Etikett: arbete

Esbati visar V:s människosyn!

Av , , 9 kommentarer 6

Klass mot klass. Människa mot människa.

Vinnarna i paradgrenen att ställa grupper mot varandra torde mest troligt gå till Vänsterpartiet. De har emellertid fått vandra fritt i analysmetoden och blivit rumsrena bland gemene svensk. Tydligast kan Vänsterpartiets människosyn skönjas i ungdomsförbundets politik och kampanjarbete. Det är gamla nidbilder om företagare som målas upp som tjocka direktörer, rika som skor sig på fattiga och arbetare som är underkastade arbetsgivare.

I söndagens SVT-debatt om arbetsmarknaden aktualiserades åter denna typ av uppdelning och fördomsfulla hållning till människor och jobb.

Vänsterpartiets företrädare Ali Esbati, som uppmanade folk att ”röka ut överklassen”, sa då såhär på frågan om RUT-avdragets existens:

”Jag tycker att det är fantastiskt att vi har en integrationsminister som det första han tänker på när han tänker på invandrarkvinnor är att de ska jobba i rika människors hem. Det du säger är att vi inte bara ska acceptera att de stora klyftorna leder till att fler skaffar sig tjänstefolk, vi ska dessutom subventionera det med statliga medel.”

Esbati pratar alltså om ett avdrag som möjliggjort för exempelvis pensionären och barnfamiljen att få hjälp i hemmet.

Esbatis formulering reflekterar helt och fullt det förakt som vänsterpartiets ideologi ger uttryck för. Det är en syn på människor där några anses mer värda än andra beroende på vilket yrke de har och vilka arbetsuppgifter som utförs. Det är en sorglig syn som borde förpassats i graven med Marx.

Men jag har en uppmaning till Vänsterpartiet. Ring gärna upp de företag som startat upp och expanderat tillföljd av RUT-avdraget. Fråga tanten eller farbrorn som känner att inte orken räcker till för att städa lägenheten. Fråga gärna de som fått sitt första jobb genom reformen och som dagligen får hjälpa andra människor med för dem viktiga saker. Ring upp och fråga ifall de ser sig som tjänstefolk! Och när ni liks är på gång, ring hemtjänst-personalen i kommunen och fråga dem med.

#bestämsjälv 

– Vilket syn vill du ha på företagande och arbete?

Politik för fler sysselsatta!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag kom de senaste siffrorna från SCB gällande arbetslöshet och sysselsättning. Det var positiva siffror som var över förväntan och ger vatten på kvarnen att alliansen ekonomiska och arbetsmarknadspolitik ger förutsättningar för jobb. En siffra ska dock inte tas för någon garanti, men den uppåtgående trenden som föreligger är mycket viktig att ha i åtanke:

Dia1

Sysselsättningen har nu från högkonjunktur 2006 haft en uppåtgående trend, med reservation för finanskrisen påverkan. Arbetslösheten ligger nu på 7,3% och antalet arbetade timmar ökade med 4,1 miljoner timmar. Sysselsättningen är central att belysa då detta visar på hur många som faktiskt har fått ett jobb. Arbetslösheten beror ju som bekant på hur många som är i arbetskraften vid mätperioden.

Något särskilt glädjande är att det främst är ungdomarna som står för sysselsättningsökningen, där arbetslösheten sjunker från cirka 22 till 18,9 procent. SCB påpekar att hälften av dessa är heltidsstuderande, vilket man bör ha med sig. Men ett jobb att gå till betyder väldigt mycket och bidrar till att vi mår bättre. Vi får arbetskamrater, en vardag, egenmakt och utvecklas som människor. För unga kan denna aspekt i synnerhet vara skillnaden mellan en bra och en betydligt sämre start i det vuxna livet. Av denna anledning är just minskningen i ungdomsarbetslösheten extra glädjande.

Förhoppningsvis fortsätter denna trend med fler sysselsatta. Vi måste dock alltid fundera på vår omvärld. Det är en omvärld som fortfarande är mycket instabil ekonomiskt. Siffror från USA visar på ett större handelsunderskott än beräknat och Japans BNP sjönk betänkligt. Det är ett skuldberg i omvärlden som riskerar att skapa stora konsekvenser.

