MP har en plan för fossilfrihet

Av , , Bli först att kommentera 2

Att ställa om transporterna är den största klimatutmaningen i närtid för Sverige. Miljöpartiets mål är att utsläppen från transportsektorns bränslen ska vara nära noll redan 2030.

Förutom minskade klimatutsläpp kommer denna omställning även att bidra till mer hälsosamma miljöer i våra städer. En strategisk plan med konkreta åtgärder krävs för en övergång till el och andra förnybara drivmedel. Detta är ett urval av våra förslag.

 • Gör omfattande investeringar i det befintliga järnvägssystemet i hela landet och bygg nya stambanor för höghastighetståg. För att kunna bygga klart dem så snabbt som möjlig bör de delvis finansieras med lån.
 • Flygresorna behöver minska kraftigt, främst genom ekonomiska styrmedel. Flygskattens styrande effekt bör över tid öka.
 • Sätt upp ett mål om att Sverige ska sluta sälja fossila drivmedel 2030 och i högre grad bli självförsörjande på biodrivmedel.
 • SJ ska arbeta för fungerande och samordnad tågtrafik, inklusive nattåg mellan Europas huvudstäder och andra viktiga orter. Det ska gå att enkelt att köpa tågbiljett via SJ till alla större städer i Europa.
 • Inför ett nationellt, gemensamt biljettsystem för all kollektivtrafik, inklusive tilläggstjänster som lånecyklar.
 • Slopa förmånsbeskattning av företagscykel och pendelkort.
 • Skapa en nationell strategi för laddinfrastruktur i hela landet. Större vägar ska vara försedda med laddpunkter för elfordon redan år 2020. Viktigt är också att det skapas möjligheter för individer som inte bor i villa att ha tillgång till laddmöjligheter.

 trafik rondell

Miljöpartiet har en klimatfärdplan med 142 förslag för att hejda utsläppen av växthusgaser.

Klimatet kan inte vänta.

Klimatet har inte råd med en förlorad mandatperiod

Av , , Bli först att kommentera 1

Visionen om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland är inte bara genomförbar, den är också eftersträvansvärd. Genom att våga genomföra unik politik och kombinera radikal klimatpolitik med ett väl fungerande välfärdssamhälle kan Sverige bli ett ännu starkare föregångsland för övriga länder att inspireras av. Omställningen sker redan runtom i Sverige och världen.

Samtidigt har jorden feber. De pågående och accelererande klimatförändringarna är ett existentiellt hot, både för mänskligheten, djuren och naturen som vi känner den. Livsmedelsförsörjningen för miljarder människor sätts på spel, människor tvingas på flykt, havsnivåerna stiger och världen drabbas allt oftare av översvämningar, stormar och andra extrema väderfenomen. Som så ofta är det de mest utsatta grupperna i världen som drabbas hårdast.

Därför är det tid för politiker att agera kraftfullt. Nu. Miljö- och klimatfrågorna står högst upp på Miljöpartiets politiska agenda.

Bli först att kommentera

En framtid att längta till

Av , , 2 kommentarer 1

Det är vi som delar den här planeten nu som avgör framtiden. Våra barn kommer att fråga oss vad vi gjorde när vi stod inför klimathot och miljöförstöring. Miljöpartiet de gröna går till val för att vi vill kunna svara att vi tillsammans förändrade historien och byggde en bättre värld för både människor, djur och natur.

1 binda ihop Sverige med tåg som går i tid – vi vill bygga banor för höghastighetståg samt rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet.

2 gynna klimatsmart och ekologisk mat – vi vill införa en skatt på importerat kött där antibiotika har överanvänts i djurhållningen.

3 rädda våra hav och vatten – vi vill stoppa spridningen av plast, gifter och skadliga ämnen samt skydda fler marina områden.

4 att människor ska ha mer makt över sin tid – vi vill genomföra reformer som sänker normalarbetstiden och ökar människors möjligheter att påverka sin arbetstid och sina arbetsvillkor.

