Ägg till frukost!

Mums filibabba…

Lokalproducerat

Finns i Långsjöby någon mil utanför Storuman.

Läs etiketten i äggkartongen.

1D6EC011-BF2A-4A67-9103-B7DAE2BC7F92

 

@annevi

 

Bli först att kommentera

Storumans politiker!

Som jag skrev i min blogg för ett tag sedan, så får äldre människor här i Storumans kommun vänta på sitt trygghetsboende eller särskilt boende i månader, men även år.

De flyttas fram och åter inom kommungränsen, på så kallade avlastningsboende eller som de också kallar det tillsvidare boende. De flyttas upp till tärna, ned till Storuman och Stensele, och i de flesta fallen så får de dela rum på några kvadrat med andra i veckor och månad. Tänk er själva att vara i den situationen!

Om inte den äldre får boende (sin lägenhet) efter tre månader så kan anhöriga överklaga till IVO (inspektionen för vård och omsorg). Då i sin tur får kommunen betala, vad som kallas för ”vite”, och tanken min går då oavbrutet till. Är det därför som kommunen flyttar gamlingarna fram och åter i kommunen för att kunna säga till IVO att de äldre har hela tiden en trygg boendeform tills dess att de får sin stadigvarande bostad. Ja… men då slipper ju också kommunen att betala ”VITE”.

Är det så? Men då frågar jag mig igen…Vem blir offret i sammanhanget?

 

På tal om Tärnabys avlastnings boende så enligt vad jag har förstått, så har det tillsvidare boendet/ avlastningsboende dragits in så det finns inte längre i Tärnaby. Vart skall alla gamlingar då flytta som bor i Tärna. Kommunen menar att det inte finns tillräckligt med personal. Detta beslut togs för någon vecka sedan. Men rätta mig om jag har fel.

 

Personalen inom vård och omsorg, ja…för att inte tala om dessa. De skall ha en eloge och en stor medalj för att de får kämpa underbemannat.

Som ett exempel:

Som ni alla kanske vet så har  SAMHALL AB som marknadsför olika tjänster, haft städningen på Sibyllagården. Men nu har det gått igenom mina öron att Kommunen har dragit in SAMHALL AB:s städtjänster på Sibyllagården i Stensele, och nu har det  istället lagts på den allt redan belastade och låga personal tätheten på Sibyllagården.

Undrar om städningen också är indragen för SAMHALL på Backens boende? Rätta mig om jag har fel, men visst städar SAMHALL AB även där? Inte undra på att det inte finns personal, när de blir överöst med hur mycket jobb som helst, men får inget tillbaka av kommunens politiker.

 

Min mormor brukade säga.

Det ena föder det andra, och jag tycker det är ganska slående, och kan tolkas på olika sätt.

Storumans kommun drar in på äldrevården, och istället lastar de ansvaret på personal, som nu i dagsläget har nog med att klara uppgifterna de blir ålagda. De äldre kommer i kläm och får sona för kommun politikernas tankar.

Rätta mig om jag har fel!

 

Socialtjänstlagen Kapitel 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Äldre människor
Kommentar: Paragraferna 4 och 5 innehåller den lagtext som gäller från och med  1 jan. 2011. Innehållet är detsamma som tidigare med två tillägg: § 4, 1 stycket och § 5, 3 stycket.
§ 4

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

§ 5

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och om¬vårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
§ 6

Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållan¬dena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verk¬samhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.
Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personer med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i  omvårdnaden om äldre människor.

Källa: socialtjänstlagen kapitel 5 kap. Särskilda bestämmelser för äldre människor.

 

Vad har IVO sett? 2018

2019 mar 01

RAPPORTER

 

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt patientsäkerhetslagen under det gångna verksamhetsåret.

 

Rapporten beskriver våra viktigaste iakttagelser, de åtgärder som vi har genomfört med anledning av de brister vi sett och våra slutsatser för verksamhetsåret 2018.

