Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Svaveldirektivet

Bygg Norrbotniabanan

Av , , 2 kommentarer 10

Att säga nej till Norrbotniabanan kan bli ett dyrt misstag med lång betalningstid.

Det finns många skäl att bygga banan medan EU erbjuder en betydande medfinansiering på uppemot tiotusen miljoner. Ett är att Norrlands stora exportnetto kan smälta ihop betänkligt framöver med allt dyrare frakter. De stora fördyringarna som bl.a. genom svaveldirektivet drabbar Norrland (men inte flertalet konkurrentländer) är ett hot mot både vår landsändas och Sveriges ekonomi. Ett förbättrat eldrivet fraktalternativ med lång hållbarhet kan bli mycket betydelsefullt.

Miljömässigt vore banan en stor vinst, trots att inga stora ingrepp i naturen är odelat positiva. Även om vi bor i en glest befolkad del av landet ska vi inte bortse från den positiva bieffekten som snabb persontrafik innebär. För både arbetspendlingen och fjärrtrafiken skulle Norrbottniabanan bli betydelsefull. Vi vet inte heller hur flygets förutsättningar ser ut om 30-50 år.
Det nya spåret skulle också bli ett ”dubbelspår” till stambanan. Banan skulle ge förbättrat flöde och ökad leveranssäkerhet.

Till sist vill jag nämna den stimulans på norrländsk och svensk ekonomi både själva bygget och banan skulle innebära. Enligt uppgift skulle EU:s bidrag motsvara ca 50 % av de dryga planeringskostnaderna och ca 30 % av byggkostnaden. Det borde krävas väldigt mycket för att säga nej till detta.

Konsekvenserna för Sverige?

Av , , 6 kommentarer 7

Det nya svaveldirektivet som just kommit innebär att vår industri ska skeppa ut sina varor med sjöfartsbränsle med max 0,1 procent svavel från 2015. Nu gäller 1,0 procent.

Bra så långt, ur ett strikt och primärt miljö- och hälsoperspektiv. Men, våra konkurrentländer i södra Europa ska få köra på hela 0,5. Och det kravet träder i kraft först från 2020.

Vad kommer det renare och betydligt dyrare bränslet att betyda för miljön i Sverige? Ja, flyttar delar av den konkurrenskänsliga basindustrin – järn, trä och stål – till andra länder blir det kanske lite bättre miljö på några ställen. Gör den det har vi å andra sidan knappast ekonomi att göra så många andra miljöförbättringar. 12-28 miljarder kan de direkta kostnaderna enligt uppgift handla om. Om förlorade skatteintäkter efter tusentals förlorade jobb är inräknade vet jag inte.

Hur kan EU fungera på detta sätt? ”En vara ska kunna köpas och säljas på samma villkor i hela EU-området,”, visst var det så?

Läs den här kommentaren om saken.