5 satsa på barns och ungas psykiska hälsa – vi vill steg för steg förverkliga en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

6 stå upp för en human flyktingpolitik som värnar asylrätten – vi vill ge familjer rätt och möjlighet att återförenas, införa

permanenta uppehållstillstånd och särskilt värna sjuka och unga.

Isberg

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

2 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,

Redo för internationellt klimatledarskap

Av , , Bli först att kommentera 1

Om verkligheten hade varit sådan, att vi bara behövde minska utsläppen med några procent globalt, då hade det kanske varit rimligt att investera våra slantar i ett annat land för att ersätta ett kolkraftverk med något förnybart. Men verkligheten ser inte så ut. För att hejda de enorma konsekvenser som klimatförändringen är på väg att innebära måste vi ner till noll fossila utsläpp, snabbt och därefter uppnå “negativa utsläpp” genom att hitta metoder för att åter binda mer koldioxid i biomassa, berggrund och i tex. fastigheter genom träbyggande.

För att vi globalt ska nå noll. Så måste någon föregå med inspirerande exempel. Och här har Sverige otroligt goda förutsättningar! Vi har en befolkning där kunskapsnivån om klimatförändringen och viljan att bidra är oerhört hög, vi har ett näringsliv som vill bidra till en hållbar utveckling och som ser konkurrensfördelar av att gå före och vi har naturresurser som skog, vind, vatten och sol-tillgångar som ger goda förutsättningar till helt förnybar energiförsörjning.

Slutligen. Många brukar kommentera att Sverige är ett litet land, våra utsläpp är en så liten del av de totala globala utsläppen. Och ja, vi är ett litet land, men vilka 10 miljoner människor i världen vi än väljer, så kommer de 10 miljonernas utsläpp bara utgöra en liten del av de globala utsläppen. Däremot har Sverige ett oerhört högt förtroende internationellt när det gäller klimat och miljöfrågor i förhållande till vår befolkningsmässiga och ekonomiska storlek. När vi denna mandatperioden klubbade igenom klimatlagen i riksdagen, med ett mål om att vi ska ha netto-noll-utsläpp 2045, då reagerade exempelvis Nya Zeeland direkt, de vill inte vara sämre. Kan dom så kan vi, sa de.

Klimatet kan inte vänta. Vi behöver en regering även efter den 9 september som visar politiskt mod och ledarskap för att hejda klimatförändringen, både här hemma och internationellt. Det ledarskapet är vi i Miljöpartiet redo att fortsätta axla.

 

Offensiv global klimatpolitik

Av , , 2 kommentarer 4

Lösningarna för att möta klimathotet finns. Men för att klara klimatet behövs ett starkt ledarskap. Klimatförändringarna påverkar livet överallt på jorden. Stigande havsnivåer, torka och krympande resurser leder i dag till konflikter, krig och svält. De beslut som vår generation tar nu är avgörande för allas vår gemensamma framtid.

Nästa mandatperiod vill vi:

 • Arbeta för att stoppa prospektering och nyexploatering av fossil energi som kol, olja och fossilgas samt fasa ut subventionerna till den fossila energin – i Sverige, EU och globalt.
 • Reformera EU:s regler för statsstöd, stödsystem och hela politik så de bidrar till och inte motverkar ett fossilfritt samhälle och genomförandet av Parisavtalet. Vi vill se en klimatlag på EU-nivå.
 • Fasa ut fossilt innehav i svenska pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar och övergå till hållbara investeringar som stödjer en 100 procent förnybar energiproduktion.
 • Stärka skyddet av Arktis och andra känsliga områden.
 • Satsa mer på forskning, tester och samarbeten för att på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpp som redan gjorts.