 

Rapporten är i allt väsentligt avvikelsebaserad. Här redogör vi alltså främst för det som inte fungerar som det ska, för att peka på vad som behöver förbättras i vården och omsorgen.

 

Våra slutsatser är:

  • Patienter och brukare får inte sina behov tillgodosedda när personcentrering och samordning brister.
  • Patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte finns tillräckligt med personal eller personalen inte har tillräcklig kompetens.
  • Vård- och omsorgsgivarna behöver ta ett större ansvar för att kvalitetsarbetet verkligen fungerar.
  • Brister i lämplighet och kompetens leder till att ansökningar om tillstånd avslås.

Slutsatserna vilar på våra viktigaste iakttagelser. Vi redovisar iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i två kapitel. Iakttagelserna är i sin tur uppdelade på nio olika områden. Totalt redovisar vi arton viktiga iakttagelser.

 

Iakttagelserna är ett resultat av att vi analyserat en stor mängd ärenden i vår tillsyn, tillståndsprövning och upplysningstjänst. Analysen har till exempel omfattat egeninitierade tillsynsärenden, enskildas klagomål, beslut om tillstånd, tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och anmälningar om missförhållanden och vårdskador.

 

I rapporten beskriver vi även vår utveckling under 2018. Vi har bland annat utvecklat hur vi involverar dem vi finns till för, hur vi anpassar tillsynsinsatser efter situation och verksamhet, hur vi arbetar med riskbaserad tillsyn och hur vi har förberett oss för nya tillståndsplikter och ett förändrat tillsynsansvar.

Publikationsnummer

IVO 2019-6

Utgivningsdatum

2019-03-01

Källa: IVO Inspektion för vård och omsorg.

2 kommentarer

Äldrevården i Storuman, vad är rätt och vad är fel?

 

Vi som anhöriga till våra gamla står emellan vad som är rätt och vad som är fel, och jag anser att Storumans kommun pressar anhöriga på ett fult sätt. Istället för att se till att de gamla får sitt särskilda boende eller trygghetsboende så snabbt och smidigt som möjligt så läggs det på oss.

Ni skyller på ekonomin. Ni skyller på att det är svårt att rekrytera personal. Det finns många anledningar för att ni inte skall kunna ge äldre den vård de behöver.

Nu tar jag det igen…

Om jag som gammal och behöver ett boende för att jag inte kan fortsätta bo i min gamla lägenhet ensam., även om jag betalar det högsta för hjälp av hemtjänsten så ska jag inte behöva höra att där inte finns lägenheter att flytta in i.

Jag ska inte behöva höra från er att ni har anhöriga, eller att det finns plats i Tärna, eller att…

Har du anhöriga kan du vara där i någon vecka och sedan får dina anhöriga avlastning genom att du bor en eller två veckor på ”boendet” på Storumans sjukstuga.

Eller att.. dina anhöriga kan ta hand om dig, och samtidigt kan du få hjälp av hemtjänsten eller……

Ja det finns många sätt att komma undan ekonomiskt för kommunen vad det gäller de äldre.

Vad är rätt och vad är fel?

 

När jag har kämpat för att få stanna i mitt hem, och så länge jag kunde säga Nej tack jag klarar mig med hemtjänsten, och jag har haft en stark övertygelse om att klara mig själv i många många år, ja då ska jag inte ha den minsta chansen eller rätten som vi alla andra att finna lägenheter när jag känner det är dax, att finna en lägenhet som jag känner är mera lämplig. Där jag kan få ta kontroll över livet, och få fortsätta röra mig fritt över de gränserna som jag klarar av. Där det också finns behoven och den servicen jag behöver för min trygghet.

Där skall väl finnas fler tomma lägenheter utöver de befintliga som täcker åldrandet här i Storumans kommun när så behövs, kan jag tycka.

Men så är inte fallet här i kommunen.

Rätt eller fel?

