Bygglov slopas för solceller och solfångare

Av , , Bli först att kommentera 0

Det ska vara enkelt att producera grön energi!

Nu behövs inte längre bygglov för att montera solcellspaneler eller solgångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Detta är något Miljöpartiet drivit i flera kommuner men nu gäller det för hela Sverige. Riksdagen har klubbat igenom regeringens förslag om ändring i plan- och bygglagen som möjliggör detta. Beslutet träder ikraft nu den 1 augusti.

Solceller

För att värna kulturminnen kommer det även fortsättningsvis krävas bygglov för solenergianläggningar på byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

 

Bli först att kommentera

Mer kultur och en levande demokrati

Av , , Bli först att kommentera 0

Den viktigaste utgångspunkten i den gröna kulturpolitiken är att skydda och utveckla kulturens självständighet och den konstnärliga friheten. Kulturen ger upplevelser och bildning, den fördjupar tänkandet och får nya idéer att växa. Miljöpartiet vill ge människor förutsättningar att utveckla sin kreativa och skapande kraft.

Nästa mandatperiod vill vi:

  • Öka möjligheterna för människor i alla åldrar att ta del av konst och kultur. Det ekonomiska stödet till föreningsliv och studieförbund ska öka.

  • Stärka den ekonomiska tryggheten för konstnärer och kulturskapare. Stipendier och ersättningar ska vara pensionsgrundande och berättiga till socialförsäkringar.

  • Ge estetiska kunskaper större plats i utbildningen, från förskola till folkbildning. Alla barn ska kunna gå kulturskola och estetiska ämnen ska återinföras på samtliga nationella gymnasieprogram.

  • Ytterligare stärka förutsättningarna för oberoende, granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv över hela landet.

  • Värna och vårda kulturarvet samtidigt som vi välkomnar nya kulturyttringar, som exempelvis spelkultur.

Vill du veta mer? Läs vårt nationella valmanifest här.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Bara 4% vilda djur…

Av , , 2 kommentarer 2

Vi befinner oss idag i den sjätte massutrotningen av arter i planetens historia. Den förra var när dinosaurierna dog ut. Klimatförändringen kommer sätta hård press på andra arter, men vi har också redan påverkat dem kraftigt genom annat vi gör. Av den totala vikten av alla däggdjur på planeten är 36% människor, 60% boskap och endast 4% vilda djur.

Vi människor är en del av naturen och helt beroende av att ekosystemen fungerar, att bin pollinerar våra grödor, att träden producerar syre, att marken renar vattnet. När vi är så många på vår jord och vi har makt att påverka naturen så mycket så måste vi också ta ett mycket större ansvar. Naturen representeras idag inte som juridisk person. Därför behövs en politik som formar ett samhälle inom planetens gränser. En politik med visionen om ett samhälle med livskvalitet för alla människor inom naturens ramar.

När dagens förskolebarn är vuxna. Vill du att de 4% vilda däggdjur som idag finns kvar ska vara fler eller färre? Jag vill kunna säga till dem att vi gjorde allt för att vända trenden och hejda förlusten av biologisk mångfald.

Jag vill forma en framtid att längta till.

Länkar:

Forskning och Framsteg Massutdöenden i planetens historia

SVT Nyheters rapportering om sjätte massutrotningen, finns fler länkar i artikeln

WWF Living Planet Report 2016 om sjätte massutrotningen

The Guardian om studien som bla visar andelen vilda djur av totala vikten däggdjur på jorden

 

Ett klimat som människor aldrig upplevt

Av , , 8 kommentarer 1

Sedan industriella revolutionen har halten koldioxid i atmosfären ökat från att ligga mellan 180-280ppm (miljondelar) de senaste 800 000 åren, till att idag vara över 400ppm.

Om inte utsläppen av växthusgaser hejdas beräknas jordens medeltemperatur ha stigit med 4 grader till ca år 2100. Ett klimat som mänskligheten aldrig tidigare upplevt.

Som riksdagsledamot för Miljöpartiet kommer jag kämpa för att:

  • Möjliggöra för alla som lever i Sverige att minska sina utsläpp till hållbara nivåer
  • Skapa fossilfria goda transporter i hela landet
  • Stödja svensk industri att bli helt fossilfri och främja export av denna teknik

Sveriges klimatledarskap är viktigt!