 Milky Way

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Feminism och mänskliga rättigheter

Av , , Bli först att kommentera 4

Feminism är att se den struktur som innebär att kvinnor underordnas män samt att vilja förändra den så att alla människor får frihet, trygghet och rätt att välja sin egen väg i livet. I dag finns starka krafter i världen som vill åt motsatt håll. Vi tar ständigt kampen mot de krafterna.

Nästa mandatperiod vill vi:

 • Försvara rätten till abort och individens rätt till sin egen kropp.
 • Fortsätta driva en feministisk utrikespolitik som sätter fokus på kvinnors rättigheter, politiskt deltagande, ekonomisk egenmakt, inflytande i fredsarbete, frihet från våld, samt rätten till reproduktiv hälsa.
 • Stärka rättigheter och möjligheter för hbtq-personer genom att lyfta och stödja hbtq-personers mänskliga rättigheter.
 • Att Sverige inrättar en oberoende institution för mänskliga rättigheter, i enlighet med det internationella samfundets uppmaningar.
 • Stärka urfolket samernas självbestämmande och inflytande. Sverige ska skriva under ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter och ta ansvar och ge upprättelse för historiska övergrepp.

 

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

En öppen och fredlig värld

Av , , Bli först att kommentera 6

Vår vision är en öppen, demokratisk och fredlig värld där alla kan flytta men ingen tvingas fly. Människor ska kunna ge sina barn mat för dagen, uttrycka sin åsikt, utbilda sig och öppet kunna visa sin kärlek. Arbetet för fred handlar om att lösa de konflikter som pågår – men också om arbete för att krigen aldrig ska börja. Vi vill förebygga klimatförändringar och resursbrist som kan orsaka konflikter.

Nästa mandatperiod vill vi:

 • Driva fredsfrämjande samarbeten och verka för global nedrustning, avveckling av alla kärnvapen och ett totalförbud mot användningen av autonoma vapensystem.
 • Verka för att avskaffa vapenexport till krig och diktaturer.
 • Att Sverige fortsatt står fritt från Nato-medlemskap.
 • Stärka Sveriges civila försvar och vår motståndskraft mot olika kriser och hotbilder såsom cyberhot, terrorism och naturkatastrofer.
 • Driva på för fler lagliga vägar in i EU för att söka asyl och för att fler EU-länder ska ta ett större ansvar för människor på flykt.

 

 migration

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

Världens djur och natur

Av , , Bli först att kommentera 5

Livet i havet vet inget om nationsgränser. Vattnet vi dricker och luften vi andas påverkas av vad som händer i andra delar av världen. Arbetet för miljön måste ske både lokalt och globalt.

Nästa mandatperiod vill vi:

 • Ställa om till ett hållbart fiske, inom EU och globalt. Vi vill stärka kontrollen för att stoppa illegalt fiske och förbjuda subventioner som leder till överfiske.
 • Stärka djurskyddet nationellt, på EU-nivå och globalt. Djurens möjlighet att utföra sina naturliga beteenden ska garanteras inom all djurhållning. Vi säger nej till pälsfarmning och hållande av burhöns och vi vill stoppa plågsamma djurförsök. Vi vill inrätta en djurskyddsmyndighet.
 • Skydda de sista resterna av Europas gammelskogar och verka för ett skogsbruk som gynnar den biologiska mångfalden.
 • Öka andelen ekologiskt jordbruk globalt och minska användningen av antibiotika, konstgödsel och besprutning med ämnen som stör den biologiska mångfalden. Verka för förbud mot glyfosat.
 • Stärka den internationella rätten så att såväl stater som företag ska kunna hållas juridiskt ansvariga för miljöbrott och skador på ekosystemet.