 

Så kommer vi till det här med att högt uppsatta professorer som säger…

Rör inte en ålders dement  för mycket. Flytta inte på dementa, de blir väldigt oroliga, frustrerad, argsint, ledsna och så vidare. Visst håller jag absolut med till en viss del.

”De skall inte flyttas på FÖÖÖR.. mycket”

 

Läser ni  ord som dessa professorer  uttryckligen säger, ni som jobbar inom socialtjänsten eller ni folkvalda inom Storumans kommun.

Gör ni det?

Då borde ni också se till att de äldre som finns inom kommunen INTE FÅR BLI FLYTTAD FÖR MYCKET.

Vi kan ta ett exempel.

När det nu inte finns tillräckligt med lägenheter, eftersom ekonomin verkar stå på noll, så får de äldre  flytta från hemmet till anhöriga om de finns förstås. Sedan blir det avlasningsboende  i en till två veckor endera här eller i Tärna, beroende på om det finns plats. Sedan tillbaks till anhöriga. Tillbaka igen till ”backen boendet” efter ett tag hos anhöriga.  När inte anhöriga orkar längre eller inte har den tiden, blir det tillsvidareboende på ”backen” i väntan på lägenhet som då handlar om en väntan på flera månader,eller år. Man kan uttrycka det så här

STORUMANS KOMMUN FLYTTAR ÄLDRE FÖR MYCKET!

Vad är rätt eller vad är fel här?

 

Här kommer vi anhöriga mer in i bilden också vi får pressen på oss att INTE hälsa på för mycket och ta inte hem gamlingen varje helg eller så. Helst ska det vara över storhelger. För vi anhöriga skall inte heller flytta våra gamlingar för mycket! Säger professorer, som har forskat om detta.

Vilken spets skall vi dra detta problem mot, när det är dubbla budskap?

För även om vi inte hör av oss, så finns vi anhöriga inpräntat i minnet på våra gamla föräldrar, och oron finns där hur som. Inte försvinner de helt apropå, även om gamlingarna inte flyttar på sig. Sorgen, saknaden, förtvivlan med mera, är också där och gnager av olika orsaker, fast de kan inte uttrycka sig i orden, och dessutom kommer nya orosmoment.

Var är min symaskin, mina stövlar mina lakan , jag vill hem och så vidare.

Hur än vi vrider och vänder så har vi ändan där bak, kan jag tänka.

Men värst av allt, det är varken anhörig eller kommunen som har blivit offret i sammanhanget, det är den gamla människan.

Hur skulle ni vilja ha det själva när ni blir gamla och hamnar MELLAN STOLARNA för det gör vi alla om vi får ha hälsan kvar så länge.

Vad är rätt och vad är fel?

 

Jo… visst har sjukvården förändrats sedan jag jobbade åren på långvården och som nu heter ”backen” på Storumans sjukstuga.

Nu Finns där ingen ”terapi ”som det hette då, där ett sjukvårdsbiträde enbart jobbade med patienterna, och det handlade om att patienterna kunde efter sin egen förmåga sy tavlor, teckna, sjukvårdsbiträdet läste högt från dagens tidning, vävde, gräddade våfflor och så vidare… och det för att hålla upp exempelvis känslan av att ha ett värde.

Nu finns inget sjukvårdsbiträde enbart som genom sjukgymnastikens ledning kunde hjälpa till med gamlingarnas leder så de inte stelnade till allt för mycket

Undrar om fotvården är där?

Nu verkar det istället som om att det är  ett avlastningsboende eller tillsvidareboende, eller ska jag skriva avstjälpningsboende för äldre i väntan på lägenhet. Att vården har förändrats, jo… det har den. Men VI förändras inte som gammal inte själslig, så tänker då jag. Vi vill ha det vardagliga in i det sista, vi vill ha omtanke, ödmjukhet och respekt för den personlighet vi har blivit på gamla dagar. Vi vill fortsätta leva även om vårt minne sviktar, känna symaskin under våra fingrar, eller se stövlarna som står i hallen snyggt och prydlig uppställda eller…

Även om det är tillsvidareboende eller avlastningsboende så borde där finnas nog med personal för att de skall orka med att upprätthålla livsgnistan hos de äldre som ligger på backen, tills de får sina lägenheter.