Vi i Miljöpartiet vill göra den samhällsomställning som klimatutmaningen kräver och använda den som hävstång för att skapa bättre livskvalitet i hela landet. Vi måste ha rätt lösning på rätt plats. Klimatet kan inte vänta. 

 

8 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Jordbruket behöver stärkas och klimatanpassas

Av , , Bli först att kommentera 1

Klimatförändringen skapar helt nya förutsättningar för jordbruket, livsmedelsproduktionen, i världen. Vi behöver en långsiktig politik för att säkerställa att vi har god tillgång till hälsosam, god mat som stärker biologisk mångfald och miljö.

Miljöpartiet vill se ett mål om en självförsörjningsgrad på 80 procent. Det skulle innebära att vi får en mer levande landsbygd, förbättrad livsmedelssäkerhet och en lägre klimat- och miljöpåverkan från vår matproduktion.

Den ekologiska produktionen har kommit långt i utvecklingen av robusta odlingsmetoder som inte är beroende av importerade insatsvaror. Att satsa på mer ekologisk jordbruksproduktion är en av flera pusselbitar i arbetet med att minska samhällets sårbarhet och uppnå en högre grad av självförsörjning på livsmedel. Vi i Miljöpartiet vill fördubbla nuvarande anslag för omställning till ekologisk produktion och satsa på rådgivning och kurser om ekologisk produktion på högskola och universitet.

Vi vill införa ett stöd i budgeten för utveckling och odling av proteingrödor i Sverige. Proteinfoder är i dag ofta sojabaserat och importerat, och riskerar att orsaka regnskogsskövling. Samtidigt konstaterar LRF att det finns potential för ökad odling av proteingrödor i Sverige. Denna potentialen bör tas tillvara.

Klimatförändringen förändrar riskerna för angrepp på grödor. Att använda kemiska bekämpningsmedel kan ha mycket allvarliga konsekvenser för människors hälsa och miljö. Miljöpartiet vill inrätta ett nationellt centrum för miljösmart växtskydd så att fler lantbrukare kan lämna användandet av farliga kemiska växtskyddsmedel bakom sig.

Vi vill också underlätta för handel med svenskt stallgödsel och skapa förutsättningar för fossilfria arbetsmaskiner och transporter inom jordbruket, genom att bland annat införa en bonus för inköp av biogastraktorer.

Klimatförändringen sker här och nu. Den leder till osäkrare väderförhållanden. Jordbruket är helt beroende av väder och vi människor är helt beroende av jordbruk för att få mat på bordet. Vi behöver en långsiktig politik för ett stärkt svenskt jordbruk som tar hänsyn till klimatförändringen, nu. Klimatet kan inte vänta.

Bli först att kommentera

Vad vill partierna med EU:s migrationspolitik

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi närmar oss valet och de partier som får bilda regering kommer också sända ministrar till EU:s ministerråd. Där avgörs mycket av Sveriges framtida politik i förhandlingar med andra EU-länder. Men det hörs ytterst lite om vad de andra partierna vill driva inom EU. Det är många viktiga beslut som står på agendan inom EU framöver.

När man nu inom EU diskuterat en gemensam migrationspolitik som innehåller ord som ”landstigningsplattformar” för flyktingar för att man inte vill använda begrepp som ”läger” på grund av Tysklands historia… ja, då är det dags för oss i Sverige att eftersöka mer nyhetsrapportering om utvecklingen i Europa. Om vi i Sverige kan lyfta fram våra positiva erfarenheter av ett stabilt högt mottagande av flyktingar, då kan vi genom gott exempel uppmuntra andra EU-länder att också bidra i det internationella arbetet att välkomna människor på flykt. Om vi alla skulle hjälpas åt så skulle så många människors liv kunna bli så ofantligt mycket bättre.