 

 miljö

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Jag utmanar Riedl (M) till klimat-duell

Av , , Bli först att kommentera 10

Klimatförändringen sker här och nu. Lantbrukare och skogsägare har drabbats hårt. Regeringen har vidtagit flera åtgärder och presenterat krispaket. I det läget går Moderaterna ut med att man vill möta krisen genom att göra det billigare att släppa ut ännu mer växthusgaser. De vill riva upp den klimatpolitik som miljörörelsen rankar som bäst i EU. På Expressens ledarsida kallades det klimatpaket som Alliansen nyligen presenterade för ”intet förpliktigande snömos”.

Detta är en mycket aktuell och viktig fråga där vi i Miljöpartiet och Moderaterna står långt ifrån varandra. Hur det går i höstens val påverkar Sveriges framtid.

Jag har erbjudit mig att möta Edward Riedl (M) i debatt ett antal gånger. Hittills har han tackat nej. Vid ett så viktigt vägval för Sverige är det dock viktigt att vi kommer ut och möter väljarna och förklarar hur vi resonerar. Hoppas Moderaternas riksdagskandidat är redo att möta mig i debatt innan valet.

Bli först att kommentera

Önskar mer visioner i debatten

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag minns runt valet 2006 när jag gick över Vasaplan i Umeå och en P4-reporter kom fram till mig, sträckte fram mikrofonen och frågade vad jag tyckte om förslaget att höja skatten på alkohol. Frågan hade tydligen seglat upp som ett sakpolitiskt förslag i valrörelsen och den intresserade mig inte det minsta. Jag tror människor köper den vinflaska de tänkt sig oavsett om den kostar någon krona mer i skatt eller inte. Det jag var intresserad av, var vilken vision för samhället de olika partierna hade.

Då, 2006, var jag själv inte politiskt aktiv. Men det är fortfarande samma sak som jag skulle vilja höra mer om från de olika partierna. Hur ser Liberalerna på världen? Eller Moderaterna? Vilka grundvärderingar är viktiga för dem och vilken vision har de för Sverige de kommande decennierna?

Jag kan inte svara för dem. Men jag vet vilken vision vi i Miljöpartiet har och vilka värderingar och vilken världsåskådning som driver mig i mitt politiska engagemang.

Min vision kan beskrivas exempelvis såhär.

Jag vill forma en framtid att längta till. Där våra städer är lummiga, har ren luft och lite buller. Där barnen kan gå och cykla till skolan längs trygga vägar och där vardagspusslet enkelt går ihop genom närhet till det en behöver och goda förutsättningar att gå, cykla och åka kollektivt för alla. Där vi kan äta god och hälsosam mat som vi vet har producerats på ett sätt som inte förstör livsmiljöer för vilda djur, utan istället bidrar till den biologiska mångfalden på vår landsbygd. Där föräldrar inte behöver oroas för om det är hormonstörande ämnen i leksakerna som barnen fått på kalaset. En framtid där vattnet är rent, fritt från plats och vi har levande hav. Där vi har hejdat klimatförändringen och anpassat samhället så att vi står robusta mot kraftigare skyfall och torka. Där vi kan leva gott med god samhällsservice såväl i fjällen som i inlandet och vid kusten.

Jag vill forma ett samhälle som ser hela människan. Där vi har ett socialt skyddsnät för alla oavsett om du studerar, arbetar har enskild firma, är arbetslös eller annat. Där stödsystemen är samordnade så att ingen faller mellan stolarna hos Försäkringskassa, Arbetsförmedling och socialtjänst. Där vi har förståelse för att människor förändras över tid. Att någon som är kriminell eller missbrukare i en tid i livet, kan vara den bästa föräldern eller entreprenören en annan tid i livet. Ett samhälle i ett annat tempo och med ett rikt kulturliv, där vi har mer tid för oss själva och varandra. Ett samhälle som lindrar istället för att bidra till stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. Ett samhälle där alla har frihet att vara den hen är, fri från diskriminering.

 

Jag ser arbetet för att hejda klimatförändringen som en hävstång att forma ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle för alla. Jag vill se livskvalitet i fokus. Jag vill forma en framtid att längta till.

Bli först att kommentera