Ja… vad är rätt och fel här?

Det är mycket jag skulle vilja skriva om, men svårt. Inte minst om den neddragningen som finns inom vården vad det gäller personalen.

 

Så! Storumans kommuns folkvalda.

 

Vad är rätt och fel när ålderns höst börjar krypa fram?

när ni sitter där själva som gammal och har tappat självkänslan.

Vad är rätt och vad blir fel när ni blir gamla och kämparglöden sakta men säkert slocknar, även om ni inte vill det.

Vad är rätt och vad är fel när eran livsgnista har sinat och inte finns längre att ta fram.

Vad blir rätt och vad blir fel, när ni inte får chans att sitta i er egen trygga soffa.

När så sker och ni blir gamla.

Tycker ni då det är fel att kämpa för överlevnad, varje sekund, minut eller timmar.

@annevi

 

7621C1E1-B868-4215-8C6B-A4629C7B7551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kommentarer

Tänker på äldre, och när jag själv blir gammal.

När jag blir gammal vill jag bo hemma så länge det bara går även om jag glömmer bort saker, eller inte hittar vart tv:n står, och jag tror jag är inte ensam om det.

När jag blir gammal och känner att det är dax för mig, jag menar då när jag verkligen vill. För ingen kan tvinga mig till något även om jag har en början till en ålders demens. så ska jag kunna få komma bort ifrån en större lägenhet till en mindre, och få ett tryggt boende där jag vet att jag ses över dygnet runt av personal.

När jag blir gammal och inte finner emellanåt (inte alltid,)  min egen säng eller när jag inte hittar toaletten eller när jag står och funderar vart jag är, så borde jag som samhällsmedborgare få den rätten att söka till ett äldreboende.  OCH det skall då FINNAS TILLGÄNGLIGA TOMMA LÄGENHETER SNABBT OCH SMIDIGT.

Jag skall kunna i samma anda ta med mig de trygga sakerna som ger mig lugn och tröst på äldre dar. Som exempelvis.  Tv, soffa, min egen säng,böcker, symaskin, tavlor med mera med mera. för det är saker som jag är rädd om och som jag ännu mera blir rädd om när jag blir riktigt gammal, och som i min värld skapar trygghet. För då vet jag att det hemmet är också mitt hem. För trygghet finns också i mina minnen, och INTE i ett kalt rum med rörsängar, även om personalen som jobbar där är omtänksam kärleksfull och tålmodig på det boendet, som exempelvis backen.

Jag skall heller inte behöva som pensionär ha stress på mig själv på ålderns höst och tänka att nu medan jag någorlunda är aktiv i mitt tänk och aktiv i min kropp så måste jag säkra min plats på tranan eller sibylla. Men även om jag vill allt detta som jag skrivit om så tänker jag Ändå, som så….

Det bästa för mig är väl då att börja söka och ställa mig i kö för ett boende på Tranan eller sibylla här i Storumans kommun och det redan nu! Verkar det som, så kanske jag får beviljat ett rum om tio femton år.

Nu är jag 62!

 

@ Anneviimage

 

 

Bli först att kommentera

Gäller Storumans politiker inte dess vårdpersonal

 

Vilka inom den politiska salen här i Storuman, har stoppat boendet för gamla på äldreboendet ”Tranan”.

Är det Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna?

Enligt vad jag har fått höra står lägenheterna fortfarande tomma sedan länge tillbaka, flera lägenheter som är till de äldre, och som det nu är blir de gamla som behöver tillsyn på ett eller annat sätt hänvisad till ”backen eller till Tärna….

