Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: servicekontor

AF i alla kommuner

Av , , Bli först att kommentera 9


Alla partier har i något varierande grad bestämt sig för att förändra AF. De allra flesta är inne på att andra aktörer, bolag och idéburna, framöver ska sköta matchningen, men att myndighetsutövning och anvisning ska skötas av den kraftigt reformerade Arbetsförmedlingen.

Här kunde vi ha en ”never ending debate” om vems fel det är att det varit som det varit och blivit som det blev. Det var inte min tanke nu, den kan vi ta sen.

Däremot publicerar jag här nedan en av motionerna jag fick godkänd på Moderata länsförbundsstämman i Västerbotten häromsistens.
En stor andel av dem som nu är Arbetsförmedlingens ”kunder”, svensk- och utrikesfödda, kommer att behöva hjälp av människor när man ska komma igång med den digitala kommunikation som AF sedan länge tänkt ska dominera kontakten med myndigheten. Då är det en absolut miniminivå att AF finns och kan bistå med hjälp i statliga servicekontor i varje svensk kommun.

”Motion om Arbetsförmedlingens närvaro i servicekontor

Arbetsförmedlingen har beslutat att stänga sina kontor i minst 130 kommuner. De flesta av dessa kommuner är glest befolkade och många har tagit emot relativt många nyanlända då man historiskt har haft utflyttning som gett överskott på bostäder.

Många av de berörda kommunerna har stort arbetskraftsbehov i offentlig och privat sektor och behöver att de inflyttade stannar, får relevant språk- och yrkesutbildning och kommer i arbete lokalt.

All myndighetshantering som åligger Arbetsförmedlingen i etableringsärenden med mera kommer inte att kunna läggas över på externa aktörer. En betydande andel nyanlända kan också antas ha särskilt svårt att hantera myndighetsärenden digitalt. Dessa behöver möta tjänstepersoner, förslagsvis i statliga servicekontor där Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan är samlokaliserade.

Regeringen har föreslagit att fler kontor ska inrättas, nästan alla i städer och storstadsområden. Regeringens signaler om att även Arbetsförmedlingen framöver ska ingå i samarbetet i servicekontoren behöver preciseras. Både arbetsförmedlingens kunder med större behov och de aktörer som framöver ska sköta matchning och utbildningsinsatser för dessa behöver kontakt med lokalt förankrade tjänstepersoner. Särskilt i glesbygdskommuner där Arbetsförmedlingen inte har kvar traditionella kontor.

Med anledning av ovanstående föreslår jag länsförbundsstämman:

att verka för att regeringen i kommande regleringsbrev ålägger berörda instanser att säkra Arbetsförmedlingens närvaro i statliga servicekontor i alla kommuner där man saknar traditionella kontor

att anta motionen

att sända motionen vidare till partistämman

Jan Nilsson, Vännäs”

Hyfsat likvärdig service överallt

Av , , 4 kommentarer 2

Idag tisdag lämnas en mycket viktig utredning till regeringen. Det är Lars Högdahl, särskild utredare på finansdepartementet, som är färdig med sin utredning "Lokal service i samverkan". Han fick uppdraget av regeringen 2007.

Huvudtanken är att varje kommun, hur liten den än är, ska ha minst ett servicecenter med några myndighetsrepresentanter som hjälper människor med vad som behövs inom "myndighetssvängen". Liknande samarbetspunkter finns idag på prov i ett 20-tal kommuner och Lars Högdahls mening är att de ska finnas i alla mindre kommuner.

Det är bra att storstadstidningarna uppmärksammar det här också, även om notiserna är små. Förutom att alla medborgare har moralisk rätt till en statlig service kommer det att bli fruktansvärt dyrt och svåradministrerat för regioner, land och skattebetalare om stora delar av "naturresursområdet" tillåts haverera och bli närmast obeboeliga. Ett sammanhållet land är viktigt ur många aspekter.

Lars Högdahl har redan förra året utvecklat sina tankar i ett betänkande som då presenterades i DN. Att få stopp på myndighetssveriges utrymning av landsorten blir allt viktigare.  Olika ting i tiden påverkar allt fler nybildade familjer att fundera på livet utanför staden. Urbaniseringen fortsätter, men det finns tydliga strömmar åt andra hållet också.

Det blir spännande att se vilka konsekvenser utredningen får.