Etikett: Mobbning

Del 1: Vänsterpartiet Umeås interna problem – min syn

Av , , Bli först att kommentera 98

Kort sammanfattning av min syn

Den har varit där länge. Tickat olika högt under årens gång. Nu utlöstes bomben. Med en bekväm distans, dock inte utan PTSD-ryckningar, beskådar jag hur en mångårig konflikt, som gått i arv genom ”generationer” av politiska företrädare och eskalerats under senare år, rasar inför öppen ridå. Konflikten har givits många olika kläder genom åren. Nu senast som beskyllningar om mobbning. Men jag tror inte kärnan till problemen är i någon av beklädnaderna som skådats genom åren. Det är symptom på något djupare som gjort att många frysts ut, tystats och passiviserats obundet av kön.

Jag vill dock inte med detta inlägg förringa Ulrika Edmans eller andra partimedlemmar och inblandades upplevelser. En upplevelse äger man trots allt och jag vill inget annat än djupt beklaga den obehagliga känslan Ulrika bär på. Jag kan dock inte påstå att jag känt till att en specifik partimedlem varit hennes stora aber. Det är nytt för mig. Däremot har jag under alla år tillåtits vaggas in i tron att den besvärliga situationen låg i relationen med andra partiers manliga företrädare, deras informella maktstrukturer och hur det påverkat Umeås politiska klimat, och därmed hennes möjlighet till inflytande som kvinna.

Pressetik
I media skildras Vänsterpartiet Umeås problem genom en enkel dikotomi. Jag anser dock att problemet är betydligt mer komplext och går djupare än vad som antyds i den undermåliga skildringen som den ansvariga journalisten givit frågan. Sett utifrån det pressetiska regelverket blir skildringen ett publicistiskt mysterium. Neutralitet och saklighet sattes helt ur spel. Varför? Ville tidningen förmedla sanningen genom den ansvariga journalistens skildring, och VK:s nyhetsredaktion beredvilligt bli ett redskap för detta syfte? Det framstår så. Den utpekade ges inte ens möjligheten att bemöta påståendena i skildringens alla delar. Hur kommer det sig? Där är VK svaret skyldig.

Organisationen är roten till problemen
Vänsterpartiet Umeås problemen handlar om struktur och organisation. Huvudsakligen en demokratisk ordning mot en orwellsk individualistisk ordning. Denna underliggande problematik har utmynnat i många konflikter i partiet lokalt genom åren. Problemet fanns i Vänsterpartiet Umeå när jag satt i styrelsen 2015/16. Det finns idag och det fanns 2003 när jag flyttade till Umeå. Sedan finns det givetvis politiska skiljelinjer, men dessa är i allt väsentligt sekundära. En demokratisk organisation kan hantera och hämta kraft ur sådana.

Det är nog ingen hemlighet vilken ordning jag föredrar. Jag skrev trots allt utkastet till det interndemokratiska ramverket för partiföreningen tillsammans med Jessica Åhlin (t.f. ordförande i partiföreningen vid tiden), som antogs av partiföreningen och kommungruppen efter förhandling mellan styrelsen och kommungruppen och en motionsrunda i partiföreningen. Det var en gedigen process där alla som påverkades var inblandade och bidrog till slutprodukten. Allt i en demokratiskt rimlig ordning.

Det interndemokratiska regelverket och mottagandet
Det interndemokratiska ramverket gav partiföreningen den tydlighet och transparens vi länge varit i så stort behov av och välkomnades av partiföreningens medlemmar som sedan länge känt sig åsidosatta, ändå kom dessa regler att utgöra en nagel i ögat på somliga kommunpolitiker som inte kunde acceptera demokratiskt fattade beslut. Jag personligen utsattes för personangrepp och misstänkliggöranden, blev baktalad och svartmålad på grund av arbetet med dessa stadgar. Jag till och med blockerades på sociala medier av en del kommunpolitiker i partiet, som på möten mer eller mindre slutade erkänna min existens. Det kom också krav på min avgång och avsägelser av uppdrag.

Motiveringarna till motståndet mot stadgarna var lika varierat som kreativiteten bakom försöken till nedgörandet av min person. Det kunde röra sig om allt från – rumphugget sammanfattat – att man ansåg sig vara vald och därför inte behövde lyssna på partimedlemmarna och demokratiskt fattade beslut, till att man inte tyckte om skrivningarna om partiskatt på grund av att man inte ville betala den. Vissa gillade helt enkelt inte att regler överhuvudtaget fanns, och någon tyckte att det fungerade bra som det var innan. Det är inget konstigt egentligen; personer med makt vill sällan dela den med andra. Informella strukturer är maktmänniskors bästa vän och redskap för kontroll och utestängande.