Idag lever över 68 miljoner människor på flykt i världen varav över 25 miljoner utanför sina hemländer. Det är framförallt utvecklingsländer som tagit emot flyktingar. (Turkiet, Uganda, Pakistan, Libanon och Iran har tagit emot flest. Att Turkiet har så många flyktingar är starkt beroende av den överenskommelse som EU gjort med Turkiet, att Turkiet ska hindra människor att resa vidare in i EU.) Vi i den rika delen av världen verkar tycka det är viktigare att slåss om vem som vill bygga högst murar. Det är fruktansvärt tragiskt. De globala orättvisorna är enorma och vi har alla en roll att spela. Jag vill se ett Sverige som är en konstruktiv kraft, som föregår med gott exempel med humanism och medmänsklighet. Ingen av oss har bestämt vart vi föddes. Vi är. Och vi är alla lika mycket värda och har samma mänskliga rättigheter.

Miljöpartiet kommer kämpa för ett solidariskt Europa där EU ska vara en konstruktiv kraft för vår omvärld.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Vindkraft och vattenkraft ska stärka service i glesbygd

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi producerar mycket förnybar energi här i norra Sverige. Många av kommunerna i Västerbotten ska vara otroligt stolta över detta. Mer kommer också behövas framöver när vi ska nå målet om 100% förnybar elproduktion och fasa ut kärnkraften.

Kommuner och regioner som producerar förnybar energi ska få skatteintäkter för detta som kan gå till välfärd och samhällsservice.

M går till val mot klimatet

Av , , Bli först att kommentera 3

Moderaterna går till val på att riva upp klimatpolitik.

Jag tycker inte om att skriva om vad andra partier vill och gör. Jag vill fokusera på Miljöpartiets vision för framtiden. Men när M nästan uteslutande talar om MP så måste jag ju bemöta detta.

M-kampanjen i länet har nästan uteslutande handlat om att riva upp flygskatten, sänka skatt på fossila drivmedel, skrota klimatklivet (som finansierat bla utbyggnad av laddstolpar i länet, lustgasdestruktionsanläggning på NUS och biogas-investeringar i Skellefteå) och stoppa ”kilometerskatten” (som egentligen heter vägslitageskatten, endast berör E4an i länet och ersätter en annan skatt som nu betalas årsvis av åkarna oavsett hur mycket och vart de kör).

Jag vill ha en framtid att längta till. Och då krävs klimatpolitik. Nu. Om vi inte snabbt minskar utsläppen av växthusgaser går vi mot en global uppvärmning på 4 grader till ca år 2100. Det är när barnen som idag går i förskolan är i 80-års åldern. Det är alltså en klimatförändring nästan lika stor som skillnaden mellan nu och senaste istiden, fast åt andra hållet på termometern. Ett klimat som människan aldrig någonsin upplevt.

Jag vill jobba för jämställdhet, att vi tar psykisk ohälsa på allvar, att människor inte ska falla mellan stolarna hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och mycket mer.

Men en sak är säker. Klimatet kan inte vänta! Därför vill jag höra varför M ser det som sin viktigaste uppgift detta val, att skrota klimatpolitik som lyft fram Sverige som världsledande på klimatområdet.

Dags för debatt Edward Riedl.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Klimatsmart byggprocess

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi behöver komplettera energikraven i plan- och bygglagen med klimatkrav utifrån byggnaders klimatbelastning ur ett livscykelperspektiv.

Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer, det byggs nu nästan lika mycket som under miljonprogrammets tid. Givet Sveriges befolkningstillväxt och demografi behöver vi bygga mycket under en längre tid. Utmaningen ligger i att det som byggs ska vara bra för både människorna som bor där och för miljön. Bostäderna måste kunna efterfrågas också av de grupper som är ekonomiskt svagare samtidigt som byggandets miljö- och klimatpåverkan måste minska. Studier visar att byggprocessen idag släpper ut lika mycket som personbilsflottan gör under ett år.

Förutsättningarna för att själva byggprocessen ska bli klimatsmart behöver förbättras.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Trygghet för studenter

Av , , Bli först att kommentera 0

Som student behöver man också trygghet.

Miljöpartiet har i regering förbättrat studenternas ekonomi genom att höja bidragsdelen i studiemedlet, men fortfarande behöver studenterna ges en bättre ekonomisk trygghet. Vi vill att studenter ska omfattas av a-kassan och sjukförsäkringen på samma villkor som de som arbetar. Vi alla människor blir sjuka ibland oavsett om vi pluggar eller jobbar. Vi i Miljöpartiet vill ge studenter generell möjlighet till att vara sjukskrivna på deltid.