Ni blir också gamla en dag inom de politiska kretsarna, bunden till hjälp från andra. Ni borde skämmas! Öppna upp äldreboendets lägenheter snarast, det är många som väntar.Den äldre generationen har faktiskt byggt upp vår välfärds samhälle, och en undran är..

SER NI ENDAST I PENGAR?

VART LÄGGER STORUMANS KOMMUN SINA SEDLAR?

 

Dålig reklam blir det också för kommunen, för de äldre blir bara fler och fler i samhället, och på ryktes vägar kan det sägas att de äldre får inte den service de förtjänar, på grund av att ni inom kommunens väggar inte prioriterar de äldre. På något vis kan ni inte samsas. Vilka vill då flytta hit av barnfamiljerna, när de vet att de eventuellt får ingen trygghet på ålderns höst. Samhället urholkas på sitt sätt.

Öppna upp DE BEFINTLIGA LÄGENHETERNA som nu står tomma och som finns på tranan, och bygg mera, för de som har förtjänat sina dagar i ett tryggt  boende. Dessutom blir det fler arbetstillfällen.

Och att inte förglömma! Om jag har förstått rätt så…….Får inte de som har blivit beviljat plats på äldreboende en lägenhet inom TRE MÅNADER, så skall kommunen betala ”VITE” och det är också kostsamt.

PRIO1 Just nu äldreboendet.

Nu skriver jag till er politiker INTE personalen på tranan, backen eller tärna. De verkar göra allt för sina gamlingar, och borde avlastas lite mer, för personalen får bära hundhuvud när de överöses med frågor från anhöriga.

VARFÖR FÅR INTE MIN GAMLA MOR ELLER FAR PLATS PÅ ÄLDREBOENDE PÅ SIBYLLA ELLER TRANAN?

Hälsningar

@Annevi

1204B6CB-2BFA-450F-AE8F-D990FB1A64B7

 

 

 

 

4 kommentarer

RA:S Möbler AB Stensele

AA48BC3A-DD36-445D-A639-B1ED9A546886

 

Varför köra 10 mil eller 24 mil för att köpa möbler, när möblerna finns intill husknuten här i Storuman.

Du slipper släpvagnen, och bara på en dag du har den nya möbeln hemma, upp packat och klart, och dess personal frågar oftast ”vart ska du ha´t…. möblerna. De hjälper till att ställa möbeln precis där de skall va…

Ja… åh… blir du då osäker på vart möbeln skall stå, ja… men då hjälper de till så att möbeln passar in. Jag säger bara…..Tack för bra service.

Så ni som inte har tänkt på det! Det lönar sig inte att köra flera flera mil för att köpa möbler.

PS. Där finns presenter, tyger, gardiner, armaturer också DS.

 

 

1 kommentar

Plogkant’n näst intill längd’a min

egentligen ä ja 1,62 räkn’e från strumpläst’a, men eftersom åldern ta ut sin rätt sä ha ja krymp’e som korompa te 1,61.

GATUKONTOR’E I STORUMAN! Eller vem hä nu ä som ha fått löv å skötta Vägan’a

Bara för ja ä kort å in’t syns på behöv ge väl in’t näst intill plog all snö som va på vägen in på tomt’a. Ge förstå ja va som vaken nä plogelände kört förbi vid infarta, som sagt… tog mä knappt fram.

gå hä in’t å vik plogblade åt de ann’e håll’e å skötta opp gammlekparken å flytt över snön dit, sä behöv ge in’t  plog in sä mycke snön från vägen på infarta hänna på Smedsvägen i Storuman.

snön som ligg på vägen tillhör väl inte min tomt eller nån annans Utå granna kunn ja tänk.

Sä…….min kroppslängd plus ger’e snömängd vart’h näst intill sä ja kunna titt över snöhögen.