Internfeminism och interndemokrati går hand i hand
Tydliga regler är dock viktiga för medlemmarnas möjlighet till medbestämmande och ansvarsutkrävande. En förutsättning för ett fungerande internfeministiskt arbete är därför att motverka informella strukturer och det åstadkoms till exempel genom tydliga demokratiska strukturer, kallelser i god tid innan möten och att alla vet vart beslut tas, när och av vem/vilka, så att alla kan beredas utrymme med jämställda förutsättningar. Det finns med andra ord tydliga paralleller mellan det interndemokratiska ramverkets direkta konsekvenser – som kritiserats upprepade gånger – och målsättningarna i Vänsterpartiets internfeministiska handbok. Att beskriva partiföreningens demokratisering och strävande efter tydlighet och transparens som ett av patriarkatets verktyg att trycka ner kvinnan, blir mot bakgrund av det en tankevurpa och därtill ett maraton i inkonsekvensens. Är alltså motsatsen att föredra? Om informella maktstrukturer är ett problem i det ena fallet måste det rimligen vara det även där man själv är en del av en sådan struktur.

Konsekvensen av att regelverket brutits mot och sedan avskaffats är att kommunpolitiken frånkopplades partiföreningen och att medlemmarnas inflytande över politiken rycktes dem ur händerna. Nu har ett nytt regelverk formulerats, men det har jag inte läst ännu.

Vänsterpartiets inre konflikter påverkar Umeå
Vänsterpartiet är Umeås näst största parti och när Vänsterpartiet har demokratiska problem lider också demokratin i Umeå. Vänsterpartiet fick många umeåbors förtroende och detta har partiet inte kunnat förvalta på grund av inre konflikter och dysfunktionella ledarskap i organisationens olika delar och nivåer. Man har slutat lyssna på varandra sedan länge. De pratar inte ens samma språk längre.

Risken är stor att många kommer se på detta inlägg som ett angrepp på partimedlemmar eller partiet. Se det inte så. Men tar du åt dig bör du fundera några varv bortom vänskapsbanden, oheliga allianser och tunna relationer. Det du läst är en exposé av vrede och sorg – som fler borde testa på. Det är med sorg jag tittar tillbaka på min gamla partiförening där jag var aktiv i 15 år. Det är med vrede jag beskådar hur företrädarna för organisationen förstör den. Det är oerhört respektlöst mot väljarna.

Som Sara Danius så väl formulerade det: Avgå alla!

Med kvistar i röven och brännmärkt nacke går vi nakna mot framtiden

Av , , Bli först att kommentera 14

Pojkstreck. Lek och skoj. Enskilda händelser. Ursäkterna är ofta många. Inte sällan skuldbeläggs också offret istället för gärningsmännen. För oss som bryr oss och på distans läser om det som händer är det inträffade en tragedi, men i samtliga fallen är det en oerhörd kränkning för den enskilt utsatta. Självkänslan krossas i samma grad som människovärde förvägras individen.

Idag utsattes en elev i Umeå. Eleven brännmärktes med en tändare. Det är bara en i raden av allvarliga kränkningar på den enskilda skolan och skolor runt om i Sverige. Varje dag far våra barn illa.

Oavsett var problemen uppstår måste vi ta ansvar för det som sker. Barn och ungdomar ska inte uppfostra varandra i en värld där de vuxna frånhänt sig ansvaret. Rektorer ska inte försvara misshandlande lärare. Dagispersonal ska inte avvisa föräldrar till mörkhyade barn med hänvisning till att det är olämpligt med färgade barn på det specifika dagiset. Den första händelsen kopplar till Lundsbergs kamratuppfostran, deras strykjärn och kondombeklädda kvistar. Den andra är min egen skolgång i Kiruna och den sista är från en dagisverksamhet i Umeå.

Förakt, fördomar och hat grundat på rasföreställningar och olika fientligheter förekommer inom vår skolverksamhet. Det har jag själv upplevt när jag varit ute och undervisat. Jag skulle vilja se att Umeå kommun med större kraft satsade resurser på förebyggande arbete mot intoleransens olika uttryck (exempelvis mot rasism, homo-, bi- och transfobi, normativt tänkande). Skolan skall främja kreativitet, kritiskt tänkande och mångfald samt fostra demokratiska medborgare. Detta är oförenligt med att låta mobbning pågå. Tyvärr ser jag ofta hur vuxenvärlden drar sig undan. Man ids inte bry sig. Jag vet det eftersom jag mött detta.

Mobbning i sig behöver inte vara något märkvärdigt för omgivningen, men det gäller att lyssna på och se våra barn. Mobbningen kan ta många uttryck. Att bränna någon med en tändare, att köra upp pinnar i anus på någon eller att med en yxa hota en enskild att ta av sig alla kläder inför andra, är mobbningens extrema uttryck. Då har det gått väldigt långt och fått pågå mycket länge. Men det är oftast först när de extrema uttrycken kommer som vuxenvärlden vaknar och kanske orkar bry sig. Mobbningen börjar dock mycket tidigare, med uttryck som är mycket mindre synliga. Det kan handla om viskningar eller skratt bakom din rygg, en blick som dröjer sig kvar, elaka SMS och kommentarer på Facebook.

I samtliga fall är det frågan om maktdemonstrationer för förtryck och underordning som måste synliggöras och stoppas. Ett värdegrundsarbete får inte stanna vid tjusiga dokument; ett värdegrundsarbete utan handling är inget värt.