vår politiska övertygelse.

Dags för nytt fokus S!

 

Bli först att kommentera

Fem myror är fler …..

Av , , Bli först att kommentera 30

Med anledning av en något märklig diskussion i vissa politikerkretsar om vilka som får rösta på vem eller vad när det gäller de kommunpolitiska uppdragen finns det kanske skäl att fundera lite kring ämnet.

För att gå direkt på sak så kan det omedelbart fastslås att Fria Demokraterna alltid har samma rätt som S att komma med förslag på egna kandidater till kommunala uppdrag. Det finns heller ingen vedertagen ordning som säger annat. Däremot finns uppfattningar om att partier inte skall blanda sig i andra partiers egna nomineringar och genom avstå att rösta låta valen bli en partiintern uppgörelse.

Detta senare förhållningssätt är inte tillämpbart när det gäller förhållandet mellan S och Fria Demokraterna eftersom man har samma valplattform och väljarunderlag att utgå ifrån, dvs samma demokratiska bas. Det innebär att S och ledamöterna med FD-anknytning vid varje tillfälle har exakt samma rättigheter när det gäller att nominera kandidater till kommunala uppdrag. Att sen som fullmäktigeledamot  få avge sin röst är en grundlagsskyddad rättighet. Är man av annan uppfattning måste man nog ta sig en rejäl funderare över om man accepterar nu gällande styrelseskick i Sverige eller om det är mer totalitärt system som hägrar. När frågor av den här karaktären kommer upp blottläggs alltid skillnaden i demokratisynen mellan Fria Demokraterna och lokala S-företrädare.

Då det gäller de genomförda valen till de kommunpolitiska uppdragen har alla utom ett fått utfall som följt det vid tillfället rådande majoritetsförhållandet mellan S och FD. Detta trots att andra partiers ledamöter i flera fall valt att rösta i dessa val. I det som sagts här ligger ingen värdering eller kritik av det som skett utan är bara ett sakligt konstaterande. För den korrekta bildens skull är det också viktigt att upplysa om att både S och FD-kandidater fått röster från andra partier i dessa val.

För det flesta måste det väl ändå vara en självklarhet att när man gör en egen nominering blir också denna det egna valet. I de fall vi i Fria Demokraterna inte haft eget förslag har vi alltid gett S-kandidaturen vårt stöd. Ansvaret sen för hur andra partier valt eller väljer att rösta i fullmäktige vilar självfallet på respektive parti och ledamot.

Hur detta kan bli till en uppgörelse med C måste väl vara en gåta för de flesta. Annat än fakta ligger naturligtvis bakom att sådant saluförs. Det är väl rimligt att anta att det i något fall handlar om okunskap men tyvärr finns också några som har ett uppenbart intresse av att skapa falska bilder med förhoppning om att det skall vara till egen fördel. Det sistnämnda förtjänar den föga smickrande benämningen ”ovärdigt politiskt trams”. För denna förhoppningsvis begränsade skara kan korrekta sakskäl möjligen uppfattas som lite besvärande men har naturligtvis ingen som helst relevans för dessa..

Med det maktförhållande som råder har C och övriga borgerliga partier hittills inte ansett sig ha varken behov eller intresse av söka lösningar utanför det egna blocket.

Vi i Fria Demokraterna är övertygade om att långsiktigt hållbara lösningar gynnar kärnverksamheterna och därmed också kommunen som helhet. För att detta skall bli möjligt måste vi på allvar börja tala med varandra om det som är av verklig vikt för kommunen både inom och över blockgränsen.

Debatt ja, men vem vinner på ovärdigt politiskt tjafsande???

 

 

Bli först att kommentera