7F7760B7-ABF9-450A-833E-C4CD0AFC6008

soptunna ha ge bakom mä, å e litet hus. Sä långt kömme ger’e snö när ge plog’e.

ja men… nu ha ja trätt’e sä nästa gång ge plog sä hitt ja väl in’t åt stor hus’e mitt. hä gör desamma, för ja ha åldern in för å kunna säg, skämmes.

 

Bli först att kommentera

Alliansens skräp får andra ta hand om

Stefan Löfven ska det vara så här! Kan ni då inte se över försäkringskassans rutiner och helst AVSKAFFA försäkringskassan, denna myndighet som fortfarande bedriver de skrivna lagarna som Fredrik Reinfeldt med gäng upprättade när de för åtta år sedan regerade här i Sverige.

Alliansen som ville att alla människor oavsett sjukdom skulle ut och arbeta, och som fick Försäkringskassan att sluka ALLIANSENS IDEOLOGI med hull och hår.

Försäkringskassan som började ifrågasätta läkare när de får sjukintyg från kompetenta läkare. Handläggare inom försäkringskassan som kräver uppgifter varför folk inte kan stå till arbetsmarknadens  förfogande, det skall utredas som de upprepar med jämna mellanrum, även om folk har sitt läkarintyg i handen. SKA DET VARA SÅ? Årsinkomsten kan heller inte vara så svår att få reda på, det är väl bara att ringa skattemyndigheten. Om och om igen påpekar försäkringskassan att de skall utreda och det tar tid.

Jag bara undrar vart är systemet på väg.

Årsinkomst och läkarintyg skall väl endast vara det som behövs för att få sin rättsmäktiga sjukpenning när folk är sjuka. Det skall väl inte behövas vänta i en eller två månader och mer därtill, och eventuellt när folk har väntat dessa månader så får de avslag. Ja men… Dessutom så har det gått igenom mina öron att de anställda på försäkringskassan har fått ett system där de får högre lön ju fler sjuka människor de får ut på arbetsmarknaden. Kan det vara sant?

Jag bara undrar åter igen. Räcker inte ett sjukintyg från kompetenta läkare! Svårare ska det väl inte vara.

Ni socialdemokrater har bland annat tappat röster på grund av försäkringskassans metoder och i olika andra politiska frågor… på grund av att ni och vi inte vill/ville se de efterdyningar som Alliansen åstadkomm när de hade sin regerings period.

Alliansen lämnade över till nuvarande regering år 2014 en struktur i samhället som nu är svår att hantera och återställa, för kom ihåg . Det går fort att splittra ett samhälle på åtta år, men Fyra regeringsår är inte någon lång tid att få ordning i ett land där välfärden har gått i kras. Det har vi glömt i vår tanke. Vi har glömt hur alliansen behandlade folk i svåra livssituationer. Och hur Alliansen hade sin norrlandsgräns strax ovanför Umeå bland annat.

För att återgå till försäkringskassans metoder så är jag rent ut sagt förb….. över FÖRSÄKRINGSKASSANS FRAMFART… dessutom så om inte jag har förstått fel så samarbetar arbetsförmedlingen, försäkringskassan och skattemyndigheterna med varandra. Jag vill påstå det är maffiafasoner och MAKTUTÖVANDE.  Ingen som helst respekt för de som är sjuka, och som kämpar idag för sin överlevnad.

Hamnar folk i detta ekorre hjul så brukar det också talas om att folk har hamnat emellan stolarna.

Ska det vara så?

 

Bli först att kommentera

Snörikt bakom Skolgatan

IMG_2262

 

 

Nu är det bara så mycket…..

- ja ja säj ju hä, du få ta på dä flytväst’n. Traktor’a ha kört chytteltrafik fram å åter, åh…. skopa ha var’e full ve en blandning utå snö å grus’e. Hä… köm till å ta hela sömmar’n innan hä ha smält’e.

Ja men…. det blir ju bara lite vatten Jakobina, eller en liten ankdam till midsommar. Det blir ju bra för fåglarna. Vattenbad för svanarna, och kanske vi får chans att sola och bada runt dammen, tänkte på vi som bor här på Skolgatan 25.