Sverige däremot klarar sig fortsatt relativt bra, men reformer för mer företagande får inte komma i skymundan. Regeringen måste fortsätta arbetet att stärka konkurrenskraft, genom bättre förutsättningar för företagande, ökade drivkrafter för flit och att få lön för mödan av sin utbildning. Lägre skatt på arbete och avskaffad värnskatt är här viktigt. För företagen är fortsättningsvis lägre skatter och avgifter viktiga. Entreprenören har idéen- vi politiker måste bara ge de bästa förutsättningarna för att omsättningen av idéen till verklighet ska bli så enkel som möjligt.

Sist men inte minst är turordningsregler och ingångslöner viktiga reformer för minskade trösklar in på arbetsmarknaden för ungdomar och invandrare. Här måste LO ta större ansvar, vilket jag skrev om på VK Debatt i somras: http://www.vk.se/942812/lo-maste-inse-sin-del-i-ungdomsarbetslosheten

Men regeringens politik har nu kommit en bit på vägen. Sysselsättningen är högre nu än vid högkonjuktur 2006. Det är mycket viktigt!

Det behövs reformer för fler unga i arbete

Av , , Bli först att kommentera 3

Skriver tillsammans med Ordförande i KDU Västerbotten, Charlotta Enqvist denna debattartikel om behovet av fler unga i arbete

http://norran.se/2013/10/debatt/det-behovs-reformer-for-fler-unga-i-arbete/

 

Ett jobb är mer än en inkomst och en skatteintäkt för kommunen. Ett arbete att gå till är en central del i människors välmående, och något som ger gemenskap, självförtroende och makt över ens egen vardag.

För ungdomar är ett jobb mer än så. Det är också en viktig ingång till att lära sig rutiner, social kompetens, hur en arbetsplats fungerar och att förstå rättigheter och skyldigheter som följer med ett arbetsliv. Färdigheter som får en att växa som människa och som även är viktiga i det vardagliga livet.

Men för många unga ser arbetsmarknaden inte så ljus ut. Sverige brottas med en betydande arbetslöshet, som dessvärre riskerar att bli långvarig – dels utifrån konjunkturproblem, men även på grund av svensk arbetsmarknads strukturella problem.

Vi kan i Sverige inte påverka världsekonomins problem i sin helhet. Men vi har ett betydande utrymme för att utveckla svensk arbetsmarknad till det bättre, så att fler ungdomar och andra långt från arbetsmarknaden har bättre förutsättningar till jobb.

Vi unga kristdemokrater välkomnar den satsning regeringen nu gör med lärlingsutbildningar. Detta är något som vi i KDU drivit som en del i en arbetsmarknad där fler inkluderas. Det kommer dock att behövas mer för att de strukturella problemen ska lösas och trösklarna sänkas så att ungdomar som lämnar skolan ska kunna skaffa sig ett jobb.

Vi unga kristdemokrater föreslår att:

  • Turordningsreglerna i las avskaffas för att ge kompetens – inte ålder – en större betydelse.
  • Arbetsgivaravgifterna för unga fortsätter att sänkas för att minska kostnaderna för att anställa.
  • Ingångslönerna sänks för att minska produktivitetskraven för de första jobben.
  • Fortsatt sänkta skatter på arbete för att uppmuntra till flit, sparande och företagande.

En bra framtid börjar med att unga får möjlighet att försörja sig själva och växa med arbetslivet. Kostnaden för ungdomar utan framtidstro, och med känsla av utanförskap, är långt mycket större än kostnaderna för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Thomas Nordvall
ekonomi- och arbetsmarknadspolitisk talesperson KDU

Charlotta Enqvist
ordförande KDU Västerbotten

 

 

Studenternas ekonomi måste förbättras!

Av , , 4 kommentarer 5

Efter Kristdemokraternas riksting förra sommaren slog vi fast att vi skulle verka för ett slopande av inkomsttaket för studenter! Detta skrev jag en insändare om i VK och fick ett antal reaktioner från bekanta och kompisar som råkat ut för problematiken bakom inkomsttaket!

Inkomsttaket

Inkomsttaket innebär att en student som tar studiemedel inte får tjäna mer 136 300 kr på ett år och övertrasseras denna gräns får det stora ekonomiska konsekvenser för studenten som blir återbetalningsskyldig på lånet! 136 300 kr kan förvisso låta som ganska mycket, men ett bestående problem är att det innefattar stora delar av det sommarjobbande som många studenter har ett par månader med heltidslön. Därmed äts utrymmet fort upp! Dagens jobb för många unga består också till stor del av provisionsbaserade arbeten där duktiga och flitiga kan tjäna relativt stora summor under extratimmarna de lägger på att få privatekonomin att förbättras! 

