Biogas en viktig del av framtiden

Av , , 5 kommentarer 1

När lösningarna för att minska utsläppen av växthusgaser ska arbetas fram är det lätt att titta på ett problem isänder. Klimatfrågan sträcker sig över alla delar av samhället, så det är naturligt att behöva strukturera upp det. Transporter för sig, jordbruk för sig, industri för sig osv.

Men vi får inte missa de lösningar som kan ligga mitt emellan några sektorer. Biogas är en sådan. Genom att producera biogas för fordon kan vi minska utsläppen av metan från tex avloppsslam, dynga från jordbruk och matavfall från hushållen, få bra gödsel för odling och få ett biodrivmedel som kan ersätta fossil energi i transportsektorn.

Det händer mycket inom transportsektorn. Biogasen bör vara en självklar del av de framtida lösningarna.

5 kommentarer

Biologisk mångfald – ett minne blott?

Av , , 8 kommentarer 3

Ungefär tio procent av våra djur, växter och svampar i Sverige är hotade och på global nivå är vi nu inne i den sjätte stora massutrotningen av arter som skett sedan 540 miljoner år tillbaka.

Vad beror det på?

Biologisk mångfald innebär att det finns en stor variation mellan och inom djur- och växtarter och ekosystem.  Ofta handlar det om undanträngning, då det byggs städer, vägar och vid utvinning av fossil energi (särskilt allvarligt är utvinning av brunkol  och oljesand som ödelägger enorma områden). Jordbruksmark eller skogsbruk med endast ett fåtal arter tränger också undan andra arter. Detta beror på att människan under en lång tid försökt rationalisera produktionen genom att skapa storskaliga system med en gröda.

Övergödning, giftiga utsläpp, främmande ämnen och bekämpningsmedel som påverkar fler arter än just de som de används mot, skadar också den biologiska mångfalden. Av den koldioxid människan släpper ut i atmosfären, tas ungefär en tredjedel upp av haven, det leder till försurade hav och korallblekning och en förlust av de arter som levt i korallreven. Som grädde på moset kommer sedan klimatförändringen. På grund av mänsklig aktivitet värms nu jorden upp mycket och väldigt snabbt. Just hastigheten gör det svårt för arter att anpassa sig.

Vad som orsakade de fem tidigare massutrotningarna av arter de senaste 540 miljoner åren är till vissa delar okänt. Men vad som orsakar denna sjätte massutrotning vet vi, det är vi människor.

Vi behöver därför ett tydligt politiskt ledarskap som ställer om samhället för att hejda massutrotningen och främja biologisk mångfald. Vi behöver styrmedel som ställer om till en cirkulär ekonomi, som främjar hyggesfritt skogsbruk och ekologisk odling, som skapar goda förutsättningar för våra bönder att producera livsmedel på ett sätt som skapar mer mångfald. Vi behöver också kraftfull politik för att hindra att främmande ämnen tillförs naturen så att vi kan ha cirkulära organiska kretslopp utan gifter. Vi behöver även hejda klimatförändringen så mycket det bara går.

Vi människor är en del av den biologiska mångfalden. Stärker vi den så skapar vi bättre förutsättningar för alla arter, inklusive oss själva.

8 kommentarer

Hejda klimatförändringen är en utmaning, men på intet sätt en uppoffring

Av , , 2 kommentarer 0

I dagarna börjar årets klimattoppmöte. Denna gång i Bonn. Världen är tyvärr fortfarande på väg åt fel håll. Forskare varnar för konsekvenser vid en global uppvärmning över 2 grader som världens ledare bedömt oacceptabla. Men, just nu nås inte de mål som satts och för att hålla oss under 2 grader krävs ännu mycket mer.

Att minska utsläppen av växthusgaser är oerhört viktigt och också akut. Varje utsläpp läggs till ”täcket” över oss i flera hundra år framöver.

Kraftfull politik som säkerställer att vi håller den globala uppvärmningen gör att vi undviker katastrofala konsekvenser. Men mer än så, den ger också många positiva mervärden! Vi får renare luft och mindre buller. Samverkan för att möta klimatutmaningen kan även leda till bättre relationer och färre konflikter. Framtiden blir ljusare och mindre problematisk om vi vågar ställa om idag. Stoppar man huvudet i sanden och fortsätter med utsläppen, kommer dock konsekvenserna bli mycket omfattande och vara värre för såväl ekosystem, ekonomi, migration, närmiljö som säkerhet.

Det är en utmaning att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Men det är på intet sätt en uppoffring.

https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/06/climate/world-emissions-goals-far-off-course.html?_r=0

 

2 kommentarer