- Trodd du ja…..

Nej… men nu är du som vanligt inte snäll, du gnäller Jakobina.

- Snäll å snäll, gnäll å gnäll. Dem kunn väl kör snön uti skogen. Åh sä är hä åsiktsfrihet hänna i Sverige, sä ja ha rätt till å åtminstone tyck va ja vill åh….. skäll.

Ja… ja… kram från Annevi och en gnällande ladugårdsdörr som Jakobina.

- Tyst ve dä…. varth ä båt’n, åh varth ha du lagt åre’n? Ä… dem in i föråd’e. 

Bli först att kommentera

Arg och besviken på politiker

Blir så arg och besviken på alla partier i regeringen, Socialdemokraterna,Moderaterna, SD, Miljöpartiet,Centerpartiet, Vänsterpartiet,Liberaler, Kristdemokraterna, talesman och alla Ledamöterna, alla som skall synas och jobbar för oss människor i Sverige. Min sida här på Facebook läser inte politiker, ooh min sida här, så jag vet att det jag skriver bara finns i sfären, men det är för mig ett sätt att be och att kanske det släpper i tanken hos mig hur våra politiker beter sig. Egoismen står högst på debattlistan inom politikerarbetet.

Varför bråka om makten här i Sverige, när ni politiker som är vanliga människor precis som oss andra ser hur verkligheten eskalerar. Ni ser ju hur brotten ökar, ni ser hur våldtäkter börjar bli vardagsmat i våra hem och ute på gatorna. Hur gäng efter gäng tar över. Bara för att ni har olika ideologier och olika tankemönster måste ni väl ändå förstå att detta som nu händer i städer och landsorter måste få ett slut. Varför förstår ni inte att ni behöver öka på polisens närvaro, ge de befogenheter de behöver, för det är bråttomt nu? Varför förstår ni inte att ni måste ändra på lagar och regler för de som begår brott? Täppa igen kryphålen inom lagen, de är allt för tama. Varför?

Ni som sitter på era politiska stolar, är valda av oss folket. KOM IHÅG DET! Vi gav var och en av er våra röster. Ni alla och då menar jag NI ALLA inte bara Socialdemokraterna, ni lovade dyrt och heligt att se till att vårt land blir något så när tryggare i en så orolig värld. Ni gick ut med era viljor! Men när Sverige börjar vackla, kan ni inte ens samarbeta med varandra. Förstår ni inte att i dessa situationer som nu uppkommit kan inte ett enda parti klara av. Ni skulle var och en bli mer aktningsvärda och beundransvärda om ni kunde stå upp för varandra i sådana här situationer. Ensam är stark, men två är starkare, är ett ordspråk och som vi har hört någon gång. Nio politiska ideologier, några hundra ledamöter och några till, blir starkast.

Dagligen läser vi om våldtäkter, dödsskjutningar, gäng som tar över våra städer. Dagligen läser vi om polisens dåliga resurser för att kunna stoppa våldet… Dagligen, dagligen.
OCH NI STÅR OCH BRÅKAR, just det BRÅKAR DAGLIGEN, OM HUR NI SKALL BÄRA ER ÅT FÖR ATT SÄNKA VARANDRA TILL NÄSTKOMMANDE VALDAG!!!!!!! I min åsikt så kommer det inte att bli något bättre med någon annans politiska ideologi, i min åsikt så gäller det i detta som jag skriver om, att lägga undan egoismens stolta flagga, och försöka jämka med varandra.

Nu ber jag er att ni skall komma ihåg en sak till nästkommande debatter. ATT FOLKET HAR BÖRJAT DÖMMA SJÄLV! Folket kommer att ta LAGEN I EGNA HÄNDER. SÅ SKÄRP ER!!!!!!! Ett är säkert, jag skäms för våra partier här i Sverige. ????

Bli först att kommentera