Att inte uppmuntra studenter till flit och extrajobb är rent ut förskräckligt! För i dagens arbetsmarknad krävs ofta mer än bara en utbildning! Många arbetsgivare ser gärna att studenten har arbetslivserfarenhet, referenser och visat intresse för mer än bara studieboken! Å studentens sida finns intresset av att skapa kontakter med arbetsmarknaden och främst förbättra sin ekonomi! Här kommer också ett ännu större problem in;

Föräldrapenning

Studiemedlet från CSN är kopplat till föräldrapenningen och nivån på denna grundas således till studiemedlet. Följden blir att studenter med barn, som till exempel inte tar studiemedel en termin direkt påverkar föräldrapenningen negativt. Inkomsttaket blir för denna grupp än mer påtagligt då studiemedlet ska räcka till barnrelaterade utgifter! Att i detta läge både ha ett tryck på sig från ekonomiskt håll och samtidigt oroa sig för att arbeta för mycket är inte värdigt de som vill värna om familjen och privatekonomin!

Föräldrapenningen och också hela studiemedlet påverkas också av försäljning av lägenheter och aktier. Detta kan få till följd att en familj som säljer sin lägenhet för att minska kostnaderna tappar sin föräldrapenning istället och blir återbetalningsskyldiga av studiemedel!

Mindre ekonomisk press!

Sveriges förenade studentkår gav tidigare ut deras beräknade budget för en student för att visa på hur ekonomiskt pressade studenter är. Enligt deras beräkningar går en student back varje månad med mer än 300 kr. Detta beräknat på en lägenhetshyra på 3100 kr! Alla studenter vet hur lägenhetsmarknaden ser ut och i hur få fall en lägenhet har en hyra på 3100 kr! Att endast i Umeå få tag på en lägenhet är ett under för många och i allt för många fall blir man tvungen till att se sig om efter dyrare lägenheter bara för att få någonstans att bo! Därför är många också tvungna att jobba för att finansiera dessa extra utgifter!

Caroline Szyber (KD) har drivit frågorna kring studenters villkor i riksdagen och är en frontfigur för oss Kristdemokrater i arbetet mot bättre villkor för studenter! Vi Kristdemokrater har även jobbat för den höjning av fribelopp och studiemedel som skedde för några år sedan, men vi nöjer oss inte med det! Vi måste skicka signaler från samhället att Ni studenter ska få jobba så mycket ni känner för, er ekonomiska situation ska inte heller sätta stopp för ert utbildande! Föräldrar, ni ska kunna studera och samtidigt vara, just det, föräldrar!

Studera ska bör inte förknippas med Nudlar och Falukorvring 7dagar i veckan!

Ett argument som framförts mot förslaget är att studenter inte ska lägga för mycket tid på jobb och att studierna bör gå först och de därför måste finnas ett inkomsttak! För det första så krävs det godkänt i kurserna för att man ens ska få studiemedel, vilket jag måste anse är en tillräcklig reglering för att man inte ska lägga skolan på andra plats! För det andra tror jag att studenterna själva vet sina begränsningar! Vissa känner att de kan jobba mer, andra mindre, vissa tjänar mycket på ett par timmars jobb, andra tjänar lite mindre och kompenserar detta med att lägga lite mer tid på arbetet! I slutändan bör det vara studenternas eget beslut! Det finns inget självändamål i att studietiden ska vara förknippat med Nudlar, en falukorvring och en ständig press att klara ens vardagsekonomi!

Du som student ska nätt och jämnt klara dig ekonomiskt, och försöker du förbättra din ekonomi genom att jobba och vara flitig kommer vi ta ner dig på normala nivåer igen!”Detta är något av ett raljerande men poängterar det faktum att studenter är i en rävsax mellan att ha för lite pengar och å andra sidan ha för mycket pengar!

Som Ung Kristdemokrat tycker jag att vi bör jobba för att fler vill utbilda sig, att fler som vill jobba också ska slippa fundera på att bli återbetalningsskyldiga och inte behöva tacka nej bara för att CSN då kommer stå där med hoven i studentkorridoren! Jag tycker inte heller att föräldrar ska behöva oroa sig över sin ekonomi i den utsträckning de idag kan göra och att det ska gå att ha barn och ändå utbilda sig! Jag vill att fler ska kunna jobba så mycket de själva känner för och att den ekonomiska situationen för alla studenter ska förbättras! Det vinner vi alla på i längden!

Skriv gärna om ni som läser har råkat ut för återbetalningar eller haft ekonomiska problem under studietiden!